Skip to content

סמינריון- התניית אהבה חיובית מכוונת הישג ותמיכה באוטונומיה כמנבאות יחסים במשפחה בחברה הבדואית

ממצאים

סטטיסטיקה תיאורית-

המשתנה הבלתי התלוי: התניית אהבה חיובית מכוונת הישג

טבלה מספר 1 התניית אהבה חיובית מכוונת הישג

 התניית אהבה חיובית מכוונת הישג
מספר הנבדקים (N)136
ממוצע4.51
חציון4.54
שכיח4.0
סטיית תקן0.69
שונות0.48

המשתנה הבלתי התלוי: תמיכה באוטונומיה בתחום האקדמי

טבלה מספר 2 תמיכה באוטונומיה בתחום האקדמי

 תמיכה באוטונומיה בתחום האקדמי
מספר הנבדקים (N)135
ממוצע4.95
חציון5.04
שכיח5.39
סטיית תקן0.72
שונות0.52

משתנה המתווך:  הערכה עצמית אקדמית מותנית

טבלה מספר 3 הערכה עצמית אקדמית מותנית

 הערכה עצמית אקדמית מותנית
מספר הנבדקים (N)134
ממוצע4.71
חציון4.68
שכיח4.07
סטיית תקן0.55
שונות0.31

משתנה תלוי: תחושות אמביוולנטיות כלפי הורים

טבלה מספר 4 תחושות אמביוולנטיות כלפי הורים

 תחושות אמביוולנטיות כלפי הורים
מספר הנבדקים (N)132
ממוצע4.29
חציון4.15
שכיח3.85
סטיית תקן0.77
שונות0.59

משתנה תלוי: איכות מערכת היחסים הנתפסת עם אחים או אחיות

טבלה מספר 5 איכות מערכת היחסים הנתפסת עם אחים או אחיות

 איכות מערכת היחסים הנתפסת עם אחים או אחיות
מספר הנבדקים (N)134
ממוצע4.03
חציון3.96
שכיח3.92
סטיית תקן0.82
שונות0.68

משתנה תלוי: הסתרת בעיות הקשורות לבית הספר מההורים

טבלה מספר 6 הסתרת בעיות הקשורות לבית הספר מההורים

 הסתרת בעיות הקשורות לבית הספר מההורים
מספר הנבדקים (N)135
ממוצע4.28
חציון4.28
שכיח4.43
סטיית תקן0.62
שונות0.38
טבלת קורלציות
 הסתרה של בעיות הקשורות בבית הספרערך עצמי אקדמי מותנההתניית אהבה חיובית מכוונת הישגהיחסים עם האחיםרגשות אמביוולנטיים של ילדים כלפי הוריהםתמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמי
הסתרה של בעיות הקשורות בבית הספרPearson Correlation1.233**.202**.228**.179**.284**
Sig. (2-tailed) .000.000.000.002.000
N310309310282307310
ערך עצמי אקדמי מותנהPearson Correlation.233**1.528**.344**.482**.273**
Sig. (2-tailed).000 .000.000.000.000
N309314314282312312
התניית אהבה חיובית מכוונת הישגPearson Correlation.202**.528**1.360**.413**.195**
Sig. (2-tailed).000.000 .000.000.001
N310314316282312313
היחסים עם האחיםPearson Correlation.228**.344**.360**1.409**.236**
Sig. (2-tailed).000.000.000 .000.000
N282282282282280282
רגשות אמביוולנטיים של ילדים כלפי הוריהםPearson Correlation.179**.482**.413**.409**1.221**
Sig. (2-tailed).002.000.000.000 .000
N307312312280312310
תמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמיPearson Correlation.284**.273**.195**.236**.221**1
Sig. (2-tailed).000.000.001.000.000 
N310312313282310313
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

סטטיסטיקה היסקית

1. השערת המחקר הראשונה היא שהתניית אהבה חיובית מכוונת הישג (PACPR) תנבא באופן חיובי רגשות אמביוולנטיים של ילדים כלפי הוריהם.

