Skip to content

תרגיל בדיני חברות

תרגיל- סקירת חברה ציבורית

1. א. סקירת החברה- החברה הנסקרת היא פ.י.ב.י אחזקות בע"מ. החברה הינה חברת אחזקות ,המחזיקה בשליטה בבנק הבינלאומי הראשון לישראל ,בו החברה מחזיקה ,בכ- 48.34 %  ,בהון ובהצבעה.  קבוצת הבנק הבינלאומי נמנית עם חמש הקבוצות הבנקאיות הגדולות בישראל. פעילותה העסקית של קבוצת הבנק מתמקדת בחמישה מישורים עיקריים-  1. תיווך פיננסי בין מפקידים ללווים ,העומד ביסודה של הבנקאות המסחרית. מישור זה מהווה את מקור הרווח העיקרי של הקבוצה. 2. שירותים פיננסיים ובנקאיים מניבי עמלות במגוון רחב של פעילויות. 3. ייעוץ השקעות וייעוץ פנסיוני .4 . השקעת הנוסטרו של הבנק וניהול סיכוני שוק ונזילות. 5 . שירותי תפעול בנקאיים בתחום קופות הגמל וקרנות נאמנות.

ב. חברת פיבי היא חברה ציבורית אשר התאגדה בהתאם להוראות פקודת החברות (נוסח חדש). הבנק הבינלאומי הוא תאגיד בנקאי בעל רישיון "בנק "לפי הוראות חוק הבנקאות (רישוי )התשמ"א. חברת פ.י.ב.י התאגדה ונרשמה בישראל כחברה בע"מ ביום 11 במאי 1972, במקביל להקמת הבנק הבינלאומי הראשון, והחלה בפעילותה ביום 1 באוקטובר 1972. עם מקימי החברה נמנו ממשלת ישראל ומספר משקיעים מחו"ל, בהם בנק פירסט פנסילבניה (First Pennsylvania International Capital Corp), וחברת ההשקעות לישראל (Israel Investors Corporation).. בחודש ספטמבר 2003 עברה השליטה בחברה מגורמים אשר רכשו השליטה בה במהלך השנים ,לקבוצת בינו- ליברמן. ניירות הערך של החברה נסחרים בבורסה החל מחודש יולי 1978. שיעור החזקות בעלי ענין 69.79% ,שיעור החזקות ציבור 30.21% . ההנפקה האחרונה של החברה הייתה ביום 18 בספטמבר 2014, שבה מכרה החברה בעסקה מחוץ לבורסה 170,450 מניות רדומות של החברה לגוף מוסדי.

ג. זהות בעלי השליטה בחברה- המבחנים של בעל השליטה הם לפי ס' 1 לחוק החברות שמפנה אותנו למה זה בעל שליטה בחוק ניירות ערך. ובחוק ניירות ערך אומר לנו המחוקק את הדבר הבא – בעל שליטה הוא כל מי שבכוחו לנווט להפעיל או להשפיע על החברה, או לחלופין מי שמחזיק בידיו 50% ומעלה מזכויות ההצבעה בחברה, לרבות מי שמחזיק בעשרים וחמישה אחוזים או יותר מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית של החברה אם אין אדם אחר המחזיק בלמעלה מחמישים אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה, או את הזכות למנות מחצית או יותר מהדירקטורים. נוסף על כך יש את המבחנים שבפס"ד ע"א 345/03 שמש נ' רייכרט. במקרה של חברת פיבי, בחודש ספטמבר 2003 , הועברה השליטה בחברה אל בינוהון בע"מ ואל קבוצת ליברמן האוסטרלית ,המורכבת ממשפחת מיכאל והלן אבלס וממשפחת ליברמן ,באמצעות אינסטנז הולדינגס בע"מ ודולפין אנרגיות בע"מ ,בהתאמה ,בחלקים שווים ביניהן .

