Skip to content

פרויקט סיכום מאמר בניהול מערכות אחזקה ושירות

פרויקט סיכום מאמר בניהול מערכות אחזקה ושירות

נושא: Reverse logistics

מאמר:

Information sharing and collaboration practices in reverse logistics

מחברים: Festus O. Olorunniwo and Xiaoming Li

ג'ורנל: Supply Chain Management, Vol. 15 No. 6, pp. 454-462.

ניקוד ה H: 98, קבוצת איכות Q1  

סמסטר א'

פרופסור יובל כהן

1. סקירת תוכן המאמר:

מה נושא המאמר ?

הנושא של המאמר הוא לוגיסטיקה הפוכה, וחלוקת מידע ושיתוף פעולה בלוגיסטיקה הפוכה. הלוגיסטיקה ההפוכה כוללת את כל הפעולות הקשורות לשימוש חוזר במוצרים ובחומרי גלם. זהו תהליך של העברת סחורות מיעדם הסופי הטיפוסי לצורך לכידת ערך חוזר או סילוק נאות של המוצר או של האשפה שהוא מייצר. פעילויות של מחזור או שיפוץ והשבחה עשויות להיכלל גם בהגדרה של לוגיסטיקה הפוכה. ייצור ירוק, וקידום תרבויות של סביבה בת קיימא, הם חלק מההשקפה של לוגיסטיקה הפוכה. תהליך הלוגיסטיקה ההפוכה כולל ניהול ומכירת עודפים וכן ציוד ומכונות שהוחזרו מעסקי חכירה. בדרך כלל, הלוגיסטיקה הרגילה עוסקת בתהליך שמביא את המוצר ללקוח. במקרה של לוגיסטיקה הפוכה, המשאב הולך לפחות צעד אחד אחורה בשרשרת האספקה. לדוגמה, סחורות עוברות מהלקוח למפיץ או ליצרן.

שרשרת אספקה היא רשת סבוכה המורכבת מספקים, יצרנים, מפיצים, קמעונאים ולקוחות קצה, הפועלים יחד להמרת חומרי גלם למלאי עבודה בתהליך (WIP) למוצרים סופיים. זרימת החומרים העיקרית מועברת מספקים ליצרנים למפיצים ולקמעונאים; הלוגיסטיקה הישירה היא מוקד מרבית המחקר המדעי בשרשרת האספקה ליצרנים. מצד שני, זרימת החומרים בצורה ההפוכה מהלקוחות בחזרה לספקים, הלוגיסטיקה ההפוכה, משחקת גם היא תפקיד חשוב בתהליך הייצור, בגלל החזר המוצר ובעיות לוגיסטיות אחרות.

מה הבעיה שהמאמר מציג, ומה הוא מחדש ?

בגלל שגם הלוגיסטיקה הישירה וגם העקיפה הם תהליכים מורכבים בתהליך הייצור, ישנו מקום לבחון דרכים לייעל תהליכים אלה, על מנת לשפר את יעילותה של החברה. מאמר זה בוחן כיצד טכנולוגיות מידע (IT), ויוזמות ניהוליות של חלוקת מידע ושיתופי פעולה בתהליך הלוגיסטיקה, יכולים לשפר את התהליך של לוגיסטיקה הפוכה.

מה ההשערות ומה השיטה שבה המאמר משתמש ?

השערת המחקר המרכזית היא שטכנולוגיות מידע (IT), ויוזמות ניהוליות של חלוקת מידע ושיתופי פעולה בתהליך הלוגיסטיקה, יכולים לשפר את התהליך של לוגיסטיקה הפוכה.

