Skip to content

עבדות מחקר בסוציולוגיה נשים בשוק העבודה החקלאי

עבדות מחקר בסוציולוגיה

נשים בשוק העבודה החקלאי

מרצה: טל מלר

מגישה:

תאריך:

תוכן עניינים

מבוא-. 3

סקירה ספרותית. 4

1.1 שוק העבודה מגמות עכשוויות. 4

1.2 שוק העבודה והחברה ערבית. 5

1.3 נשים ערביות בשוק העבודה בישראל. 6

1.4 נשים ערביות בענף החקלאות- 7

מתודולוגיה-. 9

ממצאים-. 11

1. מחסור באלטרנטיבות תעסוקה- 11

2. חשש מפיטורים- 11

3. המצב של הנשים הערביות לא טוב- 12

4. תנאי העבודה חשובים- 13

5. השכלת נשים היא חשובה- 13

סיכום ודיון-. 17

רשימה ביבליוגרפית. 20

נספחים-. 21

מבוא-

שוק התעסוקה הישראלי עבר שינויים ומגמות רבות, שבאו לידי ביטוי באופי של שוק התעסוקה, ואופי של העובדים הנדרשים לשוק התעסוקה הזה. השינויים האלה התרחשו במקביל לשינויים כלל עולמיים, שהיו חלק מתהליך המודרניזציה והגלובליזציה. השוק הישראלי היה שוק תעסוקה שהיה מבסס על חקלאות וייצור תעשייתי, והוא הפך לשוק שמבוסס על שירותים ומידע (שטייר, 2006).

החברה הערבית, כהיותה חלק בלתי נפרד משוק התעסוקה הישראלי, עברה גם היא את השינויים האלה, והיא הפכה בהדרגה עם השנים מחברה מסורתית וחקלאית, לחברה יותר מודרנית ועירונית. אבל יחד עם זאת החברה הערבית נחשבה לקבוצת מיעוט מוחלשת במדינת ישראל, ביחד עם קבוצות מוחלשות אחרות, כמו החרדים (שטיר, 2013).

המצב התעסוקתי של החברה הערבית בישראל הוא שהיא נמצאת במצב של עוני ומצב סוציואקונומי נמוך, ואין לה יכולת להשתלב בצורה ראויה בשוק התעסוקה הישראלי, מסיבות שונות (עראר , 2010). מצבן התעסוקתי של נשים ערביות הוא אפילו יותר גרוע, והן נמצאות בתחתי הסולם מבחינה סוציואקונומית (ישיב, קסיר, 2011).

מטרתה של עבודת מחקר זו היא לבדוק את המצב התעסוקתי של נשים ערביות ישראליות שעובדות בענף החקלאות בישראל. ההנחה היא שמצבן של הנשים האלה הוא מצב לא טוב, והן נמצאות בעמדה מוחלשת מאוד, והן מנוצלות על ידי מעסיקיהן, ועל ידי המשפחה והחברה שלהן. זאת בהתבסס על המאמר של שבדק את מצבן לפני כמעט 30 שנה (Meler, 2018).

כדי לבדוק את המצב של נשים אלה, יבוצעו ראיונות פתוחים עם שבע נשים ערביות שונות, שעובדות בענף החקלאות בישראל, ואנחנו נקבל את חוות את הדעת שלהן, וננסה להבין מה הן חושבות על המצב שלהן ועל המצב שלכל הנשים הערביות.

הניתוח של הממצאים יעשה על ידי ניתוח תמתי, שבו אנו נוציא תמות מחקריות מהראיונות שנעשו עם הנשים שהשתתפו במחקר, כדי לקבל רעיון לגבי מה רוב הנשים האלה חושבות על המצב התעסוקתי שלהן.

סקירה ספרותית

1.1 שוק העבודה מגמות עכשוויות

שוק העבודה הישראלי, בדומה לשווקי עבודה אחרים בעולם המערבי, עבר שינויים רבים במאה השנה האחרונות, שנבעו משינויים גלובליים שהשפיעו על מדינות אלה. בסוף המאה התשע עשרה, שוק העבודה התאפיין ברמה גבוה של עובדים חקלאיים שעבדו בשדות, בגלל אופיו של המשק שהיה מבוסס על תעשייה חקלאית. בחמישים השנה שחלפו מאז סוף המאה התשע עשרה, המשק עבר מחקלאות לתעשייה, ורוב העובדים עברו לעבוד בתעשייה ובמפעלים גדולים (שטייר, 2006).

בעשורים האחרונים התחוללו שינויים דרמטיים בשוק העבודה ברוב המדינות המתועשות. שוק העבודה הפך בהדרגה לשוק המבוסס על תעשיות עתירות מידע וטכנולוגיה, והוא החליף בהדרגה את המשק שהתבסס על תעשייה ומסחר. "הכלכלה החדשה" הייתה מבוססת על שינוי ארגוני בשוק העבודה, שהתאפיין בהתרחבות ענפי השירותים. השינויים האלה בשוק העבודה גררו שינויים חברתיים ופוליטיים משמעותיים (שטייר, 2006).

בגלל השינויים הגלובליים האלה, השתנה גם אופיו של שוק העבודה, בעבר שוק העבודה היה יציב והבטיח ביטחון תעסוקתי להרבה עובדים, ואילו היום, שוק העבודה הוא דינמי, ויש חוסר ביטחון תעסוקתי יחסית לעבר (שטייר, 2006).

גם צורת ההעסקה השתנתה מאוד, בעקבות השינויים האלה בשוק העבודה, והיא הפכה להיות יותר מגוונת. במגזר הציבורי בארץ ישנו ריבוי של צורות העסקה בלתי שגרתיות, שהמגמה הבולטת בצורות העסקה אלה, היא חברות כוח אדם ומיקור חוץ. התופעה של העסקה דרך חברות חיצוניות התגבר בעשורים האחרונים, והיא יצרה תופעה רגשית של יחסי קרבה וריחוק בין העובדים לבין המעסיקים שלהם. צורת ההעסקה הלא שגרתית הזו, מאפשרת לשמור על גבולות חברתיים שקיימים בחברה, והיא מורידה מערכם של העובדים בארגון, משום המרחק הרגשי בינם לבין הנהלת הארגון נשמרת כל עוד הם מועסקים דרך חברות הקבלן (גוצלב, בנימין, 2006).

צורת ההעסקה שהשתנתה כלל גם צורות העסקה חדשות של עבודות בחצי משרה, עבודות מהבית, עובדים זמניים וכן הלאה. צורות העסקה אלה, אפשרו את העלייה הגדולה בשיעורי ההשתתפות של נשים בשוק העבודה הישראלי והעולמי, נשים שמקודם לא יכלו לעבוד עבודה במשרה מלאה, בגלל הטיפול בילדים, יכלו לעבוד לאחר השינויים בשוק העבודה, וסיבה נוספת היא מעונות היום שיכלו לשמור על הילדים בזמן שהאישה עבדה (שטייר, 2006).

1.2 שוק העבודה והחברה ערבית

בישראל ישנה רמת עוני גבוה, ואי חלוקה שוויונית בהכנסות במגזרים שונים באוכלוסייה. בשנותיה הראשונות של המדינה, היו הפערים בין העשירים לעניים נמוכים, והחברה הייתה יותר שוויונית, אולם בעשורים האחרונים, אי השוויון והעוני גדלו מאוד. מגמת העוני התרחשה במקביל לצמיחה הכלכלית שהייתה במדינה מהשנים הראשונות לקיומה (שטיר, 2013).

העוני בישראל הוא בולט בקרב שתי אוכלוסיות מיעוט גדולות ומהותיות, החרדים והערבים בישראל. העוני בקרב קבוצות אלה נובע משיעורי תעסוקה נמוכים במיוחד, שנגרמים מרמה נמוכה של השכלה (שטיר, 2013).

החברה הערבית עוברת שינויים רבים בעשורים האחרונים, שבאים לידי ביטוי בכמה תחומים, בתחום החברתי פנימי, פוחת כוחן של המשפחתיות והחמולות, ואילו עולה כוחן של האנשים האינדיבידואלים, בתחום המפגשים בין התרבויות הישראלית והערבית, הציבור הערבי לומד להכיר את התרבות הישראלית, בתחום המודרניזציה, שבו רמת החיים בחברה הערבית עולה בהתמדה, ואפשרויות הבחירה שלהם גדלות, ובתחום העיור שבו הכפרים הערבים הפכו לערים גדולות ובינוניות. כל אלה משפיעים על שוק העבודה של ערביי ישראל, ועל יכולתם להשתלב בשוק העבודה הישראלי (עראר , 2010).

הערבים הישראלים נמצאים במעגל העוני, במצב סוציואקונומי נמוך, ובחוסר יכולת להשתלב בצורה שוויונית בשוק העבודה הישראלי, בעיקר בגלל רמת החינוך הנמוכה שנמצאת במגזר הערבי. אבל בעשורים האחרונים ישנה מגמה של עלייה בהשכלה של ערביי ישראל, מגמה שהולכת יד ביד עם הירידה ברמת הילודה והקטנת המשפחה (עראר , 2010).

ההשכלה היא הגורם המרכזי שיכול לגרום לניעות בחברה הערבית, מבחינת מעמדה בחברה הישראלית, והיא מהווה מרכיב מפתח להשתלבות מלאה של אינדיבידואלים ערבים בחברה הישראלית. עם זאת, הנתונים מראים שלמרות העלייה בהשכלה בקרב האוכלוסייה הערבית, היא לא משפיעה על הריבוד התעסוקתי בחברה הערבית, לערבים משכילים יש הזדמנויות תעסוקתיות שוות לאלו שסיימו לימודי תיכון בחברה הערבית (עראר , 2010).

לא רק ההשכלה משפיעה על המצב הסוציואקונומי הנמוך של האוכלוסייה הערבית בישראל, אלא גם העובדה שערביי ישראל לרוב עוסקים במקצועות ובמשלחי יד שנמצאים בתחתית המדרג של המקצועות, מבחינת ההכנסה והכישורים (ישיב, קסיר, 2013).

עוד גורם שמשפיע על שוק העבודה במגזר הערבי, הוא ההקצאה הלא שוויונית של משאבים למגזר הערבי, מצד מוסדות המדינה. לאורך השנים ניכרת הקצאת משאבים לא שוויונית לעידוד יזמות בין ערבים ליהודים, היזמים הערבים לא נהנו ממדיניות של הממשלה שנועדה לעודד יזמות ותעשייה, ואילו המדינה לא השקיעה בתשתיות כלכליות ראויות, שיאפשרו את הפעילות היזמית במגזר הערבי (עראר , 2010).

1.3 נשים ערביות בשוק העבודה בישראל

שיעור ההשתתפות של נשים ערביות בשוק העבודה הישראלי, הוא נמוך בהשוואה לשיעור ההשתתפות של נשים יהודיות בישראל, ובהשוואה לנשים מערביות בכלל. שיעור ההשתתפות של נשים ערביות בשוק העבודה בישראל הלך ועלה לאורך השנים, בדומה למגמה שהתרחשה במדינות מערביות בשנים אלה, אך למרות העלייה שיעור ההשתתפות נמוך בהשוואה למגזר היהודי. מבחינת הפרופיל של הגיל של האישה הערבייה שמשתתפת בשוק העבודה, הוא נמוך מגילה של האישה היהודייה, או האישה המערבית. הנתונים מראים שאצל הנשים הערביות ישנו ריכוז גבוה בשיעורי ההשתתפות במקצועות החינוך וההוראה, ומקצועות הבריאות (ישיב, קסיר, 2011).

גורם שמשפיע על שיעור השתתפותן של נשים ערביות בשוק העבודה הישראלי, הוא הגורם של עמדות וידע מודרני. נשים ערביות עם עמדות יותר ליברליות וידע יותר מודרני, הראו נטייה גבוה יותר להשתתף בשוק העבודה. ממצא זה תואם לממצאים שנמצאו במדינות ערביות אחרות, שלפיהן נשים עם עמדות פתוחות יותר הראו נטייה גדולה יותר להשתתף בשוק העבודה (ישיב, קסיר, 2011).

שילובם של הנשים הערביות בשוק העבודה הישראלי, מהווה גורם מפתח לשילובה של כל הקהילה הערבית בישראל, ויש לכך השלכות גדולות על המשק הישראלי כולו, ולכן זה האינטרס של המדינה לעזור לנשים הערביות להשתלב בשוק העבודה (ישיב, קסיר, 2011).

הנתונים מראים שרמת ההשכלה של נשים ערביות בעשורים האחרונים השתפרו מאוד, הן ביחס לגברים הערבים והן ביחס לנשים היהודיות. שיעור הנשים הערביות שזכאות לתעודת בגרות עלה, ושיעור הנשים הערביות שמשתתפות באקדמיה גם הוא עלה. שיעור השיפור הגדול ביותר ניכר בקרב נשים בדואיות ודרוזיות, שבעבר היו בתחתית הרשימה מבחינת שיעור ההשכלה (פוקס, 2017).

יחד עם זאת, למרות ששיעור ההשכלה של נשים ערביות עלה בצורה משמעותית בשנים האחרונות, מצבן התעסוקתי הוא עדיין לא טוב, את זאת ניתן לייחס בין היתר לבחירה לא טובה של תחומי הלימודים, כך למשל רבות מהנשים במגזר הערבי נוטות לבחור ללמוד את מקצועות החינוך, ולפנות למשרד החינוך על מנת לחפש תעסוקה, למרות ששוק עבודה זה רווי מאוד (פוקס, פרידמן-ווילסון, 2018).

1.4 נשים ערביות בענף החקלאות-

הנשים הפלסטיניות הערביות עובדות בשיעורים גבוהים יחסית בענף החקלאות בישראל, ודבר זה גם מקביל לעובדה ששיעור ההשתתפות של נשים ערביות בשוק העבודה הישראלי הוא נמוך מאוד, בהשוואה לגברים ערבים ובהשוואה לנשים יהודיות. המסורת של הנשים הערביות שעובדות בענף החקלאות היא לא דבר חדש, היא הייתה קיימת עוד לפני קום המדינה, ואחרי שהוקמה מדינת ישראל ב 1948, הנשים הערביות המשיכו לעבוד בענף החקלאות, עם השנים הן החלו יותר ויותר לעבוד עם חקלאים יהודים, עד ימינו אלה, הן עובדות בצורה של קבלנות בעבור שדות חקלאיים בקיבוצים ובמושבים (Meler, 2018).

המאמר קוטפות המלפפונים של איבתיסאם ריברהים, שופך אור על מצבם הרעוע של הנשים הערביות שעובדות בחקלאות. המחקר מראה ששיעור השתתפותן של הנשים הערביות בשוק העבודה בישראל הוא נמוך, ושיעור התעסוקה הנמוך שלהן באופן כללי (Meler, 2018).

במהלך העשורים שאחרי הקמת מדינת ישראל, הנשים הערביות המשיכו לחיות את אורח חייהן המסורתי, שכלל טיפול במטלות הבית ושמירה על משק הבית, בשילוב עם עבודתן בחקלאות המקומית. עם השנים השתפרו תנאיהן של נשים אלה, בעקבות התקדמות מסוימת של החברה הערבית מבחינה טכנולוגית, וחדירת המודרניזציה (Meler, 2018).

נשים ערביות אלה העובדות בחקלאות, נמצאות במעגל של ניצול, והן נמצאות בעמדה מוחלשת מאוד, ראשית כל בקונטקסט פטריארכלי, שבו האישה מחויבת לציית לגברים שבמשפחתה, והמחויבות שלה למלא אחר הנורמות של המשפחה והכפר שלה, ונאסר עליה לבצע פעילות כלכלית מחוץ לכפר, כך שההזדמנויות התעסוקתיות שלה מאוד מוגבלות. שנית כל הנשים האלה מוחלשות מאוד בגלל העובדה שהן עובדות בענף החקלאות, חוקי העבודה הרגילים של ישראל כמעט ולא נאכפים באופן פרקטי בענף זה (Meler, 2018), (Abu, 2016).

מאז שנשים ערביות ישראליות אלה נסקרו לראשונה על ידי המאמר של איבתיסאם איברהים בשנת 1993, עברו יותר משני עשורים, והמצב של החברה הערבית והנשים הערביות השתנה במידה מסוימת, חלה יותר עלייה בהשכלה, ברמת החיים, ובהשתתפות בשוק התעסוקה, מצד ערביי ישראל, אולם נשים אלה שעדיין עובדות בחקלאות עדיין נמצאות במצב מוחלש, ובמעגל של תלות במשפחה שלהן, ונמצאות במצב סטטי של הישארות בענף החקלאות ללא התפתחות כלשהי (Meler, 2018).

מתודולוגיה-

נושא המחקר:

נשים בשוק העבודה החקלאי

רציונל המחקר:

הרציונל של המחקר הוא שיש הרבה נשים ערביות בצפון הארץ שעובדות בענף של החקלאות. מטרתה של העבודה הזאת היא לבדוק מה מצבן התעסוקתי של נשים אלה, מה הם התנאים שלהם, ולהבין מה גורם לנשים אלה לעבוד בחקלאות, בשונה מנשים אחרות בשוק העבודה הישראלי.

אוכלוסיית המחקר:

האוכלוסייה של המחקר היא קבוצה של שבע נשים ערביות ישראליות שעובדות בשוק העבודה החקלאי בישראל, בעיקר בליקוט פירות וירקות, בשדות שונים בצפון הארץ. הנשים נבחרו על סמך המלצה של חברים ומשפחה, ועל סמך היכרות אישית עם חלק מהנשים.

שם המרואיין/תגילהשכלהתעסוקהמקום מגוריםדתמצב משפחתימספר ילדיםוותק בעבודה
חיתאם42תיכוניתחקלאותסכניןמוסלמיתנשואה417
פאטמה42תיכוניתחקלאותסכניןמוסלמיתנשואה424
סלמה45תיכוניתחקלאותסכניןמוסלמיתרווקה020
אבתסאם37תיכוניתחקלאותסכניןמוסלמיתנשואה39
סועאד36תיכוניתחקלאותסכניןמוסלמיתנשואה26
סיהאם43תיכוניתחקלאותסכניןמוסלמיתנשואה311
סומייה38תיכוניתחקלאותסכניןמוסלמיתנשואה37

מהלך המחקר:

המחקר בוצע בשיטה של ניתוח איכותני, שמתבסס על ראיונות פתוחים עם אוכלוסיית המחקר. למחקר נבחרו שבע נשים ערביות מהצפון שעובדות בחקלאות. לפני הראיון הוסבר לנשים מהי מטרת הראיון ואיך יתבצע הראיון. לאחר שהראיונות בוצעו, הוצאו תמות מהראיונות כדי לבדוק את הדברים שחזרו על עצמם, לאחר מכן הוסקו מסקנות המחקר וסיכום המחקר.

ממצאים-

כדי לבדוק את המצב התעסוקתי של נשים ערביות שעובדות בחקלאות, בוצעו ראיונות עם שבע נשים ערביות מהצפון שעובדות בחקלאות. אחרי שעשיתי את כל הראיונות, עברתי על כולם כדי לבדוק אם יש דברים שחוזרים על עצמם בצורה שונה, מהדברים האלה שחוזרים על עצמם הסקתי את התמות המחקרית של העבודה.

1. מחסור באלטרנטיבות תעסוקה-

התמה המחקרית הראשונה שעלתה מהראיונות היא שאין לנשים האלה אפשרויות אחרות לתעסוקה יותר טובה. הרבה מהנשים מספרות על כך שאם הייתה להם אפשרות לעבודה שהיא יותר טובה מהעבודה בחקלאות, הן היו עובדות בה, והן מחשיבות את העבודה בחקלאות לעבודה שמדורגת נמוך ביחס לסוגי עבודות אחרים. הנשים גם מספרות על מחסור בהזדמנויות תעסוקה ביישוב הערבי שלהן, ואי יכולתן לצאת לעבודה במקומות רחוקים מחוץ ליישוב שבו הן גרות.