בדיקת ההשערה על ידי מבחן פירסון:

עוצמת, כיוון ומובהקות הקשר בין התניית אהבה חיובית מכוונת הישג (PACPR) לבין רגשות אמביוולנטיים של ילדים כלפי הוריהם

 התניית אהבה חיובית מכוונת הישגרגשות אמביוולנטיים של ילדים כלפי הוריהם
התניית אהבה חיובית מכוונת הישג 0.53**
רגשות אמביוולנטיים של ילדים כלפי הוריהם0.53** 

0.001>p***, 0.01>p**, 0.05>p*             

ממצאי המחקר מראים שיש קורלציה ברמה מובהקת בין התניית אהבה חיובית מכוונת הישג לבין רגשות אמביוולנטיים של ילדים כלפי הוריהם. אנו מאששים את השערת המחקר.

r (136) =0.53, p<0.01

דיאגרמת פיזור:

משוואת רגרסיה מרובה לבדיקת השפעת המשתנה המתווך-

Coefficientsa
ModelUnstandardized CoefficientsStandardized CoefficientstSig.
BStd. ErrorBeta
1(Constant).176.491 .360.720
התניית אהבה חיובית מכוונת הישג.411.106.3333.873.000
ערך עצמי אקדמי מותנה.476.119.3433.996.000
a. Dependent Variable: רגשות אמביוולנטיים של ילדים כלפי הוריהם

אנו רואים שההשפעה של התניית אהבה חיובית מכוונת הישג (PACPR) על רגשות אמביוולנטיים של ילדים כלפי הוריהם, פוחתת בנוכחותו של המשתנה המתווך. מדובר במשתנה מתווך חלקי.

2. השערת המחקר השנייה היא שהתניית אהבה חיובית מכוונת הישג (PACPR) תנבא באופן חיובי הסתרה של בעיות הקשורות בבית הספר.

בדיקת ההשערה על ידי מבחן פירסון:

עוצמת, כיוון ומובהקות הקשר בין התניית אהבה חיובית מכוונת הישג (PACPR) לבין הסתרה של בעיות הקשורות בבית הספר

 התניית אהבה חיובית מכוונת הישגהסתרה של בעיות הקשורות בבית הספר
התניית אהבה חיובית מכוונת הישג 0.217*
הסתרה של בעיות הקשורות בבית הספר0.217* 

0.001>p***, 0.01>p**, 0.05>p*             

ממצאי המחקר מראים שיש קורלציה ברמה מובהקת בין התניית אהבה חיובית מכוונת הישג לבין הסתרה של בעיות הקשורות בבית הספר. אנו מאששים את השערת המחקר.

r (135) =0.217, p<0.05

דיאגרמת פיזור:

משוואת רגרסיה מרובה לבדיקת השפעת המשתנה המתווך-

Coefficientsa
ModelUnstandardized CoefficientsStandardized CoefficientstSig.
BStd. ErrorBeta
1(Constant)2.478.463 5.352.000
התניית אהבה חיובית מכוונת הישג.041.101.041.409.683
ערך עצמי אקדמי מותנה.344.113.3063.029.003
a. Dependent Variable: הסתרה של בעיות הקשורות בבית הספר

אנו רואים שההשפעה של התניית אהבה חיובית מכוונת הישג (PACPR) על הסתרה של בעיות הקשורות בבית הספר, מתבטלת בנוכחותו של המשתנה המתווך. מדובר במשתנה מתווך מלא.

3. השערת המחקר השלישית היא שהתניית אהבה חיובית מכוונת הישג (PACPR) תנבא באופן חיובי את היחסים עם האחים.

בדיקת ההשערה על ידי מבחן פירסון:

עוצמת, כיוון ומובהקות הקשר בין התניית אהבה חיובית מכוונת הישג (PACPR) לבין היחסים עם האחים

 התניית אהבה חיובית מכוונת הישגהיחסים עם האחים
התניית אהבה חיובית מכוונת הישג 0.306**
היחסים עם האחים0.306** 

0.001>p***, 0.01>p**, 0.05>p*             

ממצאי המחקר מראים שיש קורלציה ברמה מובהקת בין התניית אהבה חיובית מכוונת הישג לבין היחסים עם האחים. אנו מאששים את השערת המחקר.

r (134) =0.306, p<0.01

דיאגרמת פיזור:

משוואת רגרסיה מרובה לבדיקת השפעת המשתנה המתווך-

Coefficientsa
ModelUnstandardized CoefficientsStandardized CoefficientstSig.
BStd. ErrorBeta
1(Constant)1.269.604 2.099.038
התניית אהבה חיובית מכוונת הישג.202.132.1531.534.128
ערך עצמי אקדמי מותנה.393.148.2642.655.009
a. Dependent Variable: היחסים עם האחים

אנו רואים שההשפעה של התניית אהבה חיובית מכוונת הישג (PACPR) על היחסים עם האחים, מתבטלת בנוכחותו של המשתנה המתווך. מדובר במשתנה מתווך מלא.

4. השערת המחקר הרביעית היא תמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמי (PAAS) תנבא באופן שלילי רגשות אמביוולנטיים של ילדים כלפי הוריהם.

