Skip to content

תרגיל בבקרת תהליכים סטטיסטית שלב א'

תרגיל בבקרת תהליכים סטטיסטית שלב א'-

התהליך  שעליו נבחר לאסוף את הנתונים, הוא מספר המבקרים בחדר מיון, בימים השונים של השבוע, כדי לקבל תמונה לגבי העומס בחדרי המיון בימים השונים של השבוע, ולגלות האם ישנם גורמים לא מובנים בתהליך (Special cause, Assignable cause), שגורמים לעומסים בחדרי ההמתנה.

כדי לבדוק את מספר המבקרים בחדר המיון בכל יום, נדגמו מספר הממתינים בחדר ההמתנה חמש פעמים ביום, בשעות שונות של היום, הבדיקה בוצעה במשך שבועיים.

לאחר איסוף הנתונים, נבדק הטווח של הנתונים, שני הגרפים הראשונים, בודקים האם הנתונים עקביים, כדי שאפשר יהי לעשות עליהם ניתוח סטטיסטי, הכוונה שלהם לבדוק האם הנתונים מהימנים, ואין הטיה שמקורה באיסוף נתונים לא נכון

והתקבל הגרים הבאים:

טווח הנתונים נמצא תקין, ולכן המשכנו לגרפים הבאים שבודקים את התפלגות הנתונים, שני הגרפים הבאים בודקים את התפלגות הממוצעים של כל יום שבו אספנו דגימות, כל יום אספנו 5 דגימות, ועשינו ממוצע לכל יום:

מהגרפים והנתונים עולה שישנה שונות שהיא מובנית בתהליך, שונות זו מתרחשת במהלך ימי השבוע הרגילים, בימי חול, כאשר אין עומס מיוחד בחדר המיון. בנוסף לכך ניתן לראות שישנה שונות שהיא תוצאה של שינוי בתהליך, השונות הזאת מתרחשת בסוף השבוע, ביום שבת, ומתרחשת ביום ראשון, כתוצאה מכך ההנחה היא שישנו גורם חיצוני שגורם לעומס יתר בנקודות הזמן האלה.

ההשערה היא שבסוף השבוע, ביום שבת, נגרם עומס בחדר המיון, בגלל המחסור באלטרנטיבות לחדר המיון, שאליהם יכולים לפנות החולים, כמו למשל קופות חולים, ומרפאות פרטיות שונות, כמו רופאי שיניים וכן הלאה, וביום ראשון האפקט הוא פסיכולוגי, רבים מהחולים מחכים לתחילת השבוע כדי ללכת ולבדוק את הבעיה הרפואית שיש להם, מה שגורם לעומס בחדר המיון ביום ראשון.