Skip to content

קורס- מעגל חיי המשפחה: מעברים ומשברים

מרצה: ד"ר בר שוע אתי

שם שיעור: מעגל חיי המשפחה כולל מעברים ומשברים

מספר שיעור: 2-3789810-2

סמסטר: א

שעות שבועיות: 1

נקודות זיכוי: 2

                                        מעגל חיי המשפחה: מעברים ומשברים

                                           בית הספר לעבודה סוציאלית תכנית מוסמך

                                              מס הקורס 2-378910-1

שם המרצהזמני הקורסשעות קבלהדאר אלקטרוני
דר אתי בר-שועסמסטר א' יום א' 9:00-11:00יום א' בתיאום מראשetibarshua@gmail.com  
גב' תמי רומיסמסטר א' יום א' 9:00-11:00יום א' לפי תיאום מראשtamiromi@gmail.com

שנת הלימודים: תשפ"ג                 היקף שעות: 1 ש"ש          נקודות זכות:2   

א. מטרות הקורס: הקניית יסודות להבנת מעגל חיי המשפחה, תוך בחינת התמודדותה עם מעברים ומשברים על בסיס תיאוריות עכשוויות של חוסן וצמיחה ממשבר. יבחנו מעברים נורמטיביים ומעברים בלתי צפויים כאחד, תוך שימת דגש על משמעויות המעבר למשפחה, משימות ותפקידים של היחיד בהקשר המשפחתי וההתפתחותי, וכן יבחנו דרכי התערבות שונות.

ב. תוכן הקורס:  הקורס יעסוק בהבנת מעגל החיים המשפחתי תוך מתן דגש למשימות הכרוכות במעבר משלב לשלב. ילמדו מספר מעברים נורמטיביים כמו המעבר להורות וקשיים העשויים להתעורר במעבר זה, דיכאון אחרי לידה. יבחנו גם מעברים לא צפויים כמו מצבי אבל טראומתיים, מוות, אובדנות, חולי, נכות, משפחות במעבר הגירושין ומשפחות מורכבות. בכל אחד ממעברים אלה יבחנו המשמעויות עבור היחיד והמשפחה וכן דרכי התערבות.

מהלך השיעורים:

יחידת שיעורנושא השיעורהערות
1.מעגל חיי משפחהשיעור 1
2.מושגים בסיסיים במצבי לחץ ומשברים במשפחה ומודלים להתערבותשיעור 2
3. משבר כהזדמנות לצמיחהשיעור 3
4.מעבר להורות, הורות בשלבי חיים שונים.שיעור 4
5.הורות-פגות , ולידות רב עובריותשיעור 5
6.כשהמעבר משתבש דיכאון לאחר לידהשיעור 6
7.התמודדות עם אבל טראומתי-מות ואבדנותשיעור 7
8.המשךשיעור 8
9.חולי ונכות במשפחהשיעור 9
10מעבר הגירושיןשיעור 10
11המשךשיעור 11
12משפחות מורכבותשיעור 12
13סיכום – השונה והדומה בין המשברים.שיעור 13

ג. חובות הקורס

דרישות קדם –אין

חובות/ דרישות/מטלות:

1. השתתפות בשיעורים. היעדרות מעל 3 פעמים תדווח למזכירות הסטודנטים.

2. קריאת פריטי חובה מתוך הפריטים המסומנים בכוכבית ברשימה הביבליוגרפית, תקבע במהלך הסמסטר.

מרכיבי הציון הסופי:

20% רפרט

80%  עבודת סיכום

ציון עובר בקורס  70.

ד. רשימת מקורות:

שיעור 1: מעגל חיי משפחה

*Carter, B., Garcia Preto, N.A., &  McGoldrick, M.(Eds.) (2016).The  Expanding family life     cycle: The individual, family, and social perspectives, 5th edition, Pearson

Chapter 1 Overview: The life cycle in its changing context

מאמר 22277

306.85 CAR  X  2

Goldberg, A. E. (2010). Lesbian and gay parents and their children: Research on the family life cycle. American Psychological Association

306.87408664 GOL x 2

ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע, ספרים אלקטרוניים,  מאגר PsycNET

             Goldenberg, I., & Goldenberg, H. (2016). Family therapy: An Overview (8th ed.).                                                                                                                                 Chapter 2: Family development: Continuity and change. pp 29-59.             

מאמר 19454

616.89156 GOL X 1

                             חובה עמ' 33-34, 37 וכן מעגל החיים של משפחה בגירושין ושל משפחה מורכבת

עמ  51-53.

שיעור 2: מושגים בסיסיים במצבי לחץ ומשברים במשפחה ומודלים להתערבות

Goldenberg, I., & Goldenberg, H. (2016). Family therapy: An overview. Cengage learningChapter 15 Population-Based Family Treatment (pp.390-415).

מאמר 19455

616.89156 GOL X 1

Harris, C. J. (2004) Family crisis intervention. In D. R., Catherall (Ed.), Handbook of stress, trauma and the family (pp. 417-433). Brunner-Routledge.

616.8521 CAT x 2

ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע: ספרים אלקטרוניים באנגלית,  מאגר eBook Central

Madden-Derdich, D. A., & Herzog, M. J. (2005). Families stress and intervention. In P. C. McKenry & S. J. Price (Eds.), Families and Change coping with stressful events and transitions (pp. 403-427). Sage Publication.              