פאטמה: " אני חושבת שאין להם הזדמנות טובה, כל אישה עובדת באפשריות שיש לה בעיר שלה, ובכפרים הערבים יש פחות הזדמנויות תעסוקה, אני עובדת בחקלאות בגלל שאין לי אופציה יותר טובה"

הציטוט של פאטמה מהריאיון שלה, היא מספרת על מה שהיא חושבת לגבי הנשים שעובדות בחקלאות, ולמה הן בוחרות לעבוד במקצוע הזה, לפי דעתה, הנשים האלה, כמו שאר האנשים בכל עבודה, בוחרים באפשרות של העבודה שלהם לפי אלטרנטיבות אישיות שיש לכל אדם, והוא בוחר תמיד באפשרות הכי טובה שעומדת בפניו, הנשים האלה, האפשרות הכי טובה שלהן היא העבודה בחקלאות.

סלמה:" אני חושבת שהן חוות אפליה, בגלל שהם לא יכולות לעבוד בעבודות טובות, הרבה נשים מסכנין עובדות בחקלאות"

בציטוט של בלמה, היא אומרת שלפי דעתה לנשים שעובדות בחקלאות יש אפשרויות תעסוקה מעטות, והדבר הזה נובע בגלל אפליה כלפי הנשים האלה. היא גם מספרת שהיא מכירה הרבה נשים מהעיר שלה שעובדות בעבודה הזאת, ובגלל זה האפליה היא רחבה.

2. חשש מפיטורים-

הנשים האלה שעובדות בחקלאות, הרבה מהן מספרות על כך שיש להן חששות מהאפשרות שהן יאבדו את מקום העבודה שלהן או שהן יפוטרו. הפחד מפיטורים קיים אצל רבות מהנשים, בדרגות שונות, בגלל שכל אחת מהנשים נמצאת במצב אישי שונה, כמו גיל ותנאים אחרים.

פאטמה:" (חוששת מפיטורים) קצת כן, בגלל שיום אחד הקבלן יכול להחליט לקחת מישהו אחרת, שעובדת יותר מהר"

בציטוט של פאטמה היא מספרת שיש לה קצת חשש ממקרה שבו היא תפוטר, היא אומרת שנכון שהיא עובדת בעבודה הזו כבר זמן מסוים והיא יציבה, אבל בסופו של דבר היא נשארת תלויה בקבלן שמעסיק אותה, והוא יכול יום אחד לפטר אותה.

סלמה:" כן קצת, כי הקבלן יכול לפטר אותך, יכול לקרות משהו ותהיי מפוטרת, ואז אני אצטרך למצוא קבלן אחר או עבודה אחרת"

גם סלמה אומרת שהיא חוששת מפיטורים, בגלל שהקבלן שמעסיק אותה יכול יום אחד לפטר אותה, והיא מציינת גם שיש הרבה נשים שיכולות להחליף אותה, ובגלל זה היא חוששת. אבל החשש העיקרי שלה הוא שהיא תצטרך לחפש עבודה חדשה.

3. המצב של הנשים הערביות לא טוב-

כמעט כל הנשים שהשתתפו במחקר מספרות כי הן חושבות שהמצב של הנשים הערביות הוא לא טוב בחברה הישראלית. הנשים האלה מודעות למצב הכללי של החברה הערבית והאפליה שיש נגדה בחברה הישראלית, ולכן המצב שלהן של הנשים הערביות נגזר מהמצב הזה. הם מספרות בין היתר שהמצב של הנשים הערביות נובע מגורמים מובנים שמקשים עליהן לשפר את המצב שלהן, כמו תשתיות שצריך להשקיע בהן כדי לשפר את המצב. בנוסף לכך הנשים שבמחקר מביעות את הרצון שלהן לשפר את מצבן הכללי של הנשים הערביות והחברה הערבית ולא רק המצב של עצמן, כי הן מאמינות שהמצב שלהן מושפע מהמצב של כל הנשים הערביות.

חיתאם: " קודם כל יש את העניין של הגורמים המובנים המונעים ממנה מלהתקדם כמו למשל מצב החברה הערבית, והמצב של המשק הכלכלי בכלל, אם הכלכלה לא תהיה טובה במגזר הערבי אז יהיה לאישה מאוד קשה להתקדם במעמד שלה, מעבר לכך גם התרבות של החברה הערבית מגבילה את האישה הערביה ומונעת ממנה שוויון"

בציטוט של חיתאם היא מספרת מדוע היא חושבת שהמצב שלה ושל הנשים הערביות הוא לא טוב, היא מתייחסת לגורמים כללים במדינה שמשפיעים על מצב הנשים הערביות, גורמים מובנים שקשה לשנות אותם ביום אחד. היא אומרת שהמצב הכלכלי של החברה הערבית צריך להשתפר כדי שמצבה ומצב הנשים ישתפר. בנוסף לכך היא אומרת שיש גם את המרכיב של התרבות בחברה הערבית שהוא גם מפריע בצורה מסוימת על ההתקדמות של הנשים הערביות, ובגלל זה צריך לשנות ולהתאים את התרבות של החברה הערבית.

אבתסאם:" לא טוב, המצב הכלכלי שלהן הוא נמוך"

גם בציטוט של איבתיסאם היא אומרת שהמצב של הנשים הערביות הוא לא טוב בגלל שהמצב הכלכלי של בחברה הערבית ושלל הנשים הערביות הוא לא טוב.

4. תנאי העבודה חשובים-

הרבה מהנשים שהשתתפו במחקר הזה מספרות שמה שנחשב למקצוע טוב בעיניהן הוא מקצוע שיש בו תנאי עבודה טובים, ולא רק השכר של העבודה הוא מה שמשנה, צריך לבדוק האם העבודה היא קשה, גם מבחינה פיזית, ואיזה תנאים נוספים מקבלת העובדת בעבודה שלה, שנלווים למשכורת.

סועאד:" מקצוע טוב הוא מקצוע שלא דורש הרבה מאמץ ופיזי ויש בו תנאי עבודה טובים, כמו ספרית או מזכירה למשל"

בציטוט של סועאד היא מספרת שמה שנחשב בעיניה למקצוע טוב הוא מקצוע שלא דורש הרבה מאמץ פיזי, ובנוסף לכך הוא צריך לכלול תנאי עבודה טובים.

סיהאם:" כל מקצוע מכבד את בעליו, השאלה מה תנאי העבודה שלה ומה השכר שאותו היא מקבלת"

בציטוט של סיהאם היא אומרת שכל מקצוע הוא טוב כל עוד הוא מכבר את בעליו, אבל גם חשוב השכר שאותו האישה מקבלת, והתנאים שלה בעבודה.

5. השכלת נשים היא חשובה-

כמעט כל הנשים שהשתתפו במחקר אומרות שההשכלה של הנשים הערביות הוא גורם חשוב מאוד, בגלל שההשכלה משפיעה באופן ישיר על המצב של האישה הערבייה ומעמדה, ועל היכולת שלה למצוא עבודה טובה ולקבל שכר טוב. הרבה מהנשים מאמינות שהנשים הערביות צריכות לדחות את הרצון שלהן לצאת לעבודה באופן מידי, וקודם כל להשיג את ההשכלה של האישה, אחר כך היא יכולה לחפש עבודה ולעבוד, ואפילו היא יכולה לעבוד מחוץ לכפר שלה, בערים יהודיות ומעורבות.

סיהאם:" הן צריכות לעבוד מחוץ לכפר שלהן, בישובים היהודיים, וגם ללמוד באוניברסיטה, מאוד חשוב"

בציטוט של סיהאם היא אומרת שלא רק שהנשים הערביות צריכות ללמוד באוניברסיטה, אלא שחשוב מאוד שהן גם יעבדו מחוץ לכפר שלהן ביישובים יהודיים, בגלל שזה יתן להם יותר הזדמנויות.

סומייה:" הם צריכות קודם כל ללכת ללמוד כדי שתהיה להם תעודה ביד, ורק אחר כך הן יכולות למצוא עבודה טובה"

בציטוט של סומייה היא אומרת שקודם כל והכי חשוב שהנשים הערביות ירכשו לעצמם השכלה, ושהתעודה תהיה ביד שלהן, ואחר כך יש להן זמן למצוא עבודה טובה ולעבוד.

חיתאם: "כן, ההשכלה היא אחד מגורמי המפתח לקידום השוויון בין נשים וגברים בחברה הערבית ובחברה הישראלית, אם נשים ערביות לא ישיגו לעצמם השכלה יהיה להם מאוד קשה להשתלב באופן ראוי וטוב בשוק העבודה, והם לא יוכלו להתחרות בשוק העבודה, ההשכלה זה גם אחד הכלים שיותר נגישים מאמצעים אחרים בשביל האישה, כמו למשל הון כספי בשביל להתחיל עסק"

בציטוט של חיתאם היא אומרת שההשכלה של הנשים הערביות היא גורם מפתח בהצלחה של נשים אלה, וגם גורם מפתח להשגת שוויון בעבור נשים אלה בחברה הישראלית. היא אומרת שאם נשים אלה לא ישיגו לעצמם השכלה טובה, יהיה להם קשה מאוד להצליח ולהשתלב בחברה הישראלית.

סיכום התמות של המחקר:

תמהציטוטים
1. מחסור באלטרנטיבות תעסוקהפאטמה: " אני חושבת שאין להם הזדמנות טובה, כל אישה עובדת באפשריות שיש לה בעיר שלה, ובכפרים הערבים יש פחות הזדמנויות תעסוקה, אני עובדת בחקלאות בגלל שאין לי אופציה יותר טובה" סלמה:" אני חושבת שהן חוות אפליה, בגלל שהם לא יכולות לעבוד בעבודות טובות, הרבה נשים מסכנין עובדות בחקלאות"
2. חשש מפיטוריםפאטמה:" (חוששת מפיטורים) קצת כן, בגלל שיום אחד הקבלן יכול להחליט לקחת מישהו אחרת, שעובדת יותר מהר" סלמה:" כן קצת, כי הקבלן יכול לפטר אותך, יכול לקרות משהו ותהיי מפוטרת, ואז אני אצטרך למצוא קבלן אחר או עבודה אחרת"
3. המצב של הנשים הערביות לא טובחיתאם: " קודם כל יש את העניין של הגורמים המובנים המונעים ממנה מלהתקדם כמו למשל מצב החברה הערבית, והמצב של המשק הכלכלי בכלל, אם הכלכלה לא תהיה טובה במגזר הערבי אז יהיה לאישה מאוד קשה להתקדם במעמד שלה, מעבר לכך גם התרבות של החברה הערבית מגבילה את האישה הערביה ומונעת ממנה שוויון" אבתסאם:" לא טוב, המצב הכלכלי שלהן הוא נמוך"
4. תנאי העבודה חשוביםסועאד:" מקצוע טוב הוא מקצוע שלא דורש הרבה מאמץ ופיזי ויש בו תנאי עבודה טובים, כמו ספרית או מזכירה למשל" סיהאם:" כל מקצוע מכבד את בעליו, השאלה מה תנאי העבודה שלה ומה השכר שאותו היא מקבלת"
5. השכלת נשים היא חשובהסיהאם:" הן צריכות לעבוד מחוץ לכפר שלהן, בישובים היהודיים, וגם ללמוד באוניברסיטה, מאוד חשוב" סומייה:" הם צריכות קודם כל ללכת ללמוד כדי שתהיה להם תעודה ביד, ורק אחר כך הן יכולות למצוא עבודה טובה" חיתאם: "כן, ההשכלה היא אחד מגורמי המפתח לקידום השוויון בין נשים וגברים בחברה הערבית ובחברה הישראלית, אם נשים ערביות לא ישיגו לעצמם השכלה יהיה להם מאוד קשה להשתלב באופן ראוי וטוב בשוק העבודה, והם לא יוכלו להתחרות בשוק העבודה, ההשכלה זה גם אחד הכלים שיותר נגישים מאמצעים אחרים בשביל האישה, כמו למשל הון כספי בשביל להתחיל עסק"

סיכום ודיון-

שוק העבודה בישראל עבר שינויים רבים במאה השנה האחרונות, כחלק משינויים כלל עולמיים, שהפכו את הכלכלה ממבוססת על חקלאות למבוססת על שירותים ומידע. שינויים אלה השפיעו גם על המאפיינים של העובד הישראלי, שהפך מעובד כפיים לעובד שנדרשות ממנו מיומנויות וידע רב כדי להשתלב בשוק התעסוקה (שטייר, 2006).

שינויים אלה השפיעו גם על החברה הערבית בישראל, שעם הזמן הפכה מחברה מסורתית וכפרית לחברה מודרנית שעברה תהליך של עיור. ההשתתפות של האוכלוסייה הערבית בשוק התעסוקה הישראלי הייתה נמוכה לאורך שנות קיומה של מדינת ישראל, והדבר נבע מהזנחה מתמשכת של רשויות המדינה בחברה הערבית, בתשתיות שלה, ובהשכלה שלה (עראר , 2010).

בתוך החברה הערבית מצבן של הנשים הערביות הוא אף יותר גרוע מהמצב הכללי של החברה הערבית, ושיעור השתתפותן בשוק העבודה הוא נמוך יותר מגברים ערבים ומנשים יהודיות. השכלתן של נשים ערביות לוקה בחסר, ומהווה אחד הגורמים שמעכבים את השתלבותן הראויה של נשים ערביות בשוק התעסוקה הישראלי (ישיב, קסיר, 2011).

המטרה של עבודה מחקרית זו הייתה לבדוק מה מצבן של נשים ערביות ישראליות שעובדות בענף החקלאות בארץ. כדי לבדוק את המצב שלהן נעשו ראיונות פתוחים עם שבע נשים ערביות מצפון הארץ שעובדות בענף החקלאות. הראיונות עם הנשים האלה הובילו לתמות מחקריות שאותן סיכמנו בממצאי המחקר.

התמה המחקרית הראשונה של המחקר הייתה שלנשים ערביות אלה ישנו מחסור באלטרנטיבות תעסוקה ראויות. רוב הנשים במחקר חושבות שהנשים שעובדות בחקלאות, עושות את זה מחוסר ברירה בגלל שאין להן אפשרויות תעסוקה יותר טובות מענף החקלאות. הן גם חושבות שבאופן כללי לנשים הערביות אין אפשרויות תעסוקה טובות בשוק התעסוקה הישראלי.

הדברים האלה שהנשים אומרות הם נכונים, בגלל שראינו בסקירה הספרותית, שהמצב התעסוקתי של נשים ערביות בישראל הוא לא טוב, שיעור ההשתתפות שלהן בשוק העבודה הוא נמוך מגברים ערבים ומנשים יהודיות. הנשים הערביות סובלות מאי שוויון גדול הן בחברה הישראלית, שנובע מאפליה, והן בתוך החברה הערבית שנובע מתרבות ערבית פטריארכלית (ישיב, קסיר, 2011).

תמת המחקר השנייה הייתה שרבות מהנשים האלה חוששות מפיטורים מעבודתם בחקלאות. הנשים אומרות שלמרות שישנה יציבות יחסית בעבודה שלהן, הן מרגישו חשש מסוים שיום אחד הן יפוטרו ויישארו בלי עבודה, בגלל שהן עדיין תלויות בקבלן שייתן להן עבודה, וגם בגלל העובדה שהקבלן יכול להחליף את הנשים האלה בקלות על ידי נשים אחרות.

התמה המחקרית הזאת נכונה, בגלל שראינו במאמר של טל מלר  (Meler, 2018), שהמצב של הנשים הערביות בענף החקלאות, כמו שהיה לפני 30 שנה, הוא שהמצב של נשים אלה הוא רע, והן מנוצלות לרעה על ידי המעסיקים שלהן ועל ידי משפחתן והכפר שבו הן חיות, בגלל התרבות הפטריארכלית שישנה בחברה הערבית.

התמה השלישית היא שהנשים האלה חושבות שהמצב של הנשים הערביות באופן כללי הוא לא טוב, לא רק המצב של הנשים שעובדות בחקלאות הוא לא טוב, אלא המצב הכללי של כל הנשים הערביות בישראל, והדבר הזה נובע מכמה סיבות, בין היתר תשתיות לא טובות, והשכלה נמוכה של הנשים הערביות.

גם תמה מחקרית זו היא נכונה, בגלל שראינו בסקירה הספרותית, שלמרות שחלה עלייה יחסית בשיעורי ההשכלה של הנשים הערביות, המצב התעסוקתי והכללי שלהן עדיין לא טוב, וזאת בגלל בחירה לא טובה של תחומי ההשכלה, שלא נותנים להן אפשרויות תעסוקה טובות (פוקס, פרידמן-ווילסון, 2018).

תמת המחקר הרביעית היא שהנשים חושבות שתנאי העבודה הם חשובים מאוד, ולא רק השכר שמקבלות הנשים האלה בעבודתן. הנשים חושבות שהאישה באופן כללי לא צריכה לעבוד בעבודות פיזיות וקשות, ובנוסף לכך הן צריכות לקבל שכר ראוי על עבודתן.

תמת המחקר החמישית היא שהנשים חושבות שהשכלת הנשים היא מאוד חשובה. הנשים חושבות שההשכלה של הנשים הערביות היא גורם מפתח שיאפשר לנשים אלה למצוא עבודה טובה עם שכר טוב, ולהשתלב בשוק התעסוקה הישראלי, ובנוסף לכך זה יאפשר להם לקבל יותר שוויון עם הגברים הערבים, ובחברה הישראלית בכלל.

התמה הזאת נכונה בגלל שראינו בסקירה הספרותית שההשכלה של הנשים הערביות מהווה גורם מפתח להתקדמותן של נשים אלה בחברה הישראלית, ולהשגת שוויון עם מגזרים אחרים באוכלוסייה, כמו גברים ערבים, ונשים יהודיות. בשנים האחרונות ישנה עלייה מסוימת בשיעור ההשכלה של נשים ערביות, אולם הן עדיין נמצאות בפיגור מאחורי קבוצות אוכלוסייה שונות (פוקס, 2017).

לפיכך המסקנה של המחקר היא שהמצב של הנשים הערביות בישראל שעובדות בחקלאות מוסיף להיות לא טוב, והן ממשיכות להיות מנוצלות על ידי המעביד שלהן, וגם על ידי התרבות והמשפחה שלהן, בגלל שהן חיות בתרבות פטריארכלית, שבה לגברים יש זכויות יתר, והנשים מרגישות שהאפשרויות שלהן מבחינת תעסוקה והזדמנויות שונות, הן לא אפשרויות טובות, ויש צורך לשפר את האלטרנטיבות שעומדות בפניהן, בקשר לעבודה ולתעסוקה.

הצעה למחקר המשך היא מחקר שיבדוק האם ההשכלה של הנשים הערביות בהכרח מעלה את רמת החיים שלהן, את אפשרויות התעסוקה שלהן, והאם היא מובילה ליותר שוויון מגדרי בינן לבין הגברים הערבים, ובינן לבין נשים יהודיות.

רשימה ביבליוגרפית

 1. גוצלב, ר' בנימין, א' (2006). "גמדים או רובוטים" מחויבות או דה הומניזציה כלפי עובדים "זמניים" בקרב מנהלי משאבי אנוש במגזר הציבורי. סוציולוגיה ישראלית ז (2): 253- 280.
 2. ישיב, ע', קסיר, נ' (2011). נשים ערביות בשוק העבודה בישראל: מאפיינים וצעדי מדיניות. רבעון לכלכלה , 58 (1-2): 121-161.
 3. ישיב, ע', קסיר, נ' (2013). שוק העבודה של ערביי ישראל. אוניברסיטת תל אביב

הפקולטה למדעי החברה ע"ש גרשון גורדון, החוג למדיניות ציבורית.

 • עראר , ח' (2010). נשות עסקים ערביות באזור המשולש: מאפיינים, צרכים וקשיים , סוגיות חברתיות בישראל , עמ 123-91.
 • פוקס, ה' (2017). השכלה ותעסוקה בקרב צעירים ערבים. מתוך "דוח מצב המדינה 2017"

ירושלים, טבת תשע"ח, דצמבר 2017.

