Skip to content

תרגיל כתיבה- שיטות מחקר ורגרסיה

מכון טכנולוגי חולון
הפקולטה לניהול טכנולוגיה
שיטות מחקר ורגרסיה
תשע"ח, סמסטר ב'
תרגיל כתיבה
כללי
מטרת העבודה – כתיבת דו"ח עבור מחקר מדעי.
 יש לבחור נושא הנוגע לאחד התחומים בהם עוסקים בניהול טכנולוגיה – ניתן להיעזר ברשימה
המצורפת מטה.
 יש לסקור את הספרות בתחום, להציג מטרת מחקר בנושא הנבחר ולנסח השערות מתאימות.
 יש לבחון את ההשערות באמצעות הכלים שנלמדו בקורס. שיטת המחקר תכלול ביצוע ניסוי
ועריכת סקר. ניתוח הנתונים יכלול שימוש בכלי ניתוח מתאימים )ניתוח שונות, רגרסיה(.
 העבודה תכלול הצגת הנושא, דיון בבעיה, הצעה לחידוש, בחינת החידוש, ניתוח הממצאים
והסקת מסקנות.
 לאורך הכתיבה יש לעשות שימוש בכללי הכתיבה שנלמדו בקורס תוך שמירה על שפה בהירה,
חד משמעית ומקצועית.
מבנה העבודה
 דף פתיח – שם מוסד הלימודים, שם הקורס, שם המרצה, כותרת העבודה, פרטי הזיהוי של
המגישים.
 תקציר )עד 250 מילים( – התקציר הינו תמצית העבודה, מטרתו הינה לספק רמזי תוכן על מנת
לאפשר לקורא להחליט אם להתעמק במחקר. על התקציר להיות קצר ודיווחי. בסוף התקציר
תופיע רשימה של עד 6 מילות מפתח.
 תוכן עניינים – כולל שמות ומספרי עמודים. יש להציג תוכן עניינים נפרד לגוף העבודה, לטבלאות
ולתרשימים.
 סקר ספרות – חלק זה יציג את הנושא הכללי של העבודה ויתכנס )בצורה משפכית( באמצעות
הקשרים לוגיים אל עבר השערות המחקר תוך אזכור המקורות בהם נעשה שימוש. הפרק יציג
מסגרת רעיונית להבנת הבעיה, יניח את התשתית התיאורטית לקיום המחקר ויתאר את
הרציונאל )מערך השיקולים התיאורטיים( העומדים בבסיס הצורך בעריכת המחקר. הרציונאל
יעוצב ויגובש על סמך הספרות המקצועית והמחקרית בתחום. הפרק ידגיש את החידוש במחקר
המוצע )באמצעות תיאור המחקרים הקודמים שנערכו בתחום(, יאפשר ניסוח של השערות מחקר
)באמצעות הצגת מחקרים רלוונטיים ודומים למחקר הנוכחי( ויהווה בסיס רעיוני ותיאורטי
לבחירת כלי המחקר )באמצעות תיאור וניתוח הכלים בהם נעשה שימוש במחקרים דומים(.
 שיטה – פרק השיטה יתאר את השיטות והכלים בהם נעשה שימוש לצורך הכנת המחקר ואת
השלבים שכלל. תכולת הפרק: )1 )אוכלוסיית המחקר – תיאור מפורט של אוכלוסיית המחקר
מבחינת מספרה, סוגה ואופן דגימתה. תיאור מאפייני האוכלוסייה הרלוונטים למחקר. יש לציין
מדוע נבחרה דווקא אוכלוסייה זו על מנת לענות על שאלת המחקר. )2 )המערכת הניסויית –
פירוט משתני המחקר )תלויים ובלתי תלויים ורמותיהם(. חלק זה יכלול הגדרות נומינאליות
ואופרציונליות של המשתנים. )3 )כלי המחקר – תיאור הכלים ונתוני המהימנות והתוקף שלהם.
את כלי המחקר יש להוסיף לנספחים ולהפנות מחלק זה אל הנספח הרלוונטי. )4 )מהלך המחקר

 • תיאור כרונולוגי של מהלך המחקר, אופן ביצוע המחקר )משך זמן, פרקי הזמן(, אופן איסוף
  הנתונים )הוראות לנבדקים ותקלות( והתנאים בהם בוצע המחקר.
   ממצאים – הפרק יציג את הממצאים שהתקבלו במחקר )המתייחסים להשערות המחקר( ויהווה
  בסיס למסקנות המחקר. תכולת הפרק: )1 )תיאור הנתונים והניתוחים הסטטיסטיים שנערכו, )2 )
  אמצעי תצוגה גרפים – טבלאות, גרפים, תרשימים, )3 )פירוט כל הממצאים הרלוונטיים למחקר –
  כולל ממצאים המפריכים את השערות המחקר. )4 )מתן הסבר ראשוני של הממצאים בהתייחס
  למחקר עצמו )יש לשים לב כי פרק זה אינו כולל פירוש של הממצאים או מסקנות הנובעות
  מהממצאים(.
   דיון ומסקנות – על הפרק לדון בממצאי המחקר בהתאם להשערות. על הפרק לקשור בין כל פרקי
  העבודה, לנתח את הממצאים לאור סקירת הספרות )לצקת פירוש לעובדות גולמיות(, להסיק
  מסקנות, לאתר ליקויים ובעיות במחקר ולהציגם בפני הקורא, להציג המלצות למחקרי המשך
  ולהציע יישומים פרקטיים עבור המחקר.
   רשימה ביבליוגרפית – על הביבליוגרפיה להכיל לפחות 5 מקורות מדעיים ומקצועיים )מחקרים,
  מאמרים או ספרים מדעיים(. המקורות יאוזכרו בהתאם לכללי הכתיבה שנלמדו בקורס )כללי ה-
  APA .)יש לשים לב כי כל על מקור ביבליוגרפי המוזכר בטקסט להופיע ברשימת הביבליוגרפיה
  )לא יצויינו מקורות שנקראו אך לא אוזכרו בגוף הטקסט(.
   נספחים
  אופן ומועד ההגשה
   העבודות תוגשנה בקבוצות של 5 סטודנטים.
   היקף – עד 15 עמודים.
   יש לעשות שימוש בפונט מסוג Arial או David ,בגודל פונט 12-11 ,ברווח של 5.1 שורות
  וברוחב שוליים של 5.2 ס"מ מכל צד.
   מועד ההגשה – 18.6.1 .לא תתקבלנה עבודות לאחר מועד זה.
   העבודות תוגשנה אלקטרונית באמצעות אתר הקורס בצירוף הסריקות או העותקים
  האלקטרוניים של המאמרים בהם נעשה שימוש לצורך הכתיבה.
  רשימת נושאים אפשריים
   ניהול מערכות וטכנולוגיות מידע
   ניהול פרוייקטים
   הנדסת בטיחות בתעשייה וברפואה
   ניהול מלאי
   חקר ביצועים
   תכנון ובקרה
   ניהול קשרי לקוחות ומערכות שירות
   חקר שווקים
   מסחר אלקטרוני
   ניהול משאבי אנוש
   יישומי אינטליגנציה מלאכותית
   אבטחת איכות
   אבטחת מידע
   גורמי אנוש בבטיחות בדרכים
   קבלת החלטות
   ארגונומיה
  o מנשקי אדם-מכונה
  o מנשקי אדם-מחשב
  o הצגת מידע
  o עומס מנטאלי
  o שמישות
  o תכנון ועיצוב אתרים
  בהצלחה לכולם