מאמר 15620

306.0973 McKEN x 2

McKenry, P. A., & Price, S. J. (2005). Families coping with change: a conceptual overview. In P. C. McKenry & S. J. Price (Eds.), Families & Change coping with stressful events and transition (pp. 1-24). Sage Publication.

מאמר 15621

306.0973 McKEN x 2

*Myer, A. R., WiliamiamsC. A., & Haley, M. (2014), Crisis Intervention with Families: Assessing Changes in Family Characteristics. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 22(2), 179-185. http://10.1177/1066480713513551

               מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע SAGE

Bottom of Form

שעור 3: משבר כהזדמנות לצמיחה

*לאופר, א. (2009). צמיחה פוסט טראומטית אשליה חיובית או דרך חדשה לצמיחה והתמודדות עם טראומה . חברה ורווחה, כ"ט(1), 63-84.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע  מפתח חיפה

כ"ע

לויטה, ז. (2020). משפחה וזוגיות בימי קורונה — התקפה על כל החיבורים, שיחות כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה בימי קורונה, 27-25.

מאמר (עמ' 26-25) בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע  מפתח חיפה

כ"ע

Calhoun, L. G., & Tedeschi, R. G. (2006). The foundations of posttraumatic growth:   An expanded framework. In L. G. Calhoun & R. G. Tedeschi (Eds.), Handbook of Post Traumatic Growth: Research and practice (pp. 1-24). Lawrence Erlbaum Associates.                                                                                                                                         מאמר 13632                             616.8521 CAL

Osofsky, J. D., & Osofsky, H. J. (2018). Challenges in building child and family resilience after disasters. Journal of Family Social Work, 21(2), 115-128. http://10.1080/10522158.2018.1427644

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Taylor & Francis

Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (2004). The posttraumatic growth: Conceptual foundations empirical evidence Psychological Inquiry, 15(1), 1-18.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע JSTOR

Walsh, F. (2016). Foundation of   a family resilience approach, In F. Walsh (Ed.), Strengthening family resilience (pp. 3-21). Guilford Press.

מאמר 18785

616.89156 WAL  x1  

שיעור 4 מעבר להורות -הורות בשלבי חיים שונים.

אורן, א. (2006). הבנייתה של המשפחה ההומוסקסואלית במודל "הורות משותפת" עם אישה: הניעות בין האישי, הזוגי והמשפחתי. עבודה לשם קבלת תואר מוסמך. אוניברסיטת חיפה.

http://www.alp.org.il/uploads/alon_oren.pdf

http://www.alp.org.il/wp-content/uploads/2018/04/alon- oren_building_ a_homosexual_family_parenting_partnership_with_a_woman.pdf

בלכר – פריגת, א. וזפרן, ר. (2016). "ילדים זה שמחה": הורות בסיוע הולדה מלאכותית על ידי בני זוג בני אותו מין. זכויות הקהילה הגאה בישראל. הוצאת נבו, עמ' 395-436.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע  אלקטרוניים בעברית, מאגר  נבו

בן שלמה, ש., טאובמן-בן-ארי, א. ופינדלר, ל. (2014). הזדמנות לצמיחה אישית במעבר לסבאות: תפקידן של תפיסת דחק והערכה קוגניטיבית. חברה ורווחה, לד'(2),  234-209.

כ"ע

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע  מפתח חיפה

דונת, א. (2017). בכייה לדורות חרטה על אימהות. ידיעות ספרים.

שער שני: אין דבר כזה חרטה על אמהות עמ' 44-33.   מאמר 20167 (שער ראשון: מצפים לחרטה)

שער שלישי: כיצד חרטה באה לידי ביטוי עמ, 142-126.  מאמר 20168

דונ (9)306.8743 X 2

ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע, ספרים אלקטרוניים,  מאגר כותר

דיין פרחי, י. (2009). תהליכי שינוי החווית האימהות כלפי הילד הראשון לאחר הולדת הילד השני.

חברה ורווחה, כ"ט(2-3), 338-311.

כ"ע

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע  מפתח חיפה

*כהן, א. ועופר-זיו, נ. (2007). יחסי הורים וילדים כהזדמנות הדדית למפגש התפתחותי משמעותי עם ה'אחר'. בתוך א. כהן (עורכת),חווית ההורות – יחסים, התמודדויות והתפתחות (עמ' 469-433). הוצאת אח, בי"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית.

מאמר 15613

כהן 155.646  X 3

לוק -שמר, נ. (2009). חווית האמהות והקשר הזוגי לאחר הולדת ילד ראשון בקרב נשים חילוניות ודתיות עבודה לשם קבלת תואר מאסטר. אוניברסיטת ירושלים. http://shemer.mslib.huji.ac.il/dissertations/W/JWE/001498631.pdf

*רז-שילוח, ח. (2017). התינוק השורד את אמו. תנועת האם מהתייחסות לאובייקט אל שימוש בו, שיחות, ל"א(2), 136-126.

מאמר 21150

כ"ע

Bos, H. M., Knox, J. R.., van Rijn-van Gelderen, L., & Gartrell, N. K. (2016). Same-Sex and Different-Sex Parent Households and Child Health Outcomes: Findings from the National Survey of Children's. Health Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 37(3), 179-187. 

