Skip to content

עבודה סמינריונית בקורס הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות האוניברסיטה הפתוחה

להצעת מחיר ללא התחייבות לכתיבת סמינריון צרו קשר:

>>צור קשר<<

הקורס הוראה: מקצוע, אומנות, אמנות האוניברסיטה הפתוחה, הוא קורס מיוחד באוניברסיטה הפתוחה, שבו התלמיד יכול לכתוב עבודה סמינריונית על מנת לעבור את הקורס, וזאת במקום לבצע בחינה בסוף הסמסטר. קורס זה דומה לקורסים רבים באוניברסיטה הפתוחה, שבו התלמידים יכולים להגיש עבודת סמינריון על מנת לעבור את הקורס. תהליך עבודת הסמינריון הולך כך, ראשית כל התלמיד נרשם לביצוע עבודת סמינריון בקורס זה, לאחר קבלת האישור ממנים לתלמיד מנחה שילווה אותו במהלך כתיבת העבודה. לאחר שמצוות לתלמיד מנחה מטעם האוניברסיטה הפתוחה, הוא מתחיל לחפש נושא לעבודה ושאלת מחקר. לאחר אישור שאלת המחקר התלמיד מכין הצעת מחקר רשמית ומסודרת, ושולח אותה למנחה שלו. הצעת מחקר זו כוללת את ראשי הפרקים של העבודה ואת השלד של העבודה שאותו מתכוון לכתוב התלמיד. לאחר אישור הצעת המחקר, התלמיד מתחיל לכתוב את העבודה, והוא מתחיל לכתוב את הפרק הראשון. כאשר התלמיד כותב את הפרק הראשון הוא שולח אותו למנחה לבדיקה, אם המנחה מאשר את הפרק, הוא נותן אור ירוק לתלמיד להמשיך ולכתוב את כל העבודה. התלמיד מסיים את כל העבודה ושולח אותה למנחה למרצה על מנת שיבדקו אותה ויתנו ציון לעבודה.

עבודת סמינריון בתחום האומנות היא שונה במקצת מעבודות סמינריון אחרות. עבודה בתחום האומנות היא מטבעה יותר פתוחה לפרשנות ודיון, מאשר עבודה רגילה, והכתיבה היא מעין דעה אישית של הכותב, ולכן אין כאן נכון או לא נכון בכתיבתה של עבודה זו. ולכן בדיקתה של עבודה זו תלויה מאוד בהתרשמות של המורה מהעבודה ומהתלמיד, ומרמת המאמץ שהוא השקיע בעבודה, וזאת בשונה מעבודות אחרות שבהן המרצה נותן את הציון בעיקר לפי הנכונות של העבודה, ועד כמה היא אקדמית.

יחד עם זאת, קורס זה מתמקד במקצוע ההוראה, וגם בהוראת האומנות. ההוראה היא תפקיד מפתח חשוב בחינוך, המורה מהווה את המוקד המרכזי שמעביר ידע וערכים לתלמידים, וכאשר רוצים להשקיע בחינוך, חשוב להבין שקודם כל צריך להשקיע במקצוע ההוראה. כאשר יש לנו מורים טובים ומוכשרים, היכולת לחנך את הדורות הבאים עולה בצורה משמעותית. אשמח לעזור לכם בעבודה הסמינריונית שלכם בקורס הוראה: מקצוע אומנות אמנות.

אדם: