Skip to content

סמינריון- השפעת עדכון נוהל משרד הבריאות בנושא חיסון עובדי מערכת הבריאות

הצעת מחקר בנושא:

השפעת עדכון נוהל משרד הבריאות בנושא חיסון עובדי מערכת הבריאות(8/2016) על היענות לחיסונים בקרב העובדים של קופ"ח מאוחדת מחוז צפון בשנים 2014-2019

 

תוכן עניינים

1. מבוא.. 4

2. סקירת ספרות.. 1-6

2.1. חיסונים- הגדרה. שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

2.2. תרומת החיסונים לבריאות הציבור. 1-4

2.3. מדיניות חיסונים בקרב עובדי בריאות -…………………………………………………………..2-3

2.4. עמדות והיענות כלפי חיסונים בקרב עובדי בריאות.. -66

2.4.1.  היענות………… 3-4

2.4.2. עמדות……. 7

2.4.3. גורמים המשפיעים על קבלת חיסונים בקרב עובדים במקצועות הבריאות.. 4-6

2.5. נתונים נוספים על גורמי אי היענות לחיסון בכלל. 9

3. חשיבות המחקר. 6

4. יעד ומטרה כללית.. 10

5. מטרות ספיציפיות …………………………………………………………………………………………….7

6. השערות המחקר ………………………………………………………………………………………….7-8 

7.  מתודולוגיה. 8-11

7.1. סוג המחקר. 8

7.2. אוכלוסיית היעד. 8

7.3. אוכלוסיית המחקר. 8

7.4. שיטת דגימה ושיטות לגיוס משתתפים.. 8

7.5. גודל הדגימה וההצדקה לכך. 8

7.6. הליך המחקר. 9

     7.7. הגדרת משתנים (מושגית/תפעולית) …………………………………………………………….9-10

            7.7.1 משתנה תלוי/משתנים תלויים ………………………………………………………………..9

            7.7.2. משתנה בלתי תלוי/ משתנים בלתי תלויים ………………………………………….9-10

7.8. כלי מחקר כולל תוקף ומהימנות.. 1310

     7.9 מניעה וטיפול בהטיית בחירה………………………………………………………………………..10

7.10. מניעים וטיפול בהטיית מידע. 11

7.11. הטיפול בערפלנים.. 11

7.12. שיטה לעיבוד נתונים.. 11

8. שיקולים אתיים ואישור ועדות.. 11

9. משאבים, ציוד ואמצעים פיזיים לביצוע המחקר. 11

10. מקורות ………………………………………………………………………………………………….12-13  

תקציר

רקע: אנשים העוסקים במקצועות הבריאות נמצאים במגע מתמשך עם חולים ולכן חשופים למחלות ברמה גבוה יותר וגם עלולים להעביר את המחלות לאנשים בריאים או לחולים אחרים במוסדות בהם הם עובדים. זוהי הסיבה לכך שקיימות המלצות רבות וכן חקיקה בנושא של התחסנות בקרבם. עם זאת, אחוז ההתחסנות שלהם הוא נמוך מאוד הן בארץ והן בעולם. בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה הולכת וגוברת של "הססנות חיסון". תופעה זו באה לידי ביטוי בעיקר בקרב האוכלוסייה הכללית אך גם בקרב אנשים העוסקים במקצועות הבריאות. קיימים גורמים שונים אשר עלולים להשפיע על כוונות החיסון של אנשים העוסקים במקצועות הבריאות, בין אם מדובר בגורמים דמוגרפיים או בגורמים הקשורים למקצוע ולהכשרה שלהם. בארץ המדיניות של חיסוני עובדי מערכת  הבריאות השתנתה מסטטוס "מומלץ לקבל חיסונים"-(נוהל 3/2013) לסטטוס "חייב לקבל חיסונים"- ( נוהל 8/2016). הנוהל החדש מחייב עובדים המטפלים באוכלוסיות מיוחדות להתחסן, למשל, עובדים עם תינוקות עד גיל שנה –TDAP, עובדים עם חולים אונקולוגיים והמטואונקולוגים-MMR, VZV, ומבצעי פפמ"ח- צהבת B.

בקופת חולים מאוחדת לא היה מערך מסודר שנתן שירות סדיר של חיסונים לעובדים, עקב השינוי במדיניות של חיסוני עובדים, הקופה הקימה מחדש בנובמבר 2016 מערך חיסונים חדש   ומונתה אחות אחראית חיסוני עובדים במחוז צפון, מרכז, ודרום במטרה לפעול לפי הנוהל החדש של משרד הבריאות ולהעלות אחוז ההתחסנות בקרב העובדים.

מטרת המחקר: לבדוק  אם היה שיפור לאורך זמן בשיעור חיסוני עובדי מערכת הבריאות, ההנחה היא שהשיפור הוא תוצאה של שינוי במדיניות  חיסוני עובדים ומינוי אחות אחראית שמטפלת בחיסוני עובדים שהתרחשה בתקופה הנבדקת.

שיטות המחקר: המחקר הנוכחי יהיה מחקר רטרוספקטיבי אשר יתבסס על נתונים של אנשים העוסקים במקצועות הבריאות בקופ"ח מאוחדת מחוז צפון, הנתונים יילקחו מהנתונים הממוחשבים של קופת חולים מאוחדת  המכילים את הנתונים הבאים: תאריך קבלת  כל חיסון, גיל, מגדר, יישוב, דת, תפקיד, חלקיות משרה, וותק עבור כל עובד במחוז צפון. הנתונים לגבי החיסונים יתקבלו במספר תאריכים שונים: 1. 8/2015 + 7/2016 לפני הכניסה של הנוהל  החדש, 2.  7/2017 + 8/2019 לאחר עדכון נוהל משרד הבריאות ומינוי אחות אחראית חיסוני עובדים. הנתונים יאוחדו לקובץ אחד על מנת לבצע השוואה בין התאריכים עבור כל עובד, ולבדוק האם עדכון הנוהל ומינוי אחות אחראית השפיע על רמת ההתחסנות.

חשיבות המחקר: חשיבות הבנת הגורמים המשפיעים טמונה בכך שהיא יכולה לאפשר מציאה של נקודות חולשה והתערבות יעילה בנושא.

מבוא

אנשים העוסקים במקצועות הבריאות חשופים יותר לגורמי מחלה שונים בהשוואה לשאר האוכלוסייה. זוהי הסיבה לכך שכחלק מההעסקה שלהם מתבקשים רופאים, אחיות ועובדים נוספים במקצועות הבריאות להתחסן כנגד שורה של מחלות. על רקע זה החיסונים להם  הם נדרשים מקיפים יותר ותדירים יותר בהשוואה לשאר האוכלוסייה. עם זאת, ממצאים בספרות המחקרית ובשטח מצביעים כי קיימת שונות רבה בתפיסות של אנשים העובדים במקצועות הבריאות את נושא ההתחסנות ובהיענות שלהם לביצוע חיסונים. תפיסות והיענות אלו מושפעות מגורמים שונים. נכון להיום, היקף המחקר העדכני הינו מצומצם בישראל ובנוסף, קיים מחסור במידע אודות האופן בו השפיע עדכון נוהל ה"מידתיות" של משרד הבריאות על שיעור ההתחסנות של העובדים. להבנה של הגורמים הללו קיימת חשיבות רבה וזאת משום שהם יכולים להוות את הבסיס להתערבות בנושא ולשיפור משמעותי בהיענות לחיסונים.

  • הגדרת חיסון

ארגון הבריאות העולמי מגדיר חיסון בצורה הבאה: חיסון הוא תרכובת ביולוגית המשפרת את חסינות הפרט כנגד מחלות שונות. חיסון מכיל לרוב מרכיב הדומה למיקרואורגניזם הדומה למחלה והוא מורכב פעמים רבות ממיקרואורגניזמים מוחלשים או מומתים, מהרעלנים או מאחד החלבונים שלהם. המרכיב החיסוני מבצע מניפולציה על מערכת החיסון האנושית במטרה לגרום לה לזהות את המיקרואורגניזם גורם המחלה, להרוס אותו ו"לזכור" אותו במידה והיא תיחשף אליו בעתיד (World health association, 2019).

כבר בתחילת דרכם של החיסונים, השתרשה ההבנה כי לחיסונים קיימת השפעה בלתי ניתנת לערעור על בריאות הציבור. לחיסונים קיימת תרומה רבה לבריאות העולמית: שתי מגיפות אשר קטלו מספר בלתי נתפס של נפשות בעבר: אבעבועות שחורות ודבר הבקר נעלמו מהעולם עקב השימוש בחיסונים. כיסוי חיסוני ברמה עולמית כנגד מחלות ילדות שונות עלה בצורה משמעותית מאז יצירת תוכנית ההתחסנות המורחבת של ארגון הבריאות העולמי (WHO's Expanded Programme of Immunization) בשנת 1974. פוליו כמעט ונעלם מהעולם עקב ההתחסנות העולמית ותפוצת החצבת הצטמצמה לשיעור אשר מצביע על אפשרות להעלמות בעתיד  (Greenwood, 2014).

על אף יעילותם הרבה של החיסונים ועל אף השימוש הנרחב בהם עדיין, מדי שנה נפטרים כתוצאה ממחלות זיהומיות כ-6.6 ילדים ברחבי העולם. כמחצית ממקרי המוות הם כתוצאה מדלקת ריאות או משלשולים. שני חיסונים חדשים יחסית לדלקת ראות ולרוטה-וירוס יכולים למנוע את התפשטות המחלות ואף להכחיד אותן בעתיד הקרוב. בנוסף, קיימת עבודה מתמדת לפיתוח חיסונים כנגד מחלות מורכבות יותר כדוגמת ה: HIV, מלריה ושחפת. עם זאת, עדיין קיימים קשיים בענף זה. מלבד אלו, חשוב לציין כי קיימים היום גם חיסונים אשר מאפשרים את הקטנת הסיכון לתחלואה בסרטן כדוגמת חיסון כנגד נגיף הפפילומה האנושי אשר עלולים לגרום לסרטן צוואר הרחם ולסוגי סרטן נוספים (Greenwood, 2014).

על מנת להגיע לרמת כיסוי מספקת של התחסנות באוכלוסייה במטרה לקבל את ההשפעה הדרושה, נחקקו חוקים ונקבעה מדיניות בנושא במדינות רבות בעולם.

החשיבות בהתחסנותם של הצוותים הרפואיים נובעת מכך שהם חשופים מאוד למחלות במסגרת עבודתם. חשיפה כה רבה מגבירה את הסיכון שלהם לתחלואה במחלות השונות וכן את פוטנציאל ההעברה שלהם את המחלות השונות לחולים אחרים אשר אינם מחוסנים לעתים כי אין באפשרותם להתחסן (מערכת חיסונית חלשה, נשים בהיריון, טיפולים שונים). בנוסף, קיים עניין "עתודת החירום", אותם האנשים האמורים לטפל בחולים במקרה של התפרצות מחלות (Barraza, Schmit & Hoss, 2017). למעשה, התחסנות בקרב אנשים העוסקים במקצועות הבריאות מהווה את אחת הדרכים היעילות ביותר לשליטה על הפצה של מחלות (Tamburrano et al., 2019).

מדיניות חיסונים נהוגה בקרב אנשים העוסקים במקצועות הבריאות במדינות רבות בעולם. החקיקה להתחסנות בקרב צוותים רפואיים משתנה בין המדינות השונות אם כי, ניתן לחלק את החוקים לארבעה סוגים עיקריים: (1) חוקים הדורשים משירותי הבריאות להעריך את רמת ההתחסנות של העובדים בשירותי הבריאות. (2) חוקים המחייבים את שירותי הבריאות להציע לעובדים שלהם חיסונים. (3) חוקים הדורשים מעובדים בשירותי הבריאות להתחסן פרט למקרים בהם קיים פטור ממניעים דתיים או רפואיים. (4) חוקים המחייבים עובדים אשר לא חוסנו לשפעת ללבוש מסכות כירורגיות בעת עבודתם עם חולים (Barraza, Schmit & Hoss, 2017)

חוקים הנוגעים לעובדי בריאות בשירות הציבור דורשים מהם להיות מחוסנים כנגד מספר מחלות: הפטיטיס B, שפעת, חצבת, חזרת, שעלת, דלקת ריאות, אדמת ווריצלה. כמובן כי הדרישות יכולות להשתנות מעט בין מוסדות הבריאות השונים (Barraza, Schmit & Hoss, 2017).

