Skip to content

סמינר בנושא: מדיניות בריאות חלק א' וחלק ב'- סילבוס

ביה"ס לסעוד ע"ש הנריטה סאלד של הדסה בפקולטה לרפואה – האוניברסיטה העברית, ירושלים

והשלוחות באסף הרופא ובקפלן

סמינר בנושא: מדיניות בריאות

חלק א' וחלק ב'

מס' הקורס: סמינר: 91440

מרכזות הקורס: קמפוס הדסה -ד"ר אניטה נובל

                     קמפוס קפלן – ד"ר הילה תם ומר יורם נבו

                    קמפוס אסה"ר – גב, ילנה מעוז

מורה הקורס:     גב' חני שרודר

היקף הקורס: קורס השנתי – 4 נ.ז.

מועד הקורס: סמסטר א', ימי  ב'

תיאור הקורס:

הסמינר יקנה לסטודנטים לסיעוד הבנה בנוגע למושגי היסוד של מדיניות בריאות. במהלך הסמינר תהיה היכרות עם תהליכי מדיניות בריאות עיקריים בישראל והשפעתם על בריאות הציבור. הסמינר יאפשר היכרות עם גישות לתיאור וניתוח של תהליכים של קביעת מדיניות בעולם הבריאות והכלים השונים לביצועם. 

תיאור כללי של הקורס: הסמינר הוא קורס בשלבי הלימוד המתקדמים לתואר. הקורס משלב לימוד מעמיק בתחום עיוני אשר קשור לעשייה הסיעודית יחד עם תרגול מיומנויות באוריינות אקדמית. הקורס מתחלק לחלק א וחלק ב' כפי שמצוין בהנחיות לקורס. בחלק א' הסטודנטים יחשפו לתחום היידע, יבחרו ויסקרו את נושא עבודת הסמינר שלהם כולל הצגה חלקית בפני הקבוצה, הלומדים יתנסו במתן משוב והערכת עמיתים. בחלק ב' יפתחו הסטודנטים בהנחיית מרכז הסמינר את עבודות הסמינר שלהם בפגישות פרטניות ו/או קבוצתיות ובסופו הסטודנטים יציגו את נושא החקר במתכונת של הצגה בכנס מקצועי, הסטודנטים גם יציגו בתאריך המיועד עבודה סמינריונית כתובה בהתאם לכללי הכתיבה האקדמית.

בחלק הראשון המיקוד הוא על העשרה בתוכן/תחום וובאוריינות אקדמית. המפגשים מיועדים לעיבוד סוגיות מהתחום על בסיס קריאה ביקורתית של ספרות מקצועית (הרצאות/דיונים). וכן ל"מעבדת כתיבה". "המעבדה" מיועדת לתמוך וללוות סטודנטים בתהליך הכנת חלקי העבודה הסמינריונית. הסטודנטים יקבלו הנחיות לכתיבה אקדמית שכולל APA עם דגש מיוחד לפתוח יכולת ניתוח ביקורתי וסינתזה של ספרות מקצועית בנושא נבחר. לקראת סוף החלק הראשון של הסמינר, המפגשים יוקדשו להצגה בע"פ של פרק מהעבודה ובקורת של המשתתפים.

עמידה בדרישות בקורס זה היא דרישת קדם להשתתפות בקורס השני (סמסטר ראשון שנה ד).

דרישות קדם:

1. קורס אוריינות אקדמית (קורס מס' 91416)

2. קורס מבוא לשיטות מחקר (קורס מס' 91118)

דרישות קדם לחלק ב'

1. עמידה בדרישות קורס סמינר חלק א'

מטרת הקורס:

העמקת ידע במדיניות בריאות- בהיבטיו הנקשרים לתחום הסיעוד

לפתח אצל הלומד מיומנויות מתקדמות באוריינות אקדמית בסיעוד

יעדים:

בסיום הקורס, הסטודנטים יוכלו:

