Skip to content

שיפוט וקבלת החלטות

שיפוט וקבלת החלטות תשפ"ב – פרופ' אייל גמליאל – תרגיל 1

את התרגיל יש להעלות לאתר המודל של הקורס, בזוגות, עד למועד השיעור ביום שני, 21.11.2022 בשעה 8:00 בבוקר.

התרגיל המוגש יהיה עד 5 עמודים מודפסים ברווח 1.5 (לפחות) עם שוליים של 2.5 ס"מ (לפחות) מכל צד. לתרגיל יצורף עמוד שער ובו פרטי הקורס והתרגיל ומספרי תעודות הזהות של זוג המגישים (אין צורך לציין שמות). שם הקובץ של התרגיל יהיה מספרי תעודת הזהות של שני בני הזוג [עם קו תחתון ביניהם: _ ].

הנחייה כללית:

קראו את המאמרים הבאים וענו על השאלות המתייחסות אליהם. המאמרים מצויים באתר הקורס. ניתן להיעזר גם במצגות של המאמרים שהוכנו על ידי הסטודנטים בקורס, אך תשובות מלאות דורשות קריאה של המאמרים. התשובות לכל השאלות צריכות להיות מנוסחות על ידכם ולא העתקה/תרגום מילולי של קטעים מהטקסטים או ממקורות אחרים.

המאמרים:

  • Benartzi, S., Beshears, J., Milkman, K. L., Sunstein, C. R., Thaler, R. H., Shankar, M., … & Galing, S. (2017). Should governments invest more in nudging? Psychological science, 28(8), 1041-1055.‏
  • Hsee, C. K., & Zhang, J. (2004). Distinction bias: misprediction and mischoice due to joint evaluation. Journal of Personality and Social Psychology, 86(5), 680-695.‏
  • Sunstein, C. R. (2016). People prefer system 2 nudges (kind of). Duke Law Journal, 66, 121-141.‏

===================================================================

[33%]      1. שאלה זו מתייחסת למאמר של בנארצי ועמיתיו Benartzi et al., 2017)).

[8%]    1.1  הסבירו את הקריטריון לבדיקת אפקטיביות של הנדים שמוצע במבוא של המאמר ובמה הוא שונה מהקריטריון שהיה נהוג עד מאמר זה לבחון אפקטיביות של הנדים. הדגימו זאת באמצעות דוגמת החיסכון לקראת פרישה של אנשי צבא ארה"ב שמוצגת במבוא.

[9%]     1.2  בשאלה זו אתם מתבקשים להתייחס לארבעת ה Outcome variable of interest המפורטים בטבלה 1 ביחס לארבע הקטגוריות : Financial security in retirement; Education; Energy; Health      

הדגימו כיצד ניתן ליישם בישראל הנד אפשרי לגבי כל אחת מארבע התוצאות וכן כלי מדיניות מסורתי (traditional policy tool). הדוגמאות עשויות להיות פרי מוחכם הקודח, או דוגמאות שמפורטות לאורך המאמר. בתשובה לשאלה זו אתם אמורים ליישם את ההבנה שלכם לגבי ההבדל בין הנדים לבין "כלי מדיניות מסורתיים".
[למשל, לגבי התוצאה החמישית של השתתפות בתוכניות להכשרת עובדים ניתן ליישם הנד באמצעות שיבוץ של מובטלים לתוכנית הכשרה מסוימת בהתאם לכישוריהם/השכלתם (ולו גם באופן מקרי), תוך מתן אפשרות למובטלים לשנות את השיבוץ לחלופות אחרות. לעומת זאת, "כלי מדיניות מסורתי" עשוי להיות מתן תמריץ כספי למובטלים להשתתף בתוכנית הכשרה מסוימת בהתאם לכישוריהם/השכלתם.]

 [8%]    1.3 הסבירו מה ניתן ללמוד לגבי האפקטיביות של הנדים לעומת האפקטיביות של כלי מדיניות מסורתיים בארבעת התחומים שמוצגים בתרשים 1 (אין צורך להתייחס לפירוט בטקסט או בלוחות הנלווים).

[8%]     1.4  הסבירו את התשובה שנותנים המחברים בפרק הדיון לגבי השאלה – האם הנדים יכולים להחליף כלי מדיניות מסורתיים?

[34%]      2. שאלה זו מתייחסת למאמר של סנסטיין (Sunstein, 2016).

[7%]       2.1  הסבירו את היתרונות והחסרונות שיש לכל אחת משתי שיטות ההנדים – זו המתבססת על מערכת 1 וזו המתבססת על מערכת 2.