נמצא באתר: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6309949/

*Ketner, S. L., Gravesteijn, C., & Verschuurb, M.2019). Transition to parenthood: it does not get easier the next time: Exploring ways to support wellbeing among parents with newborns Journal of Family Social, 22(3), 274-291  

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Taylor & Francis

Ginzburg, K.,Leneman, S., Lavenda, O., & Kesler-Peleg, M. (2019).                                                 Spousal Relationship, quality and adjustment to motherhood in Israel. Journal of Family Issues, 00(0),1-18. http://10.1177/0192513X19842590.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע SAGE

Lieberman, A. F., Padron, E., Van Horn, P., & Harris, W. W. (2005). Infant Mental Health Journal. Published online in Wiley Inter Science (www.interscience.wiley.com). http://10.1002/imhj.20071                                                                                                           (Angels in the nursery: The intergenerational transmission of benevolent parental influences)

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Wiley

תרגום לעברית ליפקין שירה מלאכים בחדר הילדים: העברה בינדורית של השפעות הוריות מיטביות נשלף מאתר מכון חרוב בתאריך 16/7/2018

http://haruv.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/angelsemail.pdf

נמצא קישור:

https://haruv.org.il/wp-content/uploads/2018/11/%D7%9E%D7%9C%D7%90%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%97%D7%93%D7%A8-%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D-1.pdf

Paldron, Morgan. F. (2014). The other mother: An exploration of non- biological lesbian mothers. Unique parenting experience, 1-183 A dissertation for doctor of philosophy University of Minnesota.

דיסרטציה בפורמט אלקטרוני נמצאת במאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית, מאגר ProQuest

Smith, J. R., & Pardasani, M. (2014). Parenting in Later Life: A Cross-Cultural Study. Journal of Family Social Work, 17, 209–228.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Taylor & Francis

*

Whisenhunt, J. L., Chang, C. J., Parrish, M. S., & Carter, J. R. (2019). Addressing Single Parents’ Needs in Professional Counseling: A Qualitative Examination of Single Parenthood. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, 27(2), 188-198. http://10.1177/1066480719835343

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע SAGE

שיעור 5: הורות-פגות , ולידות רב עובריות

באור, ל., גירון, י., גילאי-גינור, ח. ובליקשטיין, י. (2004). המעבר להורות של הורים לתאומים שנולדו לאחר הפריה טבעית לעומת הורים לתאומים שנולדו לאחר הפריה מלאכותית. חברה ורווחה, כ"ה(3), 379-357.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע  מפתח חיפה

פלוטניק, ר. (1993). "שנינו ביחד – וכל אחד לחוד: ספר הדרכה להורי תאומים בגיל הרך"

פלו 155.4444 x 2 (2003)

ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע, ספרים אלקטרוניים,  מאגר כותר

פלוטניק, ר. (2012). "שנינו ביחד וכל אחד לחוד": תאומים והורות לתאומים. נדלה ב‏יום רביעי ‏25 ‏יוני ‏2014, מאתר פסיכולוגיה עברית: http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2801

שרן, ח. ורימרמן, א. (2004). מעבר לאבהות של אבות לפגים לעומת אבות לתינוקות שנולדו במועד. חברה ורווחה, כ"ה(3), 394-381.

כ"ע

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע  מפתח חיפה

Taubman–Ben-Ari, O., Skvirsky, V., Bar Shua, E., & Horowitz, E. (2018). Personal growth of new fathers following assisted reproductive technology or spontaneous pregnancy. Parenting Science and Practice, 18, 190-199. http://10.1080/15295192.2018.1465306

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Taylor & Francis

שיעור 6: כשהמעבר משתבש –דיכאון לאחר לידה

משרד הבריאות חוזר ראש שירותי בריאות הציבור. (2012). נוהל לאיתור נשים בסיכון ללקות בדיכאון בהיריון ולאחר לידה. חוזר מס 20/12. נדלה ביום 25 בינואר, 2016: http://www.health.gov.il/hozer/BZ20_2012.pdf.

Bina, R. (2008). The Impact of Cultural Factors Upon Postpartum Depression: A Literature Review. Health Care for Women International, 29(6), 568-592.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Taylor & Francis

*Carter, W., Grigoriadis, S., & Ross, L. E. (2010). Relationship distress and depression in postpartum women: literature review and introduction of a conjoint interpersonal psychotherapy intervention. Archives of Women's Mental Health, 13(3), 279-284.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע ProQuest

*Goodman, J. H. (2004). Paternal postpartum depression, its relationship to maternal postpartum depression, and implications for family health. Journal of Advanced Nursing, 45(1), 26–35.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Wiley

Letourneau, N., Duffett, L., Dennis, C. L., Stewart, M., & Tryphonpoulos, S. (2011). Identifying the support needs of fathers affected by post-partum depression: a pilot study. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 18, 41–47.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע    Wiley

O'Hara, M. W., & McCabe, J. E. (2013). Postpartum Depression: Current statues and future directions. Annual Review of Clinical Psychology, 9, 379-407.

http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev-clinpsy-050212-185612

נמצא באתר:

https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev-clinpsy-050212-185612

Bottom of Form

Bottom of Form

Top of Form

Werner, E., Miller, M., Kuzava, S., Monk, C., & Osborne, L. M. (2015). Preventing postpartum depression: review and recommendations. Archives of Women's Mental Health, 18(1), 41-60.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע GALE

Top of Form

Top ofBottom of ForTop of Form

שיעורים  7-8- התמודדות עם אבל טראומתי –אבדן עמום , אובדנות ורצח.

