Skip to content

שם הקורס: סדנת הנחיה לעבודת גמר

סילבוס

שם הקורס: סדנת הנחיה לעבודת גמר

שם המרצה: ד"ר אגוזה וסרמן

היקף הקורס בש"ש  ובנ"ז: 2

דרישות  קדם: מחקר כמותי, סטטיסטיקה, מחקר איכותני

סוג הקורס: סדנא

שנה"ל: תשפ"ג

מס' הקורס: 101-7997-5

נושאי הקורס:

 1. המחקר האמפירי : הכרת המחקר התיאורטי, הכמותי והאיכותי.
 2. יסודות הכתיבה האקדמית : בחירת נושא, ניסוח שאלת מחקר, השערות מחקר, סקירת ספרות, שיטה – מתדולוגיה, דיווח ממצאים, כתיבת דיון, מבוא ותקציר.
 3. ניהול מקורות: כתיבה, אזכור ורישום מקורות על פי APA 7.   

מטרות הקורס:

מטרת העל: פיתוח לומד עצמאי, בעל יכולות מחקריות של ניתוח וסינתזה עמוקים של ידע תיאורטי לצד ביצוע עבודת מחקר ברמה גבוהה, בהקשר לעבודת המנהיגות והניהול במערכת החינוך. יכולת הפקת תוצר מחקרי של כתיבת חיבור מדעי (עבודת גמר) והגשתה בסיום שנת הלימודים באמצעות שיעורים והנחיה אישית.

מטרות נוספות

 1. היכרות עם מגוון נושאים ותחומי מחקר הרלוונטיים למינהל החינוך.
 2. הכרת מבנה המחקר המדעי על חלקיו השונים.
 3. בחירת נושא למחקר בעל אופי פדגוגי- ניהולי.
 4. הגדרת מטרות, שאלות והשערות מחקר והצגת מערך מחקר ושיטת ניתוח ממצאים תואמת.  
 5. לימוד ושימוש בעקרונות הכתיבה האקדמית לרבות רישום בביבליוגרפי בהתאם לכללי

        ה-  APA7.    

 • גיבוש הצעת מחקר והגשתה בהתאם לכללי הכתיבה האקדמית. לצד הכרת התבחינים להערכת ההצעה ועבודת הגמר.
 • היכרות והתמצאות בשימוש במאגרי מידע, משאבים אלקטרונים ושירותי ספריה לצורך

כריית מידע רלוונטי למחקר.

 • קבלת משוב שוטף על תהליך המחקר, ממנחה הקורס ולצד למידת עמיתים שתסייע בפיתוח המחקר.

מבנה הקורס:

 • הרצאות
 • הנחיה אישית
 • למידת עמיתים

חובות הסטודנטים, משקל כל אחד מהם בחישוב הציון בקורס ודרכי הערכה:

 • נוכחות מלאה והשתתפות פעילה בכל השיעורים במהלך השנה.
 • שמירה על קשר רציף עם המנחה (לא ניתן להגיש את העבודה ללא מפגשי הנחיה שתואמו עם המנחה).
 • עמידה בלוח זמנים שנקבע על ידי מנחה העבודה, להגשת פרקי העבודה השונים.
 • הגשת הצעת מחקר לשיפוט בתחילת סמסטר ב'.
 • הגשת עבודת הגמר לשיפוט בסיום שנת הלימודים.
 • הציון על הקורס יהיה מילולי:  השתתף\ לא השתתף, בהתאם לעמידה במוזכר לעיל.  
 • ציון עבודת הגמר – למסמך הסופי יינתן ציון מספרי, המורכב משקלול של מנחה העבודה  + קורא אנונימי נוסף, בהתאם  למחוון מפורט המופיע בתקנון עבודת הגמר.
 • יצוין כי לסילבוס זה נלווים שני מסמכים לעיון חובה של הסטודנט: תקנון הגשת הצעת מחקר ותקנון הגשת עבודת גמר.