 • פוקס, ה', פרידמן-ווילסון, ת' (2018). השתלבות נשים ערביות בשוק העבודה:

השכלה, תעסוקה ושכר. מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל.

 • שטייר, ח' (2006). שוק עבודה. בתוך אי/שיוויון , הוצאת הספרים.
 • שטיר, ח' (2013). נשים בשוק העבודה: השפעת ההשכלה על דפוסי התעסוקה ועל השכר , דוך מצב המדיניות ,  עמ 185-211 .
 • Abu , b. (2016) Gender Policy in Family and Society among Palestinian Citizens of Israel: Outside and Inside Influences pp. 453-470.
 • Meler, t. (2018). Palestinian Women Citizens of Israel Working in Agriculture – A Retrospective   Concerning Ibtisam Ibrahim’s 1993 Article “The Cucumber Pickers" ,pp.74-94 .

נספחים-

שאלות לריאיון-

שלום אני גדיר

אני לומדת תואר ראשון ,סוציולוגיה וניהול, במכללה האקדמית צפת, תודה שהשתתפת בריאיון בנושא של נשים בשוק העבודה החקלאי .

 •  
 • אולי נתחיל בזה שתספרי לי על עצמך: כול מה שעולה בראשך : גיל, מספר ילדים , במה את עובדת ? מה למדת ? גיל נישואין … מה שאת רוצה.
 • نبدأ بأن تحدثيني عن نفسك.. ما يخطرك في بالك: عمرك، عدد أولادك، ماذا تعملين، ماذا تعلمت، جيل الزواج، ما يحلو لك..؟

שלום רב לך אני חיתאם, אני בת 42, נשואה לסמיר, כבר 20 שנה, יש לי ארבעה ילדים, שני בנים ושתי בנות, אני עובדת בעסק משפחתי של חקלאות אנחנו מגדלים ירקות שונים באדמה המשפחתית, אני מלקטת את הירקות ואורזת אותם לפני שאנחנו שולחים אותם לסוחרים

 • לכתוב איך היא לבושה (לבוש דתי או לא )
 • (كيف تلبس؟ لبس متحجبة أم لا)

לא דתי

שאלות רקע

 • גיל: _____42___
 • לאום: ____ערביה_­­­­­­­___
 • 3. ארץ לידה: 1. ישראל     2. אחר ____________
 • 4. מצב משפחתי: 1. נשוי   2. אחר ____נשואה____ (פרוד/ה גרוש/ה אלמן/ה רווק/ה)
 • 5. מספר שנות נישואין/זוגיות:  ___20____ 
 • מספר ילדים: ____4______
 • גיל ילד 1 ___19____ (שנים)  מין: 1 2. בת
 • גיל ילד 2 ___17____ (שנים) מין: 1. בן
 • גיל ילד 3 ___12____ (שנים)  מין: 12. בת
 • גיל ילד 4  ___10____(שנים)  מין: 1. בן         וכך הלאה……..

 רמת הזיקה שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                 לגמרי

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

רמת הזיקה של בן הזוג שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                  לגמרי         

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

מקום מגורים: 1. עיר מעורבת    2. עיר פלסטינית     3. ישוב כפרי 

מקום מגורים לפני הנישואין ____עיר ערבית_____ 

מקום מגורים לאחר הנישואין  ___עיר ערבית______ 

השכלה של המרואיין/נת: 1. תיכונית 

מספר שנות השכלה: ____12_____

גיל בן הזוג: _____44_______

השכלה של בן/בת הזוג של המרואיין/נת: 1. תיכונית      

18. מספר האחים שלך: ____5___ מספר האחיות שלך: _____2______

19. תעסוקת ההורים שלך (בילדותך): תעסוקת האם : ___עקרת בית__ תעסוקת האב: נהג טרקטור

השכלת האם: ____תיכונית____ השכלת האב ___תיכונית______

 • איך משפחת המוצא שלך מבחינת הדת ?
 • عائلتك (عائلة أهلك) هل هي متدينة أم لا؟ كيف تصفينها من ناحية دينية؟
 • מסורתיים
 • איך משפחת הבעל מבחינת הדת ?
 • كيف عائلة أهلاك من ناحية دينية؟

מסורתיים

אז אם אפשר נתחיל בעוד שאלות על המשפחה הקרובה שלך

فلبندأ بالتحدث أكثر عن عائلتك..

 • האם את ובעלך מאותו הישוב ?

هل أنتما من نفس البلد؟

כן

 • מתי התחתנתם?

متى تزوجتما؟

לפני 20 שנה

 • איך הכרתם ?

كيف تعرفتما على بعضكما؟

הוא ראה אותי בחתונה פעם אחת, ושלח את אמא שלו כדי לבקש את היד שלי

 • ·       ?

كم من الوقت تعرفتما على بعضكما قبل الزواج؟

שנה וחצי

 • איפה גרה משפחת בעלך ?

أين تسكن عائلة زوجك؟

באותו יישוב

2. את יכולה לספר לי במה את עובדת ואיך הגעת לזה ?

אני עובדת בחקלאות, בשדה של המשפחה שלי, למשפחה המורחבת שלי יש אדמות בכפר שלנו, והמשפחה מעבדת אותם, וזורעת בהם ירקות שונים, אפשר להגיד שאני עובדת בעסק משפחתי, החלטתי לעבוד בעסק המשפחתי הזה בגלל שהתנסיתי בעסקים שונים אחרי התיכון, ולא התחברתי לזה כל כך בגלל שהייתי צריכה לנסוע מחוץ לעיר, ולעבוד בתנאים לא טובים, ולכן החלטתי לעבוד בחקלאות בגלל שזה עסק משפחתי וטוב לכל המשפחה שלי

תעסוקה

מצב תעסוקתי: 3. עובדת במשרה מלאה

מצב תעסוקתי של בן הזוג: 3. עובד במשרה מלאה

במה את עובדת ?

بماذا تعملين؟

אני עובדת בשדה המשפחתי, בעסק של המשפחה שלי, אני קוטפת פירות וירקות לאורך השנה, ואורזת אותם למשלוח, לפעמים אני גם עושה עבודות אחרות במתחם שלנו, כמו קצת לנקות, או לסדר דברים, אבל בעיקר אני עובדת בקטיפה ואריזה

במה בעלך עובד ?

بماذا يعمل زوجك؟

בעלי עובד איתי גם בחקלאות

כמה שעות כל אחד עובד ? (היקף המשרה)

كم ساعة تعملين وكم ساعة يعمل زوجك؟

משרה מלאה

כמה זמן זה כבר כך (הכוונה לאותו היקף משרה ולאותה עבודה)  – האם השתנה בשנים האחרונות?

ואם כן – מאיזו סיבה ? (לידת הילדים, החלטה לצאת ללימודים ולשלב לימודים, צרכי המשפחה, חוסר בעבודה, ולהפך: הילדים גדלו וכו')

במהלך  ההריון של הילדים שלי הפסקתי לעבוד בעבודה שלי, בגלל שזה קשה לעבוד עבודה פיזית כזאת במהלך ההריון, גם בעלי אמר לי להפסיק לעבוד בגלל שזה לא בריא לתינוק שלנו, וגם ההורים שלי עודדו אותי להפסיק לעבוד

במידה ומדובר בסיבה שאינה אבטלה וכד' –> אז האם היתה זו החלטה שהחלטת לבד?

לא, בעלי וההורים שלי עודדו אותי לזה, בגלל שזה יכול לפגוע בתינוק אם ננ אעבוד עבודה פיזית כזאת במהלך ההיריון

האם החלטתם יחד? (היא ובעלה)

כן

האם היו עוד גורמים מבני המשפחה שלך או שלו שהשפיעו על ההחלטה?

כן ההורים שלי עודדו אותי להפסיק לעבוד במהלך ההיריון

האם היקף המשרה מקובל על מקום העבודה? (למשל רצו שתעבוד יותר שעות או פחות שעות?)

היקף המשרה המקובל בעבודה הזאת של החקלאות הוא משרה מלאה, ולכן זה מקובל

האם היה עלייך לשכנע או לבקש או לדרוש לעבוד במסגרת זו באופן שבו את עובדת?

לא זאת מסגרת העבודה הרגילה והנורמלית

האם בעבודה שלך עובדות איתך נשים או גברים נוספים ?

יש גם גברים וגם נשים

 • האם עבדת לפני שהתחתנת ?  o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? ______עבדתי כמלצרית_______________
 • האם עבדת אחרי החתונה ועד שהילדים נולדו? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? __________כן עבדתי בחקלאות____________
 • האם עבדת אחרי שנולד לך הילד הראשון ? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? ________לא הפסקתי לעבוד קצת ואחכ חזרתי__________
 • הילד השני? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? _________ לא הפסקתי לעבוד קצת ואחכ חזרתי _______
 • הילד השלישי? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? _________ לא הפסקתי לעבוד קצת ואחכ חזרתי ________
 • וכו' – לגבי כל ילד
 • ולהבין אם היו שינויים בסטטוס התעסוקתי/ בסוג התעסוקה לטובה/ לרעה – מה היו הסיבות ? מי תמך בשינוי לכל כיוון ? מה היו עמדותיה לגבי השינויים?

הסטטוס התעסוקתי העיקרי היה במהלך ההיריון שלי, שבו הפסקתי לעבוד בגלל לשמור על טובתו של התינוק, וגם לקחתי קצת חופשת לידה אחרי לידת כל אחד מהילדים, כדי לטפל בתינוק

השכלה

ثقافة

 • למדת משהו לפני הנישואין?

هل تعلمت قبل الزواج؟

לא, רק סיימתי תיכון

 • אחרי הנישואין מה למדת ?

ماذا تعلمت بعد الزواج؟

לא למדתי, בגלל שרציתי לעבוד בעסק המשפחתי שלנו של החקלאות

 • אם כן מי החליט שכן? ואם לא מי החליט לא?

اذا نعم من قرر ذلك واذا لا من قرر؟

זאת הייתה החלטה שלי, כי גם ככה הציונים שלי בבית הספר לא היו מאוד גבוהים, ולא יכולתי להמשיך ללמוד באוניברסיטה, וגם אם למדתי הייתי צריכה לנסוע לעבוד מחוץ ליישוב שלי, ואני מעדיפה לעבוד קרוב לבית

האם יש לך העדפה איפה לעבוד (בסביבה יהודית או בתוך הישוב) ?

אני חושבת שזה לא חשוב לי אם לעבוד ביישוב יהודי או ערבי, אלא שזה חשוב לי לעבוד ביישוב שלי כדי להיות קרובה לבית ולמשפחה ולהגיע מהר לעבודה בלי פקקים

כמה זמן את/ה עובד/ת במקום העבודה הנוכחי: ____ ימים ______ חודשים __17__ שנים

האם את רואה בעבודה זו עבודה זמנית?

לא, קבועה, בגלל שזה עסק משפחתי ואני עובדת בזה הרבה זמן

האם את/ה חושש/ת מפיטורין ?    (.. לנסות להבין עד כמה הפיטורין קיימים/נוכחים בעולם של המרואיין/נת .. מה המשמעות של חוסר יציבות תעסוקתית)

זה לא שיש חשש מפיטורים, אלא שבגלל שזה עסק משפחתי, אם קורה מצב שאני רבה או מתווכחת עם מישהו מהמשפחה שלי שיש לו שליטה על העסק הזה, זה משפיע גם באופן ישיר על העבודה שלי, העבודה וחיי המשפחה הם מאוד קשורים, וזה לא בהכרח דבר טוב, היה לי ניסיון כזה בעבר, שבו היה לי וויכוח עם אבא שלי שלא קשור לעבודה, והרגשתי שזה משפיע על האווירה בעבודה, והופך את האווירה ללא טובה בעבודה, אין מה לעשות הוא עובד באותו מקום ואנחנו לא דיברנו אחד עם השני וזה משפיע

איך מצאת את העבודה?

(חיפשת לבד ? דרך חברות/חברים ? דרך קרובי משפחה ? מהעיתון/אינטרנט ? את מכיר/ה את הבעלים הכרות מוקדמת?)

זה עבודה של העסק המשפחתי, לא הייתי צריכה לחפש, בהתחלה אחרי שסיימתי תיכון, עבדתי בעבודות שונות ומזדמנות, אבל ראיתי שזה לא כל כך טוב ונוח, ואבא שלי הציע לי לבוא לעבוד בעסק המשפחתי, הוא הבטיח לי תנאים טובים, והעיקר הוא אמר כל הזמן שהעסק הזה בעתיד ישאר בשבילנו כירושה והאדמות יהיו שלנו, ולכן אנחנו צריכים גם להשקיע בעסק הזה. בנוסף לכך אני הכרתי את העסק הזה מקודם, גם במהלך התיכון, בגלל שבחופש מהבית ספר הייתי באה לעבוד בעסק המשפחתי ועוזרת למשפחה שלי.

האם יש לך הפסקות בזמן העבודה?     

כן

אם כן:

כמה הפסקות במשמרת?  __1_ 

כמה זמן נמשכת כל הפסקה בערך?  _60__  דקות

האם את יכולה לקחת הפסקות מתי שאת/ה רוצה או צריכ/ה ?

כן

מתי את מתחילה לעבוד?

ב 6 בבוקר

איך את מגיעה למקום העבודה?

אוספים אותי

האם זמן הארוחה נחשב כזמן עבודה עליו מקבלים משכורת?   

לא, אני מקבלת משכורת גלובלית

האם את מקבלת שכר לפי שעה ? 

לא, אני מקבלת משכורת גלובלית

איך היית מגדירה את השכר שלך ? (גבוה/ בינוני / נמוך?)

בינונית

האם את מקבלת שכר לפי שעה ?

לא, אני מקבלת משכורת גלובלית

אם כן, שכר המינימום לשעה הינו כיום 28.49 ₪. האם את/ה מקבל/ת שכר מינימום לשעה? 

(כן, פחות משכר המינימום לשעה, יותר משכר המינימום לשעה)

לא, אני מקבלת משכורת גלובלית, זה לא לפי שעה, זה מעל לשכר המינימוםאבל גם יש את השיקולים של העסק המשפחתי והעתיד של העסק

האם את מקבלת באופן קבוע תלוש שכר ?

כן אני מקבלת תלוש שכר עם המשכורת שאני מקבלת

שכר המינימום החודשי העדכני הוא 5300 ₪ למשרה מלאה. מה היה הסכום שקיבלת בפעם האחרונה:

(מתחת לשכר המינימום, שכר מינימום, מעל  לשכר המינימום)

8000 שקלים

איך את מקבלת את השכר? (במזומן, בצ'ק, לפעמים במזומן לפעמים בצ'ק, בהפקדה ישירה לחשבון הבנק שלי)

במזומן

באיזה תאריך את מקבלת את השכר?  (בראשון לחודש, בין ה1 לחודש ועד החמישי לחודש, סביב העשירי לחודש,לא בתאריך קבוע)

בעשירי לחודש

האם היו מקרים שהיה עיכוב בקבלת השכר?

כן היו מקרים כאלה, כאשר העסק היה בקשיים, אז אבא שלי ביקש שנדחה את התשלום של המשכורת, בגלל שיש קצת עיכובים, אבל אני הסכמתי לזה

האם יש מקום עבודה קודם אחר שעוד חייב לך כסף?

לא

האם בתלוש מצוינות כל השעות שאת/ה עובד/ת (האם התלוש משקף את עבודתך)?

כן

האם את עובדת שעות נוספות ?

כן, זה קורה הרבה פעמים, כי לפעמים לא מספיקים לעשות הכל, ואבא שלי מבקש לעזור בעבודה עוד כמה שעות, לפעמים אני לא יכולה להישאר אז אני אומרת שאני לא יכולה

אם כן, האם את מקבלת שכר אחר (גבוה יותר) על שעות נוספות?

כן זה יותר מהשכר הרגיל

האם את יכולה לבחור אם לעבוד שעות נוספות?

כן, זה לא חובה, אבל בדרך כלל זה לא יפה אם אני אומרת לא

האם את מקבלת חופשות?

אם אני מבקשת אז כן, אבל אני לא מבקשת הרבה

האם את/ה מקבל/ת דמי מחלה?

כן חופשות מחלה אם אני חולה ולא באה לעבודה

האם את מקבלת מתנות בחג?

לא

3. מה את חושבת על היכולת של נשים ערביות לעבוד בעבודה טובה בשוק העבודה הישראלי ?(האם הן חוות אפליה כערביות / כנשים?)

נשים ערביות יותר קשה להם מגברים ערבים ומגברים באופן כללי בשוק העבודה הישראלי. אני חושבת שזה בגלל ששוק העבודה הישראלי הוא עדיין לא מתקדם מאוד בהשוואה למדינות אחרות המתקדמות בעולם, ששם יש שוויון מלא בין גברים ונשים, כמו באירופה למשל, ולזה גם תוסיפי את העובדה שבמגזר הערבי יש יותר אפליה במגזר היהודי, וגם המגזר הערבי המצב הכלכלי שלו לא טוב

4. האם המצב של הנשים הערביות הוא טוב ?

באופן כללי אפשר להגיד שהמצב שלהן הוא לא הכי טוב, אבל גם לא הכי גרוע בעולם, הם יכולות לחיות חיים טובים, אבל אם משווים את המצב שלהן לנשים יהודיות אז ברור שהמצב שלהן פחות טוב, ואין להן את אותם ההזדמנויות של הנשים האחרות בחברה הישראלית

6. האם ענף החקלאות הוא ענף גברי או נשי ?

אני חושבת שאין דבר כזה ענף גברי או נשי, נשים היום יכולות לעבוד בכל סוג של עבודה, והן יכולות לעשות את אותן העבודות שגברים עושים, אין מגבלה עליהן, בעבר הנשים לא היו יכולות לעבוד בכל עבודה, בגלל שהיו מנהגים, וגם בגלל שלא הייתה מודעות לנושאים האלה, אבל היום המצב השתנה, ויש יותר שוויון וחופש לנשים בכלל

7. מה את חושבת שנחשב למקצוע טוב בשביל האישה הערבית ?

אני חושבת שמקצוע טוב לאישה, הוא מקצוע שבו היא מקבלת את אותם התנאים כמו שהגבר מקבל, אם היא עובדת עבודה פיזית וקשה כמו בחקלאות, אז היא צריכה לקבל את אותה המשכורת שמקבל הגבר, כי היא עושה את אותה העבודה בצורה לא פחות טובה, ולכן אין סיבה לשלם לה פחות. אני חושבת שכל מקצוע שאישה אוהבת לעשות זה מקצוע טוב, כמובן שיש מקצועות יותר נחשבים כמו מקצועות הייטק, שהם טובים בשביל כולם ולא רק בשביל האישה.

8. האם האישה הערביה שווה במעמדה לנשים אחרות בחברה הישראלית ?

לא, בגלל שקודם כל החברה הערבית היא לא שווה במעמדה לשאר המגזרים במדינה, בגלל שהיא סובלת מאפליה גם בעבודה, וגם הזנחה מצד הרשויות, והדברים האלה יוצרים בעיות כלכליות וחברתיות, והדברים האלה משפיעים גם על האישה הערביה ועל המעמד שלה, זה דבר מובנה שאם המצב של החברה הערבית לא יהיה טוב גם מצבה של האישה הערביה לא יהיה טוב

9. איך לדעתך יכולות הנשים הערביות להשתלב באופן ראוי בשוק העבודה בישראל ?

אני חושבת שדבר ראשון צריך לפתור את הבעיה של ההזנחה של החברה הערבית בכלל במדינה, כדי לעזור לנשים הערביות להשתלב בחברה, אם החברה הערבית לא תהיה בעלת מעמד שווה, אז גם הנשים הערביות לא יהיו, זה חלק מזה. מעבר לזה אפשר גם לקדם את השיוויון של נשים וגברים בחברה הערבית כדי שלאישה הערביה יהיו יותר הזדמנויות בחיים ובתעסוקה בכלל, ובגלל זה צריך לקדם גם באופן כללי בישראל את השוויון בין הנשים לגברים, ולא רק באוכלוסייה הערבית

10. האם לדעתך השכלת נשים היא חשובה ?