 • להכיר גישות ותהליכים שונים של מדיניות בריאות
 • לנתח את מערכת הבריאות בישראל ואת מדיניות הבריאות.
 • תהליך תכנון וקביעת מדיניות
 • להכיר את ה"שחקנים" העיקריים במערכת הבריאות
 • ינתחו את הסוגיות בעזרת ספרות מקצועית
 • לנתח ולערוך סינתזה של התכנים וגיבושם לכלל הצגה שיטתית, מלוכדת, עקבית, בהירה, מדייקת וביקורתית
 • לקיים דיון מקצועי בנושא הנבחר
 • להפגין מיומנות מתן משוב
 • v     לדון ביישום ממצאי מחקר בשדה הקליני
 • לבצע  סקירת ספרות מושכלת ומעמיקה במאגרי מידע רלוונטיים
 • לדון בע"פ ובכתב בצורה ביקורתית על ספרות
 • להפגין יכולות כתיבה אקדמית שיכללו התייחסות ביקורתית לספרות, הצגת המידע ממקורות תוך מיזוג הטקסטים, התקדמות הגיונית בפתוח רעיון  והצגת מסקנות מבוססות ראיות
 • ליישם את כללי הAPA-  בסגנון הכתיבה וההצגה של הנושא (כולל הפניה למקורות ורישום מקורות)
 • לדון בהשלכות הנושא הנבחר לסיעוד
 • לכתוב עבודת סמינר מעמיקה וברורה תוך שלוב ספרות שמפתחת את בסיס הראיות לנושא הנבחר

חלק א' – שיטות הוראה:

הרצאות, דיונים, משובים מובנים הדדיים של המשתתפים, הצגות סטודנטים, פעילויות המשלבות חומר תיאורטי ויישומי באמצעות: דיונים, תצפיות, *שיחות פרטניות.

(*חלק ב')

חלק א' – דרישות הסמינר:

          1.  בחירה של נושא מתאים לתחום הסמינר  

          2.  הגשה של כותרת לעבודה סמינריונית, תוכן עניינים ורשימת מקורות לאישור 

          3.  עיבוד נושא נבחר דרך סקירת ספרות על פי עקרונות האוריינות האקדמית (חיפוש במאגרי מידע,    

     זיהוי ספרות רלוונטית, ניתוח ודיון בצורה ביקורתית ומשולבת בספרות זו).    

4.  הצגה בע"פ של פרק מתוך סקירת הספרות בצורה ביקורתית ואינטגרטיבית (ראה תדריך)

          5.  מתן וקבלה מעמיתים וממרכז הקורס ביקורת בונה על המטלות בקורס על פי קריטריונים.

6. הגשה של סכום בכתב  של העבודה הסמינריונית שיכלול: את כותרת הסמינר, את תוכן   

העניינים, סקירת ספרות של פרק אחד מהעבודה הסמינריונית (עד 4 עמודים) ורשימת מקורות  לאחר    עיבוד מעמיק של הפרק (ראה תדריך).

7. הגשת עבודה סמינריונית על פי ההנחיות.

8. כל יום איחור בהגשת העבודה יגרור ירידה בציון.

הרכב הציון הסופי:                                               

 1. עבודה סמינריונית בכתב                                                    80%
 • הצגה בע"פ של העבודה הסמינריונית בכתה                           15%
 • בקורות על עבודות של עמיתים                                             5%   
 • חלק א' שווה ל-40% מהציון הסופי
 • חלק ב' שווה ל-60% מהציון הסופי
 • נדרש ציון 60% לפחות בכל אחד מחלקי הציון הסופי


חלק א' – דרישות וחישוב הציון:

1.  בחירה של נושא מתאים לתחום הסמינר  

2.  הגשה של כותרת לעבודה סמינריונית, תוכן עניינים ורשימת מקורות לאישור 

3.  עיבוד נושא נבחר דרך סקירת ספרות על פי עקרונות האוריינות האקדמית (חיפוש במאגרי מידע,    

     זיהוי ספרות רלוונטית, ניתוח ודיון בצורה ביקורתית ומשולבת בספרות זו).    

4.  הצגה בע"פ של פרק מתוך סקירת הספרות בצורה ביקורתית ואינטגרטיבית (ראה תדריך).

