Skip to content

פרוייקט גמר חלק א'- מחקר כמותני

פרוייקט גמר חלק א'- מחקר כמותני

הנחיות ד"ר מלכה שמוטקין

כללי: העבודה תהיה עבודת מחקר אמפירית, עבודה המתבססת על מחקר שאתם עומדים לערוך (אתם תאספו את הנתונים למחקר ותנתחו את המימצאים).

המחקר שלכם יבדוק קשרים אפשריים בין משתנים הנוגעים לעולם העבודה (משאבי אנוש, התנהגות ארגונית, פיתוח ארגוני). המחקר שלכם לא יבדוק השפעה של משתנה אחד על האחר, אלא קשרים אפשריים בלבד בין המשתנים.

נניח שנושא העבודה שלכם הוא:

הקשר בין שביעות רצון בתפקיד לבין מחוייבות ארגונית

מבנה העבודה- חלק א

  1. מבוא- תאור הארגון והנושא הנחקר- נימוקים

1א. שאלה המחקר

הנושא שרוצים לחקור- להגדירו כשאלת מחקר (הניתנת לבחינה אמפירית) לדוגמא :"האם קיים קשר בין שביעות רצון בתפקיד לבין מחוייבות ארגונית?"

1ב. סקירת ספרות (סקירת מקורות העוסקים באופן ספציפי במשתני המחקר- 8 מקורות אקדמיים)

שביעות רצון בתפקיד (להציג מחקרים העוסקים בנושא זה)

מחוייבות ארגונית (להציג מחקרים העוסקים בנושא זה)

שביעות רצון בתפקיד מחוייבות ארגונית (להציג מחקרים העוסקים בשני הנושאים, כלומר מחקרים שכבר חקרו בעבר את הנושא שאתם עומדים לחקור)

1ג. מבט כולל על תכנית המחקר והצגת השערת המחקר.

סכום קצר של סקירת הספרות

 הגדרת המשתנים:

במחקר הנוכחי המשתנה הבלתי תלוי הוא:

 המשתנה התלוי הוא:

השערת המחקר היא כדלקמן;

קיים קשר חיובי בין שביעות רצון בתפקיד לבין המחוייבות הארגונית. כלומר, ככל ששביעות הרצון בתפקיד גבוהה יותר, כך תגבר גם המחוייבות הארגונית.

 שיטה

2א. המדגם (הנבדקים הצפויים, מאפיינים: מספר הנבדקים, מיגדר, השכלה, ניסיון, ותק בארגון וכו')

      2 ב.         כלי המדידה-  (בפיסקה הבאה מתארים את כלי המחקר. כיוון שאתם תשתמשו בשאלונים, לפניכם דוגמא לתיאור של שאלון)

  1. 1)     "שביעות רצון בתפקיד" תימדד  על ידי שאלון שחובר על ידיXXX  (שנה). בשאלון XX פריטים המאפיינים מצבים של שביעות רצון בתפקיד לדוגמא:(להציג דוגמא של פריט מתוך השאלון). הנבדק מדרג את הסכמתו /מידת הנכונות (נכון/לא נכון) של כל פריט לארגון שלו על פי סלם שנע בין 1- לא מתאים בכלל עד 5- מתאים ביותר. מהימנות השאלון נבדקה ונמצא מקדם אלפא 85.

התרגום לעברית נעשה ע"י XXX 2007. או- השאלון תורגם לצורך מחקר זה  ונעשה תרגום לאחור.

מדד המהימנות של השאלון אלפא XXX

(ראה נספח א')

  • 2)      "מחוייבות ארגונית" תימדד  על ידי שאלון שחובר על ידיXXX  (שנה)

לתאר את השאלון כדוגמת השאלון הקודם בסעיף 1)

2ג. הליך המחקר

פרוט קצר איך יתבצע המחקר: הסטודנטים יפנו למנהלים בארגון X, כדי לקבל אישור לביצוע המחקר (העברת השאלונים).

למשתתפי המחקר יינתן הסבר על מטרת המחקר, השאלון יהיה אנונימי  ותובטח שמירה על סודיות.

2ד. עיבוד הנתונים

בשלב ראשון תסוכם סטטיסטיקה תיאורית של משתנה המחקר, ממוצעים, סטיית תקן, וכורלציות בין המשתנים. בהמשך תיבדקנה השערות המחקר.

  • רשימה ביבליוגרפית
  • נספחים (לדוגמא-השאלונים )