אברמי, ש. (2001). השפעת התאבדותו של הורה על ילדיו. חברה ורווחה, כ"א(3), 325-311.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע  מפתח חיפה

כ"ע

אופנבכר, ר. (2017). יותר מאחד, פחות משניים: על אחים למתאבדים מסע אישי וחברתי. פסיכה ספריה פסיכולוגית.

אופ (9)155.937 X 3

מחט-שמיר, מ. (2013). חיפוש משמעות לאובדן: מחקר פרשני אודות אמהות שכולות כתוצאה מרצח פלילי של ילדיהן. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת תל-אביב, רמת-אביב. 

יו"ש אין

*נימאייר, ר. (2013). ביום האבל: לעבר מודל פעיל של התאבלות. בתוך ה. שנון-קליין, ש. קרייטלר ומ. קרייטלר (עורכות),טנטולוגיה – מדעי האובדן, השכול והאבל: נושאיםנבחרים (עמ' 137-116). הוצאת פרדס.

שנו 155.937 x 5

            ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע, ספרים אלקטרוניים,  מאגר כותר

*עופר, נ. וים, ג. (2017). עבודה טיפולית עם ההורה הנותר בתהליך התמודדות של ילד צעיר עם אבדן הורה. בתוך א. כהן (עורכת), טיפול בהורות גישה אינטגרטיבית לטיפול בבעיות ילדים באמצעות הוריהם (עמ' 406-345). הוצאת אח.

            מאמר 21718

כהן 616.89156 x 4

רובין, ש., מלקינסון, ר. וויצטום, א. (2007). טראומה ואבל: סוגיות אבחנתיות וטיפוליות. שיחות, כ"ב(1), 11-5.

מאמר 16191

כ"ע

*רובין, ש., מלקינסון, ר. וויצטום א. (2016). מבוא לתיאוריה וליישום הקליני של המודל הדו מסלולי לאובדן ושכול.הפנים הרבות של האובדן והשכול תיאוריה וטיפול (עמ' 83-62). פרדס והוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה.

רוב 155.937 x 2

            ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע, ספרים אלקטרוניים,  מאגר כותר

*רובין, ש. מלקינסון, ר. וויצטום א. (2016). טיפול  משפחתי מערכתי  באבל.  הפנים הרבות של האובדן והשכול תיאוריה וטיפול (עמ' 249-233 ). פרדס הוצאה לאור והוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה.

רוב 155.937 x 2

            ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע, ספרים אלקטרוניים,  מאגר כותר

שלו, ר. (2012). אובדן ותהליכי אבל בקרב ילדים ומתבגרים. נדלה ב‏יום רביעי ‏25 ‏יוני ‏2014, מאתר פסיכולוגיה עברית: http://www.hebpsy.net/articles.asp?id=2873

*שנון –קליין, ה. (2013). נורמליזציה של אבל שכול הורי ואבלות הורית. בתוך ה. שנון-קליין, ש. קרייטלר ומ. קרייטלר (עורכות),  טנטולוגיה – מדעי האובדן, השכול והאבל: נושאיםנבחרים (עמ'206-187). הוצאת פרדס.

שנו 155.937 x 5

            ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע, ספרים אלקטרוניים,  מאגר כותר

Hamama-Raz, Y., Lebowitz,K., & Mahat-Shamir,M. (2020). “You did not desert me my brothers in arms”: The continuing bond experience of men who have lost a brother in arms. Death Studies. http://10.1080/07481187.2020.1737275

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Taylor & Francis

Mahat-Shamir, M., & Pitcho-Prelorentzos, S. (2019). Grieving from the Womb: Meaning Construction in Response to Father Loss Before Birth. Journal of Constructivist Psychology ,0(0)1-16. http://10.1080/10720537.2019.1568939

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Taylor & Francis

Leichtentritt, R. D., Leichtentritt, J., & Mahat-Shamir, M. (2018). Shadows from the past: The mothering experience of women survivors of maternal suicide. Journal of Social Work, 18(5), 548-577.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע SAGE

Shankar, S., Nolte, L., & Trickey, D. (2015). Continuing bonds with the living: Bereaved parents’ narratives of their emotional relationship with the children. Bereavement Care. 36(3), 103-111. T&F

הפריט הסרוק נשלח למרצה

Sandage, S. J. (2010). Intergenerational Suicide and family dynamics: A hermeneutic phenomenological case study. Contemporary Family Therapy, 32, 209-227.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Springer

Ungureanu, I., & Sandberg, J. G. (2010). "Broken Together” Spirituality and Religion as coping strategies for couples dealing with the death of a child: A Literature review with clinical implications. Contemporary Family Therapy, 32, 302–319.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Springer

Top of Form

6. שיעורים  9-חולי ונכות במשפחה 

אלון. ש. ובכנר, י. (2012). חולי בגווני לבנדר זוגות חד מיניים בהתמודדות עם מחלה קשה. פסיכואקטואליה,31-18.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע  מפתח חיפה

גינוסר, נ. (2017)."כמו לולין על חוט " טיפול בהורות לילדים עם אוטיזם והתמודדות עם תמות פרדוקסליות. בתוך א. כהן (עורכת), טיפול בהורות גישה אינטגרטיבית לטיפול בבעיות ילדים באמצעות הוריהם (עמ' 470-407). הוצאת אח.