5.  מתן וקבלה מעמיתים וממרכז הקורס ביקורת בונה על המטלות בקורס על פי קריטריונים.

6. הגשה של סיכום בכתב  של העבודה הסמינריונית שיכלול: את כותרת הסמינר, את תוכן   

העניינים, סקירת ספרות של פרק אחד מהעבודה הסמינריונית (עד 4 עמודים) ורשימת מקורות  לאחר    עיבוד מעמיק של הפרק (ראה תדריך).

7. כל מטלה בכתב ובע"פ יש הציג עפ"י כללי ה- APA כגון: יש לאזכר חומרים שנלקחו מהמקורות ואין להעתיק חומרים ישר מהמקורות אלא לסכם את עיקר הרעיונות העולים מהם.

8. הגשת עבודה סמינריונית על פי ההנחיות.

9. כל יום איחר בהגשת העבודה יגרום לירידה בציון.

 דרישות
 הגשה בכתב של נושא, כותרת, רציונל/חשיבות, ושאלת החקר, ורשימת מקורות (ראשונית)  לעבודה סמינריונית  לאישור מרכזת הסמינר לא יאוחר מ- 6/11/2022  
 קריאת חובה כהכנה לכל מפגש לפי בקשת מרכזת הקורס  
 הגשה בכתב של עיבוד ראשונישל כותרת רציונל ותוכן העניינים של העבודה הסמינריונית ההגשה תהיה רק דרך אתר (מודל) הקורס** מועד ההגשה באתר עד  11:55 יום  חמישי השבוע לפני הדיון בכיתה (כדי לאפשר לחברי הסמינר האחרים לתת ביקורת כמשוב).  
 הגשה שבועית של ביקורת בכתב על ההגשות של המטלה בסעיף 3 (כותרת, רציונל ותוכן עניינים) של כל חברי הסמינר (מבוסס על הקריטריונים לחישוב הציון והקריטריונים לקריאה ביקורתית מקורס שיטות מחקר). על כל סטודנט להעלות למודל ולהגיש העתק למרכזת הקורס בתחילת השיעור ולשמור עוד העתק לצורך דיון בכיתה. נדרש מכל הסטודנטים בסמינר להגיש ביקורת על כל העמיתים  עמוד שלם (לא פתק) לכל הגשה, שיכלול שם המגיש ושם הנותן את הביקורת אי הגשה בזמן משמעותה ציון 0 לאותו שבוע  
 הגשה בכתב של עבוד ראשונישל פרק נבחר בעבודה הסמינריונית**   מבוסס על 4 מאמרים לפחות, מתוכם אפשרות למאמר אחד לא מחקרי  
 הגשת ביקורת בכתב על ההגשות של המטלה בסעיף 5 של חברי הסמינר (מבוסס על הקריטריונים לחישוב הציון והקריטריונים לקריאה ביקורתית מקורס שיטות מחקר). על כל סטודנט להעלות למודל ולהגיש העתק למרכזת הקורס בתחילת השיעור ולשמור עוד העתק לצורך דיון בכיתה. נדרש מכל הסטודנטים בסמינר להגיש ביקורת על כל העמיתים ניתן להגיש בכתב יד, בעמוד שלם (לא פתק) לכל הגשה, הכולל שם המגיש ושם הנותן את הביקורת אי הגשה בזמן משמעותה ציון 0 לאותו שבוע  
 הגשה בכתב והצגה בע"פ (במצגת) בכתה של עבוד מתקדם של פרק אחד מתוך העבודה הסמינריונית** זמן ההצגה לא יארך מ- 10 דקות. (לאחר 10 דקות המורה יעצור את ההצגה והציון יינתן לפי אותו חלק שהוצג.) ביום חמישי לפני מועד ההצגה, יעלה הסטודנט המציג לאתר הקורס את המצגת
 הגשת ביקורת בכתב על ההגשות של המטלה בסעיף 7 של חברי הסמינר (מבוסס על הקריטריונים להצגה בע"פ ולקריאה ביקורתית מקורס שיטות מחקר).   על כל סטודנט להעלות למודל ולהגיש העתק למרכזת הקורס בתחילת השיעור ולשמור עוד העתק לצורך דיון בכיתה. נדרש מכל הסטודנטים בסמינר להגיש ביקורת על כל העמיתים ניתן להגיש בכתב יד, בעמוד שלם (לא פתק) לכל הגשה, הכולל שם המגיש ושם הנותן את הביקורת אי הגשה בזמן משמעותה ציון 0 לאותו שבוע
 הגשה בכתב (מודפס) של הפרק מתוך העבודה הסמינריונית (שהוצג בע”פ) במבנה עבודה סופית (דף שער, תוכן עניינים, סקירת ספרות ורשימת מקורות) לא יאוחר מ- 2/2/2023
  נדרש ציון 60% לפחות בכל אחד מחלקי הציון הסופי.  
  כל מטלה בכתב ובע"פ יש הציג עפ"י כללי ה- APA כגון: יש לאזכר חומרים שנלקחו מהמקורות ואין להעתיק חומרים ישר מהמקורות אלא לסכם את עיקר הרעיונות העולים מהם.
 נוכחות חובה (ראה תקנון האוניברסיטה.( 6.1.14 חובת השתתפות בקורסים. השתתפות התלמידים בשיעורים, תרגילים, סמינריונים, הוראה במעבדה וכו' היא חובה. אי השתתפות סדירה בלימודים אלה, לרבות בשל חפיפת קורסים, עלולה לשלול מן התלמיד את זכותו לקבל ציון סופי בקורס.  

