Skip to content

שיטות מחקר בתקשורת א׳ – תשפ"ג מטלת ניתוח נתונים

שיטות מחקר בתקשורת א׳ – תשפ"ג
מטלת ניתוח נתונים
במטלה זו הנכם/ ן נדרשים/ ות לנתח את הנתונים שאספתם/ן למטלה הקודמת. במסגרת המטלה,
עליכם/ ן לבצע ניתוח איכותני של הטקסטים התקשורתיים שאספתם/ ן, וכן את תוצרי הראיונות
ו/או התצפיות בהתאם לנלמד בשיעורים ובתרגולים.
המטלה ת וגש לפי הפורמט הבא:
א. מבוא )כשתי פסקאות(
על המבוא לכלול את נושא המחקר, מטרתו ואת שאל)ו(ת המחקר )יש להתבסס על המבוא
ממטלת האמצע, ולתק נו בהתאם להנחיות ולהערות שקיבלתם/ן מהמתרגלת(.
ב. ניתוח )עד 500,1 מילים(
בפרק זה עליכם/ ן להציג ניתוח עומק של החומרים שאספתם/ן, על-פי העקרונות שנלמדו בקורס.
על הניתוח להיות רוחבי, לכלול את מגוון סוגי החומרים שנאספו, ולהתמקד בדפוסים המרכזיים
העולים מהחומרים ובמידת האפשר לחבר בין כלל תוצרי האיסוף.
הציגו את התימות והדפוסים המרכזיים העולים מ ניתוח הראיונות, התצפיות והטקסטים
התקשורתיים. הקפידו על חלוקה לתתי-פרקים בהתאם לנושאים שעולים מן הניתוח. עגנו את
טענותיכם באמצעות ציטוטים מתוך הראיונות, יומני התצפית והטקסטים התקשורתיים. הקפידו
להציג לצד כל ציטוט ניתוח מעמיק של משמעותו והקשר שלו לנושא שאותו הוא נועד להדגים.
ג. סיכום )עד 300 מילים(
הציגו סיכום אינטגרטיבי קצר של הממצאים, תוך תיאור התמונה הכללית העולה מתוכם,
קישורה לתאוריה ומשמעותה, התייחסות רפלקסיבית לתהליך המחקרי ולמיצובכם ביחס לשדה
המחקר, וכן התיי חסות למגבלות המחקר שערכתם/ ן ו/או למחקרי המשך אפשריים.
ד. רשימה ביבליוגרפית
ביבליוגרפיה – בחלק זה עליכם/ן להציג רק את המקורות האקדמיים המצוטטים בגוף העבודה.
יש להקפיד על הצגה תקנית ואחידה, בהתאם לכללי ה-APA .שימו לב: ביבליוגרפיה לא תקנית
תגרור הורדת נקודות )יש להתבסס על הביבליוגרפיה ממטלת האמצע, ולתק נה בהתאם להנחיות
ולהערות שקיבלתם/ן מהמתרגלת(.
כללי כתיבה והגשה: היקף סעיפים א'-ג' יהיה עד 2000 מילים.
הנחיות כלליות:
• יש לצרף שער תקני הכולל את נושא המחקר ושם העבודה.
• העבודה תוגש בשני עותקים: במודל ובמייל למתרגלת.
• יש להגיש את העבודה עד שעה 00:16 ביום רביעי 2023/02/01 .על כל יום איחור בהגשת
העבודה יורדו 3 נקודות מהציון.
• שימו לב: אישורי דחייה בהגשת המטלות יינתנו עד 48 שעות לפני מועד ההגשה.
אנא נצלו את הסדנאות המעשיות ואת שעות הקבלה על מנת להתייעץ על כל סוגיה או קושי
שעולים במסגרת המטלה.
בהצלחה! צוות הקורס