Skip to content

קורס ניהול תקציב – עבודת גמר

קורס ניהול תקציב – עבודת גמר

מגיש:

ת.ז:

תוכן עניינים

ניתוח חברה – 3

– השוואת מחזור מכירות : 4

יחסים פיננסים 5

תקציב לשנת הכספים 2018 בחלוקה לרבעונים 7

מאזן לסוף שנת התקציב הבאה. 9

נקודות הבקרה לביצוע התקציב : 10

טבלת רגישות לרווח ביחס לריבית על החוב הזר. 11

ביבליוגרפיה. 12

ניתוח חברה

 להלן ניתוח השוואתי באחוזים בין הרבעונים לשנים 2016 -2017 (מצורף קובץ אקסל עם ההשוואה המלאה)-

מאזן רבעון 1רבעון 2רבעון 3רבעון 4
נכסיםמזומנים234%231%217%169%
מלאי81%94%103%110%
לקוחות106%120%128%142%
הכנסות לקבל79%84%88%93%
מכשירים פיננסים402%152%22%19%
נכסים מוחזקים למכירה0%0%0%
פקדונות בבנק286%1000%
רכוש קבוע102%102%99%104%
קניין רוחני89%97%99%102%
נכסי מיסים222%155%175%155%
הכנסות לקבל ארוכי טווח752%1008%131%158%
סה"כ נכסים110%117%120%132%
התחייבויותהלוואות קצרות טווח0%4%13%
ספקים102%108%108%147%
התחייבויות מיסים161%155%169%173%
התחייבויות אחרות120%150%80%98%
התחייבויות קצרות טווח133%129%137%137%
הלוואות ארוכות טווח0%0%0%
הטבות לעובדים109%92%92%104%
התחייבויות ארוכות טווח40%42%63%225%
התחייבויות מיסים ארוכות טווח626%652%182%83%
סה"כ התחייבויות83%95%103%140%
הון עצמיהון מניות103%103%103%104%
מניות בכורה108%108%108%109%
קרנות הון122%71%52%31%
עודפים133%135%135%137%
סה"כ הון עצמי118%124%125%131%
סה"כ התחייבויות והון עצמי110%117%120%132%

השוואת מחזור מכירות :

מכירות
2016רבעון 1100,873
רבעון 2119,164
רבעון 3124,228
רבעון 4131,800
שנתי476,065
2017רבעון 1115,292
השוואה לרבעון קודם114%
רבעון 2130,637
השוואה לרבעון קודם110%
רבעון 3139,783
השוואה לרבעון קודם113%
רבעון 4157,659
השוואה לרבעון קודם120%
שנתי543,371
השוואה לשנה קודמת114%

יחסים פיננסים

*חישובי היחסים מלווים בקובץ אקסל המצורף

20162017
רבעון 1רבעון 2רבעון 3רבעון 4רבעון 1רבעון 2רבעון 3רבעון 4
יחסי נזילותיחס שוטף3.072.923.013.433.463.523.583.64
הון חוזר166,706.00165,402.00177,187.00182,012.00199,541.00231,321.00259,657.00287,419.00
יחס מהיר1.641.701.852.262.312.452.532.75
רמת הנזילות המיידית43%48%61%67%99%103%116%78%
יחסי רווחיותשיעור הרווח הגולמי51%41%52%52%53%53%54%54%
שיעור הרווח התפעולי8%8%15%14%14%13%16%16%
שיעור הרווח הנקי6%7%12%12%13%11%14%16%
שיעור התשואה על ההון העצמי2%2%4%4%4%3%4%5%
שיעור הרווח ביחס לנכסים1%2%3%3%3%3%3%4%
יחסי מבנה ההוןמנוף פיננסי31%29%28%21%22%23%23%23%
ההון העצמי ביחס לסך המאזן76%77%78%82%82%82%81%81%
יחסי היעילות התפעוליתיחס כיסוי ריבית8.7047.1788.4023.37-15.0626.0553.51-18.68
שיעור הוצאות המימון מסך המכירות0.90%0.16%0.17%0.61%-0.91%0.49%0.31%-0.87%