בישראל, התחסנותם של תלמידים במקצועות הבריאות ועובדים במערכת הבריאות קבועה תחת חוזר משרד הבריאות משנת 2013 אשר המליץ (אך לא חייב) לעובדים  על קבלת חיסונים, כל עובד לפי תפקידו ורמת החשיפה שלו עם המטופלים. הנוהל עודכן ב-8/2016 כך שמשרד הבריאות קבע שכל עובד אמור להיות מחוסן לפי תפקידו ולפי מחלקה או מרפאה ששייך אליה, כך למשל רופא ילדים לא יכול לקבל ילדים אם הוא לא מחוסן נגד שעלת, עובד שלא מחוסן בחיסון חצבת חזרת ואדמת וחיסון אבעבועות רוח לא יכול לעבוד עם  חולים אונקולוגיים ומדוכאי חיסון. חוזר זה מציג ארבע תכניות התחסנות בהתאם לתפקידם ובסדר עולה מבחינת היקפן:

 1. תכנית המינימום: התחסנות כנגד מחלות העוברות באוויר: מיועדת בעיקר עבור עובדי מנהלה שאינם באים במגע עם החולים. כגון מזכירות, מנהלים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים…
 2. תכנית הבסיס: התחסנות כנגד מחלות העוברות הן באוויר והן במגע. מיועדת לעובדים שעלולים להיחשף לחולים או לנוזלי גופם, כגון פיזיותרפיה, דיאטניות, ריפוי בעיסוק.
 3. תכנית לקבוצות מיוחדות: תכנית הבסיס + בדיקת רמת נוגדנים ANTI HBS: בתוכנית זו ניתן דגש על חיסון כנגד דלקת כבד B והוא מיועד לעובדים הנמצאים בסיכון גבוה במיוחד להידבק בדלקת כבד B. כגון אחיות , רופאים, רופאי שיניים, שינניות, פרמדיקים.
 4. תכנית המקסימום-פפמ"ח-תכנית הבסיס + בדיקת רמת נוגדנים HBs-anti + בדיקות לנשאות של HBV  (HBc-anti HBsAg): תכנית זו מיועדת לעובדי בריאות המבצעים פעולות פולשניות המועדות לחשיפה לדם ונוזלי גוף. למשל בחדרי ניתוח, עובדי פפמ"ח (רופאי שיניים ושינניות).

החיסונים הנכללים בחוזר הם: שיתוק ילדים, טטנוס ודיפתריה, שעלת, חצבת, חזרת, אדמת, אבעבועות רוח, דלקת כבד נגיפית B, תבחין טוברקולין.

מינוי עובד אחראי תחום:

לפי חוזר משרד הבריאות(8/2016) מנהל המוסד ימנה עובד שירכז את הטיפול בתחום חיסוני העובדים במוסד שתפקידיו: הפניית עובדים לקבלת חיסון וביצוע את הבדיקות הכלולות בחוזר, מתן הסבר לעובדים על המחלות הנכללות בחוזר וחשיבות קבלת החיסון נגדן שהינו בטוח ויעיל, מעקב אחר פניית העובדים לקבלת חיסונים, סיכום עיתי של קבלת החיסונים, ניהול קובץ עובדים המבצעים פפמ"ח ונשאי צהבת B, ניהול קובץ עובדים המטפלים בתינוקות עם רישום תאריכי קבלת חיסון שעלת, ניהול קובץ עובדים המטפלים בחולים עם מערכת חיסון ירודה עם רישום תאריכי החיסון לחצבת חזרת אדמת ואבעבועות רוח.

בקופ"ח מאוחדת מונתה אחות אחראית תחום חיסונים בארבע המחוזות אשר מרכזת תחום החיסונים של העובדים, במחוז צפון מונתה  אחות מחודש 1/1/2016.

פרסום היחידה הארצית למניעת זיהומים לשנת 2017

בשנת 2014 ,בהמשך לבקשת מנכ"ל משרד הבריאות, היחידה הארצית למניעת זיהומים החלה לאסוף נתוני התחסנות צוותי בתי החולים וקופות החולים. נתוני 2014 דווחו מפחות מ- %40 מהמוסדות. מאז אחוז המוסדות המדווחים עולה מדי שנה, כמו גם שיעורי ההתחסנות בקרב צוותי המוסדות המדווחים. כך ששיעור הדיווח של קופות חולים בארץ עלה מ- 50% ל 75% , ואחוז בעלי סטטוס מחוסן בקופות החולים עלה ב-8% לחיסון השעלת, חיסון חצבת חזרת ואדמת היה שינוי של 5%, אבעבועות רוח שינוי של 2%, חיסון לפוליו שינוי של 36%, חיסון לצהבת B שינוי של19%, תבחין מנטו שינוי של 12%.

בקופ"ח מאוחדת בפרט לא היה דיווח התחסנות לשנת2017, בפרסום של שנת 2016 אחוז העובדים המחוסנים  בקופ"ח מאוחדת היה נמוך יחסית לשאר הקופות. כך ששיעור בעלי סטטוס מחוסן לשעלת הינו 23%, שיעור סטטוס מחוסן לחצבת חזרת ואדמת 21%,  שיעור סטטוס מחוסן לאבעבועות רוח 21%, שיעור סטטוס מחוסן לצהבת B 23%, שיעור סטטוס מחוסן לפוליו 21%, שיעור תיעוד תבחין מנטו 17%.

על אף ההנחיות הקיימות והניטור שנעשה בנוגע לאחוז הכיסוי החיסוני של עובדים במערכת הבריאות. עדיין, קיימים עובדים רבים במערכת הבריאות אשר בוחרים שלא להתחסן מסיבות שונות (עקה זוהר ושותפים, 2016).

קיים גיוון רב בהיענות ובעמדות של אנשים העוסקים במקצועות הבריאות כלפי קבלת חיסונים.

מחקרים רבים שפורסמו בשנים האחרונות עוסקים בהתחסנות כנגד שפעת של עובדי בריאות ברחבי העולם. בנוגע לאחוז הכיסוי של החיסון בקרב עובדים במערכת הבריאות נמצא כי ביבשת אירופה אחוז הכיסוי היה נמוך יחסית (נמוך מ-30%), באיטליה נמצא כי אחוז הכיסוי כנגד שפעת בקרב עובדי בריאות עמד על13.47% בקרב אחיות ו-12.52% בקרב כוח העזר. באנגליה  המאוחדת, צרפת וגרמניה, אחוז הכיסוי נע בין 15% ל- 29% (Dini, Toletone, Sticchi, Orsi, Bragazzi  & Durando, 2018).

בדוח שפורסם על ידי משרד הבריאות הישראלי ועסק באחוז ההתחסנות כנגד שפעת בישראל ובעולם הוצגו הנתונים הבאים: בארצות הברית אחוז ההתחסנות כנגד שפעת בקרב עובדים במקצועות הבריאות נע סביב ה-60%, כאשר רופאים, אחיות ורוקחים התחסנו בשיעור גבוה בהרבה מאשר אנשים במקצועות מנהלתיים וכוחות עזר. נמצא כי ההתחסנות נעשתה באחוז גבוה בהרבה במוסדות בהם הייתה חובת התחסנות או המלצה להתחסנות. באנגליה בין השנים 2014-2015 שיעור ההתחסנות לשפעת בקרב עובדים במקצועות הבריאות אשר באו במגע עם חולים עמד על 54.8% (עקה זוהר, גרוטו, עזאר וורטהיים, 2016).

תמונת המצב המתקבלת בארץ דומה לזאת הקיימת ביבשת אירופה. בדוח שפורסם על ידי משרד הבריאות בשנת 2014 נמצא כי 24% בלבד מהעובדים במקצועות הבריאות התחסנו לשפעת (עקה זוהר ושותפים, 2016).

בנוגע לחיסונים מומלצים אחרים לעובדים במקצועות הבריאות, חוויארי ושותפיו (Haviari, Benet, Saadatian-Elhai, Andre, Loulergue & Vanhems, 2015) סיכמו את הספרות בנושא זה אשר פורסמה בין השנים 2011-2015  והציגו את שיעורי ההתחסנות הבאים: המלצות להתחסן כנגד שפעת היו קיימות במרבית מדינות העולם. עם זאת, שיעור ההתחסנות נע בין 15-90%. בנוגע להפטיטיס B, ההמלצה להתחסן כנגד נגיף זה הייתה בכל המדינות בעלות ההכנסה הגבוה ואף הייתה מנדטורית בצרפת, שיעור ההתחסנות בקרב עובדים בשירותי הבריאות נע בין63-95%. המלצות להתחסן כנגד חצבת ושעלת ניתנו גם כן בקרב המדינות בעלות ההכנסה הגבוה בעולם. שיעור ההתחסנות כנגד המחלות הללו נע בין 87-97% ובין 14-73% בהתאמה. התחסנות כנגד וריצלה וטטנוס מומלצת לכלל האוכלוסייה במרבית ממדינות העולם. שיעור ההתחסנות כנגד המחלות הללו בקרב אנשים העוסקים במקצועות הבריאות נע בין90-100% ובין 89-97% בהתאמה.

על אף שאחוז ההתחסנות בקרב עובדי בריאות איננו תואם במקרים רבים את ההמלצות הקיימות, בעיקר כאשר מדובר בשפעת, ניכר כי עמדותיהם של אנשים העוסקים במקצועות הבריאות כלפי חיסונים הן חיוביות יותר משל אנשים אשר אינם עוסקים במקצועות הבריאות (Cvjetkovic, Jeremic & Tiosavljevic, 2017). עם זאת, אנשים רבים אשר עוסקים במקצועות הבריאות, בדומה לכלל האוכלוסייה, נוהגים לאסוף בעצמם את המידע האפשרי הקיים בנוגע ליתרונות ולחסרונות של החיסון ולבצע בחירה מושכלת (Marlow, Waller & Wardle, 2007).

 למשל, במחקר אשר בדק את הידע והעמדות של סטודנטים סרביים כלפי חיסונים השתתפו סטודנטים לרפואה, למשפטים ולהנדסה. ממצאי המחקר הראו כי בקרב הסטודנטים לרפואה היה פער משמעותי לחיוב הן בידע והן בעמדות כלפי התחסנות, עמדותיהם היו חיוביות בהרבה משל סטודנטים בתחומים האחרים (Cvjetkovic et al., 2017).

מחקר נוסף, אשר עסק בידע ועמדות כלפי חיסונים בקרב אנשים העוסקים במקצועות הבריאות באיטליה, היה מחקרם של טמבורנו ועמיתיו (Tamburrano et al., 2019), במחקר זה השתתפו 85 אנשי מקצועות הבריאות: 55 אחיות ו- 30 (nursing coordintors). במחקר זה רצו החוקרים לאפיין את הידע ועמדותיהן של האחיות בנוגע להמלצות המקובלות להתחסנות בארצן. בנוסף, רצו החוקרים לבדוק כיצד קורס הכשרה בנושא של חיסונים יתרום לידע שלהם ולהיענות שלהם להמלצות המקובלות. במחקר נעשה שימוש בשאלון HProImmune. תוצאות המחקר הראו כי nurse coordinators היו בעלי עמדות חיוביות יותר כלפי חיסונים בהשוואה לאחיות, אם כי גם האחיות עצמן היו בעלות דעות חיוביות יחסית.

