Skip to content

עבודת גמר- הובלת שינוים בארגון טרימס

שם הקורס: הובלת שינוים בארגון טרימס.1 תשפג
מרצה: ד"ר אתי-פז
עבודת גמר טרימס 1 תשפג
נבחרתם כקבוצה )עד 3 יועצים, *עדיפות ל- 2 )לנתינת ייעוץ לארגון בנושא הובלת
שינויים בארגון
1 .בחרו נושא לעבודה: מתוך רשימת הנושאים המופיעים באתר המודול
ובסילבוס הקורס.
2 .עליכם לבחור 2 מאמרים אקדמיים /מדעיים הקשורים לנושא שבחרתם )אחד
לפחות באנגלית( אשר התפרסמו בכתב עת אקדמי ב-5 השנים האחרונות .רצוי
שנתיים אחרונות
3 .בחלק התיאורטי של העבודה
נתחו את המאמרים תוך דגש על המסרים המרכזיים שבו, הקשורים לתכני
הקורס שנלמד היו ביקורתיים במידת הצורך.
4 .בחלק המעשי של העבודה
עליכם לבחור ארגון ולקיים שלוש ראיונות עם: מנהל/ מנכ"ל הארגון , מנהל
בארגון )בתחום כלשהו(, ועובד רגיל. )על מנת לקבל תמונה שלימה ככל האפשר(.
5 .לסיכום עליכם להכין דו"ח הכולל :
זיהוי בעיה מרכזית בארגון, בנושא שבחרתם הקשורה לנושא: הובלת שינויים
בארגון . נסחו את הבעיה, בררו כיצד הארגון התמודד ומתמודד עם התהליך
הנדון ומה "תרומת "המנהלים, ומשאבי האנוש והעובדים לטפול בסוגיה והובלת
השינוי
לדוגמא : "הכנסת מערכת תוכנה חדשה ERP לביזור מערך הגביה
או הובלת תוכנית חדשה להפחתת התמכרויות ….
6 .את הדו"ח )כ-6 עמודים( יש להפנות להנהלת הארגון לידי יו"ר מועצת המנהלים
לא יאוחר מהשבוע האחרון של הטרימסטר.
7 .יש להגיש את נושא העבודה והמאמרים למרצה לאישור לפני תחילת העבודה.
אשמח לעמוד לרשותכם ולסייע במידת האפשר.
בהצלחה
ד"ר אתי פז
נספח 1 רשימת הנושאים לדוגמא
 הובלת שינויים בארגון בעידן הקורנה / עבודה מהבית….
 תרבות ארגונית מהותה ותרומתה להובלת שינויים בעידן הקורונה
 מערך משאבי-אנוש ותרומתו לנושא ניהול שינוים ארגוניים, בעידן
הקורונה.
 הטמעת חדשנות בארגון כחלק מתהליך הובלת השינויים אתגרים ורווחים
 הטמעת טכנולוגיות חדשות כחלק מהליך הובלת השינויים בארגון
 למה שינויים נכשלים?…כיצד להפוך הכשלון להצלחה בהליך הובלת השינוי
הנחיות להגשת עבודה מסכמת בניהול משאבי אנוש
מבנה העבודה
1 .שמות ורקע-על הכותבים
2 .רציונל לבחירת הנושא
חלק א- חלק תיאורטי: %40
3 .מאמרים שנבחרו
1.3 .סיכום עיקרי המאמרים/מחקרים
2.3 .תובנות והדגשים
3.3 .התיחסות ביקורתית.
4.3 .סכום ומסקנות
חלק ב-חלק ישומי: ראיונות שטח. %45
יש לבצע שלוש ראיונות :
1 פונקציית מנכ"ל או מנהל בכיר בארגון
2 .פונקציית מנהל משאבי אנוש או פונקציה לא פורמלית של מנהל/
מנהלת משאבי אנוש.
3 .פונקציה שמייצגת את העובדים.
4 .ראיונות / שאלונים
1.4 .תאור הארגון שבחרתם )תחום עסוקו(
2.4 .מה הנושא שבו התמקדתם
3.4 .לצרף בנספח דוגמת שאלון )אם חובר שאלון(
4.4 .תעוד המסרים העקריים בכל ראיון
5.4 .מסקנות על המצב הנוכחי
6.4 .המלצותיכם לשיפור בעתיד
יש לציין את שם המאמרים ואת מקורותיהם ולצרף את המאמרים לעבודה,
הראיונות יערכו פרונטלית
)רק אם יש מגבלות, ניתן יהיה לקיים את הריאיון באופן טלפוני או מקוון.(
נספח -3 .רפלקציה אישית . 15 נקודות
חלק זה מוגש אישית
)עמוד אחד-שניים (
3.1
מה היה החלק שלך במטלה הסופית
3.2
מה הפקת מהמטלה הסופית?? ציין התרומה להתפתחותך
המקצועית והאישית
3.3
מהן התובנות / הדילמות שעולות לך מהשתתפותך בקורס:
הובלת שינויים בארגון בארגון?
3.4
האם חל שינוי כלשהו בעמדותיך או השקפותיך כלפי נושא הובלת שינויים
בארגון לאחר סיום הקורס:?
הבא דוגמא:
בהצלחה
ד"ר אתי פז