כן, ההשכלה היא אחד מגורמי המפתח לקידום השוויון בין נשים וגברים בחברה הערבית ובחברה הישראלית, אם נשים ערביות לא ישיגו לעצמם השכלה יהיה להם מאוד קשה להשתלב באופן ראוי וטוב בשוק העבודה, והם לא יוכלו להתחרות בשוק העבודה, ההשכלה זה גם אחד הכלים שיותר נגישים מאמצעים אחרים בשביל האישה, כמו למשל הון כספי בשביל להתחיל עסק

11. האם אישה יכולה וצריכה לעבוד עבודה פיזית ?

זה לא עניין של צריכה או לא, כל אישה יש לה את האפשרויות שלה, יש נשים שיש להן את האפשרות לעבוד בעבודה משרדית ולשבת כל היום במשרד, ויש נשים שיש להן את האפשרות לעבוד עבודה פיזית, ויש נשים שלא צריכות לעבוד בכלל, אבל זה לא אומר שהאישה לא יכולה לעבוד בעבודה בגלל שהיא פיזית, היא יכולה לעשות את זה, והיא יכולה לעשות כל עבודה שאותה עושה הגבר, אין הבדל ביניהם

האם יש קשיים או סכנות אחרות בעבודה בחקלאות ?

הסכנות העיקריות זה סכנות בריאותיות בטווח הארוך, כמו למשל בעיות בגב או בעיות ברגליים בגלל עמידה ממושכת, אבל אין סכנת חיים או סיכון מקצועי כמו שיש במקצועות אחרים, כמו למשל בענף הבניין, ששם יש סכנת מוות לעובדים

12. האם האישה בענף החקלאות היא אישה מנוצלת ? למה ?

אני חושבת שאישה בענף החקלאות היא מנוצלת יותר או פחות מהגבר, אפשר להגיד שכל העובדים בענף החקלאות המצב שלהם פחות טוב מעובדים אחרים, בגלל שהם עובדים יותר קשה והשכר הוא לא הכי גבוה, אבל אם אישה עובדת טוב בענף הזה, והיא מקבלת את אותה המשכורת כמו שמקבלים העובדים הגברים, אז היא לא תהיה מנוצלת

האם את חוששת מפיטורין?

לא אני לא חוששת מפיטורים, בגלל העובדה שאני עובדת בעסק המשפחתי שלי, עם בני המשפחה שלי, והסיכוי שהם יגידו לי אל תבואי לעבודה הוא סיכוי נמוך, בגלל שהם המשפחה שלי, והם לא יתנו לי להיות בלי עבודה, גם אם אני אהיה חולה ובלי עבודה, הם יעזרו לי כלכלית ויתנו לי כסף

האם היא יכולה להתלונן על תנאי עבודתה או על בעיות אחרות שהיא נתקלת בפניהן בעבודה?

אם כן – בפני מי ?

כן כמובן, אני כל הזמן עושה את זה, אם יש משהו שהוא לא מתבצע בצורה טובה אני ישר מתלוננת על זה, ואם יש משהו שמציק לי, או שאני רואה שאני עושה משהו שהוא לא טוב לי, אני ישר מדברת על זה, ולא שותקת, כי יש בינינו תקשורת טובה בעבודה, וכל העובדים מרגישים כאילו הם בבית, כי הם עובדים פה כבר הרבה שנים, וכולם קרובים אחד לשני

האם יש תמיכה וחברות ועזרה בין הנשים האחרות שעובדות איתך בחקלאות?

כן אנחנו חברות מאוד טובות, ואנחנו עוזרות אחת לשנייה אם אנחנו צריכות משהו, אם יש איזשהי בעיה, אנחנו ישר עוזרות, כי אנחנו יודעות שלנשים לפעמים יותר קשה והן צריכות עזרה ותמיכה ובגלל זה אנחנו עוזרות אחת לשנייה

האם יש בעיות מיוחדות עם הקבלן?

לא, אין איתו בעיות, הקבלן הוא המשפחה שלי, ואנחנו ביחסים טובים

הקבלן זה מישהו מוכר לך או למשפחתך ? או לבעלך ?

כן, הקבלן הוא אבא שלי, והעסק של החקלאות הוא עסק משפחתי, שבו עובדים רבים מבני המשפחה שלי, וכולנו מכירים אחד את השני

האם הילדים שלך יודעים את מה שאת עוברת בעבודה – על הקשיים שלך

כן, הילדים שלי יודעים הכל על העבודה שלי, קודם כל בגלל שהם באים הרבה איתי לעבודה ורואים איך אני עובדת, וגם בגלל שאני מספרת להם על הדברים שעוברים עלי בעבודה, ועל הקשיים שלי שם, הם ילדים מאוד חכמים ויודעים איך לתמוך בי ולעזור לי

האם את מספרת לבעלך על מה שאת עוברת בעבודה – על הקשיים שלך האם לחברות ? או לבני משפחה אחרים?

כן אני מספרת לבעלי אם יש לי קשיים מיוחדים או אם יש לי בעיות מיוחדות בעבודה, אבל הוא גם עובד איתי באותו מקום עבודה, והוא חווה את כל הדברים שאני חווה, אבל בלי קשר לזה, אנחנו מדברים כל הזמן על הדברים שאנחנו חווים בעבודה ומשתפים אחד את השני.

האם החברה הערבית מודעת לקשיים של נשים ערביות העובדות בחקלאות?

החברה הערבית לא מודעת לקשיים אלה, בגלל שכל אחד שעובד בענף שלו מודע לקשיים שיש לו בענף, מעבר לכך אין להם מידע כל כך הרבה על ענף החקלאות, וזה גם לא משהו שמדברים עליו הרבה בת

13. מה לדעתך מונע מהאישה הערביה להתקדם בחייה ?

קודם כל יש את העניין של הגורמים המובנים המונעים ממנה מלהתקדם כמו למשל מצב החברה הערבית, והמצב של המשק הכלכלי בכלל, אם הכלכלה לא תהיה טובה במגזר הערבי אז יהיה לאישה מאוד קשה להתקדם במעמד שלה, מעבר לכך גם התרבות של החברה הערבית מגבילה את האישה הערביה ומונעת ממנה שוויון מלא בהשוואה לגבר הערבי, החברה הערבית היא עדיין חברה מסורתית שמקשה על שוויון מלא בין הנשים לבין הגברים, ולכן יש לשנות את המצב הזה

מהן תוכניותיך לעתיד? איפה את רואה את עצמך בעוד כמה שנים  מבחינה תעסוקתית?( ? סוג עבודה?

התכניות שלי הן שאני אצליח מאוד בעבודה שלי בחקלאות ואני אתקדם וארוויח יותר כסף, ותהיה לי אחריות על עובדים אחרים, אולי אם אני אלמד מקצוע כמו למשל תופרת, אז אולי אני אעשה עסק עצמאי משל עצמי לתפירת שמלות כלה למשל, זה נשמע לי כמו תחום מעניין

האם יש משהו נוסף שאת חושבת שצריך להוסיף ?

אני אוהת מאוד בוד בתחם החקלאות, למרות שזה נחשב לעבודה קשה ופיזית, אבל אני מקבלת ממנה סיפוק בגלל שאני תורמת את החלק שלי, ועוזרת למשפחה המורחבת שלי להתקדם בחיים ובעסקים

15. האם את מכירה מישהו נוסף שאני יכולה לראיין ?

ישעוד שם  שעובדות איתי בחקלאות, והן גם יכולות להתראיין לפרויקט הזה

ראיון שני

שלום אני גדיר

אני לומדת תואר ראשון ,סוציולוגיה וניהול, במכללה האקדמית צפת, תודה שהשתתפת בריאיון בנושא של נשים בשוק העבודה החקלאי .

 •  
 • אולי נתחיל בזה שתספרי לי על עצמך: כול מה שעולה בראשך : גיל, מספר ילדים , במה את עובדת ? מה למדת ? גיל נישואין … מה שאת רוצה.
 • نبدأ بأن تحدثيني عن نفسك.. ما يخطرك في بالك: عمرك، عدد أولادك، ماذا تعملين، ماذا تعلمت، جيل الزواج، ما يحلو لك..؟

אני פאטמה בת 42, יש לי ארבעה ילדים, 3 בנים ובת אחת, למדתי בבית ספר התיכון, התחתנתי בגיל 21, ואני בליקוט פירות וירקות בצפון הארץ, בשדות שונים

 • לכתוב איך היא לבושה (לבוש דתי או לא )
 • (كيف تلبس؟ لبس متحجبة أم لا)

דתי

 (ובעצם להשלים אח"כ או בסוף הראיון את השאלות הבאות)

שאלות רקע

 • גיל: ____42____
 • לאום: __ערביה___­­­­­­­___
 • 3. ארץ לידה: 1. ישראל     2. אחר ____________
 • 4. מצב משפחתי: 1. נשוי   2. אחר ________ (פרוד/ה גרוש/ה אלמן/ה רווק/ה)
 • 5. מספר שנות נישואין/זוגיות:  ___21____ 
 • מספר ילדים: ____4______
 • גיל ילד 1 _____20__ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 2 ____18___ (שנים) מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 3 ____13___ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 4  ____10___(שנים)  מין: 1. בן 2. בת        וכך הלאה……..

 רמת הזיקה שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                 לגמרי

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

רמת הזיקה של בן הזוג שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                  לגמרי         

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

מקום מגורים: 1. עיר מעורבת    2. עיר פלסטינית     3. ישוב כפרי 

מקום מגורים לפני הנישואין __ ישוב כפרי  ___ 

מקום מגורים לאחר הנישואין  ___ ישוב כפרי  __ 

השכלה של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר _________    3. אחר __________     

מספר שנות השכלה: ___12_____

גיל בן הזוג: _______45____

השכלה של בן/בת הזוג של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר _________    3. אחר __________     

18. מספר האחים שלך: ___5_____ מספר האחיות שלך: __4______

19. תעסוקת ההורים שלך (בילדותך): תעסוקת האם : __עקרת בית_____ תעסוקת האב: חקלאי

השכלת האם: _____תיכון______ השכלת האב _____תיכון_____

 • איך משפחת המוצא שלך מבחינת הדת ?
 • عائلتك (عائلة أهلك) هل هي متدينة أم لا؟ كيف تصفينها من ناحية دينية؟

דתיים

 • איך משפחת הבעל מבחינת הדת ?
 • كيف عائلة أهلاك من ناحية دينية؟

דתיים

אז אם אפשר נתחיל בעוד שאלות על המשפחה הקרובה שלך

فلبندأ بالتحدث أكثر عن عائلتك..

 • האם את ובעלך מאותו הישוב ?

هل أنتما من نفس البلد؟

כן

 • מתי התחתנתם?

متى تزوجتما؟

לפני 21 שנים

 • איך הכרתם ?

كيف تعرفتما على بعضكما؟

דרך שידוך

 • כמה זמן הכרתם לפני החתונה?

كم من الوقت تعرفتما على بعضكما قبل الزواج؟

חצי שנה

 • איפה גרה משפחת בעלך ?

أين تسكن عائلة زوجك؟

באותו כפר

2. את יכולה לספר לי במה את עובדת ואיך הגעת לזה ?

אני עובדת בליקוט פירות וירקות שונים, זה תלוי בחודש של השנה, איזה פרי יש, ולפי זה אני עובדת, אני עובדת עם קבלן שלוקח אותנו בכל פעם למטע אחר, פעם אבוקדו, פעם דובדבנים, ענבים, עלי גפן, כל מיני

תעסוקה

מצב תעסוקתי: 1. לא עובדת     2. עובדת במשרה חלקית     3. עובדת במשרה מלאה

מצב תעסוקתי של בן הזוג: 1. לא עובד     2. עובד במשרה חלקית     3. עובד במשרה מלאה

במה בעלך עובד ?

بماذا يعمل زوجك؟

בעלי עובד על טרקטור

כמה שעות כל אחד עובד ? (היקף המשרה)

كم ساعة تعملين وكم ساعة يعمل زوجك؟

אאני עובדת שמונה שעות ביום, ובעלי עובד 12 שעות

כמה זמן זה כבר כך (הכוונה לאותו היקף משרה ולאותה עבודה)  – האם השתנה בשנים האחרונות?

זה הרבה זמן ככה

ואם כן – מאיזו סיבה ? (לידת הילדים, החלטה לצאת ללימודים ולשלב לימודים, צרכי המשפחה, חוסר בעבודה, ולהפך: הילדים גדלו וכו')

אחרי לידת כל ילד, לקחתי כמה חודשים הפסקה, ואחר כך חזרתי לעבוד

במידה ומדובר בסיבה שאינה אבטלה וכד' –> אז האם היתה זו החלטה שהחלטת לבד?

האם החלטתם יחד? (היא ובעלה)

החלטתי יחד עם בעלי, בעלי עודד אותי לקחת הפסקה מהעבודה כדי לטפל בילדים

האם היו עוד גורמים מבני המשפחה שלך או שלו שהשפיעו על ההחלטה?

אמא שלי כמובן גם ייעצה לי להישאר בבית אחרי הלידה

האם היקף המשרה מקובל על מקום העבודה? (למשל רצו שתעבוד יותר שעות או פחות שעות?)

כן זה מקובל, כי כל הבנות עובדות ככה

האם היה עלייך לשכנע או לבקש או לדרוש לעבוד במסגרת זו באופן שבו את עובדת?

לא

האם בעבודה שלך עובדות איתך נשים או גברים נוספים ?

בעיקר נשים

 • האם עבדת לפני שהתחתנת ?  o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? _____אותו דבר ____________________
 • האם עבדת אחרי החתונה ועד שהילדים נולדו? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? ________ אותו דבר _______________________
 • האם עבדת אחרי שנולד לך הילד הראשון ? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? __________ אותו דבר ___________________
 • הילד השני? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? __________________________________________
 • הילד השלישי? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? __________________________________________
 • וכו' – לגבי כל ילד
 • ולהבין אם היו שינויים בסטטוס התעסוקתי/ בסוג התעסוקה לטובה/ לרעה – מה היו הסיבות ? מי תמך בשינוי לכל כיוון ? מה היו עמדותיה לגבי השינויים?

לא היו שינויים גדולים בסטטוס התעסוקתי, חוץ מהלידה של הילדים

השכלה

ثقافة

 • למדת משהו לפני הנישואין?

هل تعلمت قبل الزواج؟

רק בתיכון

 • אחרי הנישואין מה למדת ?

ماذا تعلمت بعد الزواج؟

לא למדתי

 • אם כן מי החליט שכן? ואם לא מי החליט לא?

اذا نعم من قرر ذلك واذا لا من قرر؟

ההורים שלי רצו שאני אלמד איזשהוא מקצוע, אבל אז הכרתי את בעלי, והתחתנתי

האם יש לך העדפה איפה לעבוד (בסביבה יהודית או בתוך הישוב) ?

ביישוב ערבי יותר נוח לי, כי אני אישה דתיה עם רעלה, ויותר נוח לעבוד ביישוב ערבי

כמה זמן את/ה עובד/ת במקום העבודה הנוכחי: ____ ימים ______ חודשים __24_ שנים

האם את רואה בעבודה זו עבודה זמנית?

לא קבועה

האם את/ה חושש/ת מפיטורין ?    (.. לנסות להבין עד כמה הפיטורין קיימים/נוכחים בעולם של המרואיין/נת .. מה המשמעות של חוסר יציבות תעסוקתית)

קצת כן, בגלל שיום אחד הקבלן יכול להחליט לקחת מישהו אחרת, שעובדת יותר מהר

איך מצאת את העבודה?

(חיפשת לבד ? דרך חברות/חברים ? דרך קרובי משפחה ? מהעיתון/אינטרנט ? את מכיר/ה את הבעלים הכרות מוקדמת?)

דרך החברות שלי, היו לי הרבה חברות שעבדו באותו הדבר, ובגלל זה הם הציעו לי את העבודה הזאת

האם יש לך הפסקות בזמן העבודה?     

כן אנחנו עושים הפסקת אוכל

אם כן:

כמה הפסקות במשמרת?  __1_ 

כמה זמן נמשכת כל הפסקה בערך?  _30__  דקות

האם את יכולה לקחת הפסקות מתי שאת/ה רוצה או צריכ/ה ?

לא

מתי את מתחילה לעבוד?

4 בבוקר

איך את מגיעה למקום העבודה?

במכונית של הקבלן

האם זמן הארוחה נחשב כזמן עבודה עליו מקבלים משכורת?  

לא

האם את מקבלת שכר לפי שעה ? 

לא

איך היית מגדירה את השכר שלך ? (גבוה/ בינוני / נמוך?)

אם כן, שכר המינימום לשעה הינו כיום 28.49 ₪. האם את/ה מקבל/ת שכר מינימום לשעה? 

(כן, פחות משכר המינימום לשעה, יותר משכר המינימום לשעה)

פחות משכר המינימום

האם את מקבלת באופן קבוע תלוש שכר ?

לא

שכר המינימום החודשי העדכני הוא 5300 ₪ למשרה מלאה. מה היה הסכום שקיבלת בפעם האחרונה:

(מתחת לשכר המינימום, שכר מינימום, מעל  לשכר המינימום)

2500 שקל

איך את מקבלת את השכר? (במזומן, בצ'ק, לפעמים במזומן לפעמים בצ'ק, בהפקדה ישירה לחשבון הבנק שלי)

מזומן

באיזה תאריך את מקבלת את השכר?  (בראשון לחודש, בין ה1 לחודש ועד החמישי לחודש, סביב העשירי לחודש,לא בתאריך קבוע)

בכל יום מקבלת תשלום

האם היו מקרים שהיה עיכוב בקבלת השכר?

כן היו

האם יש מקום עבודה קודם אחר שעוד חייב לך כסף?

לא

האם בתלוש מצוינות כל השעות שאת/ה עובד/ת (האם התלוש משקף את עבודתך)?

אין תלוש

האם את עובדת שעות נוספות ?

לא

אם כן, האם את מקבלת שכר אחר (גבוה יותר) על שעות נוספות?

לא

האם את יכולה לבחור אם לעבוד שעות נוספות?

לא זה כל הבנות אותו דבר

האם את מקבלת חופשות?

לא

האם את/ה מקבל/ת דמי מחלה?

לא

האם את מקבלת מתנות בחג?

לא

3. מה את חושבת על היכולת של נשים ערביות לעבוד בעבודה טובה בשוק העבודה הישראלי ?(האם הן חוות אפליה כערביות / כנשים?)

אני חושבת שאין להם הזדמנות טובה, כל אישה עובדת באפשריות שיש לה בעיר שלה, ובכפרים הערבים יש פחות הזדמנויות תעסוקה, אני עובדת בחקלאות בגלל שאין לי אופציה יותר טובה

4. האם המצב של הנשים הערביות הוא טוב ?

תראי בכל מקרה, צריך להסתכל על כל אישה בנפרד, כל מקרה לגופו, יש נשים שהמצב שלהן טוב, ויש כאלה שרע, אבל אם מדברים באופן כללי, המצב של הנשים הערביות הוא פחות טוב מהנשים היהודיות

6. האם ענף החקלאות הוא ענף גברי או נשי ?

יש כאלה שיגידו שהחקלאות היא גברית, בגלל שזה מקצוע שדורש מאמץ פיזי, אבל אני לא רואה את זה ככה, יש גם מקצועות חקלאים שלא דורשים הרבה עבודה פיזית

7. מה את חושבת שנחשב למקצוע טוב בשביל האישה הערבית ?

מקצוע טוב זה מקצוע שאישה מרוויחה בו משכורת טובה, ויש לה גם תנאים טובים

8. האם האישה הערביה שווה במעמדה לנשים אחרות בחברה הישראלית ?