הרצוג ועמיתיו (Herzog, Álvarez-Pasquin, Díaz, Del Barrio, Estrada & Gil, 2013), ערכו מטה אנליזה אשר עסקה בהשפעה של עמדות, ידע ואמונות על התחסנות בקרב עובדים במקצועות הבריאות. במסגרת אנליזה זו נותחו מחקרים רבים אשר עמדו בקריטריונים שנבחרו. החוקרים מצאו כי: בבחינת השפעות הידע, על אף כי נמצאו שלושה מחקרים בלבד אשר עמדו בקריטריונים, הייתה מגמה אשר הצביעה על כך כי רמה גבוה יותר של ידע הייתה קשורה ברמה גבוה יותר של התחסנות, בבחינת השפעת האמונות נמצאו תוצאות שנויות במחלקות ונמצא כי להתמחות הרופא הייתה השפעה על העמדות שלו כלפי חיסונים. רופאי ילדים היו לרוב בעלי עמדות חיוביות יותר בנושא. גם עמדות חיוביות יותר הצביעו על כוונה רבה יותר להתחסן.

בהקשר של שפעת, ביש ואחרים (Bish, Yardley, Nicoll & Michie, 2011) ערכו סקירה סיסטמית לגורמים המשפיעים על התחסנות כנגד שפעת במדינות שונות בעולם ומצאו, כי ההחלטה באם להתחסן או לא כנגד שפעת הושפעה רבות מהחשדנות הנתפסת כלפי נגיף השפעת H1N1, מתפיסה גבוהה יותר של חומרת המחלה ומתפיסה נמוכה יותר של עלויות החיסונים. כמו כן, נמצא כי עובדים במקצועות הבריאות אשר בחרו להתחסן כנגד הנגיף היו בגילאים מבוגרים יחסית וממין זכר. אחיות נמצאו כמתחסנות כנגד שפעת בשיעור נמוך יחסית. שלושה גורמים נוספים אשר תרמו להתחסנות היו: אמונה בבטיחות וביעילות החיסון, התחסנות קודמת כנגד שפעת, ידע ומידע והמלצות מגורמים מוסמכים בתחום.

בדומה לביש ושותפיו, דורנדו ושותפיו (Durando et al., 2016)  חקרו את  הגורמים  המשפיעים על  היענות לביצוע חיסוני שפעת בקרב עובדי בריאות באיטליה. במקרה זה נעשה שימוש בשאלון למילוי אישי אשר הונגש באינטרנט. במחקר השתתפו 830 עובדים במערכת הבריאות ונמצא, כי הגורמים אשר הביאו לעלייה בהיענות לביצוע חיסוני שפעת היו: עיסוק ברפואה, בטחון בבטיחות החיסונית ותפיסה כי עובדים במקצועות הבריאות נמצאים בסיכון מוגבר לתחלואה בשפעת. ההנחה כי חברות התרופות יכלו להשפיע על סוג החיסון הניתן לא השפיעה על ההחלטה של המשתתפים באם להתחסן או לא.

ניתן להבין כי ידע בנושא חיסונים משחק תפקיד חשוב ומשפיע רבות על עמדות ועל היענות לביצוע חיסונים. טענה זו מחוזקת גם במחקרם של לה-טורה ושותפים (La Torre, Scalingi, Garruto, Siclari, Chiarini  & Mannocci, 2017). מחקר זה עסק בידע, עמדות והתנהגויות כלפי חיסונים מומלצים על ידי מערכת הבריאות בקרב עובדים במערכת הבריאות באיטליה. המחקר נערך בין השנים 2014-2015 והשתתפו בו 507 עובדים במערכת הבריאות (רופאים, אחיות, כוח עזר, עובדי מנהלה, סטודנטים לרפואה). 80% מהמשתתפים תפסו את מחלת הפטיטיס B כמסוכנת לבריאות, 76% תפסו גם את מחלת השחפת כמסוכנת בעוד שמרבית המשתתפים לא תפסו את מחלת השפעת כמסוכנת עבור עובדים במקצועות הבריאות. בהתאם לעמדותיהם כלפי החיסונים, שיעור ההתחסנות היה הגבוה ביותר כנגד שחפת והפטיטיס B והנמוך ביותר כנגד שפעת.

רמות נמוכות של התחסנות בקרב עובדים במקצועות הבריאות ניתנות להסבר על ידי תופעה המכונה "הססנות חיסון". תופעה זו יכולה להסביר את החשש הקיים בקרב עובדים במקצועות הבריאות להתחסן בעצמם, לחסן את ילדים או להמליץ למטופליהם על התחסנות. שלושת הגורמים העיקריים שנמצאו כתורמים להתגברותה של התופעה הם: נושאים של ביטחון, שאננות ונוחות. ואכן, במחקר שנערך בנושא התחסנות כנגד שפעת בקרב עובדים במקצועות הבריאות במדינות יוון, קרואטיה, רומניה, צרפת, נמצא כי החסמים העיקריים להתחסנות היו: מחסור בזמן, העדר חשש מפני השפעת וחששות הנוגעים לבטיחות ויעילות החיסון (Karafilakis et al., 2016).

גורמים נוספים אשר עלולים להשפיע על קבלת חיסונים בקרב עובדים במקצועות הבריאות הם  אמון ודרישה לאוטונומיה. במחקר שנערך בקרב 100 אחיות טיפת חלב מחיפה ביקשו החוקרים לזהות את עמדותיהן של האחיות בנוגע לקבלת חיסוני שפעת ושעלת. 42% מהאחיות דיווחו כי קיבלו חיסון שעלת בחמש השנים האחרונות ו-44% מהן דיווחו כי קיבלו חיסון שפעת בשנה האחרונה. ההיענות לקבלת חיסון שעלת היתה מושפעת בעיקר מ: עמדות כלפי חשיבותה של ההתחסנות עבור אחיות, אמון במערכת הבריאות הציבורית ודרישה לאוטונומיה. בנוגע לקבלת חיסוני השפעת, הגורמים אשר נמצאו כמשפיעים ביותר היו עמדות כלפי חשיבותה של ההתחסנות עבור אחיות ואמון. מלבד זאת, נמצא כי אחיות מהמגזר היהודי התחסנו לשפעת בשיעור גבוה יותר מאחיות מהמגזר הערבי. בגזרת חיסוני השעלת שיעור ההתחסנות היה דומה בשני המגזרים (Baron-Epel, Madjar, Grefat & Rishpon, 2013). במחקר נוסף הדגישה ברון-אפל ושותפיה (Baron-Epel, Bord, Madjar & Rishpon, 2012) את העובדה המפתיעה  כי למרות שאחיות בהיותן "מודל פוטנציאלי לחיקוי" לא גרם בעליה בהיענותן לקבלת חיסונים.

 • נתונים נוספים על גורמי אי היענות לחיסון בכלל

גורמים המשפיעים על היענות של אנשים במקצועות הבריאות לחיסונים אינם נבדלים מאוד מהגורמים המשפיעים על כלל האוכלוסייה בהקשר זה. כאשר מדובר בעמדות של האוכלוסייה הכללית כלפי התחסנות לרוב מדובר בעמדות של הורים כלפי החיסון של ילדיהם וזאת משום שחיסונים ניתנים לרוב לילדים.

קיימים גורמים שונים המשפיעים על היענות של אנשים אשר אינם עוסקים במקצועות הבריאות כלפי חיסון עצמי או חיסון של ילדיהם. בסקירה סיסטמית שנערכה על מחקרים איכותניים שעסקו בהיענות של הורים כלפי חיסון ילדיהם נמצא כי הגורמים שהשפיעו ביותר על ההיענות היו: דאגה מפני תופעות לוואי אפשריות, דאגה מפני הכאב העלול להיגרם כתוצאה מהחיסון, אמונה כי אין לחסן את הילד כאשר ברקע קיימת מחלה קלה, אנשי צוות לא נעימים או אי מודעות בנוגע למועד החיסון שנקבע (Mills, Jadad, Ross & Wilson, 2005).

מחקר נוסף אשר בחן את עמדותיהם של הורים כלפי החיסון של ילדיהם הוא מחקרם של צ'ואו ועמיתיו (Chow, Dandhin, Willaby, Pemberton & Leask, 207). מחקר זה נערך באוסטרליה ובו השתתפו 452 הורים לילדים בגילאים 18 ומטה. במחקר נמצא כי הגורמים אשר היוו את החסמים המשמעותיים ביותר עבור ההורים לחיסון של ילדיהם היו: אי הסכמה בנוגע לבטיחות החיסונים וקבלת מידע אודות חלופות אפשריות לחיסונים ממטפלים אלטרנטיביים. מכך ניתן להבין את ההשפעה הרבה הקיימת למידע על ההיענות להתחסן.

כאשר רוצים לדון בעמדותיהם של אנשים בוגרים כלפי חיסון עצמי ניתן לקחת לדוגמה נשים בהריון הנמצאות בסיכון גבוה לסיבוכים של נגיף השפעת. במחקר אשר עסק בהתחסנות של נשים בהריון כנגד נגיף השפעת, נמצא כי אחוז החיסון הכללי עמד על כ-50%. בנוסף, נמצא כי נשים אשר להן נמסר מידע או הוצע לקבל את החיסון על ידי הרופא שלהן, היו בסיכוי גבוה יותר להתחסנות. כלומר, ניתן להבין כי לייעוץ של הרופא או במילים אחרות, לקבלת מידע ממקור אמין יכולה להיות השפעה רבה על ההיענות לחיסון (Ding et al., 2015).

ניתן לראות כי לא קיימים הבדלים משמעותיים בין גורמים המשפיעים על היענות לחיסונים בקרב רופאים לבין גורמים המשפיעים על היענות לחיסונים באוכלוסייה הכללית, בשני המקרים ניתנת התייחסות רבה לידע וקבלת מידע ממקור אמין.

בעקבות עדכון החוזר של משרד הבריאות (8/2016)  חשוב לדעת  האם השינוי במדיניות החיסונים בקרב עובדי מערכת הבריאות, ומינוי אחות אחראית חיסונים לפי המלצת החוזר בקופת חולים מאוחדת, השפיע  על העלאת רמת ההתחסנות בקרב עובדי מאוחדת. ועל בסיס התוצאות ניתן יהיה לבנות תכנית התערבות טובה יותר, לקידום היענות לחיסון במערכת הבריאות.

לבדוק  אם היה שיפור לאורך זמן בשיעור חיסוני עובדי מערכת הבריאות, ההנחה היא שהשיפור הוא תוצאה של שינוי במדיניות  חיסוני עובדים ומינוי אחות אחראית שמטפלת בחיסוני עובדים שהתרחשה בתקופה הנבדקת.

 • מטרות ספציפיות
 1. לבדוק את הקשר בין פרטים אישיים כגון גיל, וותק, השכלה, מוצא, מצב משפחתי, מגדר, מקום העבודה, חלקיות משרה, ותפקיד לבין היענות לחיסון בקרב אנשים העוסקים במקצועות הבריאות. בתקופה של לפני עדכון נוהל נשרד הבריאות (8/16) לתקופה שלאחריו.
 2. לבדוק האם יש הבדל באחוזי ההיענות לחיסון שעלת, דיפתריה, וטטנוס בקרב עובדי בריאות העובדים עם ילדים ותינוקות בתקופה של לפני עדכון נוהל משרד הבריאות (8/16) לתקופה שלאחריו.
 3. לבדוק האם יש הבדל באחוזי ההיענות לחיסון חצבת, חזרת ואדמת (MMR), וחיסון לאבעבועות רוח (VARCIELLA) בקרב עובדי בריאות העובדים עם חולים אונקולוגים וחולים עם מערכת חיסונית נמוכה, בתקופה של לפני עדכון נוהל משרד הבריאות (8/16) לתקופה שלאחריו.
 4. לבדוק האם יש הבדל באחוזי ההיענות לחיסון נגד צהבת B בקרב העובדים הכלולים בתוכנית בסיס ותוכנית בסיס+ של לפני עדכון נוהל משרד הבריאות (8/16) לתקופה שלאחריו.
 5. לבדוק האם יש הבדל באחוזי העובדים המחוסנים בקרב כלל העובדים בתקופה של לפני מינוי אחות אחראית חיסוני עובדים לתקופה שלאחריה. 