[7%]       2.2  פרטו דוגמה בה לדעתכם אנשים יעדיפו הנד המבוסס על מערכת 1 על פני הנד המבוסס על מערכת 2, ודוגמה נוספת, אחרת, בה העדפתם של אנשים תהיה הפוכה. לגבי כל אחת משתי הדוגמאות פרטו את המטרה, את שני ההנדים – אחד המבוסס על מערכת 1 ואחד המבוסס על מערכת 2 תוך הסבר מדוע סיווג זה נכון לדעתכם, וכן הסבר שלכם מדוע מרבית האנשים יעדיפו את האחד על פני השני בכל דוגמה. הדוגמאות יכולות להיות מקוריות או להילקח מהטקסט.

[7%]       2.3  התרשימים הבאים מציג את התרומה לאפקט החממה של הפקת ק"ג אחד של מיני מזונות שונים: מוצרי בשר (רובם בצד הימני של ציר X), מוצרי חלב (חלקם בצד ימין וחלקם במרכז), ומוצרי פירות וירקות (בצד השמאלי של ציר X). בהסתמך על נתוני תרשימים אלה, ועל מנת לעודד אנשים לבחור מיני מזונות שיקטינו את התחממות כדור הארץ הציעו: (א) "כלי מדיניות מסורתי"; (ב) הנד המבוסס על מערכת 1; ו (ג)  והנד המבוסס על מערכת 2. הסבירו מדוע כל אחת משלוש ההצעות אכן תואמת לקטגוריה; הסבירו איזה מהן תהיה לדעתכם האפקטיבית ביותר ואיזה האפקטיבית פחות, וכן דרגו את שלוש ההצעות שלכם מבחינת מידת התמיכה שלה הן יזכו מהציבור.

תרשים 1: ק"ג פליטת גזי חממה (CO2) שנגרם בגין ייצור ק"ג אחד של מזון (Clune et al., 2017).

תרשים 2: ק"ג פליטת גזי חממה (CO2) שנגרם בגין ייצור ק"ג אחד של מזון (מילמן ורבינוביץ', 2017). [שימו לב לערכי ציר Y בשני התרשימים – 50 בתרשים מימין לעומת 5 בתרשים השמאלי].

[6%]    2.4  (א) הסבירו את ההבחנה שעורך סנסטיין בין הנדים מחנכים (Educative) לבין הנדים שאינם מחנכים (Non-educative). (ב) הסבירו האם יש קשר בין חלוקה זו של הנדים מחנכים ולא מחנכים לבין הנדים המבוססים על מערכת 1 או 2. (ג) בהנחה שהתרשימים שהוצגו לכם בסעיף הקודם נועדו להיות הנד שיפעל לשינוי התנהגויות האכילה שלכם, הסבירו איזה סוג הנד זה – מחנך או לא מחנך? מבוסס על מערכת 1 או 2?

[7%]    2.5  הסבירו את ההעדפות של מדגם המשתתפים בארה"ב לגבי זוגות ההנדים שהוצגו במחקר שתואר על ידי סנסטיין בארבעת ההקשרים: חיסכון לגמלאות, הפחתת עישון, הפחתת זיהום והקטנת צריכת מים. פרטו את המניפולציות השונות שמתוארות על ידי סנסטיין ואת ההשפעה שהייתה להם. הציעו הסבר לכל אחד מהממצאים (אפשר לבחור הסבר אחד מבין אלה שמוצגים על ידי סנסטיין ככזה שנשמע לכם הסביר ביותר).

[33%] 3. שאלה זו מתייחסת למאמר של שי וזאנג Hsee & Zhang, 2004)).

[8%]    3.1  בתחילת המאמר מציגים המחברים שתי דוגמאות בהן אנשים ניצבים בפני בחירה באחת משתי אפשרויות שיש ביניהן יחסי גומלין (trade-off) בין שני מאפיינים, והם מבקשים לבחור לעצמם את האפשרות שתניב להם את שביעות הרצון הגבוהה ביותר מחייהם. המחברים מרמזים שבדוגמאות אלה סביר שאנשים יבחרו דווקא באפשרות שתניב להם פחות שביעות רצון בשל ניבוי שגוי שלהם לגבי שביעות הרצון השונה שתהיה להם מהמאפיינים השונים של שתי האפשרויות. הציעו דוגמה נוספת, שלא מפורטת במאמר, בה לדעתכם אנשים יבצעו ניבוי שגוי דומה שיוביל לבחירה שגויה.

[9%]    3.2  הסבירו את המושג Distinction bias, את הקשר שלו למופיע בתרשים 1 במאמר ואל הדוגמאות אליהן התייחס סעיף 3.1.

[8%]    3.3  הסבירו והדגימו (אפשר באמצעות דוגמה שמופיעה במאמר) את המשפט שכותבים המחברים בעמוד 683:

the distinction bias is likely to occur for merely quantitatively different values but unlikely to occur for qualitatively different values

[8%]    3.4  הסבירו בקצרה את ממצאי ניסוי 1 וניסוי 2; פרטו את התרומה השולית של תוצאות ניסוי 2 מעבר לאלה של ניסוי 1.

ב    ה    צ    ל    ח    ה    !  !