לא היא לא שווה, בגלל שהמצב הכלכלי שלה הוא לא הכי טוב מבין כל הנשים בישראל

9. איך לדעתך יכולות הנשים הערביות להשתלב באופן ראוי בשוק העבודה בישראל ?

קודם כל הן צריכות ללמוד מקצוע, וללכת לאוניברסיטה, כי רק ככה הן יכולות להתקבל למקצועות הטובים במשק, ולא במקצועות הפיזיים

10. האם לדעתך השכלת נשים היא חשובה ?

כן בהחלט, הלימודים מאוד חשובים, כדי שהאישה תוכל להשיג לעצמה עבודה טובה עם שכר טוב

11. האם אישה יכולה וצריכה לעבוד עבודה פיזית ?

אני חושבת שזה משהו יחסי, וזה תלוי בהזדמנויות שעומדות בפני האישה, אם יש לה האפשרות לעבוד במשרד, אז היא תעבוד שם, אם אין לה אופציה אחרת אלא לעבוד בחקלאות אז אין ברירה

האם יש קשיים או סכנות אחרות בעבודה בחקלאות ?

כן יש סכנות פיזיות בגלל שזה מקצוע קשה פיזית, כאבי גב ורגלים יכולים לקרות

12. האם האישה בענף החקלאות היא אישה מנוצלת ? למה ?

אני חושבת שזה תלוי כמה היא מקבלת משכורת, אם המשכורת טובה, אז לא, וזה גם עדיף מאשר היא תהיה מובטלת

האם את חוששת מפיטורין?

כן קצת

האם היא יכולה להתלונן על תנאי עבודתה או על בעיות אחרות שהיא נתקלת בפניהן בעבודה?

אם כן – בפני מי ?

כן אני יכולה להתלונן בפני הקבלן אם אני רוצה

האם יש תמיכה וחברות ועזרה בין הנשים האחרות שעובדות איתך בחקלאות?

כן בטח אנחנו עוזרות אחת לשנייה בכל דבר כמעט

האם יש בעיות מיוחדות עם הקבלן?

לא הוא קבלן טוב

הקבלן זה מישהו מוכר לך או למשפחתך ? או לבעלך ?

כן אנחנו מכירים אותו הרבה שנים

האם הילדים שלך יודעים את מה שאת עוברת בעבודה – על הקשיים שלך

כן אני מספרת להם

האם את מספרת לבעלך על מה שאת עוברת בעבודה – על הקשיים שלך

כן אני משתפת אותו

האם לחברות ? או לבני משפחה אחרים?

לפעמים

האם החברה הערבית מודעת לקשיים של נשים ערביות העובדות בחקלאות?

החברה הערבית מודעת לקשיים של כל החברה הערבית, יודעים שקשה לחיות במגזר

13. מה לדעתך מונע מהאישה הערביה להתקדם בחייה ?

קודם כל היא עצמה, כי אני מאמינה שאין דבר העומד בפני הרצון. אבל אי אפשר להתעלם גם מהקושי המובנה הקיים בפני האישה הערביה, וזה הקושי של הממסד, שמפלה את אוכלוסיית הערבים בישראל

מהן תוכניותיך לעתיד?

איפה את רואה את עצמך בעוד כמה שנים  מבחינה תעסוקתית?( ? סוג עבודה?

אני רואה את עצמי באותה עבודה, כי אם הייתה לי אופציה יותר טובה, הייתי עושה את זה

14. האם יש משהו נוסף שאת חושבת שצריך להוסיף ?

אני חושבת שהמחקר הזה חשוב, והוא מוסיף המון לידע על נשים ערביות

15. האם את מכירה מישהו נוסף שאני יכולה לראיין ?

חברות שלי אולי

תודה רבה לך על ההשתתפות

ראיון שלישי-

שאלות לריאיון- לאישור מרצה

שלום אני גדיר

אני לומדת תואר ראשון ,סוציולוגיה וניהול, במכללה האקדמית צפת, תודה שהשתתפת בריאיון בנושא של נשים בשוק העבודה החקלאי .

 •  
 • אולי נתחיל בזה שתספרי לי על עצמך: כול מה שעולה בראשך : גיל, מספר ילדים , במה את עובדת ? מה למדת ? גיל נישואין … מה שאת רוצה.
 • نبدأ بأن تحدثيني عن نفسك.. ما يخطرك في بالك: عمرك، عدد أولادك، ماذا تعملين، ماذا تعلمت، جيل الزواج، ما يحلو لك..؟
 • אני סלמה, בת 45, לא נשואה ואין לי ילדים, אני חיה בבית ההורים שלי, הם נפטרו, למדתי בתיכון, אני עובדת בחקלאות דרך קבלנות, אני אוספת נשים מהעיר סכנין, ונוסעת איתם לכרמים בגולן כדי ללקט פירות העונה
 • לכתוב איך היא לבושה (לבוש דתי או לא )
 • (كيف تلبس؟ لبس متحجبة أم لا)

לא דתי

 (ובעצם להשלים אח"כ או בסוף הראיון את השאלות הבאות)

שאלות רקע

 • גיל: ___42_____
 • לאום: ___ערביה__­­­­­­­___
 • 3. ארץ לידה: 1. ישראל     2. אחר ____________
 • 4. מצב משפחתי: 1. נשוי   2. אחר ___רווקה_____ (פרוד/ה גרוש/ה אלמן/ה רווק/ה)
 • 5. מספר שנות נישואין/זוגיות:  _______ 
 • מספר ילדים: __________
 • גיל ילד 1 _______ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 2 _______ (שנים) מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 3 _______ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 4  _______(שנים)  מין: 1. בן 2. בת        וכך הלאה……..

 רמת הזיקה שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                 לגמרי

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

רמת הזיקה של בן הזוג שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                  לגמרי         

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

מקום מגורים: 1. עיר מעורבת    2. עיר פלסטינית     3. ישוב כפרי 

מקום מגורים לפני הנישואין _________ 

מקום מגורים לאחר הנישואין  _________ 

השכלה של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר _________    3. אחר __________     

מספר שנות השכלה: _____12____

גיל בן הזוג: ____________

השכלה של בן/בת הזוג של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר _________    3. אחר __________     

18. מספר האחים שלך: ____4____ מספר האחיות שלך: __3____

19. תעסוקת ההורים שלך (בילדותך): תעסוקת האם : __עקרת בית___ תעסוקת האב: פועל בניין

השכלת האם: ______תיכון____ השכלת האב _____תיכון______

 • איך משפחת המוצא שלך מבחינת הדת ?
 • عائلتك (عائلة أهلك) هل هي متدينة أم لا؟ كيف تصفينها من ناحية دينية؟

מסורתיים אפשר להגיד

 • איך משפחת הבעל מבחינת הדת ?
 • كيف عائلة أهلاك من ناحية دينية؟

אז אם אפשר נתחיל בעוד שאלות על המשפחה הקרובה שלך

فلبندأ بالتحدث أكثر عن عائلتك..

 • האם את ובעלך מאותו הישוב ?

هل أنتما من نفس البلد؟

 • מתי התחתנתם?

متى تزوجتما؟

 • איך הכרתם ?

كيف تعرفتما على بعضكما؟

 • כמה זמן הכרתם לפני החתונה?

كم من الوقت تعرفتما على بعضكما قبل الزواج؟

 • איפה גרה משפחת בעלך ?

أين تسكن عائلة زوجك؟

2. את יכולה לספר לי במה את עובדת ואיך הגעת לזה ?

אני עובדת בחקלאות בליקוט פירות, וגם עובדת בקבלנות, אוספת נשים מהכפר סכנין ולוקחת אותם לקבלן כדי ללקט פירות, לפי הפירות של העונה. בהתחלה הייתי עובדת בעצמי בליקוט פירות, אחר כך הקבלן שאל אם אני מכירה עוד נשים מסכנין, והתחלתי לאט לאט להביא עוד נשים שיעבדו, מקבלת תשלום בעבור כל אישה שאני מביאה

תעסוקה

מצב תעסוקתי: 1. לא עובדת     2. עובדת במשרה חלקית     3. עובדת במשרה מלאה

מצב תעסוקתי של בן הזוג: 1. לא עובד     2. עובד במשרה חלקית     3. עובד במשרה מלאה

במה בעלך עובד ?

بماذا يعمل زوجك؟

כמה שעות כל אחד עובד ? (היקף המשרה)

كم ساعة تعملين وكم ساعة يعمل زوجك؟

8 שעות

כמה זמן זה כבר כך (הכוונה לאותו היקף משרה ולאותה עבודה)  – האם השתנה בשנים האחרונות?

ואם כן – מאיזו סיבה ? (לידת הילדים, החלטה לצאת ללימודים ולשלב לימודים, צרכי המשפחה, חוסר בעבודה, ולהפך: הילדים גדלו וכו')

כבר הרבה שנים שאני עובדת בחקלאות, כל הזמן במשרה מלאה

במידה ומדובר בסיבה שאינה אבטלה וכד' –> אז האם היתה זו החלטה שהחלטת לבד?

האם החלטתם יחד? (היא ובעלה)

תמיד עבדתי לא לקחתי הפסקה

האם היו עוד גורמים מבני המשפחה שלך או שלו שהשפיעו על ההחלטה?

תמיד עבדתי לא לקחתי הפסקה

האם היקף המשרה מקובל על מקום העבודה? (למשל רצו שתעבוד יותר שעות או פחות שעות?)

כן מקובל

האם היה עלייך לשכנע או לבקש או לדרוש לעבוד במסגרת זו באופן שבו את עובדת?

לא כי כולם עובדים משרה מלאה בחקלאות

האם בעבודה שלך עובדות איתך נשים או גברים נוספים ?

כן נשים נוספות

 • האם עבדת לפני שהתחתנת ?  o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? _______בחקלאות_____________________
 • האם עבדת אחרי החתונה ועד שהילדים נולדו? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? __________________________________________
 • האם עבדת אחרי שנולד לך הילד הראשון ? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? __________________________________________
 • הילד השני? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? __________________________________________
 • הילד השלישי? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? __________________________________________
 • וכו' – לגבי כל ילד
 • ולהבין אם היו שינויים בסטטוס התעסוקתי/ בסוג התעסוקה לטובה/ לרעה – מה היו הסיבות ? מי תמך בשינוי לכל כיוון ? מה היו עמדותיה לגבי השינויים?
 •  
 •  

לא היו שינויים בסטטוס התעסוקתי

השכלה

ثقافة

 • למדת משהו לפני הנישואין?

هل تعلمت قبل الزواج؟

לא

 • אחרי הנישואין מה למדת ?

ماذا تعلمت بعد الزواج؟

לא

 • אם כן מי החליט שכן? ואם לא מי החליט לא?

اذا نعم من قرر ذلك واذا لا من قرر؟

לא

האם יש לך העדפה איפה לעבוד (בסביבה יהודית או בתוך הישוב) ?

את האמת שאין לי העדפה

כמה זמן את/ה עובד/ת במקום העבודה הנוכחי: ____ ימים ______ חודשים __20__ שנים

האם את רואה בעבודה זו עבודה זמנית?

לא קבועה

האם את/ה חושש/ת מפיטורין ?    (.. לנסות להבין עד כמה הפיטורין קיימים/נוכחים בעולם של המרואיין/נת .. מה המשמעות של חוסר יציבות תעסוקתית)

כן קצת, כי הקבלן יכול לפטר אותך, יכול לקרות משהו ותהיי מפוטרת, ואז אני אצטרך למצוא קבלן אחר או עבודה אחרת

איך מצאת את העבודה?

(חיפשת לבד ? דרך חברות/חברים ? דרך קרובי משפחה ? מהעיתון/אינטרנט ? את מכיר/ה את הבעלים הכרות מוקדמת?)

האמת שמצאתי דרך חברות, היו לי חברות שעבדו בזה, והציעו לי גם לעבוד וככה התחלתי

האם יש לך הפסקות בזמן העבודה?     

כן

אם כן:

כמה הפסקות במשמרת?  _1__ 

כמה זמן נמשכת כל הפסקה בערך?  __30_  דקות

האם את יכולה לקחת הפסקות מתי שאת/ה רוצה או צריכ/ה ?

לא זה ביחד עם כולם

מתי את מתחילה לעבוד?

4 בבוקר

איך את מגיעה למקום העבודה?

במכונית שלי ואוספת את כל הבנות

האם זמן הארוחה נחשב כזמן עבודה עליו מקבלים משכורת?   

אנחנו מקבלות גלובלי 120 שח ליום

האם את מקבלת שכר לפי שעה ? 

לפי יום

איך היית מגדירה את השכר שלך ? (גבוה/ בינוני / נמוך?)

נמוך, זה לא כל כך גבוה

האם את מקבלת שכר לפי שעה ?

אם כן, שכר המינימום לשעה הינו כיום 28.49 ₪. האם את/ה מקבל/ת שכר מינימום לשעה? 

(כן, פחות משכר המינימום לשעה, יותר משכר המינימום לשעה)

זה יוצא פחות ממינימום לשעה

האם את מקבלת באופן קבוע תלוש שכר ?

לא

שכר המינימום החודשי העדכני הוא 5300 ₪ למשרה מלאה. מה היה הסכום שקיבלת בפעם האחרונה:

(מתחת לשכר המינימום, שכר מינימום, מעל  לשכר המינימום)

120 שח ליום

איך את מקבלת את השכר? (במזומן, בצ'ק, לפעמים במזומן לפעמים בצ'ק, בהפקדה ישירה לחשבון הבנק שלי)

מזומן

באיזה תאריך את מקבלת את השכר?  (בראשון לחודש, בין ה1 לחודש ועד החמישי לחודש, סביב העשירי לחודש,לא בתאריך קבוע)

כל יום מקבלת אחרי העבודה

האם היו מקרים שהיה עיכוב בקבלת השכר?

לא

האם יש מקום עבודה קודם אחר שעוד חייב לך כסף?

אם הוא לא משלם באותו יום, לא ממשיכים לעבוד

האם בתלוש מצוינות כל השעות שאת/ה עובד/ת (האם התלוש משקף את עבודתך)?

אין תלוש משכורת

האם את עובדת שעות נוספות ?

לא

אם כן, האם את מקבלת שכר אחר (גבוה יותר) על שעות נוספות?

לא

האם את יכולה לבחור אם לעבוד שעות נוספות?

לא עובדת

האם את מקבלת חופשות?

לא

האם את/ה מקבל/ת דמי מחלה?

לא

האם את מקבלת מתנות בחג?

לא

3. מה את חושבת על היכולת של נשים ערביות לעבוד בעבודה טובה בשוק העבודה הישראלי ?(האם הן חוות אפליה כערביות / כנשים?)

אני חושבת שהן חוות אפליה, בגלל שהם לא יכולות לעבוד בעבודות טובות, הרבה נשים מסכנין עובדות בחקלאות

4. האם המצב של הנשים הערביות הוא טוב ?

הוא לא טוב

6. האם ענף החקלאות הוא ענף גברי או נשי ?

זה דווקא ענף נשי, משום שנשים רבות עובדות בזה וגברים דווקא הולכים לעבודות עם שכר יותר גבוה

7. מה את חושבת שנחשב למקצוע טוב בשביל האישה הערבית ?

מזכירה, עובדת במשרד כלשהו, או בחנות

8. האם האישה הערביה שווה במעמדה לנשים אחרות בחברה הישראלית ?

לא המעמד שלה יותר נמוך, כי המצב הכלכלי שלה לא טוב

9. איך לדעתך יכולות הנשים הערביות להשתלב באופן ראוי בשוק העבודה בישראל ?

הם צריכות לעבוד גם מחוץ ליישוב שלהן, בישובים היהודים

10. האם לדעתך השכלת נשים היא חשובה ?

כן גם זה חשוב מאוד

11. האם אישה יכולה וצריכה לעבוד עבודה פיזית ?

אם לא קשה לה יותר מדי אז כן היא צריכה לעבוד

האם יש קשיים או סכנות אחרות בעבודה בחקלאות ?

כן יש סכנות בריאותיות כמו עבודה בשמש וסכנות לפציעות , כי זה עבודה פיזית קשה

12. האם האישה בענף החקלאות היא אישה מנוצלת ? למה ?

אני חושבת שכן בגלל שהשכר בחקלאות מאוד נמוך, וזה גם עבודה קשה

האם את חוששת מפיטורין?

כן קצת, תמיד הקלן יכול להגיד לך אל תבואי לעבודה

האם היא יכולה להתלונן על תנאי עבודתה או על בעיות אחרות שהיא נתקלת בפניהן בעבודה?

אם כן – בפני מי ?

באופן כללי כן, אבל רוב הבנות לא מתלוננות בגלל שהן יודעות מה התנאים מראש, והן מקבלות תשלום באותו יום

האם יש תמיכה וחברות ועזרה בין הנשים האחרות שעובדות איתך בחקלאות ?

כן אנחנו כולנו החברות בעבודה עוזרות אחת לשניה אם מישהי צריכה עזרה

האם יש בעיות מיוחדות עם הקבלן?

לפעמים יש בעיות עם הקבלן, שהוא מבקש לשלם מחר או יום אחרי, אנחנו לא אוהבות את זה

הקבלן זה מישהו מוכר לך או למשפחתך ? או לבעלך ?

כן אנחנו מכירות אותו הרבה זמן, כי הרבה זמן עובדות איתו

האם הילדים שלך יודעים את מה שאת עוברת בעבודה – על הקשיים שלך ?

אין לי ילדים

האם את מספרת לבעלך על מה שאת עוברת בעבודה – על הקשיים שלך ?

אין לי

האם לחברות ? או לבני משפחה אחרים?

כן אני מספרת לחברות ולבני משפחה שלי על מה שעובר עלי, מביאה להם גם פירות

האם החברה הערבית מודעת לקשיים של נשים ערביות העובדות בחקלאות?

לא הם לא מודעים, כי הם לא נחשפים לאנשים כמונו שעובדים בחקלאות

13. מה לדעתך מונע מהאישה הערביה להתקדם בחייה ?

קודם כל ההזדמנויות שעומדות בפניה, לא תמיד יש הזדמנויות בשבילה לחיים טובים

מהן תוכניותיך לעתיד?

איפה את רואה את עצמך בעוד כמה שנים  מבחינה תעסוקתית?( ? סוג עבודה?

אני רואה את עצמי באותה עבודה, אני אמשיך לעבוד בעבודה הזאת

14. האם יש משהו נוסף שאת חושבת שצריך להוסיף ?

זהו אני סיימתי

15. האם את מכירה מישהו נוסף שאני יכולה לראיין ?

כן חברות שלי

תודה רבה לך על ההשתתפות

ראיון רביעי-

שאלות לריאיון- לאישור מרצה

שלום אני גדיר

אני לומדת תואר ראשון ,סוציולוגיה וניהול, במכללה האקדמית צפת, תודה שהשתתפת בריאיון בנושא של נשים בשוק העבודה החקלאי .

 •  
 • אולי נתחיל בזה שתספרי לי על עצמך: כול מה שעולה בראשך : גיל, מספר ילדים , במה את עובדת ? מה למדת ? גיל נישואין … מה שאת רוצה.
 • نبدأ بأن تحدثيني عن نفسك.. ما يخطرك في بالك: عمرك، عدد أولادك، ماذا تعملين، ماذا تعلمت، جيل الزواج، ما يحلو لك..؟

שלום אני אבתסאם, אני בת 37, אני נשואה עם שלושה ילדים, אני עובדת בחקלאות, מלקטת פירות וירקות, התחתנתי בגיל 22, למדתי בבית הספר התיכון

 • לכתוב איך היא לבושה (לבוש דתי או לא )
 • (كيف تلبس؟ لبس متحجبة أم لا)
 • דתי

 (ובעצם להשלים אח"כ או בסוף הראיון את השאלות הבאות)

שאלות רקע

 • גיל: __37____
 • לאום: ערביה___
 • 3. ארץ לידה: 1. ישראל     2. אחר ____________
 • 4. מצב משפחתי: 1. נשוי   2. אחר ________ (פרוד/ה גרוש/ה אלמן/ה רווק/ה)
 • 5. מספר שנות נישואין/זוגיות:  __15___ 
 • מספר ילדים: ____3____
 • גיל ילד 1 ____13___ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 2 ___10____ (שנים) מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 3 ___8____ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 4  _______(שנים)  מין: 1. בן 2. בת        וכך הלאה……..

