Skip to content

קורס: מיומנויות במשא-ומתן

הקריה האקדמית אונו

הפקולטה לחינוך

שנת הלימודים תשע"ח

הנחיות לכתיבת העבודה המסכמת

קורס: מיומנויות במשא-ומתן -מועד א

מרצה: ד"ר מיכאלה מעוז

בחרו משא-ומתן שבו השתתפתם או שאתם עתידים לקיים. תארו את המקרה בפירוט ונתחו  אותו על בסיס המודל למשא-ומתן אינטגרטיבי – על בסיס ששת העקרונות:

  1. ציינו מהם האינטרסים העיקריים של כל אחד מהצדדים? ציינו לפחות שישה אינטרסים לכל צד.
  2. מהי ה-BATNA של כל צד?
  3. ציינו 4 קריטריונים אובייקטיבים (שני קריטריונים עבור כל צד), שאותם הצדדים יכולים להביא למשא-ומתן.
  4. הציעו פתרון יצירתי למשא-ומתן שמגדיל את העוגה ויוצר ערך מוסף, ובו בזמן נותן מענה למכלול הסוגיות במשא-ומתן.
  5. הסבירו באלו אסטרטגיות יצירתיות השתמשתם בהצעה לפתרון המשא ומתן.
  6. ציינו חמש שאלות שכדאי להעלות במשא-ומתן שעשויות להגדיל את הערך של ההסכם ולהפריד את האנשים מהבעיה. ציינו באילו סוגי שאלות ספציפיות השתמשתם.
  7. כתבו את תחילת המשא-ומתן על בסיס טכניקות שפה אפקטיביות לניהול משא-ומתן. ציינו את שם הטכניקה והתייחסו לשלבי המשא-ומתן (15 שורות).

אורך העבודה עבור כל מקרה: כשלושה עמודים.

תאריך הגשת העבודה: 10.8.18

את העבודות מגישים באתר הקורס.

ניתן להגיש בזוגות.

אשמח לסייע!                                                                                             

                                                                                                        בהצלחה!