Skip to content

עבודה מסכמת התיאוריה של הפרקטיקה א

מטלה מסכמת סמסטר א'

היקף: עד שמונה עמודים (הקפידו על הגשת התרגיל לפי כללי הAPA).

משקל הציון: 100% מהציון הסופי לסמסטר.

מטרת העבודה: לבחון את המציאות האמפירית (תיאורים מתוך הפרקטיקה של עו"ס) ולנתח אותה באמצעות התיאוריה. לקיים דיון ביקורתי על הפערים בין תיאוריה ופרקטיקה ויישום מודל האדם בסיטואציה. 

הנחיות:

  1. אתרו דיאדה של מטפל-מטופל במקום ההכשרה שלכם
  2. הביאו מפגש טיפולי מלא, באמצעות דוח "אני אתה", אשר מאפשר התבוננות על סיפור הטיפול אותו מביא המטופל.
  3. ראיינו את המטפל\ת תוך התמקדות בסיפור הטיפול כפי שהוא חווה אותו עם המטופל הספציפי.
  4. תמלל את הראיון (יש לצרף את הדוח והראיון כנספחים לעבודה תוך הקפדה על חיסיון המרואיינים)
  • בהתבסס על פרוטוקול המפגש והראיון שערכתם נתחו את הטיפול\התערבות שנעשתה:
  • תיאור– תארו בקצרה מהי הבעיה המרכזית שבגללה הגיע המטופל לטיפול במקום ההכשרה ומהם הצעדים שנעשו בפרקטיקה כדי לפתור בעיה זו. במידה וישנה אי הלימה בין המטפל למטופל, תארו אי הלימה זו.

ב. בחרו גישה תיאורטית אלטרנטיבית לגישה שבחרתם, נתחו והסבירו את הטיפול שנעשה בפועל (או יכול היה להיעשות) באמצעות תיאוריה זו ודונו באופן ביקורתי ביישומה של התיאוריה בהתערבות.

  • ערכו רפלקציה אישית (יוגש כסעיף נפרד לכל סטודנט\ית) לגבי תהליך הלמידה שלכם בעבודה זו וביחסי הגומלין שבינך כסטודנט, ובין העבודה הסוציאלית, התיאוריה והפרקטיקה של עבודה סוציאלית. במסגרת הרפלקציה דונו בשאלה "מהי התיאוריה שתתאים לי\מתאימה לי ליישום בפרקטיקה ומדוע" (20 נק').
  • הנחיות לגבי אופן השימוש בתיאוריות ובגופי ידע בעת כתיבת התרגיל יימסרו בכיתה.