בדיקת ההשערה על ידי מבחן פירסון:

עוצמת, כיוון ומובהקות הקשר בין תמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמי לבין רגשות אמביוולנטיים של ילדים כלפי הוריהם

 תמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמירגשות אמביוולנטיים של ילדים כלפי הוריהם
תמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמי 0.271**
רגשות אמביוולנטיים של ילדים כלפי הוריהם0.271** 

0.001>p***, 0.01>p**, 0.05>p*             

ממצאי המחקר מראים שיש קורלציה שלילית ברמה מובהקת בין תמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמי לבין רגשות אמביוולנטיים של ילדים כלפי הוריהם. אנו דוחים את השערת המחקר.

r (132) =0.271, p<0.01

דיאגרמת פיזור:

משוואת רגרסיה מרובה לבדיקת השפעת המשתנה המתווך-

Coefficientsa
ModelUnstandardized CoefficientsStandardized CoefficientstSig.
BStd. ErrorBeta
1(Constant).633.532 1.190.236
ערך עצמי אקדמי מותנה.704.113.5086.250.000
תמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמי.069.086.065.799.426
a. Dependent Variable: רגשות אמביוולנטיים של ילדים כלפי הוריהם

אנו רואים שההשפעה של תמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמי על רגשות אמביוולנטיים של ילדים כלפי הוריהם, מתבטלת בנוכחותו של המשתנה המתווך. מדובר במשתנה מתווך מלא.

5. השערת המחקר החמישית היא תמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמי (PAAS) תנבא באופן חיובי הסתרה של בעיות הקשורות בבית הספר.

בדיקת ההשערה על ידי מבחן פירסון:

עוצמת, כיוון ומובהקות הקשר בין תמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמי לבין הסתרה של בעיות הקשורות בבית הספר

 תמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמיהסתרה של בעיות הקשורות בבית הספר
תמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמי 0.368**
הסתרה של בעיות הקשורות בבית הספר0.368** 

0.001>p***, 0.01>p**, 0.05>p*             

ממצאי המחקר מראים שיש קורלציה חיובית ברמה מובהקת בין תמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמי לבין הסתרה של בעיות הקשורות בבית הספר. אנו מאששים את השערת המחקר.

r (135) =0.368, p<0.01

דיאגרמת פיזור:

משוואת רגרסיה מרובה לבדיקת השפעת המשתנה המתווך-

Coefficientsa
ModelUnstandardized CoefficientsStandardized CoefficientstSig.
BStd. ErrorBeta
1(Constant)1.947.461 4.224.000
ערך עצמי אקדמי מותנה.243.098.2172.492.014
תמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמי.241.075.2793.212.002
a. Dependent Variable: הסתרה של בעיות הקשורות בבית הספר

אנו רואים שההשפעה של תמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמי על הסתרה של בעיות הקשורות בבית הספר, פוחתת בנוכחותו של המשתנה המתווך. מדובר במשתנה מתווך חלקי.

6. השערת המחקר השישית היא תמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמי (PAAS) תנבא באופן חיובי את היחסים בין האחים.

בדיקת ההשערה על ידי מבחן פירסון:

עוצמת, כיוון ומובהקות הקשר בין תמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמי לבין היחסים בין האחים

 תמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמיהיחסים בין האחים
תמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמי 0.401**
היחסים בין האחים0.401** 

0.001>p***, 0.01>p**, 0.05>p*             

ממצאי המחקר מראים שיש קורלציה חיובית ברמה מובהקת בין תמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמי לבין היחסים בין האחים. אנו מאששים את השערת המחקר.

r (134) =0.401, p<0.01

דיאגרמת פיזור:

משוואת רגרסיה מרובה לבדיקת השפעת המשתנה המתווך-

Coefficientsa
ModelUnstandardized CoefficientsStandardized CoefficientstSig.
BStd. ErrorBeta
1(Constant).697.601 1.161.248
ערך עצמי אקדמי מותנה.338.127.2272.656.009
תמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמי.354.098.3093.619.000
a. Dependent Variable: היחסים עם האחים

אנו רואים שההשפעה של תמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמי על היחסים בין האחים, פוחתת בנוכחותו של המשתנה המתווך. מדובר במשתנה מתווך חלקי.