השיטה המחקרית שבה נעשה שימוש היא שסקר שהתבסס על סקירות מחקר וחקר ספרות קודמת נשלח ל -600 חברות אמריקאיות קיימות שיש להן פעילויות משמעותיות בלוגיסטיקה הפוכה. סוגיות שנבדקו בסקר, הם סוגי טכנולוגיות מידע IT שנפרסו, תכונות תפעוליות של טכנולוגיות המידע, שיתוף מידע ושיתוף פעולה, כוללות בין מספר גורמים ברשתות בלוגיסטיקה ההפוכה הרב-שכבתיות, המשתרעות מעבר למצב פשוט של ספקים ולקוחות קצה.

מה התוצאות ומשמעותן ?

מהתוצאות עולה כי לסוג טכנולוגיות המידע (IT) שבה נעשה שימוש לא הייתה השפעה דיפרנציאלית על ביצועי החברה בלוגיסטיקה ההפוכה. עם זאת, תכונות תפעוליות של טכנולוגיות המידע השפיעו לטובה על ביצועי הלוגיסטיקה ההפוכה, ושיתוף מידע ושיתוף פעולה הם קריטיים לביצועי הלוגיסטיקה ההפוכה.

המשיבים התבקשו לציין אם הם פרסו את טכנולוגיות המידע שהוצגו לפניהם או לא, בעיבוד ההחזרות שלהם. מבין אלה שנתנו מענה לכל טכנולוגיות המידע שהוצגו, האינטרנט היה הטכנולוגיה המשומשת הגבוהה ביותר, (56.8 אחוזים). חלק ניכר השתמשו במערכת ERP (48.8 אחוזים), גם ברקוד היה נפוץ (42.2 אחוזים), מערכת לגאסי (41.5 אחוז) ומערכת- EDI (40.9 אחוזים). מעטים השתמשו בפתרון מותאם אישית שמשתלב עם ERP, מערכת תקשורת נתונים בתדרי רדיו ומערכת ניהול תחבורה, ומעט מאוד משתמשים בטכנולוגיית לוויין.

משמעות התוצאות היא כי השקעה בטכנולוגיות מידע בלבד אינה יכולה לשפר את ביצועי החברה, על המנהלים לקחת בחשבון את תכונות טכנולוגיות המידע בבואם לנהל את הלוגיסטיקה ההפוכה של החברה. תכונות תפעוליות של טכנולוגיות המידע נוטות לתמוך זו בזו – שיפור באחת יביא לשיפורים באחרות. ללא יוצא מן הכלל בלוגיסטיקה ההפוכה, חברות צריכות לשתף מידע ולשתף פעולה באופן פנימי בחברה ובאופן חיצוני עם לקוחות וספקים.

2. הסבר דידקטי:

הסבר יותר מעמיק על הבעיה:

ערוצי שרשרת אספקה ​​עם לולאה סגורה (CLSC) הם מערכות הפצה המקיפות הן את זרימת הסחורה קדימה מהיצרן לצרכן, וגם את הזרימה ההפוכה מהצרכן ליצרן. הערוץ קדימה פשוט יחסית ומובן היטב. לוגיסטיקה הפוכה כוללת ניהול קבלה, טיפול והפצה של סחורה שהוחזרה. הפונקציות הלוגיסטיות ההפוכות מורכבות ממגוון משימות ייחודיות, סבוכות ורגישות זמן. מכאן שביצוע אופטימלי של משימות אלה הכוללות בדיקה של מוצרים שהוחזרו, זיכוי חשבונות לקוחות ומכירה חוזרת של הסחורה המוחזרת וכדומה, מצריכים פעולות וטכנולוגיות מידע מיוחדות (IT). השגת יעילות בערוץ הלוגיסטיקה ההפוכה קשה יותר בגלל אופי הפעולות המעורבות. המוקד של מאמר זה הוא כיצד שיתוף פעולה בין שותפים בערוצי הלוגיסטיקה ההפוכה, ושימוש בטכנולוגיות מידע יכולים לשפר את יעילות הפעולות בערוץ זה. בשנים האחרונות חלה עלייה בנפח התעבורה בערוץ ההפוך בשל מגוון גורמים. לדוגמה, אחריות על מוצרים, מדיניות החזרת מוצרים ולחצים תחרותיים אילצו את החברות לקבל מוצרים בחזרה, היום יותר מבעבר. בנוסף, לחצים סביבתיים וחקיקתיים, ולחצים של אחריות חברתית אילצו את החברות לקבל מוצרים בסוף חייהם השימושיים.