מדד אלטמן-

מדד אלטמן6,86910,38513,07625,75226,08825,63029,56131,285

תקציב לשנת הכספים 2018 בחלוקה לרבעונים

דגשים:

– לצורך ניבוי התקציב חושב ממוצע צמיחה רבעוני בשנתיים האחרונות

– כחלק משיפור ביצועי החברה,הוחלט להגדיל את הוצאות השיווק ב 2 אחוזים בכל רבעון, למען הגדלת היקף המכירות. המימון של הוצאות השיווק הנוספות יגיע מהון זר שילקח כהלוואה מהבנקים. בעקבות המימון הזר, יגדלו גם הוצאות המימון של החברה ב 2 אחוזים בהתאם. משום שישנו קשר ישיר בין היקף המכירות לבין עלויות הייצור, גם עלויות הייצור יגדלו ב 2 אחוזים בכל רבעון. שאר ההוצאות לא יושפעו מהמהלך.

– היחסים התפעוליים נשמרו ברמתם בהשוואה לשנים קודמת, משום שהגידול בהוצאות התקציב של השנה הנוכחית, התבסס על ממוצעי הצמיחה של השנתיים שעברו.

-מהלך נוסף שננקט לצורך שיפור ביצועי החברה, הוא קיצוץ הוצאות הנהלה וכלליות, על ידי צמצום עובדים, והפיכת החברה ל"רזה", הקיצוץ היה בסך 1.5 אחוזים בכל רבעון.

-חברת סודהסטרים היא חברה בינלאומית הפועל במדינות רבות בעולם, ולכן היא חשופה לסיכונים בשל שינויים בשערי מט"ח. כחלק מאסטרטגיית גידור סיכונים, הוחלט על רכישת אופציות מטח בשיעור של חצי אחוז מסך מחזור המכירות, רכישת האופציות הוכנסה לתקציב בכל רבעון.

-הוחלט על גיוס תקציב תוספתי שיוקדש להשקעות. התקציב ימומן באמצעות הון עצמי של החברה, שיגויס באמצעות השקעה נוספת של בעלי המניות הקיימים. בעקבות כך לא קיימת השפעה על הוצאות המימון. התקציב יהיה בסכום קבוע בכל רבעון, והוא יהיה על סך של חצי אחוז מסך הון המניות של החברה, כפי שהיה ברבעון האחרון של 2017. תקציב ההשקעות התוספתי הוכנס לתקציב של שנת 2018.

– כל החישובים לגבי סעיפי התקציב השונים מצורפים בקובץ האקסל המצורף.

תקציב לשנת 2018
רבעון 1
פעילותתקציבאחוז מהתקציב
עלויות ייצור78,71853.98%
עלויות שיווק47,97232.90%
הוצ הנהלה וכלליות14,96810.26%
הוצ ריבית2010.17%
מיסים1,9451.33%
אופציות מטח7880.54%
תקציב להשקעות1,1900.82%
סה"כ תקציב145,833100.00%
תקציב לשנת 2018
רבעון 2
פעילותתקציבאחוז מהתקציב
עלויות ייצור85,13654.51%
עלויות שיווק51,49332.97%
הוצ הנהלה וכלליות15,4699.90%
הוצ ריבית-390-0.25%
מיסים2,4491.57%
אופציות מטח8440.54%
תקציב להשקעות1,1900.76%
סה"כ תקציב156,191100.00%
תקציב לשנת 2018
רבעון 3
פעילותתקציבאחוז מהתקציב
עלויות ייצור92,07754.40%
עלויות שיווק55,27232.65%
הוצ הנהלה וכלליות15,9869.44%
הוצ ריבית7550.45%
מיסים3,0841.82%
אופציות מטח9030.53%
תקציב להשקעות1,1900.70%
סה"כ תקציב169,267100.00%
תקציב לשנת 2018 
רבעון 4 
פעילותתקציבאחוז מהתקציב 
עלויות ייצור99,58455.32% 
עלויות שיווק59,32932.96% 
הוצ הנהלה וכלליות16,5219.18% 
הוצ ריבית-1,464-0.81% 
מיסים3,8832.16% 
אופציות מטח9660.54% 
תקציב להשקעות1,1900.66% 
סה"כ תקציב180,009100.00% 
תקציב לשנת 2018
תקציב שנתי
פעילותתקציבאחוז מהתקציב
עלויות ייצור355,51554.59%
עלויות שיווק214,06632.87%
הוצ הנהלה וכלליות62,9449.67%
הוצ ריבית-897-0.14%
מיסים11,3611.74%
אופציות מטח3,5000.54%
תקציב להשקעות4,7600.73%
סה"כ תקציב651,250100.00%