           מאמר 21719

כהן 616.89156 x 4

*זיסמן-אילני, י. ורועה, ד. (2010). אימהות זוגיות, אינטימיות ומיניות בקרב נשים המתמודדות עם מחלות נפש קשה: השתמעויות לפרקטיקה ולמחקר. חברה ורווחה, ל'(2), 256-239.

כ"ע

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע  מפתח חיפה

*יעקב, א., בוכבינדר, א. ודובדבני א. (2009). חווית ההורות של גברים נפגעי חוט השדרה. חברה ורווחה, כ"ט(3-2), 197-169.

כ"ע

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע  מפתח חיפה

כהן, מ. (2008). מודל התערבות קבוצתית קוגניטיבית –התנהגותית בשילוב ביופיד בק לחולי סרטן ולבני משפחתם. שיחות, כ"ב(3), 219-212.

מאמר 16195

כ"ע

*סימן טוב, א. (2016). ילד במתנה או ילד בהמתנה מבט אל המשאבים התומכים בהורים לילדים עם אוטיזם. מופת.

שער ראשון סיפור חיים של הורים לילד עם אוטיזם. מביטויי התנגדות לגילויי הערכה "קבלה והכרת הטוב" סיפורה של אם, עמ' 53-23.

לקשור את החבלים לפני ההפלגה סיפור זוגי, עמ' 117-111.

ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע, ספרים אלקטרוניים,  מאגר כותר

עופר-זיו, נ. (2007). הורים במפגש מיוחד עם 'המוח המיוחד' של ילדם'. בתוך א. כהן (עורכת), חווית ההורות – יחסים, התמודדויות והתפתחות (עמ'  215-250). הוצאת ספרים "אח", בי"ס לחינוך, האוניברסיטה העברית.

מאמר 15639 (הורים במפגש עם המוח המיוחד של ילדם)

כהן 155.646  X 3

פינדלר, ל. (2004). סבים וסבתות כמקור תמיכה חברתית במשפחות לילדים עם נכות סקירת ספרות משלוש נקודות מבט הסבים הסבתות דור הביניים ואנשי המקצוע. חברה ורווחה, כ"ה(3), 411-395.

כ"ע

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע  מפתח חיפה

*פלס-בורץ, ע. (2013). תגובות אבל של אימהות לילדים שנפטרו מסרטן: קשרי האם עם דמות הילד שנפטר. בתוך ה. שנון-קליין, ש. קרייטלר ומ. קרייטלר (עורכות),טנטולוגיה – מדעי האובדן, השכול והאבל: נושאיםנבחרים (עמ'-339-321). הוצאת פרדס.

שנו 155.937 x 5

            ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע, ספרים אלקטרוניים,  מאגר כותר

*קורין-לנגר, נ., אבירם, א. וליכטנטריט, ר. (2014). עמידות בקרב בני משפחה המטפלים בקרוב נפגע נפש. חברה ורווחה, לד'(4), 546-513.

כ"ע

נמצא במאגר של כ"ע חברה ורווחה: http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Magazine/Pages/ArticlesSearchPage.aspx

* שליו, ע. (2017). עיצוב מודל התערבות למשפחות בבריאות הנפש: רקע תיאורטי ואמפירי. בתוך ע. שליו ונ. הדס לידור (עורכות), מאי-נראות לשותפות – נתיבי התמודדות והחלמה עם מחלה פסיכיאטרית במשפחה. (כרך א', עמ' 178-137). אחווה מדיה.

מאמר 21035

שלי 616.89  כרך א'  X 2

Haahr, U. H., Jansen, J. E., Lyse Nielsen, H. G., Pedersen, M. B., Trauelsen, A. M., Bachma    Østergaard, L., & Simonsen, E. (2021). Multi-family group and single-family intervention in first-episode psychosis: A prospective, quasi-experimental cohort study. Early intervention in psychiatry15(4), 983–992. https://doi.org/10.1111/eip.13047

Yates, S. & Gatsou, L. (2021). Idealisation and stigmatisation of parenting in families with    parental mental illness. Qualitative Research in Health, 1, 1-9.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית, מאגר Science Direct

Grovéa , C. Melroseb , H. Reuperta , A. Mayberyc , D & Morgand , B. (2015). When your       parent has a mental illness: children’s experiences of a psycho-educational

          intervention. Advances in Mental Health, 13, 127-138.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית, מאגר Taylor & Francis

Alasuutari, M. & Jarvi, A. (2012). “My Dad Got Depression, or Something”: How Do Children     Talk about Parental Mental Disorder?. Qualitative Research in Psychology, 9, 134-149.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית, מאגר Taylor & Francis

Nealy, C. E., O'Hare, L. D., Powers, J. D., & Swick, D. C. (2012). The Impact of Autism Spectrum Disorders on the Family: A Qualitative Study of Mothers’ Perspectives.  Journal of Family Social Work, 15, 187–201.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Taylor & Francis

Pereira, M., Dattilio, F. M., Canavarro, M. C., & Narciso, I. (2011). Couple-Focused Interventions for HIV-Serodiscordant couples during transition to motherhood. Contemporary Family Therapy, 33, 143-160.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Springer

Rolland, J. R. (2004). Families and chronic Illness: An integrative model. In D. R. Catherall (Ed.), Handbook of stress, trauma and the family (pp. 89-115). Brunner-Routledge. 616.8521 CAT X 2

ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע: ספרים אלקטרוניים באנגלית,  מאגר eBook Central

Rosland, A., Heisler, M., & Piette, J. D. (2012). The impact of family behaviors and communication patterns on chronic illness outcomes: A systemic review. Journal of Behavioral Medicine, 35(2), 221-239.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע    ProQuest

*Venkataramn, M., & Ackerson, B. J. (2008). Parenting among mothers with Bipolar –Disorder: Strengths, challenges, and service needs. Journal of Family Social Work, 11(4), 389-408.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Taylor & Francis

7. שיעורים  10-11: מעבר הגירושין

אלדר אבידן, ד. (2011). בשם הילדים: סיפורי חיים ותובנות של ילדי גירושין. הוצאת עם עובד.