6. השערות המחקר

 1. ימצא קשר בין רמת ההשכלה ותפקיד לבין שיעור ההתחסנות. כלומר, רמת השכלה גבוה יותר תמצא כמשפיעה על הענות גבוה יותר לקבלת חיסונים בקרב עובדי מאוחדת.
 2. ימצא קשר בין גיל לבין התחסנות. כלומר גיל גבוה יותר ימצא כמשפיע על היענות נמוכה יותר לקבלת חיסונים בקרב עובדי מאוחדת.
 3. ימצא קשר בין עובד נשוי עם ילדים לבין שיעור ההתחסנות. כלומר עובד נשוי עם ילדים ימצא כמשפיע על היענות גבוהה יותר לקבלת חיסונים בקרב עובדי מאוחדת.
 4. ימצא קשר בין מגדר לבין התחסנות. כלומר נשים ימצאו כמתחסנות יותר מגברים.
 5. ימצא קשר שלילי בין שנות וותק העובד לבין שיעור ההתחסנות, כלומר עובד וותיק יותר יתחסן פחות משאר העובדים.
 6. ימצא קשר בין היענות לחיסונים לבין מוצא. כלומר מוצא יהודי ימצא כמשפיע על היענות גבוהה יותר לקבלת חיסונים בקרב עובדי מאוחדת.
 7. ימצא קשר חיובי בין חלקיות המשרה לבין קבלת חיסונים. כלומר עובד עם חלקיות משרה מלאה ימצא כמתחסן יותר מעובד עם חלקיות משרה חלקית.
 8. ימצא אחוז גבוה יותר לקבלת חיסון לשעלת דיפתריה טטנוס בקרב העובדים העוסקים עם ילדים ותינוקות לאחר עדכון נוהל משרד הבריאות.
 9. ימצא אחוז גבוה יותר לקבלת חיסון לחצבת חזרת ואדמת, ואבעבועות רוח בקרב העובדים העוסקים עם חולים אונקולוגיים ועם מערכת חיסונית חלשה לאחר עדכון נוהל משרד הבריאות.
 10. ימצא אחוז גבוה יותר לקבלת חיסון להפטיטיס B בקרב העובדים הכלולים בתוכנית בסיס ובסיס+ לאחר עדכון נוהל משרד הבריאות.
 11. ימצא קשר בין עדכון נוהל ופעולות שהקופה הפעילה לבין התחסנות. כלומר, עדכון הנוהל ומינוי אחות אחראית חיסוני עובדים במחוז צפון והקמת תשתיות חדשות ימצא כמשפיע על היענות גבוה יותר לקבלת חיסונים בקרב עובדי מאוחדת.
 12. שיעור העובדים שלא השלימו חיסונים על פי המומלץ מסיבת החלטה התלויה בעובד, הוא הגבוה מבין שאר הסיבות לאי השלמת חיסונים.

7. מתודולוגיה

 • 6.  
 • 7.  
 • 8.  

מחקר זה יערך במתכונת כמותית רטרוספקטיבית ובמסגרתו יבדקו קשרים בין משתנים.

אוכלוסיית היעד של המחקר תהיה אנשים העוסקים במקצועות הבריאות: רופאים/ות, אחים/ות ועובדי בסיס: דיאטניות, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, ועובדי מינהל: מנהלים, מזכירות, עובדים סוציאליים, פסיכולוגיים, קלינאי תקשורת.

אוכלוסיית המחקר תהיה רופאים/ות, אחים/ות  מנהלים, מזכירות, עובדים סוציאליים ופסיכולוגים דיאטניות, ריפוי בעיסוק, קלינאי תקשורת העובדים בקופת חולים מאוחדת מחוז צפון.

קריטריונים להכללה: אחים/ות, רופאים/ות, עובדי מנהל, עובדי בסיס, ותק של שנה ומעלה בעבודה.

קריטריונים לאי-הכללה: עובדי קבלן ועובדי ניקיון, מגבלות בריאותית אשר מונעות קבלת חיסונים, ותק פחות משנה.

שיטת הדגימה תתבסס  על מאגרי נתונים של העובדים ממשאבי אנוש במחוז צפון. הנתונים יילקחו  מהנתונים הממוחשבים של קופת חולים מאוחדת המכילים את הנתונים הבאים: גיל, מגדר, השכלה, הכשרה ספציפית, תפקיד, תאריך תחילת עבודה, חלקיות משרה, מרחב, כתובת מגורים, סטטוס חיסונים ותאריך סיום חיסונים. הנתונים לגבי החיסונים יתקבלו במספר תאריכים שונים: 1. 12/2015 + 7/2016 לפני עדכון הנוהל החדש ומינוי אחות אחראית שמטפלת בחיסוני עובדים. 2. 7/2017 + 8/2019 לאחר עדכון הנוהל החדש ומינוי אחות אחראית חיסוני עובדים. הנתונים לא יכילו פרטים מזהים של העובדים, יהיו מקודדים על בסיס מספר עובד, שאין לו שום משמעות אם אין גישה למערכת המרכזית של קופת חולים מאוחדת. הנתונים ישמשו אותי לשם השוואה בין התאריכים השונים בכדי לבדוק אם יש שינוי בהיענות לקבלת חיסונים לאחר עדכון הנוהל ולאחר מינוי אחות אחראית חיסונים.

גודל הדגימה וההצדקה לכך

הניתוח הרטרוספקטיבי של המחקר יתבסס על נתונים של כ 1500-2000 עובדים שהינם כלל העובדים.

תחילה יתבקשו האישורים הנדרשים לביצוע המחקר מוועדת האתיקה בקופת חולים מאוחדת ומוועדת האתיקה של הפקולטה באוניברסיטת חיפה.

לאחר קבלת האישור תתבצע  הוצאת מידע ממאגרי המידע של הקופה ויצירת קובץ, תיעוד פעולות שהארגון עשה בכדי להתאים לנוהל החדש, למשל תאריך מינוי אחות אחראית חיסוני עובדים, הקמת ממסד נתונים ובהמשך ינותחו תוצאות המחקר בשיטות סטטיסטיות שונות והממצאים יושוו לספרות המחקרית בתחום.

7.7.1 משתנה תלוי:

מחוסן/לא מחוסן על פי המומלץ ע"י משרד הבריאות.

הגדרה תפעולית- משתנה דיכוטומי שיכול לקבל אחד משני ערכים כן או לא.

עובד מנהל (הכלול בתוכנית מינימום) הוגדר מחוסן באופן מלא אם השלים שתי מנות לחצבת חזרת ואדמת, מנה אחת של שעלת דיפתריה טטנוס מעל גיל 18, שתי מנות על אבעבועות רוח או הצהרה שהוא חלה בילדות.

עובד הכלול בתוכנית בסיס: הוגדר מחוסן באופן מלא אם השלים  שתי מנות לחצבת חזרת ואדמת, מנה אחת של שעלת דיפתריה טטנוס ופוליו מעל גיל 18, שתי מנות על אבעבועות רוח או הצהרה שהוא חלה בילדות, חיסון בשלוש מנות נגד דלקת כבד B וביצוע תבחין מנטו דו שלבי.

עובד הכלול בתוכנית בסיס+: הוגדר מחוסן באופן מלא אם השלים  שתי מנות לחצבת חזרת ואדמת, מנה אחת של שעלת דיפתריה טטנוס ופוליו מעל גיל 18, שתי מנות על אבעבועות רוח או הצהרה שהוא חלה בילדות, וחיסון בשלוש מנות נגד דלקת כבד B+ בדיקת נוגדנים-ANTI HBS, וביצוע תבחין מנטו דו שלבי.

עובד הכלול בתוכנית פפמ"ח ( פעולות פולשניות המועדות לחשיפה לדם ונוזלי גוף): הוגדר מחוסן באופן מלא אם השלים  שתי מנות לחצבת חזרת ואדמת, מנה אחת של שעלת דיפתריה טטנוס ופוליו מעל גיל 18, שתי מנות על אבעבועות רוח או הצהרה שהוא חלה בילדות, וחיסון בשלוש מנות נגד דלקת כבד B+ בדיקת נוגדנים-ANTI HBS, בדיקת נשאות וביצוע תבחין מנטו דו שלבי.

עובד הוגדר כלא מחוסן אם לא קיבל אחד או שניים מהחיסונים המומלצים לפי נוהל משרד הבריאות.

7.7.2. משתנים בלתי תלויים:

משתני רקע סוציו דמוגרפיים שכוללים: גיל, מגדר, מוצא, מצב משפחתי, השכלה, תפקיד, וותק, יישוב, חלקיות משרה.

7.8.כלי מחקר כולל תוקף ומהימנות

איסוף נתונים רטרוספקטיבי ממאגר עובדים ממוחשב של משאבי אנוש בעזרת תוכנת אקסל ומתיקים רפואיים.

מהימנות = האם הדיווחים הנשלחים למשאבי אנוש נשלחים באופן מדויק ועקבי.

תוקף = האם התוכן של הדיווח (כלומר, השמות של מי שחוסנו) מדויק, והאם גליונות האקסל שמפיקים במשאבי אנוש אכן מכילים כל מי שהיה צריך להיות בהם, ללא טעויות. 

האחות האחראית על חיסוני עובדים במחוז צפון מדווחת פעם בחודש על החיסונים שבוצעו לעובדים למזכירה של משאבי אנוש באמצעות קובץ אקסל עם שמות העובדים והחיסונים שכל עובד קיבל ובאיזה תאריך, לשם הקלדתם בקובץ הנתונים של המחוז. כמו כן כל רבעון ז"א כל שלושה חודשים כחלק מתהליך תוכנית העבודה של המחוז בנושא חיסונים, אחות החיסונים מקבלת שני סוגים של דוחות: הראשון דו"ח מסכם של שלושת החודשים האחרונים ממשאבי אנוש  שפה יכולה האחות המחסנת לבדוק ולוודא אם אכן העובדים שהיא חיסנה במהלך שלושת החודשים אכן רשומים ולא פוספס אף עובד, הדו"ח השני זה קובץ שמכיל שמות עובדים החדשים והעובדים העוזבים.

 בנוסף מעוניינת לקחת דגימה של 40 עובד באופן אקראי מהקובץ ולהתקשר אליהם ולשאול אם הם אכן התחסנו בחיסונים המופיעים אצלי בקובץ.

7.9.מניעה וטיפול בהטיית בחירה

הטיית בחירה היא הטייה אשר יכולה להיגרם כתוצאה מליקוי באיסוף הנתונים. המחקר שלנו יכלול כל העובדים במחוז צפון ולכן לא תהיה בו הטיית בחירה.

7.10. מניעים וטיפול בהטיית מידע

הטיית המידע יכולה להיגרם ע"י טעויות בהקלדת נתונים, בעיה בדיווח העובד אם היה צורך בדיווח חיצוני אם הוא מחוסן.

7.11. הטיפול בערפלנים

הערפלנים אשר יכולים להיות במחקר הנוכחי יכולים להיגרם בעיקר כתוצאה מנתוניהם הסוציו-דמוגרפיים של המשתתפים. למשל, לגיל, למין, להשכלה ולוותק עלולות להיות השפעות על הממצאים. לכן, יש לדאוג כי המדגם יהיה הטרוגני מספיק ויכלול את כל שכבות המינים, הגילאים, רמות ההשכלה והוותק. ויש לקחת בחשבון משתנים אלו בניתוח הנתונים ולתקנן עבורם.

7.12. שיטה לעיבוד נתונים

נשתמש בתוכנת  SPSS לעיבודים סטטיסטיים.

אוכלוסיית המחקר ננתח אותה באופן כללי וגם בתת קבוצות: אחיות, רופאים, מנהלים, מזכירות, עו"ס, פסיכולוגים, דיאטניות, קלינאיות תקשורת, מרא בעיסוק, רופא ילדים, רופא משפחה ובהשוואה של ארבעת הזמנים: 08/2015, 7/2016, 7/2017, 8/2019.

