Skip to content

קורס ניהול תקציב – הנחיות עבודת גמר

קורס ניהול תקציב – עבודת גמר :

 • העבודה תתבצע בהרכב של עד 4 סטודנטים בכל קבוצה.
 • מועד ההגשה , לא יאוחר מ 30.6.18
 • ההגשה בקובץ מצורף בלווי שם חברי הקבוצה דרך אתר המכללה.
 • לעבודה יצורפו קבצי מקור המהווים נספחים .
 • ציון העבודה הוא ציון הקורס.
 • אין מועד הגשה נוסף או תיקונים.

מבנה העבודה :

 1. בחר חברה ציבורית תעשייתית ( ללא חברות בנות )
 2. נתח  החברה על בסיס הנלמד בהשוואה בין השנים 2016 ל 2017 במונחים רבעונים.
 3. הניתוח יכלול :
 4. השוואה בין תקופות השוואה (שנים , רבעונים מקבילים ) בטבלת אחוזים השוואתית למאזן וטבלת אחוזים השוואתית ויחסית מסך מכירות לדוח רווח והפסד
 5. יחסים פיננסים – יחסי איתנות פיננסית ,
 6. יחסי תפעוליים ו ebitda הון חוזר יחס שוטף יחס מהיר
 7. צרכי מימון נגזרים מימי לקוחות מלאי וספקים
 8. מדד אלטמן לכל שנה בנפרד. ( ערך החברה לפי שווי נסחר ליום המאזן מאתר המאיה )
 9. בנה תקציב לשנת הכספים 2018 בהסתמך על דוחות 2017 בחלוקה בין רבעונים שיתאים להתנהגות הפעילות של החברה בין הרבעונים (מבוסס על מה ) – בסיס התקציב יהיה על בסיסו של דוח הרווח והפסד.
 10. בבנית התקציב תן התייחסות להחלטות ניהוליות נדרשות לצורך תכנון שיפור ביצועי החברה. הנח הנחות שונות מנומקות היטב.
 11. תן דעתך על גידור סיכונים ( מטבע, מדד )
 12. שמור על יחסים תפעוליים או שפר אותם.
 13. תן את הדעת על תקציב תוספתי להשקעות ודרך מימונו ( הון עצמי , הון זר )
 14. זכור להעמיס הוצאות מימון במידה וקיבלת החלטה למינוף עודף בשנת התקציב הבאה.
 15. נסה לבנות מאזן לסוף שנת התקציב הבאה על בסיס התכנון.
 16. מה תהיינה נקודות הבקרה בנתיב הקריטי לביצוע התקציב לשנה הבאה ?
 17. בנה טבלת רגישות לרווח ביחס לריבית על החוב הזר.
 18. לווה את הטבלאות הנבנות בהסברים מילוליים.

ב ה צ ל ח ה !!