Skip to content

עבודה מס 1 בקורס: ההון האנושי (%25 מהציון הסופי)

עבודה מס 1 בקורס: ההון האנושי )%25 מהציון הסופי(
ד"ר אורית שמאי
הוראות להגשה בכתב:
• הגשת העבודה בדפוס- בגופן דיויד- בגודל -12 .
• רווח של 5.1 בין השורות.
• היקף העבודה לא יעלה על חמישה עמודים.
• יש להיצמד לחוקי האזכור והציטוט.

בחר 5 מאמרי חובה (בעברית או באנגלית) מהסילבוס – בחמישה נושאים שונים הקרובים לליבך
לכל מאמר התייחסו לפי הנקודות הבאות:
א. תאר את הנושא המרכזי המתואר, תוך שמירה על חוקי האזכור והציטוט.
ב. הסבר בקצרה את חשיבותו של הנושא למנהל תקין בארגונים.