Skip to content

טראומת אבהות הבדלים במאפיינים של טראומה בין הספרות הישראלית לקולנוע הישראלי, מקרה בוחן של היצירות "אבא" ו"כנפיים שבורות"

"טראומת אבהות" הבדלים במאפיינים של טראומה בין הספרות הישראלית לקולנוע הישראלי, מקרה בוחן של היצירות "אבא" ו"כנפיים שבורות"

שאלת המחקר:

האם ישנם הבדלים בהתבטאותם של מאפיינים של טראומה בספרות ישראלית, כדוגמת היצירה "אבא", לעומת קולנוע ישראלי, כדוגמת הסרט "כנפיים שבורות" ?

השערת המחקר:

ישנו הבדל במאפיינים של טראומה בספרות הישראלית לעומת הקולנוע הישראלי. לשם כך יבחנו שתי יצירות מכל תחום, היצירה "אבא", מהספרות הישראלית, והסרט "כנפיים שבורות" מהקולנוע הישראלי.

מקורות

גוברין, נורית (2011). המשפחה הספרותית של עמוס עוז גג: כתב-עת לספרות, , 24: 151-166, 2011.

המאמר עוסק בשלוש השפעות ספרותיות מרכזיות על עמוס עוז ויצירתו: שלושה אבות רוחניים: ש"י עגנון, י"ח ברנר ומ"י ברדיצבסקי.‏

ליברגל,  עפר. (2009). המכונית התקועה והמשפחה בקולנוע הישראלי של שנות ה-2000. פס יצירה, כתב-עת לקולנוע, (2009). Retrieved from https://arts.tau.ac.il/sites/arts.tau.ac.il/files/media_server/Arts/filmTV/pas%20yezira/issue%203/1.pdf

מאמר זה מדגים מספר דרכים שבהן עסק הקולנוע הישראלי במשפחה, הנמצאת במרכז חלק ניכר מן הסרטים המרכיבים אותו, ואת הקשר של חלק מן הדרכים הללו לשימוש במכונית. בנוסף דן המאמר בקשר בין הסרטים לבין שינויים… הישראלי – האסתטיקה של סרטי הקרנות" כי מאפיין המשפחה הוא כמעט מסגרת בסיס של הסרט הישראלי הזוכה לתמיכת קרנות הקולנוע, ובנקודה זו הוא אינו רחוק מן האמת. אבל עולה השאלה, מה מוביל למצב שבו המשפחה היא… הדומיננטית בקולנוע הישראלי. מצב זה אינו יכול להיות מקרי, ואני סבור כי הוא נובע לא רק מכך שהוא מעניין את אנשי קרנות הקולנוע, אלא גם משום שהוא מעניין את הקהל הישראלי (שהולך לראות את הסרטים הישראלים העוסקים… חברתיים אשר עברו על הציבור הישראלי במהלך השנים. בעיקר הוא מתמקד באובדן האמון בצדקת הדרך ובחלק מערכי הציונות, דבר המתבטא בקולנוע בהפסקת העיסוק בדמות הצבר המיתולוגי, דמות אשר בעבר הייתה חלק חשוב מן הקולנוע… הישראלי. את מקומה של דמות זו מחליף בקולנוע הישראלי עיסוק נרחב במשפחה. יש לציין כי לא מדובר בדרמות המשפחתיות הישראליות היחידות אשר הופקו בארץ לאחרונה. יהושע סימון אף קובע במאמרו "מגמה מסוימת בקולנוע

פריבך-חפץ, דנה (2014). מסעות-אבל ביצירת עמוס עוז : [מסה]. עמדה: ביטאון לספרות, 31 (תשע"ד, 2014), עמ' 148-171.

המחברת דנה ביצירת עמוס עוז מפרספקטיבה של ז'אנר מסע ומראה כי מודלים של אבל ומסע מזמנים הקשר פרשני חדש, מעשיר ומעמיק ליצירותיו.‏

פרלשטין-דביר, רעי (2003). שביר: על הסרט "כנפיים שבורות" (ישראל 2002), בימוי: ניר ברגמן חברה, , 6: 21, 2003.

מאמר ביקרות על הסרט כנפיים שבורות. המאמר משווה בין הסרט והעלילה שלו למצב הקיים בישראל בתחילת שנות האלפיים.

קלדרון, נסים (2005). עמוס עוז ודלות החומר. ישראל: כתב עת לחקר הציונות ומדינת ישראל היסטוריה תרבות חברה, , 7: 155-162, 2005.

מדובר על מאמר אשר מנתח את יצירותיו של עמוס עוז, ועל העובדה שסגנון כתיבתו היה של "דלות החומר", סגנון אמנות ישראלי שהתקיים בשנות השישים, השבעים והשמונים של המאה ה-20.