 רמת הזיקה שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                 לגמרי

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

רמת הזיקה של בן הזוג שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                  לגמרי         

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

מקום מגורים: 1. עיר מעורבת    2. עיר פלסטינית     3. ישוב כפרי 

מקום מגורים לפני הנישואין ___סכנין______ 

מקום מגורים לאחר הנישואין  ___סכנין______ 

השכלה של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר _________    3. אחר __________     

מספר שנות השכלה: ___12_____

גיל בן הזוג: ____39_____

השכלה של בן/בת הזוג של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר _________    3. אחר __________     

18. מספר האחים שלך: ____2_____ מספר האחיות שלך: __3_______

19. תעסוקת ההורים שלך (בילדותך): תעסוקת האם : __עקרת בית____ תעסוקת האב: חנות מכולת

השכלת האם: ______תיכון_______ השכלת האב _____תיכון______

 • איך משפחת המוצא שלך מבחינת הדת ?
 • عائلتك (عائلة أهلك) هل هي متدينة أم لا؟ كيف تصفينها من ناحية دينية؟
 • מסורתיים
 • איך משפחת הבעל מבחינת הדת ?
 • كيف عائلة أهلاك من ناحية دينية؟

מסורתיים

אז אם אפשר נתחיל בעוד שאלות על המשפחה הקרובה שלך

فلبندأ بالتحدث أكثر عن عائلتك..

 • האם את ובעלך מאותו הישוב ?

هل أنتما من نفس البلد؟

כן

 • מתי התחתנתם?

متى تزوجتما؟

לפני 15 שנה

 • איך הכרתם ?

كيف تعرفتما على بعضكما؟

דרך חברים משותפים

 • כמה זמן הכרתם לפני החתונה?

كم من الوقت تعرفتما على بعضكما قبل الزواج؟

שנה אחת

 • איפה גרה משפחת בעלך ?

أين تسكن عائلة زوجك؟

בסכנין

2. את יכולה לספר לי במה את עובדת ואיך הגעת לזה ?

אני עובדת בחקלאות, מלקטת פירות, בשדות שונים כל פעם, תלוי איפה הקבלן לוקח אותנו, וגם לפי פירות העונה. חברה שלי עבדה בזה, ואחרי שילדתי את הילדים, חיפשתי עבודה, והיא הציעה לי לעבוד בזה, דיברתי עם הקבלן, והוא קיבל אותי לעבודה

תעסוקה

מצב תעסוקתי: 1. לא עובדת     2. עובדת במשרה חלקית     3. עובדת במשרה מלאה

מצב תעסוקתי של בן הזוג: 1. לא עובד     2. עובד במשרה חלקית     3. עובד במשרה מלאה

במה בעלך עובד ?

بماذا يعمل زوجك؟

נהג משאית בטון

כמה שעות כל אחד עובד ? (היקף המשרה)

كم ساعة تعملين وكم ساعة يعمل زوجك؟

אני 8 שעות, בעלי עובד 12 שעות

כמה זמן זה כבר כך (הכוונה לאותו היקף משרה ולאותה עבודה)  – האם השתנה בשנים האחרונות?

ואם כן – מאיזו סיבה ? (לידת הילדים, החלטה לצאת ללימודים ולשלב לימודים, צרכי המשפחה, חוסר בעבודה, ולהפך: הילדים גדלו וכו')

בעלי כל הזמן עבד 12 שעות, אני עבדתי רוב הזמן 8 שעות, אחרי שילדתי את הילדים

במידה ומדובר בסיבה שאינה אבטלה וכד' –> אז האם היתה זו החלטה שהחלטת לבד?

האם החלטתם יחד? (היא ובעלה)

החלטתי לבד שאני רוצה לעבוד, כי היה משעמם לי בבית, והכסף עוזר במשפחה שלנו

האם היו עוד גורמים מבני המשפחה שלך או שלו שהשפיעו על ההחלטה?

לא רק אני

האם היקף המשרה מקובל על מקום העבודה? (למשל רצו שתעבוד יותר שעות או פחות שעות?)

כן זה מקובל, אין שעות נוספות, כולם עובדים אותם שעות

האם היה עלייך לשכנע או לבקש או לדרוש לעבוד במסגרת זו באופן שבו את עובדת?

לא כי ככה כולם עובדים, אותם שעות

האם בעבודה שלך עובדות איתך נשים או גברים נוספים ?

כן עובדות איתי נשים נוספות מהכפר

 • האם עבדת לפני שהתחתנת ?  o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? __________________________________________
 • האם עבדת אחרי החתונה ועד שהילדים נולדו? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? __________________________________________
 • האם עבדת אחרי שנולד לך הילד הראשון ? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? __________________________________________
 • הילד השני? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? _________בחקלאות_________________________
 • הילד השלישי? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? __________________________________________
 • וכו' – לגבי כל ילד
 • ולהבין אם היו שינויים בסטטוס התעסוקתי/ בסוג התעסוקה לטובה/ לרעה – מה היו הסיבות ? מי תמך בשינוי לכל כיוון ? מה היו עמדותיה לגבי השינויים?

כן היו שינויים, התחלתי לעבוד בחקלאות

השכלה

ثقافة

 • למדת משהו לפני הנישואין?

هل تعلمت قبل الزواج؟

רק בתיכון

 • אחרי הנישואין מה למדת ?

ماذا تعلمت بعد الزواج؟

לא למדתי

 • אם כן מי החליט שכן? ואם לא מי החליט לא?

اذا نعم من قرر ذلك واذا لا من قرر؟

אני החלטתי ביחד עם בעלי, החלטנו שאנחנו רוצים לגדל את המשפחה

האם יש לך העדפה איפה לעבוד (בסביבה יהודית או בתוך הישוב) ?

זה לא משנה לי

כמה זמן את/ה עובד/ת במקום העבודה הנוכחי: ____ ימים ______ חודשים __9_ שנים

האם את רואה בעבודה זו עבודה זמנית?

לא, זה עבודה קבועה

האם את/ה חושש/ת מפיטורין ?    (.. לנסות להבין עד כמה הפיטורין קיימים/נוכחים בעולם של המרואיין/נת .. מה המשמעות של חוסר יציבות תעסוקתית)

קצת, כי תמיד זה יכול לקרות, אבל אם יפטרו אותי, אני יכולה למצוא קבלן אחר

איך מצאת את העבודה?

(חיפשת לבד ? דרך חברות/חברים ? דרך קרובי משפחה ? מהעיתון/אינטרנט ? את מכיר/ה את הבעלים הכרות מוקדמת?)

דרך חברה שלי היא גם עבדה בזה, והציעה לי לבוא לעבוד

האם יש לך הפסקות בזמן העבודה?     

כן

אם כן:

כמה הפסקות במשמרת?  _1__ 

כמה זמן נמשכת כל הפסקה בערך?  _30__  דקות

האם את יכולה לקחת הפסקות מתי שאת/ה רוצה או צריכ/ה ?

לא ביחד עם כולם

מתי את מתחילה לעבוד?

4 בבוקר

איך את מגיעה למקום העבודה?

ברכב של הקבלן

האם זמן הארוחה נחשב כזמן עבודה עליו מקבלים משכורת?   

לא

האם את מקבלת שכר לפי שעה ? 

לא, באופן יומי

איך היית מגדירה את השכר שלך ? (גבוה/ בינוני / נמוך?)

שכר נמוך

האם את מקבלת שכר לפי שעה ?

לא אני מקבלת לפי יום עבודה

אם כן, שכר המינימום לשעה הינו כיום 28.49 ₪. האם את/ה מקבל/ת שכר מינימום לשעה? 

(כן, פחות משכר המינימום לשעה, יותר משכר המינימום לשעה)

לא פחות

האם את מקבלת באופן קבוע תלוש שכר ?

לא מקבלת תלוש שכר

שכר המינימום החודשי העדכני הוא 5300 ₪ למשרה מלאה. מה היה הסכום שקיבלת בפעם האחרונה:

(מתחת לשכר המינימום, שכר מינימום, מעל  לשכר המינימום)

אני מקבלת לפי ימי עבודה, תלוי כמה ימים אני עובדת בערך 3000

איך את מקבלת את השכר? (במזומן, בצ'ק, לפעמים במזומן לפעמים בצ'ק, בהפקדה ישירה לחשבון הבנק שלי)

מזומן

באיזה תאריך את מקבלת את השכר?  (בראשון לחודש, בין ה1 לחודש ועד החמישי לחודש, סביב העשירי לחודש,לא בתאריך קבוע)

באותו יום

האם היו מקרים שהיה עיכוב בקבלת השכר?

כן היו מקרים כאלה

האם יש מקום עבודה קודם אחר שעוד חייב לך כסף?

לא

האם בתלוש מצוינות כל השעות שאת/ה עובד/ת (האם התלוש משקף את עבודתך)?

אין תלוש

האם את עובדת שעות נוספות ?

לא

אם כן, האם את מקבלת שכר אחר (גבוה יותר) על שעות נוספות?

לא

האם את יכולה לבחור אם לעבוד שעות נוספות?

לא

האם את מקבלת חופשות?

לא

האם את/ה מקבל/ת דמי מחלה?

לא

האם את מקבלת מתנות בחג?

לא

3. מה את חושבת על היכולת של נשים ערביות לעבוד בעבודה טובה בשוק העבודה הישראלי ?(האם הן חוות אפליה כערביות / כנשים?)

אין להם יכולת למצוא עבודה טובה, בגלל שהמצב שלהן הוא לא טוב, לא כל הנשים הערביות הולכות ללמוד

4. האם המצב של הנשים הערביות הוא טוב ?

לא טוב, המצב הכלכלי שלהן הוא נמוך

6. האם ענף החקלאות הוא ענף גברי או נשי ?

זה ענף נשי, כי עובדות בו הרבה נשים שאני מכירה

7. מה את חושבת שנחשב למקצוע טוב בשביל האישה הערבית ?

מקצוע טוב, זה מקצוע מכבד, שבו האישה לא עובדת קשה מדי, ומקבלת שכר כמו כולם

8. האם האישה הערביה שווה במעמדה לנשים אחרות בחברה הישראלית ?

לא היא לא שווה, בגלל שהיא לא עובדת בעבודות טובות, והשכר שלה נמוך

9. איך לדעתך יכולות הנשים הערביות להשתלב באופן ראוי בשוק העבודה בישראל ?

קודם כל הן צריכות לעבוד קשה, ולהיות יזמיות, לעשות עסקים, וגם ללמוד באוניברסיטה

10. האם לדעתך השכלת נשים היא חשובה ?

כן זה חשוב מאוד, בגלל שאישה ללא השכלה לא יכולה למצוא עבודה טובה

11. האם אישה יכולה וצריכה לעבוד עבודה פיזית ?

אני חושבת שלא

האם יש קשיים או סכנות אחרות בעבודה בחקלאות ?

יש בעיקר סכנות לגבי גב וכאב רגליים

12. האם האישה בענף החקלאות היא אישה מנוצלת ? למה ?

אני חושבת שכן, בגלל שהיא מקבלת משכורת מאוד נמוכה, והיא עובדת עבודה פיזית קשה

האם את חוששת מפיטורין?

כן אני חוששת, בגלל שיום אחד הקבלן יכול להגיד אל תבואי לעבודה, לא צריכים הרבה עובדים

האם היא יכולה להתלונן על תנאי עבודתה או על בעיות אחרות שהיא נתקלת בפניהן בעבודה?

אם כן – בפני מי ?

כן היא יכולה להתלונן בפני הקבלן, אם יש לה בעיות בעבודתה

האם יש תמיכה וחברות ועזרה בין הנשים האחרות שעובדות איתך בחקלאות ?

כן יש הרבה תמיכה, אנחנו תמיד עוזרות אחת לשנייה

האם יש בעיות מיוחדות עם הקבלן?

באופן כללי אין הרבה בעיות

הקבלן זה מישהו מוכר לך או למשפחתך ? או לבעלך ?

כן אנחנו מכירים אותו כבר הרבה זמן, בגלל שאנחנו עובדים יחד שנים רבות

האם הילדים שלך יודעים את מה שאת עוברת בעבודה – על הקשיים שלך

כן אני משתפת אותם במה שעובר עלי בעבודה, אם יש לי בעיות מיוחדות, או בעיות עם הקבלן

האם את מספרת לבעלך על מה שאת עוברת בעבודה – על הקשיים שלך ?

כן אני מספרת לו איך העבודה בכל יום, ומה עשינו ומה ליקטנו

האם לחברות ? או לבני משפחה אחרים?

אני מספרת גם לאמא שלי על מה שעובר עלי בעבודה, ואם העבודה קשה מדי

האם החברה הערבית מודעת לקשיים של נשים ערביות העובדות בחקלאות?

לא היא לא מודעת, כי לא כל החברה הערבית יודעת את המקרים האלה של הנשים שעובדות בחקלאות

13. מה לדעתך מונע מהאישה הערביה להתקדם בחייה ?

קודם כל איפה שהיא גרה, יש לזה השפעה גדולה על תנאי החיים שלה

מהן תוכניותיך לעתיד?

איפה את רואה את עצמך בעוד כמה שנים  מבחינה תעסוקתית?( ? סוג עבודה?

אני חושבת שאני אעבוד באותה עבודה, בגלל שאני כבר הרבה שנים בעבודה הזאת ואני התרגלתי אליה

14. האם יש משהו נוסף שאת חושבת שצריך להוסיף ?

לא תודה

15. האם את מכירה מישהו נוסף שאני יכולה לראיין ?

יש לי חברות שעובדות בחקלאות

תודה רבה לך על ההשתתפות

ראיון חמישי-

שאלות לריאיון- לאישור מרצה

שלום אני גדיר

אני לומדת תואר ראשון ,סוציולוגיה וניהול, במכללה האקדמית צפת, תודה שהשתתפת בריאיון בנושא של נשים בשוק העבודה החקלאי .

 •  
 • אולי נתחיל בזה שתספרי לי על עצמך: כול מה שעולה בראשך : גיל, מספר ילדים , במה את עובדת ? מה למדת ? גיל נישואין … מה שאת רוצה.
 • نبدأ بأن تحدثيني عن نفسك.. ما يخطرك في بالك: عمرك، عدد أولادك، ماذا تعملين، ماذا تعلمت، جيل الزواج، ما يحلو لك..؟

שלום אני סועאד, אני בת 36, יש לי שני ילדים, שניהם בנים, אני עובדת בחקלאות בליקוט פירות, אני נשואה לסמיר בן 41, הוא עובד בתור מסגר

 • לכתוב איך היא לבושה (לבוש דתי או לא )
 • (كيف تلبس؟ لبس متحجبة أم لا)

דתי

 (ובעצם להשלים אח"כ או בסוף הראיון את השאלות הבאות)

שאלות רקע

 • גיל: __36___
 • לאום: ____ערביה_­­­­­­­___
 • 3. ארץ לידה: 1. ישראל     2. אחר ____________
 • 4. מצב משפחתי: 1. נשוי   2. אחר ________ (פרוד/ה גרוש/ה אלמן/ה רווק/ה)
 • 5. מספר שנות נישואין/זוגיות:  __13____ 
 • מספר ילדים: _____2_____
 • גיל ילד 1 ____11___ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 2 ____9___ (שנים) מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 3 _______ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 4  _______(שנים)  מין: 1. בן 2. בת        וכך הלאה……..

 רמת הזיקה שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                 לגמרי

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

רמת הזיקה של בן הזוג שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                  לגמרי         

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

מקום מגורים: 1. עיר מעורבת    2. עיר פלסטינית     3. ישוב כפרי 

מקום מגורים לפני הנישואין ___סכנין______ 

מקום מגורים לאחר הנישואין  ___סכנין______ 

השכלה של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר _________    3. אחר __________     

מספר שנות השכלה: _____12____

גיל בן הזוג: _______41_____

השכלה של בן/בת הזוג של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר _________    3. אחר __________     

18. מספר האחים שלך: _____1______ מספר האחיות שלך: ____3_______

19. תעסוקת ההורים שלך (בילדותך): תעסוקת האם : ___עובדת בחנות מכולת____ תעסוקת האב: בעל חנות מכולת

השכלת האם: ______תיכון______ השכלת האב _______תיכון_______

 • איך משפחת המוצא שלך מבחינת הדת ?
 • عائلتك (عائلة أهلك) هل هي متدينة أم لا؟ كيف تصفينها من ناحية دينية؟

מסורתיים

 • איך משפחת הבעל מבחינת הדת ?
 • كيف عائلة أهلاك من ناحية دينية؟

מסורתיים

אז אם אפשר נתחיל בעוד שאלות על המשפחה הקרובה שלך

فلبندأ بالتحدث أكثر عن عائلتك..

 • האם את ובעלך מאותו הישוב ?

هل أنتما من نفس البلد؟

כן

 • מתי התחתנתם?

متى تزوجتما؟

לפני 13 שנה

 • איך הכרתם ?

كيف تعرفتما على بعضكما؟

בעזרת חברים משותפים

 • כמה זמן הכרתם לפני החתונה?

كم من الوقت تعرفتما على بعضكما قبل الزواج؟

שנה אחת

 • איפה גרה משפחת בעלך ?

أين تسكن عائلة زوجك؟

בסכנין

2. את יכולה לספר לי במה את עובדת ואיך הגעת לזה ?

אני עובדת בחקלאות, אני מלקטת פירות וירקות, לפי המצב של העונה, עלי גפן תפוחים וכל מיני

תעסוקה

מצב תעסוקתי: 1. לא עובדת     2. עובדת במשרה חלקית     3. עובדת במשרה מלאה

מצב תעסוקתי של בן הזוג: 1. לא עובד     2. עובד במשרה חלקית     3. עובד במשרה מלאה

במה בעלך עובד ?

بماذا يعمل زوجك؟

מסגרייה

כמה שעות כל אחד עובד ? (היקף המשרה)

كم ساعة تعملين وكم ساعة يعمل زوجك؟

אני עובדת 8 שעות, בעלי עובד 10 שעות כל יום, אבל זה משתנה

כמה זמן זה כבר כך (הכוונה לאותו היקף משרה ולאותה עבודה)  – האם השתנה בשנים האחרונות?

ואם כן – מאיזו סיבה ? (לידת הילדים, החלטה לצאת ללימודים ולשלב לימודים, צרכי המשפחה, חוסר בעבודה, ולהפך: הילדים גדלו וכו')

בעלי עובד ככה הרבה זמן, אני הפסקתי לעבוד לתקופה מסוימת אחרי שהילדים נולדו

במידה ומדובר בסיבה שאינה אבטלה וכד' –> אז האם היתה זו החלטה שהחלטת לבד?

האם החלטתם יחד? (היא ובעלה)

החלטתי ביחד עם בעלי, בגלל שרצינו שאני אטפל בילדים

האם היו עוד גורמים מבני המשפחה שלך או שלו שהשפיעו על ההחלטה?

לא רק אני ובעלי

האם היקף המשרה מקובל על מקום העבודה? (למשל רצו שתעבוד יותר שעות או פחות שעות?)

היקף המשרה מקובל, תמיד עובדים 8 שעות

האם היה עלייך לשכנע או לבקש או לדרוש לעבוד במסגרת זו באופן שבו את עובדת?

לא, זה רגיל

האם בעבודה שלך עובדות איתך נשים או גברים נוספים ?