עם העלייה של הקמעונאות המקוונת וההזמנה בדואר, והשיעורים הגבוהים של החזרת מוצרים הקשורים לערוצים אלה, היצרנים התחילו לשים לב לחשיבות של מערכת לוגיסטיקה הפוכה יעילה. מבחינת נפח התעבורה, ישנה ציפייה שעם השנים המוצרים המוחזרים רק ילכו ויגדלו, ואז החשיבות של הלוגיסטיקה ההפוכה תהיה עוד יותר גדולה. בהתחשב במגמות אלה, יש צורך בכך שעסקים יאמצו טכנולוגיות חדשות ושיתופי פעולה בין חברי ערוצי הלוגיסטיקה כדי להפחית מהעלויות הכרוכות בלוגיסטיקה ההפוכה.

נושא קריטי בלוגיסטיקה הפוכה הכולל שיפוץ וייצור מחדש הוא גישה נוחה למוצרים משומשים. ייצור מחדש דורש כי מוצרים משומשים יושגו ממשתמש הקצה בסוף מחזור החיים הנוכחי שלהם, כך שניתן יהיה לשחזר את הערך המוסף ולהחזיר את המוצרים לשימוש פונקציונלי. יש לאסוף מוצרים שיש לייצר מחדש ולפרק אותם לחלוטין. כל חלק מנוקה, נבדק, משופץ או מוחלף בזמן שחלקים שנפגעו עשויים לדרוש תיקון מסוים. לאחר מכן מרכיבים מחדש חלקים והם נבדקים כדי להבטיח שהם יפעלו בצורה המקורית.

הסבר מפורט על שיטת הפתרון המוצעת:

שיתוף מידע בין חברות מוכר זה מכבר כנשק תחרותי המשפר את ביצועי הפירמה. סוג המידע המשותף כולל בדרך כלל תכנון ייצור, רמות מלאי / תחלופת מלאי, דיוק תחזית, ביצועי שיווק, רמות מחירים ותמחור, נתוני מכירות ורמת מסירת מוצר בזמן. החלפת מידע כזו משפרת את היעילות התפעולית של הלוגיסטיקה ההפוכה, ומספקת נראות רבה יותר של שרשרת האספקה, מה שעלול להוביל להפחתת עלויות, שיפור בביצועי המלאי, הגדלת המכירות ושיפור שביעות רצון הלקוחות מתהליך החזרת המוצרים. שיתוף מידע הוא גם תנאי בסיסי מוקדם וחשוב לשיתוף פעולה יעיל בין המשתתפים בתהליך הלוגיסטיקה ההפוכה.

שיתוף פעולה בתהליך הלוגיסטיקה ההפוכה  מייצר יתרונות דומים כמו שיתוף מידע. בגלל מחויבות רבה יותר, בעלות משותפת על תהליכים לוגיסטיים ואמון בין השותפים, היתרונות ההדדיים הנגזרים מסוג זה של שיתוף פעולה נשמרים בטווח הארוך. הכיוון הסיבתי לגבי מה מוביל למה, שיתוף מידע לשיתוף פעולה, או שיתוף פעולה לשיתוף מידע נתון לוויכוח. הוכח כי קשרים חזקים עם תהליכי שיתוף פעולה מגבירים את הסבירות כי חברות יחליפו מידע קריטי הנדרש בכדי לשפר עוד יותר את התפעול בשרשרת האספקה. מצד שני, שיתוף מידע אינטנסיבי עשוי לאלץ את החברות המעורבות לפרט את שיתוף הפעולה שלהן מבחינת תהליך על מנת שיוכלו להשתמש ביעילות רבה יותר במידע המשותף.