המבחנים הסטטיסטיים שיערכו לנתונים שיתקבלו במחקר הנוכחי יהיו:

למשתנים הרציפים המתפלגים התפלגות נורמלית נחשב ממוצע וסטיית תקן.

במשתנים קטיגוריאליים נבדוק שכיחויות ואחוזים.

נתאר התפלגות המשתנים לפי המטרות הספציפיות ונבצע עיבוד דו משתני לבחינת ההשערות הספציפיות.

לבדיקת הקשרים בין המשתנים הכמותיים נבצע מבחן למתאם פירסון. לקשרים בין משתנים כמותיים ודיכוטומיים נבצע מבחן t.

בהתאם לתוצאות נבצע עיבוד רב משתני תוך תקנון למשתנים שיכולים להיות מבלבלים.

 • תוצאות המחקר

אוכלוסיית המחקר

במחקר נלקחו נתונים רטרוספקטיביים עבור 1337 עובד במחוז צפון בקופ"ח מאוחדת.

לוח 1: התפלגות המדגם לפי משתנים תעסוקתיים:

isuk תפקיד
  FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Valid רופא ילדים574.34.34.3
 רופא משפחה18313.713.718.0
 רופא מומחה15111.311.329.2
 פיזיוטרפיה534.04.033.2
 מנהל695.25.238.4
 אח/ות27020.220.258.6
 דיאטנית221.61.660.2
 מזכירה32824.524.584.7
 טכנאי9.7.785.4
 פסיכולוג473.53.588.9
 עו"ס231.71.790.7
 רוקח695.25.295.8
 קלינאי תקשורת181.31.397.2
 ריפוי בעיסוק12.9.998.1
 מעבדה181.31.399.4
אחזקה8.6.6100.0
Total133799.9100.0 
MissingSystem1.1  
Total1338100.0  
     
    מהנתונים רואים שהאחוז הכי גבוה לפי עיסוק זה הרופאים 29%, המזכירות (24.5%),ולאחר מכן אחיות (20.2%). בקשר לרופאים אם נסתכל על כל הרופאים אז זה האחוז הגבוה 29% יחסית לשאר העובדים, אבל אם נסתכל בתת התמחות אז זה משתנה כך שרופא המשפחה מהווה האחוז הגבוה 13.7%, רופא מומחה 11.3% ורופא הילדים רק 4.3%.   אחיותhaskala1 תואר ראשון/שני
  FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Valid1 תואר ראשון22516.884.084.0
2 תואר שני433.216.0100.0
Total26820.0100.0 
MissingSystem107080.0  
Total1338100.0  

29.2% הם רופאים מהם 14.6% רופאי ילדים, 46.8% הם רופאי משפחה, 38.6% רופאים מומחים.

20.2% אחיות, רובם עם תואר ראשון 84%, ורק 16% עם תואר שני.

 4% עובדי פיזיותרפיה, 5.2% עובדי מנהל, , 1.6% דיאטנית, 24.5% מזכירות, 0.7% טכנאי, 3.5% פסיכולוג, 1.7% עו"ס, 5.2% רוקחים, 1.3%  קלינאית תקשורת, 0.9% ריפוי בעיסוק, 1.35 עובדי מעבדה, 0.6% עובדי אחזקה.

לוח 2: התפלגות המדגם לפי משתנים דמוגרפיים

מגדר
  FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Valid 1.1.1.1
זכר41731.231.231.2
נקבה92068.868.8100.0
Total1338100.0100.0 

מהטבלה רואים שמרבית העובדים הם ממגדר נקבה 68.8%, ורק 31.2% ממגדר זכר.

origin
  FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Valid11.1.1.1
2 יהודי73154.654.654.7
3 לא יהודי60645.345.3100.0
Total1338100.0100.0 

מרבית העובדים הינם יהודים 54.6%, ורק 45.3% הם לא יהודי.

  marital1 מצב משפחתי
  FrequencyPercentValid PercentCumulative Percent
Valid1.00 רווק13610.210.210.2
2.00 נשוי108380.981.091.2
3.00 גרוש967.27.298.4
4.00 אלמן221.61.6100.0
Total133799.9100.0 
MissingSystem1.1  
Total1338100.0  

מהטבלה רואים שמרבית העובדים הינם נשואים 81%, ורק 19% לא נשואים (רווק, אלמן, וגרוש).

גיל ממוצע לפי מוצא

גיל
originMeanNStd. DeviationMedian
2 יהודי47.43173111.612347.000
3 לא יהודי39.8936069.641237.000
Total44.014133711.395942.000

רואים שהעובדים הערבים הם צעירים יותר מהיהודים וההבדל הוא מובהק.

גיל ממוצע לפי עיסוק

גיל
isuk תפקידMeanNStd. DeviationMedian
1.0 רופא ילדים50.2115710.157249.000
2.0 רופא משפחה46.95118313.134742.000
3.0 רופא מומחה51.88115111.130751.000
4.0 פיזיוטרפיה38.019537.451136.000
5.0 מנהל48.986699.101551.000
6.0 אח/ות42.08127010.373741.000
7.0 דיאטנית37.364228.527534.000
8.0 מזכירה40.78032810.577540.000
9.0 טכנאי44.88996.679248.000
10.0 פסיכולוג44.213477.494744.000
11.0 עו"ס43.478237.254344.000
12.0 רוקח38.899698.873536.000
13.0 קלינאי תקשורת39.3891813.403935.500
14.0 ריפוי בעיסוק39.1671210.169835.000
15.0 מעבדה48.8891812.004453.000
16.0 אחזקה47.375811.500844.500
Total44.014133711.395942.000

מהטבלה אפשר לראות שהגיל הממוצע של בעלי תפקידים שונים הוא שונה וגם הבדלים אלה מובהקים.

ממוצע שנות ותק לפי מוצא

vetek שנות ותק
originMeanNStd. DeviationMedian
2 יהודי9.537318.0747.08
3 לא יהודי7.516067.0374.50
Total8.6113377.6855.50

רואים שהוותק הממוצע של היהודים שונה מהוותק הממוצע של הלא יהודי וההבדל גם מובהק.

ממוצע שנות ותק לפי תפקיד

vetek שנות ותק
isuk תפקידMeanNStd. DeviationMedian
 רופא ילדים9.31577.7167.25
רופא משפחה7.601837.6704.00
 רופא מומחה8.371517.8934.83
 פיזיוטרפיה7.83535.6735.83
 מנהל15.616910.79912.67
 אח/ות9.052707.4636.21
 דיאטנית7.50226.7066.17
 מזכירה8.123287.3584.92
 טכנאי9.8098.1168.17
 פסיכולוג4.60473.7914.08
 עו"ס10.20236.1229.17
 רוקח8.37696.4816.08
 קלינאי תקשורת6.38186.3603.92
 ריפוי בעיסוק5.33124.4303.21
 מעבדה11.90187.7628.46
 אחזקה6.8487.6784.54
Total8.6113377.6855.50

יש הבדלים בותק בין יהודים ולא יהודים ובין בעלי תפקידים שונים. ההבדלים הם מובהקים.

לוח 3: קבלת חיסון Tdapלפי עיסוק:

isuk תפקיד * Tdap Tdap  חיסון Crosstabulation
   Tdap Tdap  חיסוןTotal
   1 חוסן לפני 20162 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
isuk תפקיד1.0 רופא ילדיםCount330119457
% within isuk תפקיד57.9%.0%19.3%15.8%7.0%100.0%
2.0 רופא משפחהCount67356516183
% within isuk תפקיד36.6%1.6%30.6%27.9%3.3%100.0%
3.0 רופא מומחהCount71238364151
% within isuk תפקיד47.0%1.3%25.2%23.8%2.6%100.0%
4.0 פיזיוטרפיהCount171255553
% within isuk תפקיד32.1%1.9%47.2%9.4%9.4%100.0%
5.0 מנהלCount1203613869
% within isuk תפקיד17.4%.0%52.2%18.8%11.6%100.0%
6.0 אח/ותCount145296207270
% within isuk תפקיד53.7%.7%35.6%7.4%2.6%100.0%
7.0 דיאטניתCount14160122
% within isuk תפקיד63.6%4.5%27.3%.0%4.5%100.0%
8.0 מזכירהCount8231982916328
% within isuk תפקיד25.0%.9%60.4%8.8%4.9%100.0%
9.0 טכנאיCount202509
% within isuk תפקיד22.2%.0%22.2%55.6%.0%100.0%
10.0 פסיכולוגCount1012312147
% within isuk תפקיד21.3%2.1%48.9%25.5%2.1%100.0%
11.0 עו"סCount60133123
% within isuk תפקיד26.1%.0%56.5%13.0%4.3%100.0%
12.0 רוקחCount171427269
% within isuk תפקיד24.6%1.4%60.9%10.1%2.9%100.0%
13.0 קלינאי תקשורתCount12033018
% within isuk תפקיד66.7%.0%16.7%16.7%.0%100.0%
14.0 ריפוי בעיסוקCount5043012
% within isuk תפקיד41.7%.0%33.3%25.0%.0%100.0%
15.0 מעבדהCount50102118
% within isuk תפקיד27.8%.0%55.6%11.1%5.6%100.0%
16.0 אחזקהCount204208
% within isuk תפקיד25.0%.0%50.0%25.0%.0%100.0%
TotalCount50014567200561337
% within isuk תפקיד37.4%1.0%42.4%15.0%4.2%100.0%

Tdap-מתוך אלה שלא חוסנו ב-2016

isuk תפקיד * Tdap Tdap  חיסון Crosstabulation
   Tdap Tdap  חיסוןTotal
   2 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
isuk תפקיד1.0 רופא ילדיםCount0119424
% within isuk תפקיד.0%45.8%37.5%16.7%100.0%
2.0 רופא משפחהCount356516116
% within isuk תפקיד2.6%48.3%44.0%5.2%100.0%
3.0 רופא מומחהCount23836480
% within isuk תפקיד2.5%47.5%45.0%5.0%100.0%
4.0 פיזיוטרפיהCount1255536
% within isuk תפקיד2.8%69.4%13.9%13.9%100.0%
5.0 מנהלCount03613857
% within isuk תפקיד.0%63.2%22.8%14.0%100.0%
6.0 אח/ותCount296207125
% within isuk תפקיד1.6%76.8%16.0%5.6%100.0%
7.0 דיאטניתCount16018
% within isuk תפקיד12.5%75.0%.0%12.5%100.0%
8.0 מזכירהCount31982916246
% within isuk תפקיד1.2%80.5%11.8%6.5%100.0%
9.0 טכנאיCount02507
% within isuk תפקיד.0%28.6%71.4%.0%100.0%
10.0 פסיכולוגCount12312137
% within isuk תפקיד2.7%62.2%32.4%2.7%100.0%
11.0 עו"סCount0133117
% within isuk תפקיד.0%76.5%17.6%5.9%100.0%
12.0 רוקחCount1427252
% within isuk תפקיד1.9%80.8%13.5%3.8%100.0%
13.0 קלינאי תקשורתCount03306
% within isuk תפקיד.0%50.0%50.0%.0%100.0%
14.0 ריפוי בעיסוקCount04307
% within isuk תפקיד.0%57.1%42.9%.0%100.0%
15.0 מעבדהCount0102113
% within isuk תפקיד.0%76.9%15.4%7.7%100.0%
16.0 אחזקהCount04206
% within isuk תפקיד.0%66.7%33.3%.0%100.0%
TotalCount1456720056837
% within isuk תפקיד1.7%67.7%23.9%6.7%100.0%

הטבלה הזו מראה את כל העובדים שלא היו מחוסנים ב-2016, כאן רואים את אחוז העובדים שהיו אמורים להתחסן ואכן התחסנו לאחר אוגוסט ולאחר נובמבר. בכל המקצועות רואים קפיצה לאחר נובמבר.

