Skip to content

עבודה לקורס ניהול משאבי אנוש בשירותים לזקנים

ביה"ס לבריאות הציבור

המחלקה לגרונטולוגיה MA

עבודה לקורס ניהול משאבי אנוש בשירותים לזקנים (תשפ"ג) / הדס שושני

בחר.י עיסוק כלשהו בו היית מעוניין.ת לעבוד בעוד 5-10 שנים.

  1. ערוך.י ניתוח עיסוקים: תיאור עיסוק ודרישות תפקיד (15)                                                

*ניתן להיעזר בניתוחי עיסוק לתפקיד זה ברשת. נדרש לכתוב לפי הפורמט שנלמד בשיעור.

  • הצע.י תהליך גיוס לתפקיד זה. נמק.י בחירתך (התייחס ליתרונות ולחסרונות של התהליך שהצעת ביחס     לתפקיד)  (15)
  • הצע.י תהליך מיון מפורט לתפקיד. נמק.י בחירתך (20 נקודות)

** תהליכי גיוס ומיון יכולים לכלול כלי (טכניקה) אחד או מספר כלים.

        אין לכתוב "רשימת מכולת" של כלי גיוס ומיון אפשריים שיכולים להתאים, אלא להחליט על תהליך ולנמק;

        חשבו על היעילות (עלות/תועלת) בהוספת כל כלי.

– גיוס: באיזה/אלו כלי גיוס תשתמש.י?  מקור גיוס פנימי? חיצוני?

         – מיון: האם ואלו מבחני מיון? נמק.י;  איזה סוג ראיון? מי יראיין?        

4.    בהנחה שהינך עומד בדרישות הסף וזומנת לראיון העסקה ע"י מש"א להתמודד על תפקיד זה:                        כתוב.י קטע קצר כיצד היית מציג עצמך לתפקיד (תשובה לשאלה "ספר.י לי על עצמך")  (15 נקודות)

5.   תהליך הערכה: מי לדעתך יעריך/ו את ביצועי בעל.ת התפקיד? נמק.י.                                                             מהם הקריטריונים הרלבנטיים להערכת תפקיד זה?  (15 נקודות)

6.    סימנת כמטרת קריירה לעסוק בתפקיד זה בעוד 5 שנים מהיום.                                                               באלו אסטרטגיות קריירה תנקוט.י בכדי להשיג מטרה זו? נמק.י.   (15 נקודות)

7.   מהו הדבר החשוב ביותר שלמדת בקורס? האם וכיצד הינך עומד.ת ליישם אותו?  (5 נקודות)

כללי:

  • הקפידו על עקביות בתשובות בין: תיאור עיסוק-> דרישות תפקיד-> תהליך גיוס-> תהליך מיון
  • אין להסביר את התהליכים ואת הכלים השונים, אלא לבחור בתהליך/כלי.ם מתאימים ולנמק מדוע בחרתם דווקא בהם.
  • במידת הצורך ניתן להניח הנחות (ריאליות) לגבי הארגון ולגבי המצב בשוק העבודה ולציינן
  • הגשה בזוגות
  • אורך העבודה עד 4 עמודים
  • תאריך הגשה יפורסם בהמשך. יש להגיש את העבודה באמצעות המייל hadas.shoshani@gmail.com

(בנושא המייל יש לכתוב "הגשת עבודה בקורס ניהול משאבי אנוש – גרונטולוגיה).    

ב ה צ ל ח ה !!!