עובדות איתי נשים נוספות

 • האם עבדת לפני שהתחתנת ?  o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? _________במספרה_________________________________
 • האם עבדת אחרי החתונה ועד שהילדים נולדו? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? _____________מספרה_______________________
 • האם עבדת אחרי שנולד לך הילד הראשון ? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? __________________________________________
 • הילד השני? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? __________________________________________
 • הילד השלישי? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? __________________________________________
 • וכו' – לגבי כל ילד
 • ולהבין אם היו שינויים בסטטוס התעסוקתי/ בסוג התעסוקה לטובה/ לרעה – מה היו הסיבות ? מי תמך בשינוי לכל כיוון ? מה היו עמדותיה לגבי השינויים?

אחרי הלידות קצת לקחתי חופש מהעבודה

השכלה

ثقافة

 • למדת משהו לפני הנישואין?

هل تعلمت قبل الزواج؟

לא

 • אחרי הנישואין מה למדת ?

ماذا تعلمت بعد الزواج؟

לא למדתי

 • אם כן מי החליט שכן? ואם לא מי החליט לא?

اذا نعم من قرر ذلك واذا لا من قرر؟

אני החלטתי, כי לא אהבתי ללמוד

האם יש לך העדפה איפה לעבוד (בסביבה יהודית או בתוך הישוב) ?

אין לי העדפה

כמה זמן את/ה עובד/ת במקום העבודה הנוכחי: ____ ימים ______ חודשים __6___ שנים

האם את רואה בעבודה זו עבודה זמנית?

האם את/ה חושש/ת מפיטורין ?    (.. לנסות להבין עד כמה הפיטורין קיימים/נוכחים בעולם של המרואיין/נת .. מה המשמעות של חוסר יציבות תעסוקתית)

לא אני לא חוששת, בגלל שהעבודה הזאת, יש הרבה קבלנים, ואם אני מפסיקה אצל קבלן אחד, אפשר למצוא עוד קבלן אחר

איך מצאת את העבודה?

(חיפשת לבד ? דרך חברות/חברים ? דרך קרובי משפחה ? מהעיתון/אינטרנט ? את מכיר/ה את הבעלים הכרות מוקדמת?)

דרך החברות שלי, שגם להן היה ילדים, וגם הן עבדו בחקלאות

האם יש לך הפסקות בזמן העבודה?     

כן

אם כן:

כמה הפסקות במשמרת?  _1__ 

כמה זמן נמשכת כל הפסקה בערך?  __30_  דקות

האם את יכולה לקחת הפסקות מתי שאת/ה רוצה או צריכ/ה ?

לא

מתי את מתחילה לעבוד?

4 בבוקר

איך את מגיעה למקום העבודה?

ברכב של הקבלן

האם זמן הארוחה נחשב כזמן עבודה עליו מקבלים משכורת?   

לא

האם את מקבלת שכר לפי שעה ? 

לא

איך היית מגדירה את השכר שלך ? (גבוה/ בינוני / נמוך?)

בינוני

האם את מקבלת שכר לפי שעה ?

אם כן, שכר המינימום לשעה הינו כיום 28.49 ₪. האם את/ה מקבל/ת שכר מינימום לשעה? 

(כן, פחות משכר המינימום לשעה, יותר משכר המינימום לשעה)

מתחת למינימום

האם את מקבלת באופן קבוע תלוש שכר ?

לא

שכר המינימום החודשי העדכני הוא 5300 ₪ למשרה מלאה. מה היה הסכום שקיבלת בפעם האחרונה:

(מתחת לשכר המינימום, שכר מינימום, מעל  לשכר המינימום)

3000

איך את מקבלת את השכר? (במזומן, בצ'ק, לפעמים במזומן לפעמים בצ'ק, בהפקדה ישירה לחשבון הבנק שלי)

במזומן

באיזה תאריך את מקבלת את השכר?  (בראשון לחודש, בין ה1 לחודש ועד החמישי לחודש, סביב העשירי לחודש,לא בתאריך קבוע)

בכל יום במזומן

האם היו מקרים שהיה עיכוב בקבלת השכר?

כן היו מקרים

האם יש מקום עבודה קודם אחר שעוד חייב לך כסף?

לא

האם בתלוש מצוינות כל השעות שאת/ה עובד/ת (האם התלוש משקף את עבודתך)?

לא

האם את עובדת שעות נוספות ?

לא

אם כן, האם את מקבלת שכר אחר (גבוה יותר) על שעות נוספות?

האם את יכולה לבחור אם לעבוד שעות נוספות?

לא

האם את מקבלת חופשות?

לא

האם את/ה מקבל/ת דמי מחלה?

לא

האם את מקבלת מתנות בחג?

לא

3. מה את חושבת על היכולת של נשים ערביות לעבוד בעבודה טובה בשוק העבודה הישראלי ?(האם הן חוות אפליה כערביות / כנשים?)

אני חושבת שיותר קשה להם למצוא עבודה טובה, בגלל שכל העבודות הטובות הן בערים גדולות כמו תל אביב או חיפה, ובעיר שלנו לדוגמה סכנין, אין הרבה עבודות טובות

4. האם המצב של הנשים הערביות הוא טוב ?

אני חושבת שהוא לא טוב, כי שוב הן מתקשות בשוק העבודה, ואין להם אותם הזדמנויות

6. האם ענף החקלאות הוא ענף גברי או נשי ?

זה ענף גברי בגלל שזה דורש הרבה מאמץ פיזי, אבל יש הרבה נשים שעובדות בענף הזה

7. מה את חושבת שנחשב למקצוע טוב בשביל האישה הערבית ?

מקצוע טוב הוא מקצוע שלא דורש הרבה מאמץ ופיזי ויש בו תנאי עבודה טובים, כמו ספרית או מזכירה למשל

8. האם האישה הערביה שווה במעמדה לנשים אחרות בחברה הישראלית ?

לא, המעמד שלה יותר נמוך משאר הנשים, בגלל שהמעמד של כל האוכלוסייה הערבית הוא יותר נמוך

9. איך לדעתך יכולות הנשים הערביות להשתלב באופן ראוי בשוק העבודה בישראל ?

זה צריך לבוא מהממשלה, שתיתן יותר הזדמנויות לערבים בישראל, כדי להתפתח כלכלית והמעמד שלהם ישתפר

10. האם לדעתך השכלת נשים היא חשובה ?

בהחלט, ההשכלה היא מאוד חשובה, מי שרוצה להתקדם חייב ללמוד באוניברסיטה

11. האם אישה יכולה וצריכה לעבוד עבודה פיזית ?

היא כן יכולה, אבל אם יש לה אופציה אחרת, אז עדיף שלא, בגלל שיש לה פחות כוח מלגבר

האם יש קשיים או סכנות אחרות בעבודה בחקלאות ?

בעיקר סכנות פיזיות כמו כאבי גב

12. האם האישה בענף החקלאות היא אישה מנוצלת ? למה ?

אני לא חושבת שהיא מנוצלת, כי בסופו של דבר זה החלטה שלה אם לעבוד או לא, אף אחד לא מכריח אותה, וזה עדיף משהיא תשב בבית ולא תעבוד בכלל

האם את חוששת מפיטורין?

לא חוששת, בגלל שאני כבר הרבה שנים בעבודה הזאת, והתרגלו אלי

האם היא יכולה להתלונן על תנאי עבודתה או על בעיות אחרות שהיא נתקלת בפניהן בעבודה?

אם כן – בפני מי ?

אני יכולה להתלונן בפני הקבלן אם יש בעיות כלשהם בעבודה

האם יש תמיכה וחברות ועזרה בין הנשים האחרות שעובדות איתך בחקלאות?

כן בטח אנחנו תומכות ועוזרות כל הזמן אחת לשניה, אנחנו כמו משפחה

האם יש בעיות מיוחדות עם הקבלן?

בדרך כלל אין בעיות

הקבלן זה מישהו מוכר לך או למשפחתך ? או לבעלך ?

כן אנחנו מכירים אותו הרבה שנים

האם הילדים שלך יודעים את מה שאת עוברת בעבודה – על הקשיים שלך?

כן אני משתפת אותם מדי פעם על מה שקורה

האם את מספרת לבעלך על מה שאת עוברת בעבודה – על הקשיים שלך?

אנחנו מדברים על דברים אחרים, הוא עובד כל היום, ואין לו זמן בכלל

האם לחברות ? או לבני משפחה אחרים?

כן אני מספרת לחברות שלי על העבודה שלי ואיך אני מרגישה

האם החברה הערבית מודעת לקשיים של נשים ערביות העובדות בחקלאות?

תלוי איפה, החברה הערבית שונה מאוד, יש סוגים שונים, מי שגרים בעיר הגדולה לא מכירים את העבודה שלנו, שאנחנו עובדים בחקלאות

13. מה לדעתך מונע מהאישה הערביה להתקדם בחייה ?

המצב של החברה הערבית מונע, אם המצב של הערבים בישראל לא ישתפר, יהיה קשה לאישה הערבית להתקדם בחיים

מהן תוכניותיך לעתיד?

איפה את רואה את עצמך בעוד כמה שנים  מבחינה תעסוקתית?( ? סוג עבודה?

אני חושבת שאני אמשיך לעבוד בחקלאות, ואם תהיה לי הזדמנות למשהו יותר טוב, אז אני אעבוד בו

14. האם יש משהו נוסף שאת חושבת שצריך להוסיף ?

זה הכל

15. האם את מכירה מישהו נוסף שאני יכולה לראיין ?

כן יש לי חברות

תודה רבה לך על ההשתתפות

ראיון שישי-

שאלות לריאיון- לאישור מרצה

שלום אני גדיר

אני לומדת תואר ראשון ,סוציולוגיה וניהול, במכללה האקדמית צפת, תודה שהשתתפת בריאיון בנושא של נשים בשוק העבודה החקלאי .

 •  
 • אולי נתחיל בזה שתספרי לי על עצמך: כול מה שעולה בראשך : גיל, מספר ילדים , במה את עובדת ? מה למדת ? גיל נישואין … מה שאת רוצה.
 • نبدأ بأن تحدثيني عن نفسك.. ما يخطرك في بالك: عمرك، عدد أولادك، ماذا تعملين، ماذا تعلمت، جيل الزواج، ما يحلو لك..؟

שלום אני סיהאם, בת 43, אני מתגוררת בסכנין ויש לי 3 ילדים, בן ושתי בנות, אני עובדת בחקלאות, קוטפת פירות וירקות, עובדת עם קבלן, למדתי בבית ספר תיכון בסכנין

 • לכתוב איך היא לבושה (לבוש דתי או לא )
 • (كيف تلبس؟ لبس متحجبة أم لا)
 • לא דתי

 (ובעצם להשלים אח"כ או בסוף הראיון את השאלות הבאות)

שאלות רקע

 • גיל: ____43____
 • לאום: __ערביה___­­­­­­­___
 • 3. ארץ לידה: 1. ישראל     2. אחר ____________
 • 4. מצב משפחתי: 1. נשוי   2. אחר ________ (פרוד/ה גרוש/ה אלמן/ה רווק/ה)
 • 5. מספר שנות נישואין/זוגיות:  __21_____ 
 • מספר ילדים: __________
 • גיל ילד 1 ___19____ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 2 ___18____ (שנים) מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 3 ___16____ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 4  _______(שנים)  מין: 1. בן 2. בת        וכך הלאה……..

 רמת הזיקה שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                 לגמרי

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

רמת הזיקה של בן הזוג שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                  לגמרי         

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

מקום מגורים: 1. עיר מעורבת    2. עיר פלסטינית     3. ישוב כפרי 

מקום מגורים לפני הנישואין ___סכנין______ 

מקום מגורים לאחר הנישואין  ____סכנין_____ 

השכלה של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר _________    3. אחר __________     

מספר שנות השכלה: ____12_____

גיל בן הזוג: _____45_____

השכלה של בן/בת הזוג של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר _________    3. אחר __________     

18. מספר האחים שלך: ____1_______ מספר האחיות שלך: _____1______

19. תעסוקת ההורים שלך (בילדותך): תעסוקת האם : ___חייטת____ תעסוקת האב: בעל חנות

השכלת האם: ______תיכון_____ השכלת האב ____תיכון________

 • איך משפחת המוצא שלך מבחינת הדת ?
 • عائلتك (عائلة أهلك) هل هي متدينة أم لا؟ كيف تصفينها من ناحية دينية؟

מסורתיים קצת

 • איך משפחת הבעל מבחינת הדת ?
 • كيف عائلة أهلاك من ناحية دينية؟

לא מסורתיים

אז אם אפשר נתחיל בעוד שאלות על המשפחה הקרובה שלך

فلبندأ بالتحدث أكثر عن عائلتك..

 • האם את ובעלך מאותו הישוב ?

هل أنتما من نفس البلد؟

כן

 • מתי התחתנתם?

متى تزوجتما؟

לפני 21 שנה

 • איך הכרתם ?

كيف تعرفتما على بعضكما؟

דרך המשפחות שלנו, הם היו חברות

 • כמה זמן הכרתם לפני החתונה?

كم من الوقت تعرفتما على بعضكما قبل الزواج؟

שנה וחצי

 • איפה גרה משפחת בעלך ?

أين تسكن عائلة زوجك؟

בסכנין

2. את יכולה לספר לי במה את עובדת ואיך הגעת לזה ?

אני עובדת בחקלאות, אני מלקטת פירות, העבודה שלי היא דרך קבלן, הגעתי לעבודה הזאת, בגלל שהקבלן פרסם מודעה בעיתון שהוא מחפש עובדים, התקשרתי והוא קיבל אותי

תעסוקה

מצב תעסוקתי: 1. לא עובדת     2. עובדת במשרה חלקית     3. עובדת במשרה מלאה

מצב תעסוקתי של בן הזוג: 1. לא עובד     2. עובד במשרה חלקית     3. עובד במשרה מלאה

במה בעלך עובד ?

بماذا يعمل زوجك؟

בעלי עובד בחנות

כמה שעות כל אחד עובד ? (היקף המשרה)

كم ساعة تعملين وكم ساعة يعمل زوجك؟

אני עובדת 9 שעות, בעלי עובד 10 שעות כל היום, אבל זה משתנה

כמה זמן זה כבר כך (הכוונה לאותו היקף משרה ולאותה עבודה)  – האם השתנה בשנים האחרונות?

כבר הרבה שנים, אני 10 שנים עם אותו קבלן

ואם כן – מאיזו סיבה ? (לידת הילדים, החלטה לצאת ללימודים ולשלב לימודים, צרכי המשפחה, חוסר בעבודה, ולהפך: הילדים גדלו וכו')

אחרי לידת כל ילדי לקחתי הפסקה מהעבודה

במידה ומדובר בסיבה שאינה אבטלה וכד' –> אז האם היתה זו החלטה שהחלטת לבד?

האם החלטתם יחד? (היא ובעלה)

זה החלטה שקיבלתי ביחד עם בעלי

האם היו עוד גורמים מבני המשפחה שלך או שלו שהשפיעו על ההחלטה?

לא, רק אני ובעלי

האם היקף המשרה מקובל על מקום העבודה? (למשל רצו שתעבוד יותר שעות או פחות שעות?)

כן, זה מקובל

האם היה עלייך לשכנע או לבקש או לדרוש לעבוד במסגרת זו באופן שבו את עובדת?

לא, זה מסגרת עבודה רגילה

האם בעבודה שלך עובדות איתך נשים או גברים נוספים ?

נשים נוספות

 • האם עבדת לפני שהתחתנת ?  o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? ______________בחקלאות_______________________
 • האם עבדת אחרי החתונה ועד שהילדים נולדו? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? _______________חקלאות___________________________
 • האם עבדת אחרי שנולד לך הילד הראשון ? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? __________________________________________
 • הילד השני? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? __________________________________________
 • הילד השלישי? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? __________________________________________
 • וכו' – לגבי כל ילד
 • ולהבין אם היו שינויים בסטטוס התעסוקתי/ בסוג התעסוקה לטובה/ לרעה – מה היו הסיבות ? מי תמך בשינוי לכל כיוון ? מה היו עמדותיה לגבי השינויים?

השינויים היו בעיקר כשנולדו הילדים, אז לקחתי הפסקות קצרות, אחר כך חזרתי לעבוד

השכלה

ثقافة

 • למדת משהו לפני הנישואין?

هل تعلمت قبل الزواج؟

לא

 • אחרי הנישואין מה למדת ?

ماذا تعلمت بعد الزواج؟

לא למדתי

 • אם כן מי החליט שכן? ואם לא מי החליט לא?

اذا نعم من قرر ذلك واذا لا من قرر؟

אני החלטתי לא להמשיך ללמוד

האם יש לך העדפה איפה לעבוד (בסביבה יהודית או בתוך הישוב) ?

בישוב ערבי יותר טוב, כי זה יותר נוח

כמה זמן את/ה עובד/ת במקום העבודה הנוכחי: ____ ימים ______ חודשים ___11__ שנים

האם את רואה בעבודה זו עבודה זמנית?

לא, עבודה קבועה

האם את/ה חושש/ת מפיטורין ?    (.. לנסות להבין עד כמה הפיטורין קיימים/נוכחים בעולם של המרואיין/נת .. מה המשמעות של חוסר יציבות תעסוקתית)

לא אני לא חוששת, בגלל שאני מכירה את הקבלן טוב, ויש בינינו יחסים טובים

איך מצאת את העבודה?

(חיפשת לבד ? דרך חברות/חברים ? דרך קרובי משפחה ? מהעיתון/אינטרנט ? את מכיר/ה את הבעלים הכרות מוקדמת?)

חיפשתי שאלתי חברות אם הן מכירות עבודה טובה, והן המליצו לי על העבודה הזאת, התקשרתי לקבלן ואמר לי תבואי לעבודה

האם יש לך הפסקות בזמן העבודה?     

כן

אם כן:

כמה הפסקות במשמרת?  _1__ 

כמה זמן נמשכת כל הפסקה בערך?  _30__  דקות

האם את יכולה לקחת הפסקות מתי שאת/ה רוצה או צריכ/ה ?

לא, ביחד עם כולם

מתי את מתחילה לעבוד?

בחמש בבוקר

איך את מגיעה למקום העבודה?

באוטו של הקבלן

האם זמן הארוחה נחשב כזמן עבודה עליו מקבלים משכורת?   

לא

האם את מקבלת שכר לפי שעה ? 

לא, לפי יום

איך היית מגדירה את השכר שלך ? (גבוה/ בינוני / נמוך?)

נמוך

האם את מקבלת שכר לפי שעה ?

אם כן, שכר המינימום לשעה הינו כיום 28.49 ₪. האם את/ה מקבל/ת שכר מינימום לשעה? 

(כן, פחות משכר המינימום לשעה, יותר משכר המינימום לשעה)

פחות משכר מינימום

האם את מקבלת באופן קבוע תלוש שכר ?

שכר המינימום החודשי העדכני הוא 5300 ₪ למשרה מלאה. מה היה הסכום שקיבלת בפעם האחרונה:

(מתחת לשכר המינימום, שכר מינימום, מעל  לשכר המינימום)

2500

איך את מקבלת את השכר? (במזומן, בצ'ק, לפעמים במזומן לפעמים בצ'ק, בהפקדה ישירה לחשבון הבנק שלי)

במזומן

באיזה תאריך את מקבלת את השכר?  (בראשון לחודש, בין ה1 לחודש ועד החמישי לחודש, סביב העשירי לחודש,לא בתאריך קבוע)

בכל יום בסוף היום

האם היו מקרים שהיה עיכוב בקבלת השכר?

כן היו מקרים כאלה

האם יש מקום עבודה קודם אחר שעוד חייב לך כסף?

לא

האם בתלוש מצוינות כל השעות שאת/ה עובד/ת (האם התלוש משקף את עבודתך)?

אין תלוש

האם את עובדת שעות נוספות ?

לא

אם כן, האם את מקבלת שכר אחר (גבוה יותר) על שעות נוספות?

לא

האם את יכולה לבחור אם לעבוד שעות נוספות?

לא

האם את מקבלת חופשות?