אלד 306.89  x 2

בארט, ע. ובן-ארי, ע. (2014). אחרי שמזבח מוריד דמעות: התמודדות אישית וחברתית עם גירושין בחברה החרדית. כתב עת לחקר החברה החרדית, 1, 126-100.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע  מפתח חיפה

* גלין, א. (2015). אבהות במעבר סיפורה של האבהות במעבר הגירושים מנקודת מבט פסיכו-חברתית. רסלינג.

גלי (9)155.6432 x 3

כהן, ד. (2016). צמיחה פוסט טראומטית של ילדים בעקבות גירושי הוריהם מודל להתערבות ייעוצית קבוצתית. הייעוץ החינוכי, פברואר, 88-65.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע  מפתח חיפה

כ"ע

*לוי-שיף, ר. (2018). השפעות קצרות וארוכות טווח של גירושין על ילדים. פסיכואקטואליה רבעון הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, אפריל 2018, 35-28.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע  מפתח חיפה

פינקלשטיין,ע., וגרבלסקי – ליכטמן, צ. (2021). משבר הגירושין: הסתגלות רגשית וחברתית של מתבגרים להורים גרושים. קשת- כתב עת למדעי הרוח והחברה,)3), 47-66.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע  מפתח חיפה

*קפולניק, ע., אנסון, י. וסלונים-נבו, ו. (2017). פרידה וגירושים: הסתגלות רגשית והסתגלות הורית. ביטחון סוציאלי, 10, 82-41.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע  מפתח חיפה

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע אלקטרוניים באנגלית JSTOR

שורק, י., הרן, ד., אלמוג זקן, א., גורדון, א., גרסימנקו, א., זוהר, ל. וניג'ם אכתילאת, פ. (2020). התנהלות של משפחות במצבי פרידה וגירושין בעת משבר הקורונה: סקירה בין לאומית. מאיירס ג'וינט ברוקדייל. https://bit.ly/2xfjA68.

נמצא באתר של מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל:

שטיינמן, ר. (2008). ההורים עוזבים את הקן המתרוקן-חווית בוגרים צעירים את גירושי הוריהם. חיבור לשם קבלת דוקטור בפילוסופיה. אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

יו"ש אין

Amato, R. P., & Spencer, J. (2010). Divorce in Europe and the United States: Commonalities and differences across nations. Family Science, 1(1), 2-13.

מאמר 17208

Bohannan, P. (1970). The six stations of divorce. In P. Bohannan (Ed.), Divorce and after (pp. 29-55). Doubleday.                                                                                                                  מאמר 12736   (עמ' 33-62)

306.89 BOH X 1

*Cooper Summer, C. (2013). Adult children of divorce: awareness and intervention. Journal of Divorce & Remarriage, 54, 271–281.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Taylor & Francis

Faber, A. J., & Wittenborn, A. K. (2010). The role of attachment in children's adjustment to divorce and remarriage. Journal of Family Psychotherapy, 21, 89-104. 

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Taylor & Francis

*Ferraroa, A. J., Davisb, T. R., Petrenc, E., & Pasleyd., K. (2016). Postdivorce Parenting: A Study of Recently Divorced Mothers and Fathers. Journal of Divorce & Remarriage, 57(7), 485–503.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Taylor & Francis

Lebow, J. L. (2020). The Challenges of COVID-19 for Divorcing and Post-divorce Families. Family Process, 10(10), 1-7. https://doi.org/10.1111/famp.12574

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Wiley

Lebow, J. L. (2019). Intervention with divorce. In J. L. Lebow, Treating the difficult divorce: A practical guide for psychotherapists (pp. 75–94). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000116-005

ספר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע: ספרים אלקטרוניים באנגלית, מאגר PsycNET: APA

Lebow, J. L., & Rekart, K. N. (2007). Integrative family therapy for high-conflict divorce with disputes over child custody and visitation. Family Process, 46(1), 79-91.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Wiley

Mahoney, A., Krumrei, E. J., & Pargament, K. I. (2008). Broken vows: Divorce as a spiritual trauma and its implications for growth and decline. In S. Joseph & P.A. Linley (Eds.), Trauma, recovery, and growth: Positive psychological perspectives on posttraumatic stress (pp. 105 – 121). John Wiley and Sons.

