Skip to content

קריאה וכתיבה אקדמית (22722) סילבוס

קריאה וכתיבה אקדמית )22722 )
שם המרצה: גב' ערבה רוטמן
מתכונת: שיעור מתוקשב
היקף שעות: 2 שש"ס
היקף נקודות זכות: 2 נ"ז
קוד הקורס: 22722
מועד: שנה"ל תשפ"ג, סמסטר א' ; סמסטר קיץ.
שעות קבלה: יום רביעי )בתיאום מראש(, 00:12-00:11 ,חדר מרצים החוג למדע המדינה 4108 .
aravae@yvc.ac.il :ל"דוא

מטרות הקורס:
מטרת הקורס היא לתת לסטודנטים כלים בסיסיים ללמידה אקדמית יעילה. הקורס יתמקד בפיתוח
מיומנויות למידה, קריאה וכתיבה וחיפוש מאמרים במקורות מידע. במסגרת הקורס הסטודנטים
ירכשו מיומנויות לכתיבה אקדמית ולימדו כיצד לתכנן ולבצע מחקר עצמאי.
תפוקות למידה:
הסטודנטים יכירו את עולם הקריאה והכתיבה האקדמית וירכשו כלים לפיתוח חשיבה ביקורתית
עם סיום הקורס בהצלחה יהיה הסטודנט מסוגל:
1 .להכיר את שלבי המחקר המדעי ומושגי המפתח בעולם הקריאה והכתיבה האקדמית
2 .להכיר את מבנה המאמרים השונים בדגש על מאמרים אמפיריים
3 .לקרוא קריאה ביקורתית מאמרים אקדמיים
4 .לבצע חיפוש ולאתר מקורות מידע אקדמיים
5 .להתנסות ולכתוב עבודה על פי כללי הכתיבה אקדמית
דרכי ההוראה:
קורס מתוקשב
דרישות הקורס:
מטלות ביניים* –2 עבודות ) %30 )
מטלת סיום – עבודה מסכמת )%70 )