לא

האם את/ה מקבל/ת דמי מחלה?

לא

האם את מקבלת מתנות בחג?

לא

3. מה את חושבת על היכולת של נשים ערביות לעבוד בעבודה טובה בשוק העבודה הישראלי ?(האם הן חוות אפליה כערביות / כנשים?)

אני חושבת שזה יותר קשה להם מאשר נשים אחרות בחברה הישראלית, בגלל שאין להם את הבסיס כמו חינוך והשכלה טובה

4. האם המצב של הנשים הערביות הוא טוב ?

אם מסתכלים על זה בכללי, אז הוא לא טוב, בהשוואה לנשים יהודיות למשל, הם מקבלות פחות שכר, ותנאים לא טובים

6. האם ענף החקלאות הוא ענף גברי או נשי ?

זה לא קשור, יכולים לעבוד בו גם גברים וגם נשים

7. מה את חושבת שנחשב למקצוע טוב בשביל האישה הערבית ?

כל מקצוע מכבד את בעליו, השאלה מה תנאי העבודה שלה ומה השכר שאותו היא מקבלת

8. האם האישה הערביה שווה במעמדה לנשים אחרות בחברה הישראלית ?

לא, המעמד שלה יותר נמוך, בגלל שמעמד החברה הערבית הוא יותר נמוך

9. איך לדעתך יכולות הנשים הערביות להשתלב באופן ראוי בשוק העבודה בישראל ?

הן צריכות לעבוד מחוץ לכפר שלהן, בישובים היהודיים, וגם ללמוד באוניברסיטה, מאוד חשוב

10. האם לדעתך השכלת נשים היא חשובה ?

בוודאי, זה דבר מאוד חשוב, רק ככה אפשר להשיג עבודה טובה

11. האם אישה יכולה וצריכה לעבוד עבודה פיזית ?

היא לא צריכה כי היא יותר חלשה פיזית, אבל אם אין ברירה, אז אפשר גם לעבוד בזה

האם יש קשיים או סכנות אחרות בעבודה בחקלאות ?

הקשיים בעיקר הם פיזיים, אין סכנות מיוחדות

12. האם האישה בענף החקלאות היא אישה מנוצלת ? למה ?

אני חושבת שכן, בגלל שהשכר שלה הוא מאוד נמוך, לעומת עבודות אחרות

האם את חוששת מפיטורין?

אני אישית לא חוששת בגלל שאני מכירה את הקבלן ויש לי יחסים טובים איתו

האם היא יכולה להתלונן על תנאי עבודתה או על בעיות אחרות שהיא נתקלת בפניהן בעבודה?

אם כן – בפני מי ?

כן אני יכולה להתלונן אם משהו לא בסדר, אני אתלונן בפני הקבלן

האם יש תמיכה וחברות ועזרה בין הנשים האחרות שעובדות איתך בחקלאות?

כן אנחנו חברות מאוד טובות, אנחנו עוזרות אחת לשניה גם מחוץ לעבודה, אנחנו שכנות גם

האם יש בעיות מיוחדות עם הקבלן?

לא אין בעיות מיוחדות, הקבלן הוא טוב

הקבלן זה מישהו מוכר לך או למשפחתך ? או לבעלך ?

אני מכירה אותו רק מהעבודה

האם הילדים שלך יודעים את מה שאת עוברת בעבודה – על הקשיים שלך?

כן אני מספרת להם כמה העבודה קשה, ואת מה שעובר עלי

האם את מספרת לבעלך על מה שאת עוברת בעבודה – על הקשיים שלך?

כן גם לו אני מספרת את כל הדברים האלה

האם לחברות ? או לבני משפחה אחרים?

גם את החברות שלי אני משתפת, לגבי מה שעובר עלי

האם החברה הערבית מודעת לקשיים של נשים ערביות העובדות בחקלאות?

אני חושבת שהחברה הערבית לא מודעת, וגם החברה היהודית לא מודעת לקשיים שעוברות הנשים שעובדות בחקלאות

13. מה לדעתך מונע מהאישה הערביה להתקדם בחייה ?

המסגרת החברתית שלה, המגזר הערבי עצמו שמגביל אותה, וגם החברה הישראלית שמפלה אותה

מהן תוכניותיך לעתיד?

איפה את רואה את עצמך בעוד כמה שנים  מבחינה תעסוקתית?( ? סוג עבודה?

אני חושבת שאולי אני אפתח עסק משל עצמי, כמו מספרה או סלון כלות

14. האם יש משהו נוסף שאת חושבת שצריך להוסיף ?

לא תודה

15. האם את מכירה מישהו נוסף שאני יכולה לראיין ?

חברות

תודה רבה לך על ההשתתפות

ריאיון שביעי-

שאלות לריאיון- לאישור מרצה

שלום אני גדיר

אני לומדת תואר ראשון ,סוציולוגיה וניהול, במכללה האקדמית צפת, תודה שהשתתפת בריאיון בנושא של נשים בשוק העבודה החקלאי .

 •  
 • אולי נתחיל בזה שתספרי לי על עצמך: כול מה שעולה בראשך : גיל, מספר ילדים , במה את עובדת ? מה למדת ? גיל נישואין … מה שאת רוצה.
 • نبدأ بأن تحدثيني عن نفسك.. ما يخطرك في بالك: عمرك، عدد أولادك، ماذا تعملين، ماذا تعلمت، جيل الزواج، ما يحلو لك..؟

אני סומייה, אני בת 38, אני עובדת בחקלאות בליקוט פירות וירקות, יש לי שלושה ילדים, אני נשואה, בעלי עובד כפועל בניין

 • לכתוב איך היא לבושה (לבוש דתי או לא )
 • (كيف تلبس؟ لبس متحجبة أم لا)
 • דתי

 (ובעצם להשלים אח"כ או בסוף הראיון את השאלות הבאות)

שאלות רקע

 • גיל: ____38____
 • לאום: ___ערביה__­­­­­­­___
 • 3. ארץ לידה: 1. ישראל     2. אחר ____________
 • 4. מצב משפחתי: 1. נשוי   2. אחר ________ (פרוד/ה גרוש/ה אלמן/ה רווק/ה)
 • 5. מספר שנות נישואין/זוגיות:  ___15____ 
 • מספר ילדים: _____3_____
 • גיל ילד 1 ___12____ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 2 ____10___ (שנים) מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 3 ____8___ (שנים)  מין: 1. בן 2. בת
 • גיל ילד 4  _______(שנים)  מין: 1. בן 2. בת        וכך הלאה……..

 רמת הזיקה שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                 לגמרי

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

רמת הזיקה של בן הזוג שלך לדת:       

    לגמרי                                                                                                                  לגמרי         

    דתי/ה                                                      מסורתי/ת                                                חילוני

      10            9            8            7            6            5            4            3            2            1

מקום מגורים: 1. עיר מעורבת    2. עיר פלסטינית     3. ישוב כפרי 

מקום מגורים לפני הנישואין ____סכנין_____ 

מקום מגורים לאחר הנישואין  _____סכנין____ 

השכלה של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר _________    3. אחר __________     

מספר שנות השכלה: ____12_____

גיל בן הזוג: _______40_____

השכלה של בן/בת הזוג של המרואיין/נת: 1. תיכונית  2. אקדמית, תואר _________    3. אחר __________     

18. מספר האחים שלך: ____2___ מספר האחיות שלך: ___3____

19. תעסוקת ההורים שלך (בילדותך): תעסוקת האם : __עקרת בית_____ תעסוקת האב: נהג טרקטור

השכלת האם: _____תיכון_______ השכלת האב _____תיכון_______

 • איך משפחת המוצא שלך מבחינת הדת ?
 • عائلتك (عائلة أهلك) هل هي متدينة أم لا؟ كيف تصفينها من ناحية دينية؟

דתייה

 • איך משפחת הבעל מבחינת הדת ?
 • كيف عائلة أهلاك من ناحية دينية؟

מסורתית

אז אם אפשר נתחיל בעוד שאלות על המשפחה הקרובה שלך

فلبندأ بالتحدث أكثر عن عائلتك..

 • האם את ובעלך מאותו הישוב ?

هل أنتما من نفس البلد؟

כן מאותו היישוב

 • מתי התחתנתם?

متى تزوجتما؟

לפני 15 שנה

 • איך הכרתם ?

كيف تعرفتما على بعضكما؟

דרך שידוך

 • כמה זמן הכרתם לפני החתונה?

كم من الوقت تعرفتما على بعضكما قبل الزواج؟

שנה

 • איפה גרה משפחת בעלך ?

أين تسكن عائلة زوجك؟

סכנין

2. את יכולה לספר לי במה את עובדת ואיך הגעת לזה ?

אני עובדת בליקוט פירות וירקות שונים, לפי העונה שבה הם צומחים, הגעתי לזה דרך חברה משותפת שגם היא עבדה בעבודה הזאת, והיא המליצה עלי לקבלן

תעסוקה

מצב תעסוקתי: 1. לא עובדת     2. עובדת במשרה חלקית     3. עובדת במשרה מלאה

מצב תעסוקתי של בן הזוג: 1. לא עובד     2. עובד במשרה חלקית     3. עובד במשרה מלאה

במה את עובדת ?

بماذا تعملين؟

בליקוט פירות וירקות

במה בעלך עובד ?

بماذا يعمل زوجك؟

פועל בניין

כמה שעות כל אחד עובד ? (היקף המשרה)

كم ساعة تعملين وكم ساعة يعمل زوجك؟

אני שמונה שעות, בעלי עובד 12 שעות

כמה זמן זה כבר כך (הכוונה לאותו היקף משרה ולאותה עבודה)  – האם השתנה בשנים האחרונות?

ואם כן – מאיזו סיבה ? (לידת הילדים, החלטה לצאת ללימודים ולשלב לימודים, צרכי המשפחה, חוסר בעבודה, ולהפך: הילדים גדלו וכו')

בזמן שבו ילדתי את הילדים, לקחתי קצת הפסקה מהעבודה כמה שנים, כדי לטפל בילדים, אחר כך חזרתי לעבודה

במידה ומדובר בסיבה שאינה אבטלה וכד' –> אז האם היתה זו החלטה שהחלטת לבד?

האם החלטתם יחד? (היא ובעלה)

החלטתי ביחד עם בעלי, בגלל שחשבנו האם זה חשוב לטפל בילדים קודם כל

האם היו עוד גורמים מבני המשפחה שלך או שלו שהשפיעו על ההחלטה?

אמא שלי גם אמרה לי לנוח קצת מהעבודה ולטפל בילדים

האם היקף המשרה מקובל על מקום העבודה? (למשל רצו שתעבוד יותר שעות או פחות שעות?)

כן ככה עובדות כל הבנות

האם היה עלייך לשכנע או לבקש או לדרוש לעבוד במסגרת זו באופן שבו את עובדת?

לא, ככה זה אצל כולן

האם בעבודה שלך עובדות איתך נשים או גברים נוספים ?

יש נשים נוספות שעובדות איתי

 • האם עבדת לפני שהתחתנת ?  o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? ______________בחקלאות_______________
 • האם עבדת אחרי החתונה ועד שהילדים נולדו? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? _______________חקלאות___________________________
 • האם עבדת אחרי שנולד לך הילד הראשון ? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? __________________________________________
 • הילד השני? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? __________________________________________
 • הילד השלישי? o כן  o לא
 • אם כן במה ואיפה ? __________________________________________
 • וכו' – לגבי כל ילד
 • ולהבין אם היו שינויים בסטטוס התעסוקתי/ בסוג התעסוקה לטובה/ לרעה – מה היו הסיבות ? מי תמך בשינוי לכל כיוון ? מה היו עמדותיה לגבי השינויים?

בעיקר כשנולדו הילדים, לקחתי קצת הפסקה

השכלה

ثقافة

 • למדת משהו לפני הנישואין?

هل تعلمت قبل الزواج؟

לא

 • אחרי הנישואין מה למדת ?

ماذا تعلمت بعد الزواج؟

לא למדתי

 • אם כן מי החליט שכן? ואם לא מי החליט לא?

اذا نعم من قرر ذلك واذا لا من قرر؟

אני החלטתי לבד, כי רציתי לעבוד

האם יש לך העדפה איפה לעבוד (בסביבה יהודית או בתוך הישוב) ?

אני מעדיפה לעבוד בישוב ערבי, כי זה יותר קרוב אלי, אבל אם אין בריריה, אני אעבוד איפה שניתן

כמה זמן את/ה עובד/ת במקום העבודה הנוכחי: ____ ימים ______ חודשים ___7__ שנים

האם את רואה בעבודה זו עבודה זמנית?

לא, זה לא עבודה זמנית

האם את/ה חושש/ת מפיטורין ?    (.. לנסות להבין עד כמה הפיטורין קיימים/נוכחים בעולם של המרואיין/נת .. מה המשמעות של חוסר יציבות תעסוקתית)

לפעמים אני דואגת מפיטורין, אם אני אבה עם הקבלן או משהו כזה, אבל בדרך כלל לא מפחדת

איך מצאת את העבודה?

(חיפשת לבד ? דרך חברות/חברים ? דרך קרובי משפחה ? מהעיתון/אינטרנט ? את מכיר/ה את הבעלים הכרות מוקדמת?)

דרך חברה שלי היא הייתה גם עובדת פה

האם יש לך הפסקות בזמן העבודה?     

כן

אם כן:

כמה הפסקות במשמרת?  __1_ 

כמה זמן נמשכת כל הפסקה בערך?  __30_  דקות

האם את יכולה לקחת הפסקות מתי שאת/ה רוצה או צריכ/ה ?

לא

מתי את מתחילה לעבוד?

חמש בבוקר

איך את מגיעה למקום העבודה?

ברכב של הקבלן

האם זמן הארוחה נחשב כזמן עבודה עליו מקבלים משכורת?   

לא

האם את מקבלת שכר לפי שעה ? 

לא

איך היית מגדירה את השכר שלך ? (גבוה/ בינוני / נמוך?)

נמוך

האם את מקבלת שכר לפי שעה ?

אם כן, שכר המינימום לשעה הינו כיום 28.49 ₪. האם את/ה מקבל/ת שכר מינימום לשעה? 

(כן, פחות משכר המינימום לשעה, יותר משכר המינימום לשעה)

פחות משכר מינימום

האם את מקבלת באופן קבוע תלוש שכר ?

שכר המינימום החודשי העדכני הוא 5300 ₪ למשרה מלאה. מה היה הסכום שקיבלת בפעם האחרונה:

(מתחת לשכר המינימום, שכר מינימום, מעל  לשכר המינימום)

2700

איך את מקבלת את השכר? (במזומן, בצ'ק, לפעמים במזומן לפעמים בצ'ק, בהפקדה ישירה לחשבון הבנק שלי)

במזומן

באיזה תאריך את מקבלת את השכר?  (בראשון לחודש, בין ה1 לחודש ועד החמישי לחודש, סביב העשירי לחודש,לא בתאריך קבוע)

בכל יום אחרי העבודה

האם היו מקרים שהיה עיכוב בקבלת השכר?

כן היו מקרים כאלה

האם יש מקום עבודה קודם אחר שעוד חייב לך כסף?

לא

האם בתלוש מצוינות כל השעות שאת/ה עובד/ת (האם התלוש משקף את עבודתך)?

אין תלוש

האם את עובדת שעות נוספות ?

לא

אם כן, האם את מקבלת שכר אחר (גבוה יותר) על שעות נוספות?

לא

האם את יכולה לבחור אם לעבוד שעות נוספות?

לא

האם את מקבלת חופשות?

לא

האם את/ה מקבל/ת דמי מחלה?

לא

האם את מקבלת מתנות בחג?

לא

3. מה את חושבת על היכולת של נשים ערביות לעבוד בעבודה טובה בשוק העבודה הישראלי ?(האם הן חוות אפליה כערביות / כנשים?)

אני חושבת שנשים ערביות מופלות לרעה, והמצב התעסוקתי שלהן לא טוב, בגלל שהן נמצאות בתחתית הסולם החברתי במדינת ישראל

4. האם המצב של הנשים הערביות הוא טוב ?

המצב שלהן לא טוב, ואת ז משקף המצב הכלכלי שלהן

6. האם ענף החקלאות הוא ענף גברי או נשי ?

זה ענף גם גברי וגם נשי, כי עובדים בו גם גברים וגם נשים

7. מה את חושבת שנחשב למקצוע טוב בשביל האישה הערבית ?

מקצוע טוב בשביל אישה הוא המקצוע שנותן לה נחת וחיים טובים, משכורת גבוה, ולא בעבודה פיזית כמו בחקלאות, כמו למשל קופאית בסופרמרקט

8. האם האישה הערביה שווה במעמדה לנשים אחרות בחברה הישראלית ?

לא בכלל לא, היא לא שווה לא לגברים באופן כללי, וגם לא לנשים יהודיות

9. איך לדעתך יכולות הנשים הערביות להשתלב באופן ראוי בשוק העבודה בישראל ?

הם צריכות קודם כל ללכת ללמוד כדי שתהיה להם תעודה ביד, ורק אחר כך הן יכולות למצוא עבודה טובה

10. האם לדעתך השכלת נשים היא חשובה ?

כן אני חושבת שהיא חשובה מאוד, היא תעזור להם למצוא עבודה טובה

11. האם אישה יכולה וצריכה לעבוד עבודה פיזית ?

לא, לפי דעתי אישה לא צריכה לעבוד עבודה פיזית כי זה קשה לה

האם יש קשיים או סכנות אחרות בעבודה בחקלאות ?

יש סכנות מהשמש, בגלל שכל היום בשמש

12. האם האישה בענף החקלאות היא אישה מנוצלת ? למה ?

כן, בגלל שהיא מקבלת משכורת מאוד נמוכה, והיא עובדת עבודה קשה

האם היא יכולה להתלונן על תנאי עבודתה או על בעיות אחרות שהיא נתקלת בפניהן בעבודה?

אם כן – בפני מי ?

כן אני יכולה להתלונן בפני הקבלן, אם יש בעיות בעבודה

האם יש תמיכה וחברות ועזרה בין הנשים האחרות שעובדות איתך בחקלאות?

כן החברות שלי תומכות בי מאוד

האם יש בעיות מיוחדות עם הקבלן?

בעיקרון אין בעיות מיוחדות עם הקבלן שלנו

הקבלן זה מישהו מוכר לך או למשפחתך ? או לבעלך ?

אני מכירה אותו רק מהעבודה, הוא מחוץ ליישוב שלנו

האם הילדים שלך יודעים את מה שאת עוברת בעבודה – על הקשיים שלך?

כן אני מספרת להם לפעמים, על מה שעובר עלי בעבודה

האם את מספרת לבעלך על מה שאת עוברת בעבודה – על הקשיים שלך?

כן אני מספרת לו הכל, לא רק על מה שקורה בעבודה

האם לחברות ? או לבני משפחה אחרים?

כן בעיקר לאמא שלי אני משתפת אותה בהכל

האם החברה הערבית מודעת לקשיים של נשים ערביות העובדות בחקלאות?

אני חושבת שהם כן מודעים לבעיה של הנשים בעבודות החקלאיות, בגלל שיש הרבה נשים ערביות שעובדות בחקלאות ולכן יש מודעות

13. מה לדעתך מונע מהאישה הערביה להתקדם בחייה ?

קודם כל היא עצמה, היא צריכה לרצות את זה, אם היא תעבוד קשה, היא תצליח

מהן תוכניותיך לעתיד?

איפה את רואה את עצמך בעוד כמה שנים  מבחינה תעסוקתית?( ? סוג עבודה?

אני חושבת שאולי אני אלמד מקצוע בעתיד, ואעבוד בעבודה אחרת, שהיא עם שכר יותר טוב

14. האם יש משהו נוסף שאת חושבת שצריך להוסיף ?

לא, זה הכל

15. האם את מכירה מישהו נוסף שאני יכולה לראיין ?

חברות שלי

תודה רבה לך על ההשתתפות