(*) אי הגשה במועד משמעותה אי עמידה בדרישות הקורס והקורס לא יחשב כנלמד.

(**) מטלות מסעיפים 7,5,3 יש להעלות לאתר מודל עם שם המגיש בכותרת המסמך לא יאוחר מיום חמישי ב- 8:00 (יאפשר זמן לקריאת החומרים בהתאם לדרישות).

(***) מטלות מסעיפים 4,6 יש להביא ביום ההצגה עם שם המגיש בכותרת המסמך לא יאוחר מיום ראשון ב 7:50 בבוקר (יאפשר זמן לקריאת החומרים בהתאם לדרישות)

(****)הערה: לפי הנחיות של אונ' העברית, אסור לבצע כל מחקר (שכולל ראיונות, תצפיות או שאלונים, וכו') בלי הכשרה אתית לכל חוקר/ת (או עוזר/ת מחקר) וללא אישור ע"י ועדת אתיקה. במסגרת הסמינריונים, הסטודנטים לא יבצעו כל מחקר. ניתן ליצור קשר עם מומחה בנושא רק לענות על שאלות מקצועיות בתחום מומחיותו. אסור לקבל מידע שקשור תפקודו האישי. כל ראיון יצויין כתקשורת אישית לפי APA, 2020. https://research.huji.ac.il/page/Guidelines_For_Experiments_Involving_Human_Subjects_Hebrew

חלק ב'

דרישות:

 1. הכנת רשימת ספרות מעודכנת ע"פ APA מהדורה 7 (2020).
 2. הכנה תוכן עניינים מעודכן על פי כל המקורות מן הספרות.
 3. הצגה בע"פ בכתה של הנושא הנבחר (תוכן העבודה)  במתכונת של הצגה בכנס )20 דק') ב-4 מפגשים האחרונים של הסמסטר.
 4. הכנת ביקורת בע"פ ובכתב על העבודות שמוצגות בכתה. כל סטודנט/ית בסמינר יקראו את המצגות שתועלנה לאתר בקורס בשבוע שקודם להצגתן בשיעור וחתכוננו לבקר אותן בעל פה. כל סטודנט/ית י/תבקר בכתב ובעל פה עבודה של  סטודנטים אחרים.
 5. נדרש ציון 60% לפחות בכל אחד מחלקי הציון הסופי.
 6. הגשת העבודה הסמינריונית בכתב עד תאריך 15/5/2023.     

