Skip to content

תקנון העסק

בית העסק פועל בצורה חוקית ובכפיפות להוראת ניהול ספרים של רשות המיסים במדינת ישראל.

לעניין עיסוקנו. המסמך שאנו מספקים ללקוח הוא מסמך לדוגמא, ואנו לא ממליצים לתלמיד להעתיק את העבודה ולשלוח אותה למרצה כפי שהיא. כל העבודות שאנו כותבים הם למעשה עבודות לדוגמא שעליהם הלקוחות שלנו מסתמכים בהתאם לצרכיהם האקדמי. דה פקטו, בית העסק כותב לסטודנטים עבודה אקדמית לדוגמא ( כמו שמרצה הקורס שולח לכם עבודה לדוגמא) שאותה הלקוח יצטרך להסתמך להיבנות עליה בבואו לכתוב עבודה אקדמית פרי יצירתו. חל איסור להעתיק את העבודה כפי שהיא ולשלוח אותה למרצה הקורס.

אלא מאי, ישנם סטודנטים שבניגוד להמלצתו מוסיפים את הפרטים המזהים שלהם לעבודה ושולחים אותה כפי שהיא ללא שעשו שימוש ביבליוגרפי בעבודה, וכל זאת בהתאם לשיקולם הבלעדי ובניגוד גמור להמלצתנו.

ראוי לציין, שאין עבירה על החוק בגין סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות גרידא. אלא מדובר בהפרת הוראת משמעת על תקנון המוסד האקדמי שבו הסטודנט לומד.