Skip to content

פרוייקט גמר בהנדסת תעשיה וניהול, שלב א'

המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה המחלקה להנדסת תעשייה וניהול51228 פרוייקט גמר בהנדסת תעשיה וניהול, שלב א' 51014 התמחות מעשית בהנדסת תעשיה וניהול, שלב א'

מבנה הדו"ח והמצגת ומחוון עבור שלב א'

מחוון לדו"ח הכתוב

מס' הפרקשם הפרקתוכן הפרקדגשים והערותמשקל הפרק בציון
1תקציר מנהליםעל התקציר לתת תמונה תמציתית ושלמה של ליבת העבודה: מהי הבעיה, מהו ההסבר, כיצד תוקף ההסבר ומהן המסקנות, מהם המשתנים הנשלטים ומהם כיווני הפתרון.יש להקפיד לכתוב את תמצית התוכן של העבודה ולא יומן אישי (כלומר לא לתאר את סדר הפעולות שעשיתם במהלך הכנתה).2
2הצגת הפערסעיף א' ברמת הזיהוי בלבד, אין לחזור על מה שיפורט בפרק 3.5
3תיאור מצב קייםתיחום מרחב הבעיה (לאור פארטו, אם נעשה)סביבה ותהליך הייצור/הפקה של יחידת הניתוח המקורית תהליכי קבלת ההחלטות והבקרות בתהליךמערכות המידע הקיימות בארגון, זיהוי הנתונים הנאספים בשוטף וזמינותם.משמעויות ומסקנותעיקר הניקוד בסעיף זה יוענק לסעיף ה' (משמעויות ומסקנות). אין לכלול בפרק מידע שלא נעשה בו שימוש בפרקי ההסבר או הפתרון, או מידע שלא הופקה ממנו משמעות (גם אם במקור שימש למטרות אחרות). כמו כן, הכתיבה איננה כרונולוגית: גם אם המידע נוצר בשלב מאוחר יותר, למשל לצורך תיקוף ההסבר, אם עניינו תיאור מצב קיים – מקומו כאן. בסעיף ד' יש להתייחס לשני היבטים במערכת המידע: מבנה, קרי המשתנים והיחסים המזוהים במערכת, ותוכן – כלומר אילו נתונים נאספים בשוטף וזמינים לאחזור. כמובן שיש להתייחס רק לנתונים הנכללים במרחב הבעיה.15
4הסבר התופעה/ תיאוריה ומודל (המנגנון הסיבתי)מבוא: המקור לתיאוריה והרציונל שבבסיסהמודל המערכתהגדרות נומינליות של המשתנים הסבר מילולי קצר של המודלמבחן סף: כיצד המודל מסביר את התנהגות התופעה?המודל צריך לתאר את התנהגות התופעה לאורך זמן באמצעות המשתנים והקשרים ביניהם. בכל מקום שאפשר, יש לציין במודל את אחוז השונות המוסברת בין המשתנים, ולהסיק מכך מהם המשתנים הקרדינליים.30
5תכן המחקר ותיקוף ההסבראסטרטגיית המחקרהשערות (קריטריונים לתיקוף) והאופן בו תפורשנהתכן המחקר (מערך המחקר, אופרציונליזציה ומדגם)ממצאי המחקר מסקנות הסבר מתוקן (אם נדרש)על התיקוף להתייחס להתקיימותם של שלושת התנאים הבסיסיים לטענת סיבתיות: מיתאם, קדימות בזמן והפרכת הסבר אלטרנטיבי (השלישי – למשתנה המסביר, התיאורטי). לכל משתנה נדרשת אופרציונליזציה מפורטת, בהתאם לכלי האיסוף.35
6סיכום ודרישות מהפתרוןהמשתנה התלוי וערך המטרהאילוצים ודרישות בעלי ענייןהמשתנים הנשלטים וערכיהם הנדרשיםהאמצעים ההנדסיים להשפעה על המשתנים הנשלטיםמטרת הפרק לוודא שהפתרון שיוצע אכן מתבסס על אבחון הבעיה ונותן לה מענה, ויחד עם זאת עומד במגבלות של משאבי הארגון ואילוציו.  5
7כללי: עריכה, בהירות והצגהכולל, בין היתר: טבלאות מסכמות, גרפים מבוארים, עקביות לוגית ולשונית  8
 סך הכול  100


מחוון למצגת

מס' פרקשם הפרקתוכן הפרק 
1הצגת הפערהצגת הארגון (ספציפית אותו חלק של הארגון בו מתבצע הפרויקט), זיהוי בעל הבעיה ומקומו בהיררכיההמדד, התופעה והפער (כולל אימות הבעיה ומקור הפער)התנהגות התופעה לאורך זמן5
2תיאור מצב קיים15
3הסבר התופעה/ תיאוריה ומודל (המנגנון הסיבתי)מבוא: המקור לתיאוריה והרציונל שבבסיסהמודל המערכת (ילֻווה בהסבר בע"פ)הגדרות נומינליות של המשתנים מבחן סף: כיצד המודל מסביר את התנהגות התופעה?30
4תכן המחקר ותיקוף ההסבראסטרטגיית המחקרהשערות (קריטריונים לתיקוף) והאופן בו תפורשנהתכן המחקר (אופרציונליזציה ומדגם)ממצאי המחקר מסקנות הסבר מתוקף35
5סיכום ודרישות מהפתרוןהמשתנה התלוי וערך המטרהאילוצים ודרישות בעלי ענייןהמשתנים הנשלטים וערכיהם הנדרשיםהאמצעים ההנדסיים להשפעה על המשתנים הנשלטים5
 כללי: שטף ההרצאה ובהירותהכולל, בין היתר: טבלאות מסכמות, גרפים מבוארים, עקביות לוגית ולשונית, הבחנה בין עיקר וטפל10
 סך הכול100