בינוהון בע"מ, אינסטנז הולדינגס בע"מ, ודולפין אנרגיות בע"מ, התקשרו בהסכם בעלי מניות ,במסגרתו נקבעו הסדרים שונים בנוגע לאחזקותיהם בגרעין השליטה בחברה (קרי ההחזקות שנרכשו כאמור בעת העברת השליטה בחברה )ובעקיפין בבנק , הכוללים ,בין השאר, הסדר למינוי דירקטורים בחברה ובבנק :בקשר לדירקטוריון החברה ,נקבע כי ימנה לפחות תשעה דירקטורים – חמישה דירקטורים או יותר שיומלצו על ידי בינוהון ,דירקטור אחד שיומלץ על ידי אינסטנז ,דירקטור אחד שיומלץ על ידי דולפין ושני דירקטורים חיצוניים שימונו לפי המלצת בינוהון לאחר היוועצות באינסטנז ובדולפין. בקשר לדירקטוריון הבנק ,נקבע כי הצדדים יפעלו כך שדירקטוריון הבנק ימנה לפחות דירקטורים ,שהחברה תתמוך במינוי חמישה דירקטורים שיומלצו על ידי בינוהון , דירקטור אחד שיומלץ על ידי אינסטנז ודירקטור אחד שיומלץ על ידי דולפין ,וכי הדירקטורים החיצוניים בבנק ייבחרו בהסכמה. לפי נתונים אלה קבוצת בינוהון, וקבוצת ליברמן האוסטרלית, עומדים במבחני השליטה שבדיני החברות.

ד. יו"ר הדירקטוריון בחברת פיבי הוא גיל בינו. המנהל הכללי בחברה הוא יעקב סיט. גיל בינו מונה ליו"ר במקביל להעברת השליטה בחברה ב 2003, בהתאם להיתר בנק ישראל מיום 27 באוגוסט 2003. לפי סעיף 94 א' לחוק החברות, ולפי פס"ד ת"א (י-ם) 916/03 הממונה על ההגבלים העסקיים נ' בראון פישמן תקשורת בע"מ, בחברה ציבורית, מי שממנה את יו"ר הדירקטוריון הם חברי הדירקטוריון. גיל בינו עומד בתנאי זה, שכן הוא מונה על יד חברי הדירקטוריון. לפי סעיף 95 א' לחוק החברות, יו"ר הדירקטוריון לא יהיה מנהלה הכללי של החברה. גיל בינו עומד גם בתנאי זה, שכן הוא לא מנהלה הכללי של החברה. לפי סעיף 95 א' לחוק החברות יו"ר הדירקטוריון לא יהיה קרובו של המנהל הכללי, המנהל הכללי לא נחשב לקרובו של גיל בינו, שכן הם אינם בני משפחה, ואין להם משק בית משותף. לפי ס' 250 לחוק החברות, המנהל הכללי ימונה ע"י הדירקטוריון, יעקב סיט עומד בתנאי זה, שכן הוא מונה ע"י הדירקטוריון. נוסף על כך, לפי סעיף 95 א' לחוק החברות יו"ר הדירקטוריון לא יהיה קרובו של המנהל הכללי, וכמו שראינו קודם, תנאי זה מתקיים, שכן המנהל הכללי אינו קרובו של יושב ראש הדירקטוריון.

ה. לחברת פיבי ישנם 7 דירקטורים מכהנים, שכוללים בתוכם את יו"ר הדירקטוריון, ושני דירקטורים חיצוניים. הדירקטורים החיצוניים בחברה הם צבי כרמי, ויהושע בונס. לפי סעיף 239 (א) לחוק החברות, בחברה ציבורית, צריכים לכהן לפחות שני דירקטורים חיצוניים בדירקטוריון, כפי שראינו תנאי זה מתקיים. לפי סעיף 239 (ב) לחוק החברות, הדירקטורים החיצוניים צריכים להיות ממונים ע"י האסיפה הכללית, תנאי זה מתקיים, שכן הדירקטורים החיצוניים בחברה, מונו ע"י האסיפה הכללית. לפי סעיף 239 (ד) לחוק החברות, נקבע שאם בזמן מינוי דירקטור חיצוני כל הדירקטורים הם בעלי מין אחד, יהיה הדירקטור החיצוני בעל המין השני, תנאי זה מתקיים, שכן ישנו גיוון במגדר הדירקטורים בחברה.