דיון וסיכום

מטרתו העיקרית של מחקר זה הייתה לבדוק את השפעת הפרקטיקות ההוריות על איכות מערכות היחסים במשפחה (יחסי הורים ילדים ואחאים) בחברה הבדואית. התוצאות של המחקר היו מעורבות, כאשר חלק מהשערות המחקר אוששו וחלק לא אוששו, ולכן לא ניתן לומר בוודאות שהפרקטיקות ההוריות משפיעות באופן חד משמעי ומובהק על היחסים במשפחה. מסקנתו העיקרית של המחקר היא שהפרקטיקות ההוריות אכן משפיעות על איכות היחסים במשפחה הבדואית

השערת המחקר הראשונה הייתה, שהתניית אהבה חיובית מכוונת הישג (PACPR) תנבא באופן חיובי רגשות אמביוולנטיים של ילדים כלפי הוריהם. ממצאי המחקר מראים שהשערה זו אוששה, ישנה קורלציה ברמה מובהקת בין התניית אהבה חיובית מכוונת הישג לבין רגשות אמביוולנטיים של ילדים כלפי הוריהם.

ההסבר האפשרי לאישושה של השערת מחקר זו היא שהתניית האהבה מכוונת ההישג שאותה מיישמים ההורים, גורמת לתחושות שליליות מסוימות אצל התלמידים, והעובדה הזאת בשילוב עם העובדה שהילדים מרגישים חיבה טבעית מסוימת להוריהם, יוצרים רגשות אמביוולנטיים ומעורבים כלפי ההורים.

אם נשווה את הממצא לגבי השערת המחקר הראשונה לספרות המחקרית, אנו נראה שישנה התאמה בין מה שנמצא בספרות המחקרית לבין הממצא של המחקר, שכן לפי הספרות המחקרית, כאשר ההורים מיישמים את התניית האהבה מכוונת ההישג כלפי ילדיהם, הדבר יוצר אווירה עכרוה ביחסים בין חברי המשפחה, וגם מעיבים על היחסים של ההורים עם ילדם, (Isareli-Halevi, Assor, & Roth, 2015; Assor, Kanat-Maymon, & Roth, 2014).

השערת המחקר השנייה הייתה היא שהתניית אהבה חיובית מכוונת הישג (PACPR) תנבא באופן חיובי הסתרה של בעיות הקשורות בבית הספר, ואכן השערת המחקר הזו אוששה. ההסבר האפשרי לממצא זה, הוא הוא שהתניית האהבה מכוונת ההישג, הדבר יוצר אווירה עכורה ביחסים במשפחה, ובין ההורים לילדים, והדבר גורם לכך שהתלמיד יסתיר בעיות הקשורות לבית הספר, משום שרמת האמון שיש לו בהוריו פוחתת בעקבות התניית אהבה זו.

אם נשווה את הממצא הזה לספרות המחקרית, נראה שישנה התאמה, שכן לפי הספרות המחקרית התניית אהבה מכוונת הישג יכולה לגרום לכך שהתלמיד יסתיר בעיות הקשורות לבית הספר להוריו, וזאת בעקבות ירידה באמון בהורים (2014, Roth, & Maymon-Kanat, A).

השערת המחקר השלישית הייתה שהתניית אהבה חיובית מכוונת הישג (PACPR) תנבא באופן שלילי את היחסים עם האחים. השערת מחקר זו לא אוששה, אכן נמצאה קורלציה מובהקת בין שני משתנים אלה. הרציונל מאחורי השערת מחקר זו היה שהתניית האהבה מכוונת ההישג משפיעה לרעה על כל היחסים המשפחתיים בבית, כולל היחסים עם האחים, אולם בממצא המחקר ראינו שהתניה זו לא משפיעה לרעה על היחסים עם האחים. ההסבר האפשרי לממצא זה הוא שהתניית האהבה מכוונת ההישג מגיעה מההורים, ולכן היא משפיעה לרעה רק על היחסים עם ההורים, הילדים מבינים שהאחים לא אשמים בהתניה זו.

אם נשווה את הממצא הזה לספרות המחקרית, אנו נראה שאין התאמה ביניהם, זאת משום שלפי הספרות המחקרית, ההתניה יכולה להוביל ליחסים עכורים גם עם האחים (Isareli-Halevi, Assor, & Roth, 2015; Assor, Kanat-Maymon, & Roth, 2014), אבל בממצא ראינו שלא כך הדבר.

השערת המחקר הרביעית הייתה שתמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמי (PAAS) תנבא באופן שלילי רגשות אמביוולנטיים של ילדים כלפי הוריהם. השערת מחקר זו לא אוששה. הרציונל מאחורי השערת מחקר זו היה שכאשר ההורים נותנים אוטונומיה לילד בתחום הלימודי, היחסים שלו איתם ישתפרו, וזה יפחית את הרגשות האמביוולנטיים שיש לילד כלפיהם, אולם בממצא ראינו שלא כך הדבר. הסבר אפשרי לממצא זה הוא שהאוטונומיה בתחום הלימודי עדיין לא סותרת את התניית האהבה מכוונת ההישג שיכולה להיות עדיין קיימת, ולכן ההסבר האפשרי לרגשות האמביוולנטיים. בנוסף לכך יכולים להיות גורמים נוספים שיכולים להשפיע על הרגשות האמביוולנטיים כלפי ההורים, מעבר לאוטונומיה בתחום הלימודי, והם יכולים להשפיע במקרה הזה.