עוד פתרון אפשרי לבעיה של הלוגיסטיקה ההפוכה הוא הבחירה באיזה סוג של טכנולוגיות מידע להשתמש, בהתאם לאופי הספציפי של הפירמה. ההשערה של המחקר נגזרת מההנחה שאין קשר ישיר בין שימוש אינדיבידואלי בטכנולוגיות מידע לבין ביצועי הלוגיסטיקה ההפוכה, אלא מהשפעה משולבת של סוגי טכנולוגיות המידע, והשפעה של הרכב הטכנולוגיות שבהן נעשה שימוש. בפרט, המאמר בודק את השימוש בטכנולוגיות מידע בשלושה תחומים עיקריים – עמוד השדרה של מערכות מידע לוגיסטיות, מערכות תקשורת ומערכות ביצוע. עמוד השדרה כולל מערכות תכנון משאבים ארגוניים (ERP) ומערכות לגאסי. מערכות תקשורת כוללות אינטרנט, לוויין, ברקוד וסריקה ותקשורת נתונים בתדרי רדיו. מערכות ביצוע מורכבות ממערכות ניהול מחסנים, מערכות ניהול תעבורה, פתרונות בהתאמה אישית המשתלבים עם ERP ופתרונות בהתאמה אישית.

דוגמה כיצד תראה דוגמה כזו:

לאחר חיפוש נרחב בספרות מקצועית ואקדמית, פיתח המאמר פריטים שיעניינו את מרבית העוסקים והאקדמיה בנושא שיתוף מידע ושיתוף פעולה בלוגיסטיקה הפוכה. שיתוף מידע ושיתוף פעולה בלוגיסטיקה הפוכה מתרחשים בהקשר של רשת רב-שכבתית, מעבר למימד של ספק קונה. לדוגמה, השימוש במלאי המותאם לאינטרנט עשוי לתת מימד נוסף של יצרן, קמעונאי, ולקוח. הפתרון כולל פריטים שעשויים ליפול הן מסוג I של שיתוף פעולה, ניהול עסקאות שיתופיות, והן מסוגים II ו- III, סוגיות שיתופיות המטפלות באמון, תכנון תהליכים משותפים וכו'. המשיבים התבקשו לדרג את היעילות של פריטים שהוצגו בפניהם באמצעות סולם ליקרט 1-5.

לכל ההשערות שנבדקו במאמר זה, הערכת ביצועי הלוגיסטיקה ההפוכה נעשתה בשני כרטיסי ניקוד: שביעות רצון מפעולות הלוגיסטיקה ההפוכה ומרווח הרווח מפעולות הלוגיסטיקה ההפוכה. המשיבים התבקשו להביע את שביעות רצונם מאופן הטיפול במתקנים שלהם ומתשואותיהם. נעשה שימוש בסולם ליקרט עם שבע נקודות, כאשר 1 ¼ מאוד לא מרוצה ו- 7 ¼ מרוצים מאוד. התגובה הייתה בממוצע 5.35 עם סטיית תקן 1.40, מה שמצביע על כך שהנשאלים מרוצים למדי מרמת שיתוף המידע ורמת שיתוף הפעולה בתהליך הלוגיסטיקה ההפוכה בפירמה שלהם.

בוצעה סדרה של ניתוח ANOVA חד כיווני לבדיקת השערה H1. בכל מקרה, המשתנה התלוי היה שביעות רצון או שולי רווח, בעוד שלטיפול בכל משתנה עצמאי יש שתי רמות: 1 נעשה שימוש בטכנולוגיית מידע ו- 0 לא נעשה שימוש בטכנולוגיית מידע בפירמה. כל תוצאות ה ANOVA לא הצביעו על הבדל מובהק סטטיסטי בין שימוש ללא שימוש בטכנולוגיית מידע, כך שהשערת המחקר מאוששת.