חלק 2-

עסקאות עם בעלי עניין-

א. ביולי 2012,האסיפה הכללית של החברה החליטה לשנות את תקנון החברה, בין היתר ,בקשר עם הרחבת החבויות וההוצאות בגינן תהא רשאית החברה להעניק שיפוי או ביטוח לנושאי משרה כולל דירקטורים ,להעניק כתבי שיפוי מתוקנים בהתאם לדירקטורים המכהנים בחברה ,או אשר יכהנו מעת לעת בחברה ,וכן להעניק כתב שיפוי ליו"ר הדירקטוריון מר גיל בינו והדירקטורית גב' דפנה בינו אור , בעלי השליטה בחברה ,המכהנים כדירקטורים בחברה. לפי ס' 269 (א) לחוק החברות, ולפי פס"ד ע"פ 3891/04 אייזנברג נ' מדינת ישראל , ת"פ (ת"א) 40162/05 מדינת ישראל נ' אלגור ,בעל שליטה בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב היודע שיש לו ענין אישי בעסקה קיימת או מוצעת של החברה, יגלה לחברה, בלא דיחוי, ולא יאוחר מישיבת הדירקטוריון שבה נדונה העסקה לראשונה, תנאי זה מתקיים במקרה דנן. כמו כן ,אושרה באסיפה הכללית ,למען הזהירות ,ההחלטה להעניק כתב שיפוי מתוקן למנכ"ל החברה ,מר יעקב סיט ,בעקבות החלטת ועדת הביקורת והדירקטוריון להעניק כתבי שיפוי מתוקנים לנושאי המשרה בחברה . לפי ס' 271, עסקה זו טעונה אישור של הדירקטוריון, ואכן בעסקה הנ"ל, ישנו אישור של הדירקטוריון.

ב.  לפי החלטה של ועדת הביקורת ודירקטוריון של חברת פיבי ,שהגמול לו זכאים הדירקטורים המכהנים בחברה ,שהינם בעלי שליטה בה ,גיל בינו (יו"ר הדירקטוריון )ודפנה בינו אור ,זהה לגמול לו זכאים יתר הדירקטורים המכהנים בחברה ואינו עולה על הסכום  המרבי שניתן לשלם לדירקטור חיצוני. לפי סעיף 270 (1), עסקה זו היא עסקה חריגה, ולכן לפי סעיף 272 (א), עסקה חריגה מסוג זה צריכה את אישור ועדת הביקורת, ולאחר מכן את אישור הדירקטוריון, וכפי שניתן לראות, ישנו אישור של ועדת הביקורת, ואישור של הדירקטוריון, זאת לפי פס"ד תנ"ג (ת"א) 32007-08-11 ארנון אפרת ואח' נ' משה בן שאול ואח' ,ולכן העסקה עומדת בתנאי החוק.

ג. באסיפה הכללית של חברת פיבי הוחלט בחודש יולי 2014, לאשר את התקשרות החברה, במסגרת התקשרות הבנק עבור כלל הקבוצה ,בפוליסת ביטוח לאחריות דירקטורים ונושאי משרה לתקופה של 18 חודשים, לרבות נושאי משרה שהינם בעלי שליטה או קרוביהם וכן מנכ"ל החברה ,וכן לאשר מראש התקשרות החברה בפוליסת ביטוח כאמור לתקופה של חמש שנים מהמועד כאמור ,לרבות בדרך של הצטרפות לפוליסות שירכוש הבנק. לפי ס' 270 (1), עסקה זו היא אינה עסקה חריגה, ולכן לפי ס' 271, עסקה זו טעונה אישור של הדירקטוריון, ואכן בעסקה הנ"ל, ישנו אישור של הדירקטוריון. נוסף על כך עסקה זו עומדת בהגדרה של בעל שליטה, כפי שהוגדר בפס"ד ע"א 817/79 קוסוי נ' בנק פויכטוונגר.

ד. החברה החליטה על חידוש פוליסות הביטוח של חברת פיבי ,באמצעות כלל חברה לביטוח ,החל מיולי 2014 , עבור הבנק וקבוצת הבנק ,לרבות חברות בנות של הבנק, אשר תחול לגבי נושאי המשרה ,כפי שיכהנו בבנק ובחברות הקבוצה מעת לעת ,לרבות מנכ"ל הבנק ונושאי משרה שהינם בעלי שליטה בבנק או קרוביהם או אשר לבעלי השליטה עשוי להיות עניין בהכללתם בפוליסת הביטוח. לפי ס' 270 (2), ולפי פס"ד ת.א. (ת"א) 55366-12-11 ליפשס נ' ערד השקעות ,עסקה זו היא עסקה עם נושא משרה שאינו דירקטור, ולכן לפי ס' 272 (ג), עסקה זו טעונה אישור של הדירקטוריון, ועדת התגמול, וועדת הביקורת, ואכן בעסקה הנ"ל, ישנו אישור של הדירקטוריון, ועדת התגמול, וועדת הביקורת.

