Skip to content

עבודת סיום קורס במבוא לשיווק בפרספקטיבה חינוכית

הקריה האקדמית אונו

הפקולטה לחינוך

עבודת סיום קורס במבוא לשיווק בפרספקטיבה חינוכית- ד"ר יוסי גביש

הנחיות הגשת העבודה (טרימסטר שני תשע"ו) 

העבודה בשיווק נועדה לסייע לסטודנט/ית בהפנמה ויישום הנושאים אשר נלמדו ונדונו בקורס במבוא לשיווק והשלכתם על בית הספר שבו הוא עובד/ת. העבודה תוגש ע"י כל סטודנט לבד.

לשם כך נדרש/ת הסטודנט/ית לנתח את בית הספר עפ"י הפרמטרים המופיעים לעיל:

1) הצגת פרופיל בית הספר לרבות מתי הוקם, סוג (יסודי, על יסודי, מקיף, מקצועי…), מספר תלמידים, מיקום

    וכולי…

2) הצגה וניתוח של גורמי הסביבה הקרובה והרחוקה הרלוונטיים והשפעתם על בית הספר. למשל, בסביבה

    הרחוקה ניתוח הגורם הדמוגרפי והשפעתו על בית הספר, הגורם הסוציו-אקונומי והשפעתו על בית הספר…

    בסביבה הקרובה לנתח את מערכות היחסים בין התלמידים והוריהם לבית הספר וגורמים רלוונטיים

    נוספים. נדרש להסביר את השפעתם בהקשר השיווקי שנלמד בכיתה.

3) ניתוח מודל חמשת הכוחות של פורטר ויישומו על בתי הספר.

 על בית הספר שנבחר.  בתשובה נדרש להתייחס להשפעתם האפשרית של שינויים מערכתיים    SWOT 4) הצגה וניתוח

   כגון ביטול אזורי רישום בהיבט של איום או הזדמנות לגבי בית הספר שנבחר וכו…

5) בניית תמהיל שיווקי לבית הספר שנבחר לניתוח בעבודה. נדרש להתייחס לכל רכיבי תמהיל השיווק שנדונו בקורס

    (ראו טבלת עזר שחולקה בהרצאות). יש לשים דגש על מיתוג בית הספר, מרכיבי הבידול שלו כאמצעים אסטרטגיים

    להשגת יתרונות תחרותיים על בתי ספר מתחרים.

6) הצגת הפילוסופיה של בית הספר (לבחור את אחת התפיסות שנדונו בקורס ייצורית, מוצרית,  מכירתית, שיווקית או

    שיווקית חברתית) המייצגת את בית הספר. יש להסביר מדוע נבחרה התפיסה תוך הצגת עקרונות התפיסה ויישומה

    בבית הספר.

מבנה העבודה:

1) עמוד שער.

2) תקציר מנהלים.

3) תוכן עניינים.

4) מבוא.

5) גוף העבודה, כלומר, 6 כותרות שכל אחת מייצגת פרק עפ"י הסוגיות שמוצגות בדף זה.

6) סיכום ומסקנות מן העבודה.

7) ביבליוגרפיה.

8) נספחים (במידה וישנם).

נוהל הגשה

את העבודה יש להגיש דרך אתר הקורס עד ליום חמישי ה- 24 במרץ 2016 בשעה תשע בבוקר. הסטודנט יקבל אסמכתא (אישור על ההגשה). את האישור יש לצרף לעבודה המודפסת וכרוכה שתוגש לא יאוחר מיום שישי ה- 25 במרץ 2016 בשעה עשר בבוקר. עבודה שלא תוגש כנדרש תגרור ציון אפס. הסטודנט נדרש לנסח ולצרף הצהרה שכוללת שם ותעודת זהות ולציין שהוא מצהיר שזוהי עבודה מקורית שהוכנה על ידו וכי ידוע לו שהצהרה זו מחייבת ובמידה ויתברר אחרת הוא צפוי לעמוד בפני הליך משמעתי מול רשויות המשמעת של הקריה האקדמית אונו.

                                                                                                                                    בהצלחה,

                                                                                                                        ד"ר יוסי גביש – ראש התמחות שיווק