לוח 4: קבלת חיסון Varciella לפי עיסוק:

isuk תפקיד * varciella varciella חיסון Crosstabulation
   varciella varciella חיסוןTotal
   1 חוסן לפני 20162 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
isuk תפקיד1.0 רופא ילדיםCount30449157
% within isuk תפקיד5.3%.0%77.2%15.8%1.8%100.0%
2.0 רופא משפחהCount31129500183
% within isuk תפקיד1.6%.5%70.5%27.3%.0%100.0%
3.0 רופא מומחהCount60112330151
% within isuk תפקיד4.0%.0%74.2%21.9%.0%100.0%
4.0 פיזיוטרפיהCount10457053
% within isuk תפקיד1.9%.0%84.9%13.2%.0%100.0%
5.0 מנהלCount414518169
% within isuk תפקיד5.8%1.4%65.2%26.1%1.4%100.0%
6.0 אח/ותCount90239220270
% within isuk תפקיד3.3%.0%88.5%8.1%.0%100.0%
7.0 דיאטניתCount00202022
% within isuk תפקיד.0%.0%90.9%9.1%.0%100.0%
8.0 מזכירהCount110272432328
% within isuk תפקיד3.4%.0%82.9%13.1%.6%100.0%
9.0 טכנאיCount006309
% within isuk תפקיד.0%.0%66.7%33.3%.0%100.0%
10.0 פסיכולוגCount00407047
% within isuk תפקיד.0%.0%85.1%14.9%.0%100.0%
11.0 עו"סCount10175023
% within isuk תפקיד4.3%.0%73.9%21.7%.0%100.0%
12.0 רוקחCount305412069
% within isuk תפקיד4.3%.0%78.3%17.4%.0%100.0%
13.0 קלינאי תקשורתCount30132018
% within isuk תפקיד16.7%.0%72.2%11.1%.0%100.0%
14.0 ריפוי בעיסוקCount0093012
% within isuk תפקיד.0%.0%75.0%25.0%.0%100.0%
15.0 מעבדהCount20133018
% within isuk תפקיד11.1%.0%72.2%16.7%.0%100.0%
16.0 אחזקהCount006208
% within isuk תפקיד.0%.0%75.0%25.0%.0%100.0%
TotalCount462106422141337
% within isuk תפקיד3.4%.1%79.6%16.5%.3%100.0%

            Varciella– מתוך אלה שלא חוסנו לפני 2016

isuk תפקיד * varciella varciella חיסון Crosstabulation
   varciella varciella חיסוןTotal
   2 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
isuk תפקיד1.0 רופא ילדיםCount0449154
% within isuk תפקיד.0%81.5%16.7%1.9%100.0%
2.0 רופא משפחהCount1129500180
% within isuk תפקיד.6%71.7%27.8%.0%100.0%
3.0 רופא מומחהCount0112330145
% within isuk תפקיד.0%77.2%22.8%.0%100.0%
4.0 פיזיוטרפיהCount0457052
% within isuk תפקיד.0%86.5%13.5%.0%100.0%
5.0 מנהלCount14518165
% within isuk תפקיד1.5%69.2%27.7%1.5%100.0%
6.0 אח/ותCount0239220261
% within isuk תפקיד.0%91.6%8.4%.0%100.0%
7.0 דיאטניתCount0202022
% within isuk תפקיד.0%90.9%9.1%.0%100.0%
8.0 מזכירהCount0272432317
% within isuk תפקיד.0%85.8%13.6%.6%100.0%
9.0 טכנאיCount06309
% within isuk תפקיד.0%66.7%33.3%.0%100.0%
10.0 פסיכולוגCount0407047
% within isuk תפקיד.0%85.1%14.9%.0%100.0%
11.0 עו"סCount0175022
% within isuk תפקיד.0%77.3%22.7%.0%100.0%
12.0 רוקחCount05412066
% within isuk תפקיד.0%81.8%18.2%.0%100.0%
13.0 קלינאי תקשורתCount0132015
% within isuk תפקיד.0%86.7%13.3%.0%100.0%
14.0 ריפוי בעיסוקCount093012
% within isuk תפקיד.0%75.0%25.0%.0%100.0%
15.0 מעבדהCount0133016
% within isuk תפקיד.0%81.3%18.8%.0%100.0%
16.0 אחזקהCount06208
% within isuk תפקיד.0%75.0%25.0%.0%100.0%
TotalCount2106422141291
% within isuk תפקיד.2%82.4%17.1%.3%100.0%

לוח 5: ביצוע תבחין מנטו לפי תפקיד:

isuk תפקיד * mantu mantu חיסון Crosstabulation
   mantu mantu חיסוןTotal
   1 חוסן לפני 20162 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
isuk תפקיד1.0 רופא ילדיםCount310223157
% within isuk תפקיד54.4%.0%3.5%40.4%1.8%100.0%
2.0 רופא משפחהCount8517845182
% within isuk תפקיד46.7%.5%3.8%46.2%2.7%100.0%
3.0 רופא מומחהCount9407500151
% within isuk תפקיד62.3%.0%4.6%33.1%.0%100.0%
4.0 פיזיוטרפיהCount280717153
% within isuk תפקיד52.8%.0%13.2%32.1%1.9%100.0%
5.0 מנהלCount401005
% within isuk תפקיד80.0%.0%20.0%.0%.0%100.0%
6.0 אח/ותCount178221662269
% within isuk תפקיד66.2%.7%7.8%24.5%.7%100.0%
7.0 דיאטניתCount110110022
% within isuk תפקיד50.0%.0%4.5%45.5%.0%100.0%
8.0 מזכירהCount25040130
% within isuk תפקיד83.3%.0%13.3%.0%3.3%100.0%
9.0 טכנאיCount201609
% within isuk תפקיד22.2%.0%11.1%66.7%.0%100.0%
10.0 פסיכולוגCount900009
% within isuk תפקיד100.0%.0%.0%.0%.0%100.0%
12.0 רוקחCount100750269
% within isuk תפקיד14.5%.0%10.1%72.5%2.9%100.0%
13.0 קלינאי תקשורתCount600006
% within isuk תפקיד100.0%.0%.0%.0%.0%100.0%
14.0 ריפוי בעיסוקCount6006012
% within isuk תפקיד50.0%.0%.0%50.0%.0%100.0%
15.0 מעבדהCount7137018
% within isuk תפקיד38.9%5.6%16.7%38.9%.0%100.0%
16.0 אחזקהCount200002
% within isuk תפקיד100.0%.0%.0%.0%.0%100.0%
TotalCount49846131912894
% within isuk תפקיד55.7%.4%6.8%35.7%1.3%100.0%

ביצוע תבחין מנטו מתוך אלה שלא ביצעו לפני 2016

isuk תפקיד * mantu mantu חיסון Crosstabulation
   mantu mantu חיסוןTotal
   2 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
isuk תפקיד1.0 רופא ילדיםCount0223126
% within isuk תפקיד.0%7.7%88.5%3.8%100.0%
2.0 רופא משפחהCount1784597
% within isuk תפקיד1.0%7.2%86.6%5.2%100.0%
3.0 רופא מומחהCount0750057
% within isuk תפקיד.0%12.3%87.7%.0%100.0%
4.0 פיזיוטרפיהCount0717125
% within isuk תפקיד.0%28.0%68.0%4.0%100.0%
5.0 מנהלCount01001
% within isuk תפקיד.0%100.0%.0%.0%100.0%
6.0 אח/ותCount22166291
% within isuk תפקיד2.2%23.1%72.5%2.2%100.0%
7.0 דיאטניתCount0110011
% within isuk תפקיד.0%9.1%90.9%.0%100.0%
8.0 מזכירהCount04015
% within isuk תפקיד.0%80.0%.0%20.0%100.0%
9.0 טכנאיCount01607
% within isuk תפקיד.0%14.3%85.7%.0%100.0%
12.0 רוקחCount0750259
% within isuk תפקיד.0%11.9%84.7%3.4%100.0%
14.0 ריפוי בעיסוקCount00606
% within isuk תפקיד.0%.0%100.0%.0%100.0%
15.0 מעבדהCount137011
% within isuk תפקיד9.1%27.3%63.6%.0%100.0%
TotalCount46131912396
% within isuk תפקיד1.0%15.4%80.6%3.0%100.0%

לוח 6: קבלת חיסון Hbv לפי תפקיד

isuk תפקיד * hbv חיסון hbv Crosstabulation
   hbv חיסון hbvTotal
   1 חוסן לפני 20162 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן לאחר נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
isuk תפקיד1.0 רופא ילדיםCount303914157
% within isuk תפקיד52.6%5.3%15.8%24.6%1.8%100.0%
2.0 רופא משפחהCount79344560182
% within isuk תפקיד43.4%1.6%24.2%30.8%.0%100.0%
3.0 רופא מומחהCount78128430150
% within isuk תפקיד52.0%.7%18.7%28.7%.0%100.0%
4.0 פיזיוטרפיהCount211624153
% within isuk תפקיד39.6%1.9%11.3%45.3%1.9%100.0%
5.0 מנהלCount711009
% within isuk תפקיד77.8%11.1%11.1%.0%.0%100.0%
6.0 אח/ותCount151786260270
% within isuk תפקיד55.9%2.6%31.9%9.6%.0%100.0%
7.0 דיאטניתCount8149022
% within isuk תפקיד36.4%4.5%18.2%40.9%.0%100.0%
8.0 מזכירהCount30350038
% within isuk תפקיד78.9%7.9%13.2%.0%.0%100.0%
9.0 טכנאיCount400509
% within isuk תפקיד44.4%.0%.0%55.6%.0%100.0%
10.0 פסיכולוגCount800008
% within isuk תפקיד100.0%.0%.0%.0%.0%100.0%
11.0 עו"סCount200002
% within isuk תפקיד100.0%.0%.0%.0%.0%100.0%
12.0 רוקחCount1201146069
% within isuk תפקיד17.4%.0%15.9%66.7%.0%100.0%
13.0 קלינאי תקשורתCount400004
% within isuk תפקיד100.0%.0%.0%.0%.0%100.0%
14.0 ריפוי בעיסוקCount5007012
% within isuk תפקיד41.7%.0%.0%58.3%.0%100.0%
15.0 מעבדהCount9153018
% within isuk תפקיד50.0%5.6%27.8%16.7%.0%100.0%
16.0 אחזקהCount200002
% within isuk תפקיד100.0%.0%.0%.0%.0%100.0%
TotalCount450211992332905
% within isuk תפקיד49.7%2.3%22.0%25.7%.2%100.0%

Hbv– מתוך אלה שלא חוסנו לפני 2016

isuk תפקיד * hbv חיסון hbv Crosstabulation
   hbv חיסון hbvTotal
   2 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן לאחר נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
isuk תפקיד1.0 רופא ילדיםCount3914127
% within isuk תפקיד11.1%33.3%51.9%3.7%100.0%
2.0 רופא משפחהCount344560103
% within isuk תפקיד2.9%42.7%54.4%.0%100.0%
3.0 רופא מומחהCount12843072
% within isuk תפקיד1.4%38.9%59.7%.0%100.0%
4.0 פיזיוטרפיהCount1624132
% within isuk תפקיד3.1%18.8%75.0%3.1%100.0%
5.0 מנהלCount11002
% within isuk תפקיד50.0%50.0%.0%.0%100.0%
6.0 אח/ותCount786260119
% within isuk תפקיד5.9%72.3%21.8%.0%100.0%
7.0 דיאטניתCount149014
% within isuk תפקיד7.1%28.6%64.3%.0%100.0%
8.0 מזכירהCount35008
% within isuk תפקיד37.5%62.5%.0%.0%100.0%
9.0 טכנאיCount00505
% within isuk תפקיד.0%.0%100.0%.0%100.0%
12.0 רוקחCount01146057
% within isuk תפקיד.0%19.3%80.7%.0%100.0%
14.0 ריפוי בעיסוקCount00707
% within isuk תפקיד.0%.0%100.0%.0%100.0%
15.0 מעבדהCount15309
% within isuk תפקיד11.1%55.6%33.3%.0%100.0%
TotalCount211992332455
% within isuk תפקיד4.6%43.7%51.2%.4%100.0%

פה גם אפשר לראות לפי הטבלאות של מתן חיסונים לפי תפקיד, שישנה קפיצה גדולה לאחר נובמבר 2016.