אם נשווה את הממצא הזה לסקירה הספרותית נראה שאין התאמה בין הממצא לסקירה, שכן לפי הסקירה האוטונומיה בתחום האקדמי אמורה להוריד את הרגשות האמביוולנטיים כלפי ההורים (2009 al et Roth), אולם בממצא של המחקר, לא כך הדבר.

השערת המחקר החמישית הייתה שתמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמי (PAAS) תנבא באופן חיובי הסתרה של בעיות הקשורות בבית הספר. השערת מחקר זו אוששה, נמצא קורלציה חיובית מובהקת בין שני משתנים אלה. הסבר אפשרי לממצא זה הוא שהאוטונומיה בתחום הלימודי נותנת יותר מרווח לתלמיד להסתיר את קשייו בלימודים, ולכן באופן טבעי כאשר קשיים עולים במהלך הלימודים, התלמיד ינסה להתמודד עם קשיים אלו בכוחות עצמו, ולא לפנות להוריו ולהגיד להם על הקשיים.

אם נשווה את הממצא הזה לסקירה הספרותית, נראה שישנה התאמה בין הממצא לסקירה, שכן לפי הסקירה הספרותית, העלייה באוטונומיה הלימודית של התלמיד תגרום לעלייה בהסתרה של הבעיות הלימודיות של התלמיד (2014, Roth, & Maymon-Kanat, Assor).

השערת המחקר השישית הייתה שתמיכה הורית באוטונומיה בתחום האקדמי (PAAS) תנבא באופן חיובי את היחסים בין האחים. השערת המחקר הזו אוששה, נמצאה קורלציה חיובית מובהקת בין שני משתנים אלו. הסבר אפשרי לממצא מחקרי זה הוא שהאוטונומיה הלימודית של התלמיד משפרת את מערכות היחסים בין כל חברי המשפחה, כולל היחסים עם האחים, ולכן היחסים עם האחים השתפרו במקרה הזה.

אם נשווה את הממצא הזה לסקירה הספרותית, נמצא שישנה התאמה בין הסקירה לממצא, שכן לפי הסקירה העלייה באוטונומיה הלימודית של התלמיד משפרת את מערכות היחסים בין כל חברי המשפחה, כולל מערכת היחסים עם האחים (2014, Roth, & Maymon-Kanat, Assor).

מגבלה אפשרית של מחקר זה היא שהמחקר בוצע בחמישה בתי ספר אחד, והמדגם הוא קטן יחסית, ולכן התוצאות של המחקר יכולות שלא לשקף בצורה ראויה את כלל האוכלוסייה של המגזר הבדואי בישראל. ולכן יש לבצע מדגם גדול ומגוון יותר כדי לקבל תמונה יותר מייצגת. מגבלה אפשרית נוספת היא שעל איכות מערכות היחסים במשפחה יכולים להשפיע גורמים נוספים, שיכולים להטות את התוצאות, כך למשל עמדותיו האישיות של כל תלמיד או של כל הורה, והשקפותיהם האישיות. ולכן ישנו צורך במחקר נוסף שיבחן משתנים משפיעים אחרים, ולנטרל משתנים נוספים אלה.

ולכן אם נסכם את מסקנות המחקר, אנו מסיקים שהפרקטיקות ההוריות אכן משפיעות על איכות היחסים במשפחה הבדואית, זאת משום שרוב ההשערות במחקר אוששו, וראינו ששתי הפרקטיקות המרכזיות במחקר, התניית אהבה חיובית מכוונת הישג, ותמיכה הורית באוטונומיה בלימודים, אכן משפיעות על היחסים גם בין הילד להורה, וגם בין הילד לאחים שלו.

הצעה למחקר שימשיך את המחקר הזה, הוא מחקר שיבדוק האם ההישגים של התלמידים בלימודים משפיעים על איכות היחסים במשפחתו של התלמיד. במחקר הנוכחי בדק את ההשפעה של הפרקטיקות ההוריות, ואולם מחקר ההמשך יבדוק האם ההישגים בפועל יכולים להרע את היחסים עם ההורים או לשפר אותם.