Skip to content

שם הקורס: פרויקט בניהול פארמה ומערכות בריאות

הקריה האקדמית אונו
הפקולטה למנהל עסקים – התמחות בניהול פארמה ומערכות בריאות
לתואר מוסמך
שנת הלימודים 2021\2022
שם הקורס: פרויקט בניהול פארמה ומערכות בריאות
סוג הקורס: קורס חובה
דרישות קדם: קורסי חובה בהתמחות
מרצה: ד"ר מורשד פרחאת
מטרת הפרויקט
הפרויקט יאפשר לסטודנטים להביא לידי ביטוי שליטה בנושא תיאורטי/אקדמי אשר לו נגיעה
להתמחות בניהול מערכות בריאות ופארמה, ולממש אותו באופן יישומי בפרויקט.
מטרת הפרויקט
הסטודנטים יתכננו ויבצעו פרוייקט להערכה ושיפור ארגוני בנושא שבחרו , לאחר קבלת אישור
המנחה לפרויקט. הפרוייקט מכוון לתרגול ויישום החומר הנלמד בתואר בסביבת עבודה מעשית
ציון: הציון על הפרוייקט יינתן על תוכן העבודה ואיכותה, מידת כיסוי הנושא על כל היבטיו,
התכנון והביצוע. כמו כן יילקחו בחשבון בהירות ההצגה עמידה בלו"ז, דגש מיוחד
יינתן לחלק המקורי של הרעיון, הכתיבה והדיון . יש להשתמש בחומר הנלמד
בתואר . שימוש בכלים מחקריים או סטטיסטיים שלא נלמדו במבגרת התואר
עשויים לחייב בדיקת מקוריות .הפרה של המקוריות או העתקה תביא לפסילת
העבודה.
חלוקת הציון : %100 מהציון תינתן על סמך איכות הפרויקט המוגש. הציון יינתן בהתאם
למקוריות ברעיונות והכתיבה , תוך הטמעה של החומר הנלמד ושימוש במונחים המקצועיים.
העתקת חומר ללא עיבוד או ללא כללי הציטוט או העתקת חומר לא רלוונטי לנושא תפגע בציון
ועלולה להביא לפסילת העבודה
צוותים: הפרויקט יוגש בצוותים של עד 3 סטודנטים . ( אפשר 1 ,2 ,3)לא יאושרו חריגים.
הגשה ולו"ז
▪ עבודת הפרוייקט תהיה בהיקף של 20-15 עמודים לא כולל רשימה ביבליוגרפית ועמודי
פתיחה )שער, תוכן, תקציר מנהלים בן עמוד אחד(. ניתן להוסיף נספחים שאינם טקסט
)תמונה, גרף( עד 5 עמודים.
▪ העבודה תוגש בפונט 12 David רווח 5.1 דרך אתר הקרוס .
▪ יש לקבל אישור המנחה טרם התחלת העבודה ,על ידי הודעת מערכת עם פירוט הנושא
▪ הודעות לכלל הכיתה תמסרנה רק ע"י המרצה ובאתר הקורס בלבד.
▪ אופציה: הפרויקט יוצג לפני הכיתה ע"י הקבוצה במצגת מסכמת. נדון במפגש ההכנה
▪ לו"ז הגשה – נדון במפגש הראשון
2
נושאים וראשי פרקים לפרוייקט
1 .שער: נושא העבודה, שמות חברי הקבוצה )כולל ת.ז.( שם המנחה, והקורס )פרוייקט בניהול
מערכות בריאות ופארמה, תואר שני במנהל עסקים, הקריה האקדמית אונו , קמפוס (
2 .תוכן עניינים ועימוד
3 .תקציר מנהלים. )עמוד אחד(
4 .תכני הפרויקט
5 .מבוא לפרוייקט: רקע והסבר קצר על הפרוייקט ומטרותיו, תאור קצר של הנושא, הארגון בו
יעשה הפרוייקט, ויישום הנושא בארגון , חשיבותו של הנושא באסטרטגיה הארגונית
6 .מקומו של הנושא במבנה הארגוני, קהלי יעד ובעלי עניין המשפיעים ומושפעים מהנושא
7 .האתגרים המרכזים בניהול הנושא בארגון
8 .חלופות אפשריות לפתרון: יתרונות וחסרונות )עלות, קלות יישום, התאמה לתרבות
הארגונית וכו'( וטבלת שקלול
9 .שלבי התכנית ולו"ז )GANT )
10 .שותפים הכרחיים לשינוי
11 .מדדים ויעדים
12 .איסוף נתונים, מקור הנתונים, אופן ניתוח הנתונים
13 .הצגה גראפית של ההתקדמות
14 .הצגת התוצאות וניתוחן
15 .סיכום ודיון
16 .ביבליוגרפיה: מקו רות מהסמינר + מקורות לעבודת הפרוייקט )במידת הצורך(
בהצלחה!
ד"ר מורשד פרחאת