Skip to content

קורס פסיכולוגיה חברתית ורב תרבותיות- עבודה מסכמת

הפקולטה למנהל עסקים .A.B.M
לימודים לתואר מוסמך : התמחות בלימודי ניהול הארגון
שנת הלימודים תשפ" ג – טרימסטר 1
קורס פסיכולוגיה חברתית ורב תרבותיות )פרונטלי ומקוון(
מרצה: אתי רייכרט וייס
עבודה מסכמת- יחיד/זוג
מטרת העבודה – הצגה של ידע תיאורטי, הבנה אינטגרטיבית ואפשרויות יישום של הנושאים
שנלמדו בקורס.
1 .שאלת אינטגרציה 50 נק'
• לבחור תופעה חברתית – תרבותית משמעותית בחברה הערבית.
• להסביר מדוע נבחרה תופעה זו ולתאר את התופעה בהתבסס גם על נתונים
עדכניים. )מה- 3 שנים אחרונות(
• לבחור 3 מושגים מרכזיים רלוונטיים לניתוח התופעה )הפרקים: חשיבה חברתית
השפעה חברתית ויחסים חברתיים(
• להציג תיאורטית כל מושג שנבחר בהתבסס על לפחות 3 מאמרים רלוונטיים.
• לנתח את התופעה על בסיס 3 המושגים הללו וכן מהיבט/נקודת מבט מגדרית
ומהיבט/נקודת מבט רב -תרבותיות.
• בניתוח יש להתייחס ולציין מהם ה'מחירים' החברתיים של התופעה בהתייחס לפרט
/לקבוצה/קהילה/חברה כולה
• דעה אישית- מחשבות, שאלות, מסקנות )מפתיעות, מאכזבות( שהתעוררו בעקבות
עריכת הניתוח לתופעה.
2 .יחסים חברתיים- דעות קדומות 15 נק'
ישנם 3 מקורות בסיסיים להיווצרותה של דעה קדומה: מקורות חברתיים, מקורות
מוטיבציוניים ומקורות קוגניטיביים. בכל מקור ישנם מספר גורמים.
• לבחור 3 גורמים )אחד מכל מקור( להציג הסבר תיאורטי לכל גורם.
• לתת דוגמא הממחישה כיצד גורם זה יוצר דעה קדומה בהקשר של החברה הישראלית.
• להציע 2 דרכים להתמודדות עם דעות קדומות קיימות ולפרט.
3 .השפעה חברתית – לענות על אחת משתי השאלות הבאות 20 נק'
א. ציות- מצבים/אירועים בהם באה לידי ביטוי התנהגות צייתנית
בחר/י אירוע מורכב ומשמעותי בחייך המקצועיים )אירוע שארע בארגון בו את/ה עובד/ת (
אשר ממחיש התנהגות צייתנית שלך.
• תאר/י את האירוע . התיאור כולל: מהות הארגון, משתתפים, זמן, מקום ההתרחשות
וההתרחשות עצמה- התנהגותך בפועל.
• ברמת הפסיכולוגיה החברתית- מה היו הנסיבות אשר השפיעו על התנהגות צייתנית
שלך ? יש לבסס את התשובה על פי התיאוריה
• ברמה התרבותית- אלו ערכים תרבותיים ומגדריים הנחו את התנהגותך?
• עם אלו ערכים תרבותיים אחרים היה מתח/ קונפליקט/התנגשות?
• איך ניתן להישמר במצבי ציות?
ב. קונפורמיות- מצבים/אירועים בהם באה לידי ביטוי התנהגות קונפורמית.
בחר/י אירוע מורכב ומשמעותי בחייך המקצועיים )אירוע שארע בארגון בו את/ה עובד/ת (
אשר ממחיש התנהגות קונפורמית שלך.
• תאר/י את האירוע . התיאור כולל: מהות הארגון, משתתפים, זמן, מקום ההתרחשות
וההתרחשות עצמה- התנהגותך בפועל.
• ברמת הפסיכולוגיה החברתית- מה היו הנסיבות אשר השפיעו על ההתנהגות
הקונפורמית שלך? יש לבסס את התשובה על פי התיאוריה
• ברמה התרבותית- אלו ערכים/נורמות תרבותיים ומגדריים הנחו את התנהגותך?
• עם אלו ערכים/נורמות תרבותיים אחרים היה מתח/ קונפליקט/התנגשות?
• איך ניתן להישמר בממצבי קונפורמיות ?
4 .רפלקציה * 10 נק'
• להציג 2 מחשבות אישיות שהקורס עורר/חידש/ הרחיב בהתייחס לעצמך בהקשר
החברתי ומה למדת על עצמך.

 • כל אחד/ת כותב/ת את הרפלקציה האישית בנפרד ומציין/ת את השם.
  הערכה כללית 5 נק'
  1 .עמידה בכללי הגשה והתרשמות כללית מהעבודה.
  2 .איכות החיבור, הרצף והרהיטות.
  3 .שמירה על כללי ציטוט בגוף העבודה ורשימת ביבליוגרפיה -ע"פ כללי APA
  הנחיות כלליות להגשת העבודה המסכמת :
  • מועד הגשת העבודה עד התאריך 23.1.31 בשעה 00.9 בבוקר.
  • אורך העבודה עד 8 עמודים לא כולל דף שער, תוכן עניינים, ביבליוגרפיה ונספחים.
  • כמקובל בעבודה אקדמאית – דף שער הכולל : מוסד אקדמאי, שם המגישים ו ת.ז.,
  נושא העבודה, שם הקורס, שם המרצה, תאריך הגשה.
  • העבודה כתובה בפורמט WORD בלבד! גופן – ARIAL 12 רווח 5.1 !
  • יש לשמור על כללי APA בכל שלבי הכתיבה ובביבליוגרפיה. אי עמידה בכללי כתיבה
  אקדמית תגרור הורדת נקודות מציון המטלה הסופי )ראו הערכה כללית(
  • יש להשתמש לפחות ב- 4 מקורות אקדמיים רלוונטיים. בהצגת התיאוריה – יש
  להציג את התיאוריה במילים שלכם.ן.
  • אתרי אינטרנט- ויקיפדיה וכו' אינם מקורות ביבליוגרפיים
  • העתקת המצגות – אינה נחשבת להצגת חומר תיאורטי והעבודה תיפסל !
  • בשאלות בהן נדרשות הדגמות- הדוגמאות חייבות להיות מחיי היום יום ומאירועים
  המתרחשים במציאות החברתית הרב תרבותית בארץ ומקוריות שלכם.ן
  )העתקת דוגמאות המופיעות במקורות ביבליוגרפיים/ויקיפדיה וכו' – יפסלו ולא יקבלו
  ניקוד!(
  • איחורים בהגשת העבודה:
  o איחור של עד 24 שעות – הורדה של 10 נקודות מציון העבודה
  o איחור של 4-2 ימים – הורדה של 20 נקודות מהציון העבודה
  o איחור מעל 4 ימים – לא ניתן להגיש כלל את העבודה
  הערות חשובות!
  • לידיעתכם.ן, כל העבודות עוברות בדיקת מקוריות! אנא הקפידו על טוהר
  כתיבת עבודה מקורית!!!
  • כפי שידוע לכם/ן על פי כללי הקריה האקדמית אונו – בהגשת עבודות אין
  אפשרות לתקן עבודה כדי לשפר ציון. )אין מועד ב' לשיפור ציון( לכן, מאד
  מומלץ להשקיע היטב בכתיבת העבודה מלכתחילה.
  בהצלחה!!!