מאמר 15615

616.85210651 JOS x 2

Molina, O. (2010). Abused Latina women's perceptions of their postdivorce adjustment. Journal of Divorce & Remarriage, 51, 124-140.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Taylor & Francis

*Morrison, S. C., Life, S. T., & Hertlen, K. M. (2017). Mechanisms behind Prolonged Effects of Parental Divorce: A Phenomenological Study. Journal of Divorce & Remarriage, 58(1), 44-63.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Taylor & Francis

Picard, M., Lee, C. M., & Hunsley, J. (1997). Social supports received and desired; The experiences of recently divorced parents with their parents and parents-in-law. Journal of Divorce & Remarriage, 27(1/2), 57-69.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Taylor & Francis

Stobie, M. R., & Tromski-Klingshirn, D. M. (2009). Borderline Personality Disorder, Divorce and Family Therapy: The Need for Family Crisis Intervention Strategies. The American Journal of Family Therapy, 37(5), 414-432.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Taylor & Francis

Taylor, R. J. (2004). Therapeutic intervention of trauma and stress brought on by divorce. Journal of Divorce and Remarriage, 41(1/2), 129-135.                                                      מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Taylor & Francis

Wang, H., & Amato, R. P. (2000). Predictors of divorce adjustment: Stressors, resources, and definitions. Journal of Marriage and the Family, 62, 655-668.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Wiley

שיעור 12 משפחות מורכבות

בולס, ח., פוגל שפר, נ., בן צבי ,ה. ובולס ,י.(2020). חמוץ מתוק ומה שביניהם : זיהוי תלמידים ממשפחה משולבת והטיפול בהם. בתוך: ח. בולס, ש. קניאל ור. שלו (עורכים).  הייעוץ החינוכי כיום פרקי עיון ומעשה (עמודים 241-267). תל-אביב: רסלינג.

מאמר 22055

בול  371.422 x 1

לביא, י. (2015). יחסי אמהות חורגות ובנותיהן. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה בית הספר לעבודה סוציאלית אוניברסיטת תל-אביב.

יו"ש אין

צבר-בן יהושע, נ. וצבר ג. (2012). שני בתים וילד, סיפורן של משפחות משולבות בישראל. שוקן.

צבר (9)306.84 x 3

Coleman, M., Ganong, L., Russell, L., & Frye-Cox, N. (2015). Stepchildren views about former step-relationships following stepfamily dissolution. Journal of Marriage and Family, 77(3), 775-790.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגרי מידע אלקטרוניים באנגלית, מאגר ProQuest

Gates, A.G. (2019). Stepmothers co-parenting experience with the mother in joint custody stepfamilies. Journal of Divorce & Remarriage, 60(4), 253-269.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Taylor & Francis

Higginbotham, B., Davis, P., Smith, L., Loni Dansie, L., Skogrand, L., & Reck, K. (2012). Stepfathers and Stepfamily education. Journal of Divorce & Remarriage, 53, 76–90.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Taylor & Francis

*Koren, C., & Lipman-Schiby, S. (2014). “Not a replacement”: Emotional experiences and practical consequences of Israeli second couplehood stepfamilies constructed in old age. Journal of Aging Studies, 31, 70-82.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע    Science Direct

*Kumar, K. (2017). The Blended Family Life Cycle. Journal of Divorce & Remarriage, 58(2), 110-125.                                                                                                                                         מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Taylor & Francis

Martin-Uzzi, M., & Duval-Tsioles, D. (2013). The Experience of remarried couples in blended families. Journal of Divorce & Remarriage, 54, 43–57.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Taylor & Francis

Papernow, P.L. (2017). Clinical Guideline for Working with Stepfamilies: What family, couple, individual and child therapist need to know”, Family Process 57(1)25-21.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Wiley

Robertson, M., & Ehrenberg, M. F. (2012). Remarried parents and views on marital commitment: Expanding the context of Influences and changes. Journal of Divorce & Remarriage, 53, 368–385.

מאמר בפורמט אלקטרוני נמצא במאגר מידע Taylor & Francis

שעור 13 סיכום

עבודת סיכום בקורס: מעגל חיי המשפחה כולל מעברים ומשברים במשפחה

מטרת העבודה: העמקה והתמודדות עם סוגיה הקשורה למשבר משפחתי.

חלק א'- רפרט

הרפרט יערך בקבוצות.

בחרו נושא לרפרט אשר עוסק באחד המעברים או המשברים המשפחתיים המצוינים בסילבוס של הקורס (למשל, מעבר להורות, לידת תאומים ו/או פגים, גירושין, נישואים שניים, אובדן ושכול).

לאחר בחירת הנושא, עליכם להביא את הצעתכם לנושא הרפרט לאישורה של  המרצה עד לשבוע השני של הסמסטר.

הנכם מתבקשים לראיין משפחה שחוותה משבר/מעבר בשנה האחרונה ועד לחמש שנים טרם לראיון. אנא החתימו את המרואיינים על טופס הסכמה מדעת להשתתפות במחקר.

הקבוצה צריכה להתארגן באופן כזה שכל סטודנט או שני סטודנטים מהקבוצה יראיינו משפחה או חלק ממנה הכולל לפחות 2 בני משפחה ( הורים, בני זוג בנישואין שניים, אם גרושה וילד).

בנוסף, אחד מחברי הקבוצה יראיין עובד/ת סוציאלי/ת מתחום הרפרט (למשל, עו"ס/ית סדרי דין, מתאם / מתאמת הורי/ת, מטפל/ת משפחתי/ת).

* חשבו על שאלות שברצונכם לברר עם המרואיינים. שאלות אלה צריכות להיות מוכנות לפני הריאיון וניתן לבררם אחרי שהמרואיינים סיפרו את סיפורם העיקרי. 