מהלך לימודים:

סמסטר א'

מספר שיעורנושאקריאה (קיצור)  
1יסודות הכתיבה האקדמיתחובה: חיות (2004): פרק 5 רשות: אפרתי ולידור (2006): 29-34 אפרתי, קאופמן ולידור (2005): 18-34
2המחקר האמפיריחובה: שקדי (2003): פרק 1. רשות: קניאל (1997): פרק 5
3בחירת נושא מחקרחובה: וולפה ועמית (1998): פרק 2 רשות: אפרתי ולידור (2006): 35-40
4הנחיה אישית 
5-6שאלות המחקר + הצגת שאלות המחקר בכיתה + אישור מנחה: נושא ושאלות מחקרחובה: וולפה ועמית (1998): פרק 2 שקדי (2003): פרק 2.  רשות: חיות (2004): פרק 2 קניאל (1997): פרק 6 שלסקי ואלפרט (2007): פרק 3
7מחקר כמותי: משתנים והשערותחובה: אפרתי ולידור (2006): 60-62 רשות: בירנבוים (1993):101-105
8-9ניהול מקורותחובה: חיות (2004): פרק 11 רשות: אפרתי, קאופמן ולידור (2005): 64-75
10-11כיצד נכתוב סקירת ספרות טובה?חובה: וולפה ועמית (1998): פרק 10-11. רשות: קניאל (1997): פרק 6 אפרתי, קאופמן ולידור (2005):35-61
12הנחיה אישית 
13-14מתן סקירה תקופתית + כללים לכתיבת השיטה – מתודולוגיהחובה: צבר בן יהושע (2016): פרק 7 אתיקה של מחקר איכותני. רשות: חיות (2004): פרק 7 בירנבוים (1993): 105-119

סמסטר ב'

  הגשת הצעת מחקר לשיפוט (לאחר אישור המנחה) בתחילת סמסטר ב'
  1-2  מתן סקירה תקופתית דגשים לכתיבת פרק ממצאיםחובה: שלסקי ואלפרט (2007): 123-142. רשות: בירנבוים (1993): 159-180
3-6  איסוף נתונים + הנחיה אישיתחובה: שקדי (2003): פרק 4 רשות: קניאל (1997): פרק 7
7-8  מתן סקירה תקופתית כיצד נכתוב דיון?חובה: חיות (2004): פרק 9 אפרתי ולידור (2006): 60-63 רשות: בירנבוים (1993): 186-188
  9-11הנחיה אישית והמשך כתיבת פרק הדיון   
  12  מבוא + תקצירחובה: וולפה ועמית (1998): פרק 12 רשות: אפרתי ולידור (2006): 35-40
  13  מבנה העבודה הסופי + סיכום הקורס 
  הגשת עבודת הגמר לשיפוט (באישור המנחה) עד סוף הקיץ

ביבליוגרפיה:

קריאה חובה (עברית):

אפרתי, נ' ולידור, ר' (2006).  העבודה הסמינריונית: כתיבה, הנחיה, והערכה. תל אביב: מכון מופ"ת.  

בירנבוים, מ' (1993). מי מפחד מעבודת מחקר?! תכנון וכתיבה של הצעת מחקר ודו"ח מחקר במדעי           

       ההתנהגות. תל אביב: מפעלים  אוניברסיטאיים.    

וולפה, ע' ועמית, ע' (1998). לכתוב עבודת מחקר: כלים וכללים: מיומנויות לכתיבת עבודות עיוניות בבית הספר התיכון ובאוניברסיטה.  תל-אביב: דיונון.

חיות, ע' (2004). מדריך לכתיבה מדעית מהלכה למעשה. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

צבר בן יהושע, נ' (2016) (עורכת). מסורות וזרמים במחקר האיכותי. לוד: הוצאת דביר.

שלסקי, ש' ואלפרט, ב' (2007). דרכים בכתיבת מחקר איכותני – מפירוק המציאות להבנייתה כטקסט. תל אביב: הוצאת כליל – מופ"ת.

שקדי, א' (2003). מילים המנסות לגעת מחקר איכותני – תיאוריה ויישום. תל אביב: הוצאת רמות.  

קריאה רשות (עברית):

אפרתי, נ', קאופמן, ח' ולידור, ר' (2005). המאמר המדעי – מבנהו והגשתו לפרסום. תל אביב: הוצאת מופ"ת.

חיות, ע' (2004). מדריך לכתיבה מדעית מהלכה למעשה. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

קניאל, ש' (1997). עבודות מחקר בחינוך הגבוה: הצעה, תכנון וכתיבה. תל אביב: הוצאת דקל.

שקדי, א' (2011). המשמעות מאחורי המילים – מתודולוגיות במחקר איכותני הלכה למעשה.

       תל אביב: הוצאת רמות.