Skip to content

עבודה מסכמת לקורס ״בין קריאה לכתיבה אקדמית״ תשפ"ג

עבודה מסכמת לקורס ״בין קריאה לכתיבה אקדמית״ תשפ"ג
מבוא
עבודה זו מהווה התנסות ראשונה שלכם כסטודנטים וסטודנטיות
בכתיבה המדעית. בעבודה זו, עליכם ליישם את החומר אותו למדתם
בקורס לאורך הסמסטר במהלך כתיבת העבודה. ההגשה הינה בזוגות
ומהווה %100 מציון הקורס.
הנחיות
א. בחירת נושא ואיתור מאמרים
בחרו נושא שעליו תרצו לכתוב ואתרו לפחות 5 מאמרים העוסקים בו
באופן ישיר או המובילים לפער המחקרי אותו אתם מעוניינים לחקור. על
אחד המאמרים לפחות להיות באנגלית.
הערה: לצורך איתור המאמרים העזרו במנועי חיפוש ובקטלוג הספרייה
וכמו כן, העזרו בסקירת הספרות וברשימת המקורות של מאמרים אותם
מצאתם מתאימים כדי לאתר מאמרים רלוונטיים נוספים.
ב. מבוא וסקירת ספרות:
הציגו את הטענות והממצאים העולים מכל אחד מהמאמרים, ככל שהם
רלוונטיים למחקר אותו אתם מציעים. המטרה היא לבנות סקירת
ספרות מובנת ומגובשת המציגה את הרקע המחקרי לסוגיה אותה אתם
מבקשים לחקור. הסקירה מסתיימת בפער מחקרי שיוביל אתכם
לשאלת המחקר של עבודתכם.
ניתן לחלק את סעיף ב' למספר כותרות משנה.
ג. מתודולוגיה:
בהתבסס על הסקירה שערכתם )סעיף ב'(, הציגו את שאלת המחקר
בה בחרתם ותארו, בקווים כלליים, כיצד הייתם עורכים מחקר במטרה
לבחון את שאלת המחקר: )איכותני/כמותי(, אוכלוסייה, כלים ומרכיבים
מתודולוגיים נוספים. עליכם לנמק את בחירתכם במתודולוגיה ובכלים
אותם בחרתם.
ד. תיאור ממצאי המחקר :
אינכם נדרשים לבצע ניסוי או מחקר בפועל אך במקום זאת, תארו את
המחקר ותוצאות אפשריות שלו )מטרת הסעיף אינה לבחון את
בקיאותכם בתחום המחקר אלא את יכולתכם לכתוב את סעיף
הממצאים כפי שאנו נדרשים לצורך כתיבת עבודה(.
ה. מסקנות:
הסיקו מהתוצאות אותן תיארתם מסקנות ביחס להשערת המחקר ודונו
בתרומת המחקר לחקר התחום. האם ניתן לגזור מהמחקר מסקנות
מעשיות? אם כן, תארו אותן.
ו. ציינו את מגבלות המחקר.
ז. הציעו מחקר המשך שיוכל לפתח או להרחיב את מסקנות המחקר
או להעמיד במבחן שאלות שנותרו פתוחות מהמחקר אותו תיארתם
בעבודתכם.
ח. בסיום כתיבת העבודה כתבו תקציר שיופיע בתחילת העבודה.
הערות:
הקפידו על כתיבה בהתאם לכללי ה- APA7 כולל כתיבת הפניות
ורשימת מקורות בצורה תקנית. בנוסף, הקפידו על כתיבה בהירה, נסחו
את המשפטים והפסקאות כך שקורא שאינו בקיא בתחום המחקר
ושלא קרא את המאמרים יוכל להבינם.
אורך גוף העבודה )לא כולל שער ורשימת מקורות(: 4-3 עמודים ברווח
.David 12 ,כפול
הערה: ההנחיות מנוסחות בלשון זכר אך מופנות לשני המינים.
.20/1/2023 :ההגשה מועד
בהצלחה