הכינו מדריך ראיון הכולל מגוון שאלות, חלקן אודות נתונים אובייקטיביים של המשפחה וחלקן אודות המשבר המשפחתי עצמו.

במהלך הריאיון אספו פרטים סוציו-דמוגרפים של המרואיינים, בקשו מהם לספר את סיפור חייהם.

ציינו האם הייתה הכנה לקראת המשבר/המעבר  .

תארו את המשבר, נסיבותיו ותפיסת המשבר בעיני המרואיינים.

לצורך הצגה בכיתה

עליכם לשלוח למרצה את תמלול הראיונות  עם מספור השורות.

בנוסף לכך, עליכם לעבור על הראיונות ולמצוא את 3 הנושאים העיקריים / התימות העיקריות שעלו בו.

לאחר שציינתם את 3 הנושאים העיקריים שעלו בראיון, למשל, אופן תפיסת המשבר וההתמודדות עימו,  צטטו קטע המאפיין כל אחד מהנושאים הללו. 

מקדו שאלה או דילמה לדיון בכיתה בעקבות התמות שצוינו.

*הרפרטים ישולבו בהתאם לנושאי הקורס, כלומר, תיאום תאריך ההצגה יעשה בשיתוף עם המרצה בקורס בהתאם ללוח הזמנים והתכנים הנלמדים בקורס.

*הרפרט ימשך כמחצית השעה. הקפידו על הזמנים והימנעו מחריגה מפרק זמן זה.

*הרפרט יהווה בסיס לעבודת הסיכום של הקורס.

*משקלו של הרפרט יהיה 20% מהציון הסופי של הקורס.

עבודת סיכום בהמשך לרפרט בכיתה

משקלה של עבודת הסיכום  יהיה 80% מהציון הסופי של הקורס.

העבודה תערך במסגרת אותה קבוצת  סטודנטים בה נערך הרפרט.                                                                                             

1.בחרו 3 סוגיות הקשורות למשבר/מעבר זה ודונו בהם תוך אינטגרציה ודיון בספרות תיאורטית ומחקרית והתייחסות לתוכן שעלה מהריאיון.  נמקו מדוע בחרתם סוגיות אלו ומהן התובנות שרכשתם בעקבות הראיונות וכתיבת העבודה על ההתמודדות עם משבר/מעבר זה.

2. באיזה שלב במהלך החיים של המרואיין/המשפחה  התרחש המשבר ומה ההשפעה שלו על מהלך חיי המרואיין/המשפחה. התייחסו למורכבות של מבנה המשפחה המרואיינת.

3. מהם המשאבים שסייעו למרואיינים להתמודד עם המשבר?(בהתייחסותכם למשאבים השונים, ציינו מה היה מקומה של הדת או הרוחניות באופן ההתמודדות)?

4. בהתייחס לתיאוריות של התמודדות עם משבר שנלמדו בכיתה, ציינו מודל המתאים לתחום הבעיה שהוצגה ויישמו אודות המשפחה שהצגתם. כיצד אתם מעריכים את ההתמודדות של המרואיינים? האם הם בעלי חוסן (עמידות)? האם פיתחו צמיחה ממשבר זה? נמקו בהתייחס לספרות וציינו את הקשר בין החוסן לבין הצמיחה אצל המרואיינים.

5. האם פנו לטיפול  בעקבות המעבר/המשבר? מה היה מהלך הטיפול ומה היו תוצאותיו? במידה והמשפחה זקוקה להמשך טיפול או לא פנתה לטיפול, איזה מערך טיפול ו/או גישה טיפולית מתאימים לדעתכם? ציינו אלו טכניקות מתאימות לדעתכם בהתאם לשיטה (כתבו חלק זה גם אם המטופל לא עשה זאת בפועל).

חלק ב' חלק זה ייכתב בנפרד ע"י כל מגיש/ה                                          
7. הציגו ושתפו בחוויה שעברתם בעת הראיון ותהליך הלמידה שעברתם במהלכו ובעת כתיבת העבודה. נסו להתייחס לרגשות, מחשבות, תובנות המתקשרות לפן האישי, המשפחתי והמקצועי תוך התייחסות גם להיבט המגדרי.                                                                                                           

הנחיות כלליות:

א. הנכם מתבקשים לשלוח בדוא"ל את התמלול של הריאיון במלואו.

ב. יש להקפיד על כללי כתיבה מדעית, אזכור וציטוט כמקובל ב- APA . ציון סעיף זה 5 נק'.

ד. יש לשלב ספרות מקצועית כתמיכה תיאורטית במקומות הרלוונטיים. הספרות תכלול לפחות 5 מאמרים עדכניים כולל מאמרים באנגלית (לפחות מחציתם מהעשור האחרון) העוסקים במשבר ובמיוחד במשבר הספציפי.

מועד הגשה: יום אחרון ללימודים בסמסטר א'. אורך העבודה 10 עמודים, מודפסים בגודל 12 עם רווח של שורה וחצי .

איחור בהגשת העבודה ללא אישור המרצה יגרור הורדת נקודה לכל יום איחור.

יש לצרף לעבודה טופס אישור הסכמה מדעת להשתתפות במחקר חתום על ידי המרואיינים.

**יתכנו שינויים בהנחיות בהתאם ללמידה מרחוק /פרונטלית.

                                                                                 בהצלחה,

                                                                      אתי בר-שוע  ותמי רומי