בדיקת השערות המחקר

השערה ראשונה:

ימצא קשר בין רמת ההשכלה ותפקיד לבין שיעור ההתחסנות. כלומר, רמת השכלה גבוה יותר תמצא כמשפיעה על הענות גבוה יותר לקבלת חיסונים בקרב עובדי מאוחדת.

Tdap Tdap  חיסון
Crosstab
   Tdap Tdap  חיסוןTotal
   1 חוסן לפני 20162 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
haskala תואר ראשון/שני1 תואר ראשוןCount123280155225
% within haskala תואר ראשון/שני54.7%.9%35.6%6.7%2.2%100.0%
2 תואר שניCount210155243
% within haskala תואר ראשון/שני48.8%.0%34.9%11.6%4.7%100.0%
TotalCount144295207268
% within haskala תואר ראשון/שני53.7%.7%35.4%7.5%2.6%100.0%

Polio

Crosstab
   פוליו חיסוןTotal
   1 חוסן לפני 20162 חוסן אוגוסט-נובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
haskala תואר ראשון/שני1 תואר ראשוןCount156149163225
% within haskala תואר ראשון/שני69.3%.4%21.8%7.1%1.3%100.0%
2 תואר שניCount31046243
% within haskala תואר ראשון/שני72.1%.0%9.3%14.0%4.7%100.0%
TotalCount187153225268
% within haskala תואר ראשון/שני69.8%.4%19.8%8.2%1.9%100.0%

MMR

Crosstab
   mmr2 חיסון mmr2Total
   1 חוסן לפני 20162 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן לאחר נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
haskala תואר ראשון/שני1 תואר ראשוןCount176136120225
% within haskala תואר ראשון/שני78.2%.4%16.0%5.3%.0%100.0%
2 תואר שניCount30075143
% within haskala תואר ראשון/שני69.8%.0%16.3%11.6%2.3%100.0%
TotalCount206143171268
% within haskala תואר ראשון/שני76.9%.4%16.0%6.3%.4%100.0%

HBV

  Crosstab
   hbv חיסון hbvTotal
   1 חוסן לפני 20162 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן לאחר נובמבר4 לא חוסן
haskala תואר ראשון/שני1 תואר ראשוןCount12677418225
% within haskala תואר ראשון/שני56.0%3.1%32.9%8.0%100.0%
2 תואר שניCount24011843
% within haskala תואר ראשון/שני55.8%.0%25.6%18.6%100.0%
TotalCount15078526268
% within haskala תואר ראשון/שני56.0%2.6%31.7%9.7%100.0%

VARCIELLA

Crosstab
   varciella varciella חיסוןTotal
   1 חוסן לפני 20163 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן
haskala תואר ראשון/שני1 תואר ראשוןCount819918225
% within haskala תואר ראשון/שני3.6%88.4%8.0%100.0%
2 תואר שניCount138443
% within haskala תואר ראשון/שני2.3%88.4%9.3%100.0%
TotalCount923722268
% within haskala תואר ראשון/שני3.4%88.4%8.2%100.0%

MANTOUX

Crosstab
   mantu mantu חיסוןTotal
   1 חוסן לפני 20162 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
haskala תואר ראשון/שני1 תואר ראשוןCount150119531224
% within haskala תואר ראשון/שני67.0%.4%8.5%23.7%.4%100.0%
2 תואר שניCount270213143
% within haskala תואר ראשון/שני62.8%.0%4.7%30.2%2.3%100.0%
TotalCount177121662267
% within haskala תואר ראשון/שני66.3%.4%7.9%24.7%.7%100.0%

לפי הממצאים בטבלאות רואים שבניגוד להשערה, אחוז בעלי תואר שני שלא חוסנו או שמסרבים להתחסן גבוה יותר לאלו עם תואר ראשון, וזה בכל סוגי החיסונים כולל תבחין מנטו.

השערה שלישית:

ימצא קשר בין מצב משפחתי לבין שיעור ההתחסנות. כלומר עובד נשוי למשל ימצא כמשפיע על היענות גבוהה יותר לקבלת חיסונים בקרב עובדי מאוחדת.

marital1 מצב משפחתי * פוליו חיסון Crosstabulation
   פוליו חיסוןTotal
   1 חוסן לפני 20162 חוסן אוגוסט-נובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
marital1 מצב משפחתי1.00 רווקCount5212219195
% within marital1 מצב משפחתי54.7%1.1%23.2%20.0%1.1%100.0%
2.00 נשויCount441615912419749
% within marital1 מצב משפחתי58.9%.8%21.2%16.6%2.5%100.0%
3.00 גרושCount2901419567
% within marital1 מצב משפחתי43.3%.0%20.9%28.4%7.5%100.0%
4.00 אלמןCount5005111
% within marital1 מצב משפחתי45.5%.0%.0%45.5%9.1%100.0%
TotalCount527719516726922
% within marital1 מצב משפחתי57.2%.8%21.1%18.1%2.8%100.0%
marital1 מצב משפחתי * פוליו חיסון Crosstabulation 
   פוליו חיסוןTotal 
   2 חוסן אוגוסט-נובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול 
marital1 מצב משפחתי1.00 רווקCount12219143 
% within marital1 מצב משפחתי2.3%51.2%44.2%2.3%100.0% 
2.00 נשויCount615912419308 
% within marital1 מצב משפחתי1.9%51.6%40.3%6.2%100.0% 
3.00 גרושCount01419538 
% within marital1 מצב משפחתי.0%36.8%50.0%13.2%100.0% 
4.00 אלמןCount00516 
% within marital1 מצב משפחתי.0%.0%83.3%16.7%100.0% 
TotalCount719516726395 
% within marital1 מצב משפחתי1.8%49.4%42.3%6.6%100.0% 
  מהנתונים אנו רואים שהעובדים הנשואים אכן התחסנו יותר לחיסון פוליו מאשר העובדים הרווקים , אלמנים או גרושים, כך 51.6% התחסנו אחרי נובמבר 2016 לעומת הגרושים למשל שהתחסנו רק כ-36.8%   marital1 מצב משפחתי * Tdap Tdap  חיסון Crosstabulation
   Tdap Tdap  חיסוןTotal
   1 חוסן לפני 20162 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
marital1 מצב משפחתי1.00 רווקCount46251334136
% within marital1 מצב משפחתי33.8%1.5%37.5%24.3%2.9%100.0%
2.00 נשויCount42112466143411083
% within marital1 מצב משפחתי38.9%1.1%43.0%13.2%3.8%100.0%
3.00 גרושCount25043181096
% within marital1 מצב משפחתי26.0%.0%44.8%18.8%10.4%100.0%
4.00 אלמןCount8076122
% within marital1 מצב משפחתי36.4%.0%31.8%27.3%4.5%100.0%
TotalCount50014567200561337
% within marital1 מצב משפחתי37.4%1.0%42.4%15.0%4.2%100.0%
marital1 מצב משפחתי * Tdap חיסון Crosstabulation
   Tdap-חיסוןTotal
   2 חוסן אוגוסט-נובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
marital1 מצב משפחתי1.00 רווקCount12219143
% within marital1 מצב משפחתי2.3%51.2%44.2%2.3%100.0%
2.00 נשויCount615912419308
% within marital1 מצב משפחתי1.9%51.6%40.3%6.2%100.0%
3.00 גרושCount01419538
% within marital1 מצב משפחתי.0%36.8%50.0%13.2%100.0%
4.00 אלמןCount00516
% within marital1 מצב משפחתי.0%.0%83.3%16.7%100.0%
TotalCount719516726395
% within marital1 מצב משפחתי1.8%49.4%42.3%6.6%100.0%

פה גם רואים בבירור שהעובדים הנשואים התחסנו יותר בחיסון ל-Tdap 53.5% לעומת האלמנים 0%, גרושים 145, רווקים 53.5%.

marital1 מצב משפחתי * hbv חיסון hbv Crosstabulation
   hbv חיסון hbvTotal
   1 חוסן לפני 20162 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן לאחר נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
marital1 מצב משפחתי1.00 רווקCount4621931098
% within marital1 מצב משפחתי46.9%2.0%19.4%31.6%.0%100.0%
2.00 נשויCount369181631792731
% within marital1 מצב משפחתי50.5%2.5%22.3%24.5%.3%100.0%
3.00 גרושCount2711621065
% within marital1 מצב משפחתי41.5%1.5%24.6%32.3%.0%100.0%
4.00 אלמןCount8012011
% within marital1 מצב משפחתי72.7%.0%9.1%18.2%.0%100.0%
TotalCount450211992332905
% within marital1 מצב משפחתי49.7%2.3%22.0%25.7%.2%100.0%
          marital1 מצב משפחתי * hbv חיסון hbv Crosstabulation
   hbv חיסון hbvTotal
   2 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן לאחר נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
marital1 מצב משפחתי1.00 רווקCount21931052
% within marital1 מצב משפחתי3.8%36.5%59.6%.0%100.0%
2.00 נשויCount181631792362
% within marital1 מצב משפחתי5.0%45.0%49.4%.6%100.0%
3.00 גרושCount11621038
% within marital1 מצב משפחתי2.6%42.1%55.3%.0%100.0%
4.00 אלמןCount01203
% within marital1 מצב משפחתי.0%33.3%66.7%.0%100.0%
TotalCount211992332455
% within marital1 מצב משפחתי4.6%43.7%51.2%.4%100.0%

מהנתונים לעיל רואים גם שהעובדים הנשואים התחסנו יותר (50%) מהעובדים הלא נשואים בחיסון לצהבת B : רווקים (21%), גרושים (44.7%), אלמן (33.3%).

    marital1 מצב משפחתי * mantu mantu חיסון Crosstabulation
   mantu mantu חיסוןTotal
   1 חוסן לפני 20162 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
marital1 מצב משפחתי1.00 רווקCount4711133193
% within marital1 מצב משפחתי50.5%1.1%11.8%35.5%1.1%100.0%
2.00 נשויCount41634325110723
% within marital1 מצב משפחתי57.5%.4%5.9%34.7%1.4%100.0%
3.00 גרושCount300729167
% within marital1 מצב משפחתי44.8%.0%10.4%43.3%1.5%100.0%
4.00 אלמןCount5006011
% within marital1 מצב משפחתי45.5%.0%.0%54.5%.0%100.0%
TotalCount49846131912894
% within marital1 מצב משפחתי55.7%.4%6.8%35.7%1.3%100.0%
Crosstab
   mantu mantu חיסוןTotal
   2 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
marital1 מצב משפחתי1.00 רווקCount11133146
% within marital1 מצב משפחתי2.2%23.9%71.7%2.2%100.0%
2.00 נשויCount34325110307
% within marital1 מצב משפחתי1.0%14.0%81.8%3.3%100.0%
3.00 גרושCount0729137
% within marital1 מצב משפחתי.0%18.9%78.4%2.7%100.0%
4.00 אלמןCount00606
% within marital1 מצב משפחתי.0%.0%100.0%.0%100.0%
TotalCount46131912396
% within marital1 מצב משפחתי1.0%15.4%80.6%3.0%100.0%

פה גם רואים שהעובדים הנשואים ביצעו יותר תבחין מנטו בהשוואה לעובדים הלא נשואים: 46% לעומת 12%, 7%.

marital1 מצב משפחתי * varciella varciella חיסון Crosstabulation
   varciella varciella חיסוןTotal
   1 חוסן לפני 20162 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
marital1 מצב משפחתי1.00 רווקCount5198320136
% within marital1 מצב משפחתי3.7%.7%72.1%23.5%.0%100.0%
2.00 נשויCount38187216841083
% within marital1 מצב משפחתי3.5%.1%80.5%15.5%.4%100.0%
3.00 גרושCount207816096
% within marital1 מצב משפחתי2.1%.0%81.3%16.7%.0%100.0%
4.00 אלמןCount10165022
% within marital1 מצב משפחתי4.5%.0%72.7%22.7%.0%100.0%
TotalCount462106422141337
% within marital1 מצב משפחתי3.4%.1%79.6%16.5%.3%100.0%
marital1 מצב משפחתי * mmr2 חיסון mmr2 Crosstabulation
   mmr2 חיסון mmr2Total
   1 חוסן לפני 20162 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן לאחר נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
marital1 מצב משפחתי1.00 רווקCount75032263136
% within marital1 מצב משפחתי55.1%.0%23.5%19.1%2.2%100.0%
2.00 נשויCount703527095101083
% within marital1 מצב משפחתי64.9%.5%24.9%8.8%.9%100.0%
3.00 גרושCount590268396
% within marital1 מצב משפחתי61.5%.0%27.1%8.3%3.1%100.0%
4.00 אלמןCount14071022
% within marital1 מצב משפחתי63.6%.0%31.8%4.5%.0%100.0%
TotalCount8515335130161337
% within marital1 מצב משפחתי63.6%.4%25.1%9.7%1.2%100.0%

פה דווקא רואים שהעובדים האלמנים יותר התחסנו בחיסון MMR,ואין הרבה הבדלים עם שאר העובדים וזה יכול לנבוע מהתפרצות מחלת החצבת בשנתיים האחרונות אשר גרם לכלל העובדים להתחסן בחיסון מרצונם או שהמעביד חייב להתחסן חוץ מאלה עם התווית נגד לקבל את החיסון.