ה. האסיפה הכללית של חברת פיבי, אישרה באוקטובר 2014 ,את המשך העסקתה של הגברת יהודית דגן , לאחר שהתקבלו אישורי ועדת התגמול ודירקטוריון הבנק, שהינה "קרוב של בעל השליטה "בבנק ,כפקידה באגף לתפעול בנקאי במתף-מחשוב ותפעול פיננסי בע"מ, חברה בת בבעלותו ובשליטתו המלאה של הבנק, לתקופה של עד 3 שנים, שתחילתה בנובמבר 2014, או עד פרישתה, לפי המוקדם ביניהם, וזאת בתנאי ההעסקה הקיימים של גב' דגן , המתבססים על הסדרי עבודה קיבוציים .כמו כן ,אושרו שינויים אפשריים מסויימים בתנאי ההעסקה ,כמקובל וסביר בהעסקת עובד בבנק ובמתף ,בעלי ותק ודרגה של הגב 'דגן והכל כמפורט באישור העסקה . לפי ס' 270 (2), ולפי פס"ד ת.א. תנ"ג 48081-11-11 רוזנפלד נ' בן דב ואח', עסקה זו היא עסקה עם נושא משרה שאינו דירקטור, ולכן לפי ס' 272 (א), עסקה זו טעונה אישור של הדירקטוריון, וועדת התגמול, ואכן בעסקה הנ"ל, ישנו אישור של הדירקטוריון, וועדת התגמול.

ו. בספטמבר 2014 אישר הדירקטוריון של חברת פיבי, להמשיך ולשלם גמול לדירקטורים בבנק ,מקרב בעלי השליטה בבנק ,בהתאם לגמול שאושר לכלל הדירקטורים בבנק (למעט ליו"ר הדירקטוריון ), באסיפה הכללית של הבנק מספטמבר 2008, ,לאחר שהתקבל אישור ועדת התגמול של הבנק ובהתאם לתקנה 1ב לתקנות החברות. הגמול שאושר תואם את מדיניות התגמול לנושאי משרה בבנק. לפי ס' 271, ולפי פס"ד ת.א. (ת"א) 55366-12-11 ליפשס נ' ערד השקעות, עסקה זו טעונה אישור של הדירקטוריון בלבד, שכן זוהי אינה עסקה חריגה, ואכן בעסקה הנ"ל, ישנו אישור של הדירקטוריון, והיא עומדת בתנאי החוק.

ז. בספטמבר 2013 אישרה האסיפה הכללית של חברת פיבי את מדיניות התגמול של החברה לאחר שקודם לכן אושרה על ידי ועדת התגמול והדירקטוריון .המדיניות פורסמה בדוח מיידי של החברה באוגוסט 2013. לפי ס' 270 (2), ולפי פס"ד ת.א. תנ"ג 48081-11-11 רוזנפלד נ' בן דב ואח', עסקה זו היא עסקה חריגה, ולכן לפי ס' 272 (א), עסקה זו טעונה אישור של הדירקטוריון, וועדת התגמול, ואכן בעסקה הנ"ל, ישנו אישור של הדירקטוריון, וועדת התגמול.

ח. חברת פ.י.ב.י רוכשת מקבוצת פז (פז חברת הנפט בע"מ 5 וחברות בנות וקשורות אליה) ,הנשלטת על ידי בעלי השליטה בבנק ,דלק עבור רכבים המשמשים עובדים של החברה, לרבות רכבי ליסינג. בשנת 2014 רכשה קבוצת הבנק דלקים מקבוצת פז בסך כולל של כ7.6 מיליון ₪. כמו כן ,הבנק שוכר מקבוצת פז נכס נדל"ן לצורך סניף של הבנק בנתניה בשטח של 345 קמ"ר, עד לספטמבר 2017 . וחברה מאוחדת שוכרת מקבוצת פז נכס נדל"ן לצורך סניף בכפר קרע בשטח של 25 קמ"ר, עד לחודש פברואר 2020. בעסקה דנן, לבעל השליטה היה עניין אישי באישורה. ולכן לפי סעיף 269(א), בעל שליטה בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב היודע שיש לו ענין אישי בעסקה קיימת או מוצעת של החברה, יגלה לחברה, בלא דיחוי, ולא יאוחר מישיבת הדירקטוריון שבה נדונה העסקה לראשונה, את מהות ענינו האישי, לרבות כל עובדה או מסמך מהותיים. ואכן בעסקה המדוברת בעל השליטה גילה לחברה, בישיבת הדירקטוריון, שיש לו עניין אישי באישור העסקה הזו, כך שעסקה זו עומדת בתנאי החוק. נוסף על כך העסקה עומדת בתנאים שנקבעו בפס"ד ת.א. (ת"א) 55366-12-11 ליפשס נ' ערד השקעות, ובפס"ד תנ"ג 48081-11-11 רוזנפלד נ' בן דב ואח'.