הבהרה:           

 1. כל דו"ח/ עבודה בכתב יש  להציג עפ"י כללי ה- APA מהדורה 7 (2020) הכולל למשל  את המחויבות לאזכר חומרים שנלקחו מהמקורות הראשוניים. אין להעתיק חומרים ישר מהמקורות, אלא לסכם את עיקר הרעיונות העולים מהם.
 2. רשימת הספרות אמורה לכלול לפחות 10 מקורות.
 3. אורך העבודה יהיה 20 עמודים, לא כולל נספחים (אות מסוג "אריאל", בגודל, רווח כפול).
 4. הגשת עבודה סמינריונית על פי ההנחיות (ראה דף 5-6) והגשתה דרך מודל.
 5. אי הגשה במועד משמעותה אי עמידה בדרישות הקורס והקורס לא יחשב כנלמד.
 6. יש להעלות כל מטלה לאתר מודל עם שם המגיש בכותרת המסמך לא יאוחר מיום חמישי ב- 8:00 (יאפשר זמן לקריאת החומרים בהתאם לדרישות).
 7. ביום ההצגה, יש להעלות עם שם המגיש בכותרת. המסמך לא יאוחר מיום ראשון ב 7:50 בבוקר (יאפשר זמן לקריאת החומרים בהתאם לדרישות)
 8. לפי הנחיות של אונ' העברית, אסור לבצע כל מחקר (שכולל ראיונות, תצפיות או שאלונים, וכו') בלי הכשרה אתית לכל חוקר/ת (או עוזר/ת מחקר) וללא אישור ע"י ועדת אתיקה. במסגרת הסמינריונים, הסטודנטים לא יבצעו כל מחקר. ניתן ליצור קשר עם מומחה בנושא רק לענות על שאלות מקצועיות בתחום מומחיותו. אסור לקבל מידע שקשור תפקודו האישי. כל ראיון יצויין כתקשורת אישית לפי APA, 2020. https://research.huji.ac.il/page/Guidelines_For_Experiments_Involving_Human_Subjects_Hebrew


טופס בחירת נושא עבודה

ההגשה למורה לא תאוחר מה-6/11/2022   

שם הסטודנט: _____________________    מס' ת.ז.: _______________________                                     

נושא העבודה:  ____________________________________________________________

נימוק לבחירת הנושא שכולל שאלת החקר: _______________________________________________________________________

    ________________________________________________________________________

ציין מקור אחד או שנים  העוסקים  בנושא:

 1. __________________________________________________________________
 1. __________________________________________________________________

הטופס יוחזר לסטודנט תוך שבוע עם ציון מועד הצגת הנושא בפני הכיתה.

חתימת המורה (אישור הנושא) ______________________ __________________

חלק א' – קריטריונים לניתוח ביקורתי

של כותרת ותוכן עניינים לעבודה סמינריונית

הכותרת:  ___________________________________________________

הביקורת ביחס למרכיבים שצריכה לכלול הכותרת:

 • האם היא כוללת את כל המרכיבים הנדרשים?
 • מה חסר?

תוכן העניינים:

הביקורת ביחס אילו למרכיבים הנכללים בתוכן העניינים

 • האם התוכן עניינים נכלל כל המרכיבים הנדרשים?
 • מה חסר?

יש לבסס את הביקורת על:

"קריטריונים לניתוח ביקורתי" מקורס מבוא לשיטות מחקר וקריאה ביקורתית וכללי רישום אקדמי על פי APA.

