Skip to content

עבודה מס' 1 תשפ״ג – משפט חוקתי

ביה"ס למשפטים, האקדמית נתניה

עבודה מס' 1 תשפ״ג – משפט חוקתי

ד"ר שוקי שגב

משקל העבודה 10%.

תאריך הגשה: 22.1.2023 כולל.

יש להגיש את העבודה בפונט דיויד 12, רווח שורה וחצי, שוליים 1.5 ס״מ מכל צד.

מקסימום 5 עמודים.

מקורות

חקיקה:

  1. חוק יסוד: הכנסת.
  2. חוק יסוד: השפיטה.
  3. חוק יסוד: חופש העיסוק.
  4. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

פסיקה:

  1. בג"ץ 212/03 חרות התנועה הלאומית נ' יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, פ"ד נז(1) 750.
  2. בג"ץ 6427/02 התנועה לאיכות השלטון נ' שר הביטחון, פ"ד סא(1) 619.
  3. בג״ץ 5969/20 שפיר נ׳ הכנסת, פורסם בנבו (2021).
  4. שוקי שגב "מדוע לישראל אין ולא תהיה חוקה (לפחות בעתיד הנראה לעין)? על סגולותיה של 'ההחלטה שלא להחליט'" מאזני משפט ה (תשס"ו) 125.

ענו על השאלה הבאה:

ביום 1.1.2023 חוקקה הכנסת את חוק-יסוד: לימוד תורה. החוק התקבל ברוב של 61 חברי כנסת. האם החוק חוקתי?

 חוק היסוד קובע כדלקמן:

חוק יסוד: לימוד תורה

לימוד תורה: 1. לימוד התורה הוא ערך יסוד במורשת העם היהודי.

עידוד הלימוד: 2. מדינת ישראל כמדינה יהודית רואה חשיבות עליונה בעידוד לימוד התורה ולומדי התורה, ולעניין זכויותיהם וחובותיהם יראו במי שקיבלו על עצמם להתמסר לתלמוד תורה לתקופה ארוכה כמי שמשרתים שירות משמעותי את מדינת ישראל והעם היהודי.

תחולה: כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את ערך לימוד התורה.

נוקשות: אין לשנות חוק יסוד זה אלא בחוק יסוד שנתקבל ברוב של שמונים חברי הכנסת.

תוקף: 3. למען הסר ספק, חוק יסוד: לימוד תורה תקף לכל הליך משפטי ועניין. בית המשפט העליון לא ידון בתוקפו של חוק יסוד: לימוד תורה.

בהצלחה!