השערת המחקר השנייה הייתה שימצאו הבדלים בין חברות שמשתמשות בהרכב שונה של טכנולוגיות מידע. תוצאות ה ANOVA הצביעו על הבדל מובהק סטטיסטי בין חברות שמשתמשים בהרכב שונה של טכנולוגיות מידע, כך שהשערת המחקר מאוששת.

השלכות וקישור למאמרים נוספים:

מאמר זה בוחן את סוגי טכנולוגיות המידע המשמשים בלוגיסטיקה הפוכה, ואת השפעתם הדיפרנציאלית על ביצועי הלוגיסטיקה ההפוכה. המאמר בדק את המאפיינים התפעוליים הנובעים משימוש בטכנולוגיות המידע והשפעתם על ביצועי הלוגיסטיקה ההפוכה. הוא גם בוחן את החשיבות וההיקף של שיתוף המידע ושיתוף הפעולה בלוגיסטיקה הפוכה ואת השפעתם על ביצועי הלוגיסטיקה ההפוכה.

בנוסף להצגת סוגי טכנולוגיות המידע השונים הנמצאים בשימוש נפוץ בלוגיסטיקה ההפוכה, התוצאות של המאמר חושפות כי אין קשר בין שימוש מסוים בטכנולוגיות המידע ספציפית לבין ביצועי הלוגיסטיקה ההפוכה. במלים אחרות, אף שימוש ספציפי בטכנולוגיית מידע מסוימת לא משפר את ביצועי הלוגיסטיקה ההפוכה. כפי שמראים גם הממצאים שלנו, טכנולוגיות המידע  הוא מרכיב הכרחי המספק הפוטנציאל לשיפור את ביצועי הלוגיסטיקה ההפוכה, אך שיפור ביצועים כזה הוא פונקציה של תכונות טכנולוגיות המידע  ולא השימוש עצמו. לפיכך, התוצאות שלנו מציעות הסבר אחד לפרדוקס הפריון של טכנולוגיות המידע, כפי שישנו בספרות המחקרית.

מאמרים נוספים שעוזרים להבין את הבעיה הנחקרת:

García-Sánchez, E., Guerrero-Villegas, J. & Caracuel, J. (2019). How Do Technological Skills Improve Reverse Logistics? The Moderating Role of Top Management Support in Information Technology Use and Innovativeness. Sustainability. 11. 58. 10.3390/su11010058.

Gu, Y. & Liu, Q. (2013). Research on the application of the internet of things in reverse logistics information management. Journal of Industrial Engineering and Management. 6. 10.3926/jiem.793.

Marić, J., Rodhain, F. & Barlette, Y. (2015). Information Systems and Reverse Logistics: Promise for Future?. 10.2991/cas-15.2015.39.

ביקורת ומחשבות על המאמר:

אני חושב שישנה חולשה עיקרית של המאמר, והיא שהמאמר אכן סוקר את ההשפעה של שיתוף המידע ושיתוף הפעולה על היעילות של הלוגיסטיקה ההפוכה, אולם הוא לא מכניס שיקולים של עלות של שיתופי מידע ופעולה כאלה למשוואה שלפיה יש לשקול את השיתופים האלה. זה נכון ששיתופי המידע והפעולה בין כל המשתתפים בתהליך הלוגיסטיקה יכול לשפר את היעילות הלוגיסטית של החברה, אבל השאלה היא באיזה מחיר, ישנם טכנולוגיות מסוימות שהם מאוד יקרות ליישום, כמו למשל טכנולוגיות לווין, ושימוש בטכנולוגיה מסוג זה לחברה שמייצרת מוצר פשוט יחסית, יכול להיות לא כלכלי בעליל לחברה זאת. ולכן לפי דעתי יש לשקול גם את העלות בשימוש בטכנולוגיות אלה, לא רק הכלכלית, אלא גם עלויות חברתיות וסביבתיות שיכולות להזיק לסביבה.