חלק א'קריטריונים לציון להצגה בע"פ:

שם סטודנט: ________________   נושא העבודה: ______________________

תנאים  מוקדמים לביצוע הצגה: ראה סעיף 7 ב ו-ג

מבוא לעבודה המלאה:    10%
 הצגת הנושא שכולל שאלת חקר2 
 רציונאל לבחירת הנושא כולל התייחסות לעשייה סעודית המקצועית ומדיניות בריאות4 
  מה תכלול העבודה (הצגת תוכן עניינים של כל הפרקים בעבודה)4 
תוכן ומבנה הפרק הנבחר:  83%
 הקדמה לפרק (כולל תוכן הפרק – הצגת פרק3 
 ארגון הגיוני של תת הפרקים (נובע מהבניה של התוכן בצורה זורמת והררכית, שגם באה  לידי בטוי בכותרות של תת הפרקים למשל מהפשוט למורכב, מהכלל לפרט, מלוח זמנים רלונטי)10 
 דיון כוללני15 
 הצגה של ספרות עדכנית                              10 
     . 5.  דיון בקורתי על איכות הספרות ועל תכנים בספרות15 
 הצגת הספרות בצורה אנטגרטיבית15 
 סכום הפרק כולל מעבר לפרק הבא                                                                                                         5 
 אזכור מקורות בגוף השקפים וברשימה בסוף המצגת לפי ה APA10 
סגנון:                                                    7%
 איכות המצגת (ראה סעיפים רלוונטים ב – APA/תדריך )3 
 איכות ההעברה בע"פ                        2 
 עמידה בזמנים2 

לתשומת לב:

 • במידה והסטודנט יאחר בהעברת החומר הכתוב מראש, כנדרש לעיל, תימנע ממנו ההצגה המתוכננת והוא יפסיד את הנקודות הרלוונטיות לאותו חלק בחישוב הציון הכללי.
  • במידה והסטודנט לא יעביר את משוב בהתחלת השיעור המתאים הוא יפסיד את הנקודות הרלוונטיות לאותו חלק בחישוב הציון הכללי.
  • בנוסף,סטודנט שלא מגיש את כל הגשות הביקורת לעמיתיו בכיתה דרך מרכז הקורס, יפסיד 10% מציון הקורס.


חלק א' – קריטריונים לבדיקת העבודה

תוכן עניינים 5%
דף שער, דף תוכן עניינים, מספור1 
הלימה בין שמות הפרקים ומיקומם לבין הכותרות בגוף העבודה                  1 
חלוקה לתת פרקים בהתייחסות לנושא שנבחר1 
רצף הגיוני של שמות הפרקים2 
מבוא 10%
הצגת הנושא שכולל שאלת החקר3 
רציונל לבחירת הנושא תוך התייחסות למדיניות בריאות3 
הצגת תכולת העבודה (פרק)2 
אורך המבוא לא יעלה על 10% מהעבודה1 
מספר האזכורים מתאים למבוא     1 
גוף העבודה (סקירת ספרות מינימום 4 מאמרים ורק אחד לא מחקרי) 40%
סקירה מקיפה      10 
סקירה מעמיקה10 
ספרות עדכנית                                      10 
ההיבט הסיעודי – עשייה, חינוך, מחקר, מדיניות (לפחות שתי התייחסויות מבין התחומים)10 
סגנון:                                                                                                30%
ניתוח אינטגרטיבי על הנושא  
הצגת מגוון מקורות (לדוגמא: מאמרים המבטאים נקודות מבט שונות,            פרקים מספרים המדגימים טכניקות או רעיונות שונים, שיטות או השקפות ממגזרים/תחומי ידע שונים…)               5 
שלוב של מקורות שונים הדנים באותו נושא וקיבוץ תחת כותרות משותפות            6 
התייחסות ביקורתית לתוכן הספרותי (לספרות המחקרית במיוחד)                    6 
ארגון ברצף הגיוני 4 
סיכום מקורות בצורה ממצה   2 
רישום מקורות פנימיות ע"פ ה-APA4 
כתיבה בעברית נכונה 3 
סיכום 5%
כוללני ורק עם חומר שנכלל בעבודה2 
ממצה1 
כולל ומשלב השלכות אפשריות לסיעוד  2 
רשימת ספרות ונספחים 10%
רישום פריטים ביבליוגרפיים ונספחים כנדרש על פי כללי ה- APA                       7 
התאמה ברישום האזכור, בין גוף העבודה לרשימה3 


חלק ב' – קריטריונים להערכת העבודה הסמינריונית בע"פ (הצגה)