 • סטודנט שלא יגיש את מטלות הביניים לא יוכל להגיש את מטלת הסיכום
  הערכה:
  ציון עובר בקורס ובעבודה 56.
  נושאי הקורס וביבליוגרפיה :
  שיעור מס' 1 :
  תכני השיעור: מבוא לקורס – מטרת האקדמיה, מטרת הקורס, האזנה יעילה להרצאות וסיכומן, מהות
  הכתיבה האקדמית
  הצגת מטרת הקורס, כיצד מומלץ להיערך לשיעורים, סיכום החומר, multitasking ועבודה עם
  לפטופ בשיעור.
  גרפינקל, א' )2018 .)מדריך לכתיבה אקדמית ועיונית. משכל. עמ' 15-18 .
  שיעור מס' 2 :
  תכני השיעור: מקורות מידע
  אילו מקורות מידע זמינים לנו, כיצד נזהה מאמר אקדמי.
  שיעור מס' 3 :
  תכני השיעור: כתיבה אקדמית מהי
  מה מייחד את הכתיבה האקדמית וההבל בינה לבין צורות כתיבה אחרות
  קריאת רשות:
  גרפינקל, א' )2018 .)מדריך לכתיבה אקדמית ועיונית. משכל. עמ' 129-134 .
  שיעור מס' 4 :
  תכני השיעור: סוגי מאמרים אקדמיים ו מבנה המאמר האמפירי
  סוגי מאמרים אקדמיים: תיאורטיים ואמפיריים. ההבדל בין כתיבה אקדמית לכתיבה יומיומית,
  עיתונאית וכולי.
  זיהוי חלקיו השונים של המאמר האמפירי- תקציר, מבוא, שיטת מחקר, ממצאים, דיון.
  מציאת מטרת המחקר, שאלת המחקר. ההבדל בין סקירת ספרות לבין הצגת תיאוריה במאמר.
  קריאת רשות:
  חיות, ע' )2004 .)מדריך למחקר ולכתיבה מדעית: מהלכה למעשה. בית ההוצאה לאור של
  האוניברסיטה הפתוחה . עמ' 3-33 .
  שיעור מס' 5 :
  תכני השיעור: קריאה נכונה ויעילה של מאמר אקדמי
  כיצד נקרא בצורה נכונה מאמר אקדמי? כיצד נדע לזהות את החלקים החשובים?
  קריאת רשות:
  חיות, ע' )2004 .)מדריך למחקר ולכתיבה מדעית: מהלכה למעשה. בית ההוצאה לאור של
  האוניברסיטה הפתוחה . עמ' 45-99 .
  לביא, י' )2012 .)כתיבת עבודת המחקר: מבנה, תכנים וסגנון. אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי
  הרווחה והבריאות . עמ' 9-10.
  שיעור מס' 6 :
  תכני השיעור: בחירת נושא וניסוח שאלת מחקר
  כיצד בוחרים נושא למחקר, מהו חידוש מחקרי, הבדל בין שאלת מחקר כמותית לאיכותנית, ניסוח
  שאלת מחקר
  קריאת רשות:
  גרפינקל, א' )2018 .)מדריך לכתיבה אקדמית ועיונית. משכל. עמ' 19-26 ;32-39 .
  זהר, ל' )2011 .)הרטוריקה של המאמר המדעי. הוצאת אוניברסיטת בר-אילן. עמ' 53-54 ;80-81.
  שיעור מס' 7 :
  תכני השיעור: מנושא המחקר למחקר עצמו- תכנון שלד העבודה
  בניית מבנה העבודה, מטרת מחקר, שאלת מחקר וראשי פרקים; תחומי העבודה- איך לא להתפזר?
  גרפינקל, א' )2018 .)מדריך לכתיבה אקדמית ועיונית. משכל. עמ' 27-31 .
  שיעור מס' 8 :
  תכני השיעור: עבודה אקדמית עם Office
  יצירת מסמך Word על פי פורמט אקדמי; טבלאות; שער; תוכן עניינים
  שיעור מס' 9 :חיפוש מקורות אקדמיים בספרייה ובמאגרי מידע
  חיפוש מקורות בקטלוג הספרייה, מפתח חיפה למאמרים בעברית
  שיעור מס' 10 :חיפוש מקורות אקדמיים באנגלית
  חיפוש מקורות ב-Scholar Google ו -Proquest
  שיעור מס' 11 :משפט ופסקה
  כללי תחביר- כיצד מנסחים משפט נכון, מבנה של פסקה אקדמית.
  קריאת רשות:
  גרפינקל, א' )2018 .)מדריך לכתיבה אקדמית ועיונית. משכל. עמ' 119-115 .
  לביא, י' )2012 .)כתיבת עבודת המחקר: מבנה, תכנים וסגנון. אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי
  36.-34 ;17-15 . והבריאות הרווחה
  שיעור מס' 12 :שילוב ומיזוג בין מאמרים אקדמיים
  מיזוג בין מאמרים אקדמיים בפסקה אחת.
  שיעור מס' 13 :אזכור וציטוט מקורות
  אזכור וציטוט מקורות בגוף העבודה והכנת רשימת מקורות על פי כללי APA הנהוגים במדעי
  החברה.
  קריאת רשות:
  גרפינקל, א' )2018 .)מדריך לכתיבה אקדמית ועיונית. משכל. עמ' 299-334 .
  לביא, י' )2012 .)כתיבת עבודת המחקר: מבנה, תכנים וסגנון. אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי
  הרווחה והבריאות . עמ' 18-26.
  שיעור מס' 14 :כתיבת מבוא, רציונל וסיכום
  ההבדל בין מבוא, רציונל וסיכום לשאר חלקי העבודה וכתיבתם כהלכה.
  קריאת רשות:
  לביא, י' )2012 .)כתיבת עבודת המחקר: מבנה, תכנים וסגנון. אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי
  הרווחה והבריאות . עמ' 2 ,8-7 .
  גרפינקל, א' )2018 .)מדריך לכתיבה אקדמית ועיונית. משכל. עמ' 58-87 ;102-107 .
  שיעור מס' 15 :סיכום והנחיות להגשת העבודה הסופית
  מקורות:
  אלון, ש' ובוכבינדר, א' )1999 .)כתיבה מדעית בסיסית. אוניברסיטת חיפה בית הספר לעבודה
  סוציאלית
  אפרתי, נ', לידור, ר', צדקיהו, ש' וקאופמן, ח' )2002 .)העבודה הסמינריונית במוסד אקדמי: חלקיה
  ודרך הגשתה. מכון מופת.
  בירנבוים, מ' )1993 .)מי מפחד מעבודת מחקר? תכנון וכתיבה של הצעת מחקר ודו"ח מחקר במדעי
  ההתנהגות. מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור בע"מ.
  גרפינקל, א' )2018 .)מדריך לכתיבה אקדמית ועיונית. משכל.
  זהר, ל' )2011 .)הרטוריקה של המאמר המדעי. הוצאת אוניברסיטת בר-אילן.
  חיות, ע' )2004 .)מדריך למחקר ולכתיבה מדעית: מהלכה למעשה. בית ההוצאה לאור של
  האוניברסיטה הפתוחה .
  לביא, י' )2012 .)כתיבת עבודת המחקר: מבנה, תכנים וסגנון. אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי
  הרווחה והבריאות .
  פלד, ל' וברנהולץ, ח' )1995 .)איך לקרוא מאמר מדעי. המרכז להוראת המדעים.
  ***שימו לב – ייתכנו שינויים בסילבוס במהלך הסמסטר, בכפוף להודעה.