Skip to content

עבודת סיום- סוגיות בנושא הפליטות בארץ ובעולם

אפשרות א-

הציגו מקרה היסטורי או אקטואלי של מדינה או חבל ארץ ממנו מגיעים או הגיעו בתקופה כלשהי פליטים הציגו את הרקע על המשבר או למצב תוך התייחסות לפן ההיסטורי החברתי והפוליטי של הסוגיה בהתאם למקרה הציגו את סוג הקשיים שהובילו למשבר את סוג האתגרים עמם מתמודד והפליטים את מסלול הבריכה או ההגירה וכן את האופן בו הם התקבלו במדינות אליהן הגיעו.

על העבודה להתבסס על לפחות שלושה מאמרים אקדמיים וכן על חומרים נוספים כגון חומרים העיתונות מחקרים ודוחות של ארגונים בינלאומיים אורך העבודה כי חמישה עמודים לא כולל ביבליוגרפיה ורכיבים נוספים.

אפשרות ב-

בחרו נושא הנוגע על מצוקות ואתגרים ייחודיים מה עם המתמודדים פליטים או ילדי פליטים, כפי שאלה עולים ממחקרים עדכניים בתחום ידיעת החברה העבודה תתבסס לפחות על ארבעה מאמרים אקדמיים.

העבודות יכתבו בזוגות