שם הסטודנט:_____________________________ ת"ז:_________________

נושא:_______________________________________________________

מבוא לעבודה המלאה:     10%
 הצגת הנושא2 
 רציונאל לבחירת הנושא כולל התייחסות למדיניות בריאות בעשייה סעודית המקצועית4 
  מה תכלול ההצגה4 
תוכן ומבנה ההצגה  83%
 הקדמה1 
 ארגון הגיוני של הפרקים והתת הפרקים שמבוסס על הנושא במדיניות בריאות שנבחר כולל מעברים ביניהם3 
 דיון כוללני שמשלב את מדיניות בריאות וההיבט הסיעודי15 
 הצגה של ספרות עדכנית ממבט מדיניות בריאות________     10 
     . 5.  דיון בקורתי על איכות הספרות ועל תכנים בספרות15 
 הצגת הספרות בצורה אנטגרטיבית15 
 סכום ממצה כולל מסקנות והמלצות                                                                                                      5 
 אזכור מקורות בגוף השקפים וברשימה בסוף המצגת לפי ה APA10 
סגנון:                                                   7%
 איכות המצגת (ראה סעיפים רלוונטיים ב – APA/תדריך)3 
 איכות ההעברה בע"פ                         2 
 עמידה בזמנים1 


חלק ב' – קריטריונים להערכת העבודה הסמינריונית בכתב

שם הסטודנט:_____________________________ ת"ז:_________________

נושא:_______________________________________________________

תחום  ציוןהערות
%עבודה
הכותרת ודף שער2  
הכותרת של העבודה- מגדירה את נושא העבודה בהתייחסות למדיניות בריאות1  
דף שער1  
תוכן עניינים4  
מספור העמודים1  
הלימה בין שמות הפרקים בהתייחסות למדיניות בריאות ומיקומם בתוכן העניינים לבין שמותיהם ומיקומם  בגוף העבודה1  
חלוקה הולמת לפרקים ולתתי פרקים1  
רצף הגיוני של שמות הפרקים1  
מבוא10  
הגדרת הנושא ממבט של מדיניות בריאות3  
חשיבות הנושא בכלל ובסיעוד בפרט/ רציונל לבחירת הנושא תוך התייחסות לתחום מדיניות בריאות2  
מטרת העבודה בהתייחסות למדיניות בריאות2  
הצגת קצרה של תכני העבודה שכולל הנושא שנבחר1  
אורך המבוא לא יעלה על  10% מנפח העבודה1  
מספר האזכורים של מקורות לא יעלה על שלושה1  
גוף העבודה  70  
סקירת ספרותסקירה מקיפה של הנושא10  
סקירה מעמיקה של הנושא10  
 שימוש בספרות עדכנית (עד  5  שנים בהתאם לספרות בתחום – 80% לפחות)5  
שימוש בספרות רלוונטית לנושא3  
שמוש במגוון מקורות (מאמרים המבטאים נק' מבט שונות, פרקים מספרים המדגימים טכניקות או רעיונות שונים, שיטות או השקפות ממגזרים / תחומי ידע שונים3  
הבלטה ושילוב ההבט של מדיניות בריאות10  
התייחסות למסקנות והמלצות9  
שילוב של מקורות שונים הדנים באותו נושא בהצגתו4  
שימוש מדויק בתכני המקורות2  
כתיבה תוכן העבודה לפי כללי ה-   APA3  
סגנוןניסוח ברור4  
ארגון ברצף הגיוני4  
כתיבה בעברית נכונה (תחביר ווכתיב)3  
סיכום6  
כוללני ומתיחס רק לתכנים שנכללו בגוף בעבודה1  
ממצה1  
ניתוח ביקורתי של הנושא2  
מסכם השלכות לסיעוד2  
רשימת ספרות ונספחים8  
כתיבה לפי כללי ה- APA4  
התאמה ברישום האזכור, בין גוף העבודה לרשימה הביבליוגרפית4  
  ציון העבודה (סה"כ)  ________

הערות : _____________________________________________________________

שם המנחה:___________________ חתימה:_________________ תאריך:____________