Skip to content

עבודת סיכום קורס נתוח מקרה

עבודת סיכום קורס

עבודת סיכום הקורס יכולה להיות הצגה וניתוח מקרה המבוססים על מקרה בטיפולכם או מקרה מהספרות.

נתוח מקרה:

עליכם להתייחס לתיאור מקרה פרטני של מי בטיפולכם או תיאור מקרה מהספרות על פרט או אוכלוסיה שחווה/חוותה טראומטיזציה משנית ( לא האוכלוסיה אותה הצגתם דרך המאמר).

יש להבנות זאת לפי הסעיפים הבאים:

*תיאור הפרט/ האוכלוסיה והרקע לטראומטיזציה המשנית.  

 *תיאור התלונות/סימפטומים המרכזיים/תפקוד ביחסים בינאישיים.

בחר סוגיה אחת בנוגע לפרט/ אוכלוסיה אותה בחרת – הצג אותה ונהל דיון ביקורתי תוך שימוש בספרות על הסוגיה הזו ( למשל התיחסות לאוכלוסיה, סוגיה טיפולית )

 הנחיות לעבודה:

תאריך ההגשה: 1 בפברואר

*אורך העבודה עד 7 עמודים.

*העבודה צריכה להתבסס על לפחות 2 פריטים ביבליוגרפים מ15 השנים האחרונות.

*יש להגיש את העבודה מודפסת, רווח כפול, גופן David, גודל 12, לפי כללי ה APA ,  יש להגיש את העבודה  למייל של המרצה.