Skip to content

סמינריון- חוק החולה הנוטה למות- המתת חסד- הבדלים בין דתיים לחילוניים

ממצאים

משתנה בלתי תלוי:

שיוך דתי של הנבדק

משתנה תלוי:

רמת התמיכה בחוק "החולה הנוטה למות" (שאלות: 1, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18).

** לצורך חישוב המשתנה התלוי חוברו יחדיו השאלות שמודדות משתנה זה, וחושב הממוצע של שאלות אלה.

השערות המחקר:

  1. יהיו הבדלים מובהקים בין כל קבוצות המחקר (חילוני, מסורתי, דתי, חרדי), בכל הנוגע לרמת התמיכה בחוק החולה הנוטה למות. ניתוח אנובה.

סטטיסטיקה תיאורית-

המשתנה הבלתי תלוי: שיוך דתי של הנבדק

טבלה מספר 1 שיוך דתי של הנבדק

 שכיחותאחוז
חילוני2025.0
מסורתי2025.0
דתי2025.0
חרדי2025.0
סה"כ80100.0

משתנה תלוי: רמת התמיכה בחוק "החולה הנוטה למות"

טבלה מספר 2 רמת התמיכה בחוק "החולה הנוטה למות"

 רמת התמיכה בחוק "החולה הנוטה למות"
מספר הנבדקים (N)80
ממוצע2.32
חציון2.4
שכיח2.4
סטיית תקן0.533
שונות0.285

סטטיסטיקה היסקית

1. השערת המחקר הראשונה היא שיהיו הבדלים מובהקים בין כל קבוצות המחקר (חילוני, מסורתי, דתי, חרדי), בכל הנוגע לרמת התמיכה בחוק החולה הנוטה למות.

מבחן אנובה לבדיקת ההשערה הראשונה

ממוצעים וסטיות תקן של

קבוצהNממוצעסטיית תקן
חילוני202.6850.342240
מסורתי202.5450.391320
דתי202.4050.419870
חרדי201.6500.254430
ניתוח אנובהסכום הריבועיםדרגות חופשערך ה Fרמת מובהקות
הבדלים בין הקבוצות12.79333.370.000
הבדלים בתוך הקבוצות9.7176  
סה"כ22.5179  

אנו רואים שהסטטיסטי F נמצא מובהק- האלפא קטנה מ 5 אחוזים. כלומר, יש הבדלים מובהקים בין הקבוצות השונות בכל הנוגע לרמת התמיכה בחוק החולה הנוטה למות.

הבדלים בין הקבוצות
Tukey HSD 
זיקה דתיתזיקה דתיתהבדלים בממוצעיםטעות תקןמובהקות95%  רווח בר סמך
גבול תחתוןגבול עליון
חילונימסורתי.14000.11306.605-.1570.4370
דתי.28000.11306.072-.0170.5770
חרדי1.03500*.11306.000.73801.3320
מסורתיחילוני-.14000.11306.605-.4370.1570
דתי.14000.11306.605-.1570.4370
חרדי.89500*.11306.000.59801.1920
דתיחילוני-.28000.11306.072-.5770.0170
מסורתי-.14000.11306.605-.4370.1570
חרדי.75500*.11306.000.45801.0520
חרדיחילוני-1.03500*.11306.000-1.3320-.7380
מסורתי-.89500*.11306.000-1.1920-.5980
דתי-.75500*.11306.000-1.0520-.4580
*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

מניתוח התוצאות של ההבדלים בין הקבוצות בכל הנוגע לרמת התמיכה בחוק החולה הנוטה למות, אנו רואים שישנו הבדל מובהק בין הקבוצה של החילונים לקבוצה של החרדים, בעוד שבין החילונים לבין המסורתיים והדתיים אין הבדלים מובהקים. בנוסף לכך ישנו הבדל מובהק בין המסורתיים לחרדים, ואילו אין הבדל מובהק בין המסורתיים לדתיים. ובנוסף לכך ראינו שישנם הבדלים בין הדתיים לחרדים. ולכן השערת המחקר אוששה באופן חלקי.