מאזן לסוף שנת התקציב הבאה

מאזן31.12.2018
נכסיםמזומנים144,350
מלאי107,132
לקוחות176,866
הכנסות לקבל17,977
מכשירים פיננסים77
נכסים מוחזקים למכירה0
פקדונות בבנק700,000
סה"כ נכסים שוטפים611,284
רכוש קבוע178,748
קניין רוחני39,164
נכסי מיסים9,969
הכנסות לקבל ארוכי טווח6,751
סה"כ נכסים לא שוטפים232,792
סה"כ נכסים816,700
התחייבויותהלוואות קצרות טווח0
ספקים89,986
התחייבויות מיסים24,774
התחייבויות אחרות2,559
התחייבויות קצרות טווח41,680
סה"כ התחייבויות שוטפות158,246
הלוואות ארוכות טווח0
הטבות לעובדים2,504
התחייבויות ארוכות טווח368
התחייבויות מיסים ארוכות טווח3,544
סה"כ התחייבויות לא שוטפות6,212
סה"כ התחייבויות162,411
הון עצמיהון מניות3,743
מניות בכורה256,029
קרנות הון-3,375
עודפים375,864
סה"כ הון עצמי654,928
סה"כ התחייבויות והון עצמי816,700

נקודות הבקרה לביצוע התקציב :

נקודות הבקרה לביצוע התקציב יהיו הרבעונים, צריך לבדוק שהצמיחה בתקציב בכל רבעון עומדת בתחזיות הצמיחה שניתנו לכל רבעון, ואם ישנה חריגה מהתקציב ברבעון מסוים, צריל חעדכן את צפי הוצאות התקציב.

טבלת רגישות לרווח ביחס לריבית על החוב הזר

חישוב ריבית אפקטיבית שנתית ממוצעתחישוב ממוצע תשואה על הנכסיםרווח נקי על ההון הזר באחוזים
0.387%10.98%10.59%
טבלת השפעת ריבית על אחוזי הרווח
אחוזי ריביתאחוזי תשואהרווח מהון זר באחוזים
0.50%10.98%10.48%
1.00%10.98%9.98%
2.00%10.98%8.98%
3.00%10.98%7.98%
4.00%10.98%6.98%
5.00%10.98%5.98%
6.00%10.98%4.98%
7.00%10.98%3.98%
8.00%10.98%2.98%
9.00%10.98%1.98%
10.00%10.98%0.98%

ביבליוגרפיה

– דוח כספי של חברת סודהסטרים- רבעון 1 2016

– דוח כספי של חברת סודהסטרים- רבעון 2 2016

– דוח כספי של חברת סודהסטרים- רבעון 3 2016

– דוח כספי של חברת סודהסטרים- רבעון 4 2016

– דוח כספי של חברת סודהסטרים- רבעון 1 2017

– דוח כספי של חברת סודהסטרים- רבעון 2 2017

– דוח כספי של חברת סודהסטרים- רבעון 3 2017

– דוח כספי של חברת סודהסטרים- רבעון 4 2017