Skip to content

עבודה מס 2 בקורס: ההון האנושי (%25 מהציון הסופי)

עבודה מס 2 בקורס: ההון האנושי (%25 מהציון הסופי)
ד"ר אורית שמאי
הוראות להגשה בכתב:
• הגשת העבודה בדפוס- בגופן דיויד- בגודל -12 .
• רווח של 5.1 בין השורות.
• היקף העבודה לא יעלה על חמישה עמודים.
• יש להיצמד לחוקי האזכור והציטוט.
בחר 10 מהמושגים החיוניים ללמידה בקורס זה )המופיעים מטה( – וכתבו את הגדרה לכל מושג .
העזרו בפרטי החובה בסילבוס.
ריכוז מושגים חיוניים:
1-2 שיעור
ניכור
 חוסר אונים )Powerlessness )
 חוסר משמעות )Meaninglessness )
 חוסר הנחייה )Normlessness )
)Isolation( בידוד 
)Self-estrangement( עצמית זרות 
הון אנושי
תורת ההון האנושי – )Theory Capital Human)
3-4 יחידה
קבוצת עבודה פורמאלית
קבוצת עבודה בלתי פורמאלית.
לכידות קבוצתית קונפורמיות
Basking in reflected glory – "הזולת בזוהר הסתופפות"
ההדדיות – Reciprocity
"אפקט הצופה מהצד"
פיזור אחריות
בורות פלורליסטית – Ignorance Pluralistic
5-6 שיעור
הפסיכולוגיה החיובית
אושר אובייקטיבי
אושר כחווית שיא- Experience Emotional Peak
Subjective Well Being )SWB) -סובייקטיבי הוויה טיב
שביעות רצון החיים- Satisfaction Life
אשליית המיקוד
אפקט ההליכון
הצלחה בחיים
פעילות מכוונת
משמעות החיים
חוזקה
החוזקות לפי הפסיכולוגיה החיובית
7-10 שיעור
עבודה
ההיבט כלכלי אינסטרומנטלי של העבודה
ההיבט הסוציו-פסיכולוגי של העבודה
פרנסה
קריירה
ייעוד
מרכזיות העבודה בתפקיד החיים
"שאלת הפיס".
קונפליקט בית-עבודה
Work Life Balance תוכניות
תאוריית הפעילות -theory Activity
תאוריית הזרימה – Theory Flow
חוויית זרימה
תיאוריית ההתאמה בין האדם לארגון – Theory Fit Organization-Person
11-12 שיעור
השקעה ניכרת בעבודה
עובדים במשרה חלקית
עובדים במשרה מלאה
המשקיעים הכבדים בעבודה
המקורות הפנימיים )דיספוזיציוניים( להשקעה ניכרת בעבודה
המקורות החיצוניים להשקעה ניכרת בעבודה
משקיעים כבדים בעלי צרכים כלכליים
משקיעים כבדים בשל תרבות ארגונית תובענית
הנלהבים לעבודה
הוורקוהוליסטים – המכורים לעבודה
08/05/2016 וורקוהוליזם