גיל, וותק ואחוזי משרה ממוצעים לפי חיסונים ( השערה 2, השערה 5, השערה 7)

השערה 2: ימצא קשר בין גיל לבין התחסנות. כלומר גיל גבוה יותר ימצא כמשפיע על היענות נמוכה יותר לקבלת חיסונים בקרב עובדי מאוחדת.

השערה 5: ימצא קשר שלילי בין שנות וותק העובד לבין שיעור ההתחסנות, כלומר עובד וותיק יותר יתחסן פחות משאר העובדים.

השערה 7: ימצא קשר חיובי בין חלקיות המשרה לבין קבלת חיסונים. כלומר עובד עם חלקיות משרה מלאה ימצא כמתחסן יותר מעובד עם חלקיות משרה חלקית.

להלן מספר טבלאות עם הגיל הממוצע, הוותק הממוצע, ואחוז משרה ממוצעת.

Mean=ממוצע , Meadian=חציון (50% מהמדגם).

Report 
mantu mantu חיסוןvetek שנות ותקגילmisra אחוז משרה 
1 חוסן לפני 2016Mean7.1142.94879.63 
N498498498 
Std. Deviation6.26310.544822.778 
Median4.5440.00087.50 
2 חוסן בין אוגוסט לנובמברMean3.1537.00075.00 
N444 
Std. Deviation.5499.521935.355 
Median3.2133.00087.50 
3 חוסן אחרי נובמברMean8.5343.16479.08 
N616161 
Std. Deviation8.23511.110322.278 
Median4.9241.00085.00 
4 לא חוסןMean10.2347.68083.06 
N319319319 
Std. Deviation8.11912.650323.058 
Median8.0847.000100.00 
5 מסרב או לא יכולMean11.5751.91779.76 
N121212 
Std. Deviation9.76815.471128.678 
Median8.5556.00099.21 
TotalMean8.3644.74580.80 
N894894894 
Std. Deviation7.30811.680222.994 
Median5.4242.00093.75 
ANOVA Table
   Sum of SquaresdfMean SquareFSig.
vetek שנות ותק * mantu mantu חיסוןBetween Groups(Combined)2123.9534530.98810.358.000
Within Groups45573.07388951.263  
Total47697.026893   
גיל * mantu mantu חיסוןBetween Groups(Combined)5366.54741341.63710.241.000
Within Groups116463.305889131.005  
Total121829.852893   
misra אחוז משרה * mantu mantu חיסוןBetween Groups(Combined)2645.2524661.3131.252.287
Within Groups469503.132889528.125  
Total472148.384893   

מהנתונים של ביצוע תבחין מנטו רואים שאלה שלא חוסנו הם יותר מבוגרים בממוצע ויותר וותיקים וההבדלים ביניהם מובהקים. ז"א עובדים מבוגרים יותר מבצעים תבחין מנטו פחות מאשר עובדים צעירים יחסית בממוצע.

כמו כן עובדים עם יותר שנות וותק מבצעים תבחין מנטו פחות מהעובדים האחרים.

אחוז המשרה הממוצע ההבדלים לא מובהקים. ז"א חלקיות המשרה לא משפיעה על אחוז ביצוע תבחין מנטו של העובדים.

חיסון HBV

Report 
hbv חיסון hbvvetek שנות ותקגילmisra אחוז משרה 
1 חוסן לפני 2016Mean8.4544.35381.12 
N450450450 
Std. Deviation7.08510.721722.865 
Median5.7142.00093.13 
2 חוסן בין אוגוסט לנובמברMean8.7845.71478.63 
N212121 
Std. Deviation6.85712.141422.735 
Median6.8343.00082.50 
3 חוסן לאחר נובמברMean7.0042.72479.33 
N199199199 
Std. Deviation6.68211.256822.115 
Median4.0040.00083.75 
4 לא חוסןMean9.4447.13783.26 
N233233233 
Std. Deviation8.09813.228023.543 
Median6.3347.000100.00 
5 מסרב או לא יכולMean22.7158.00075.00 
N222 
Std. Deviation5.0065.656935.355 
Median22.7158.00075.00 
TotalMean8.4344.77381.20 
N905905905 
Std. Deviation7.33311.658222.890 
Median5.5042.00095.00 
ANOVA Table
   Sum of SquaresdfMean SquareFSig.
vetek שנות ותק * hbv חיסון hbvBetween Groups(Combined)1059.4764264.8695.013.001
Within Groups47555.75490052.840  
Total48615.230904   
גיל * hbv חיסון hbvBetween Groups(Combined)2586.0544646.5134.838.001
Within Groups120280.510900133.645  
Total122866.564904   
misra אחוז משרה * hbv חיסון hbvBetween Groups(Combined)1905.3424476.336.909.458
Within Groups471742.670900524.159  
Total473648.012904   

גם כאן אנחנו רואים שהגיל הממוצע והוותק הממוצע של הלא מחוסנים (או מסרבים לחיסון) גבוה יותר מאחרים, וזה מובהק.

לגבי חלקיות המשרה זה לא מובהק.

קבלת חיסון VARCIELLA:

Report 
varciella varciella חיסוןvetek שנות ותקגילmisra אחוז משרה 
1 חוסן לפני 2016Mean10.6343.13077.15 
N464646 
Std. Deviation8.3779.703625.484 
Median7.7542.50084.38 
2 חוסן בין אוגוסט לנובמברMean2.6346.000100.00 
N222 
Std. Deviation2.0588.4853.000 
Median2.6346.000100.00 
3 חוסן אחרי נובמברMean8.3043.37580.05 
N106410641064 
Std. Deviation7.40610.711621.588 
Median5.2542.00085.00 
4 לא חוסןMean9.5047.10082.33 
N221221221 
Std. Deviation8.36214.145623.970 
Median6.4245.000100.00 
5 מסרב או לא יכולMean22.9452.75090.63 
N444 
Std. Deviation15.10610.242911.968 
Median23.7553.50093.75 
TotalMean8.6144.01480.39 
N133713371337 
Std. Deviation7.68511.395922.127 
Median5.5042.00087.50 
ANOVA Table
   Sum of SquaresdfMean SquareFSig.
vetek שנות ותק * varciella varciella חיסוןBetween Groups(Combined)1360.6784340.1695.844.000
Within Groups77534.032133258.209  
Total78894.7091336   
גיל * varciella varciella חיסוןBetween Groups(Combined)2887.5784721.8945.636.000
Within Groups170613.1521332128.088  
Total173500.7301336   
misra אחוז משרה * varciella varciella חיסוןBetween Groups(Combined)2632.5004658.1251.346.251
Within Groups651479.4071332489.099  
Total654111.9061336   

גם פה רואים שהגיל הממוצע והוותק הממוצע גבוה יותר מאחרים וזה מובהק.

קבלת חיסון פוליו:

Report
פוליו חיסוןvetek שנות ותקגילmisra אחוז משרה
1 חוסן לפני 2016Mean7.4442.10478.51
N527527527
Std. Deviation6.53610.222723.122
Median4.7540.00085.00
2 חוסן אוגוסט-נובמברMean5.6342.42978.93
N777
Std. Deviation3.12311.872323.799
Median3.9241.00090.00
3 חוסן אחרי נובמברMean8.0544.67284.65
N195195195
Std. Deviation7.04011.434020.020
Median5.0043.000100.00
4 לא חוסןMean11.0550.40783.34
N167167167
Std. Deviation8.75613.148424.074
Median8.3351.000100.00
5 מסרב או לא יכולMean13.8255.80877.25
N262626
Std. Deviation8.04910.287926.595
Median12.3456.00091.25
TotalMean8.3944.54080.65
N922922922
Std. Deviation7.29411.637522.908
Median5.5042.00092.50
ANOVA Table
   Sum of SquaresdfMean SquareFSig.
vetek שנות ותק * פוליו חיסוןBetween Groups(Combined)2501.5634625.39112.335.000
Within Groups46492.15991750.700  
Total48993.722921   
גיל * פוליו חיסוןBetween Groups(Combined)12210.69643052.67424.878.000
Within Groups112522.319917122.707  
Total124733.015921   
misra אחוז משרה * פוליו חיסוןBetween Groups(Combined)7066.46041766.6153.402.009
Within Groups476243.388917519.349  
Total483309.848921   

כנ"ל גם פה רואים שהגיל הממוצע והוותק הממוצע של "הלא מחוסנים" ( ומסרבי חיסון), גבוה יותר מאחרים והכל מובהק.

קבלת חיסון Tdap:

Report 
Tdap Tdap  חיסוןvetek שנות ותקגילmisra אחוז משרה 
1 חוסן לפני 2016Mean7.4241.76679.54 
N500500500 
Std. Deviation6.54610.319122.760 
Median4.9240.00085.00 
2 חוסן בין אוגוסט לנובמברMean4.9039.71475.71 
N141414 
Std. Deviation3.29910.730524.187 
Median3.8436.00085.00 
3 חוסן אחרי נובמברMean8.4943.18280.38 
N567567567 
Std. Deviation7.68910.529320.656 
Median5.0042.00085.00 
4 לא חוסןMean10.7850.29082.46 
N200200200 
Std. Deviation8.81913.316224.519 
Median8.2551.000100.00 
5 מסרב או לא יכולMean13.6951.17981.75 
N565656 
Std. Deviation9.66111.200821.426 
Median12.4651.50090.00 
TotalMean8.6144.01480.39 
N133713371337 
Std. Deviation7.68511.395922.127 
Median5.5042.00087.50 
ANOVA Table
   Sum of SquaresdfMean SquareFSig.
vetek שנות ותק * Tdap Tdap  חיסוןBetween Groups(Combined)3294.8064823.70114.513.000
Within Groups75599.903133256.757  
Total78894.7091336   
גיל * Tdap Tdap  חיסוןBetween Groups(Combined)13930.56743482.64229.071.000
Within Groups159570.1631332119.797  
Total173500.7301336   
misra אחוז משרה * Tdap Tdap  חיסוןBetween Groups(Combined)1627.4884406.872.831.506
Within Groups652484.4181332489.853  
Total654111.9061336   

כנ"ל פה ההבדלים לפי אחוזי משרה לא מובהקים, ההבדלים בגיל הממוצע והוותק הממוצע הם מובהקים.

מכל הלוחות רואים שההשערה השנייה והחמישית אוששה, ז"א גיל מבוגר ושנות וותק יותר גורמים לעובדים להתחסן פחות. ההשערה השביעית לא אוששה, ז"א שחלקיות המשרה לא משפיעה על אחוז ההתחסנות של העובדים.

השערה רביעית: ימצא קשר בין מגדר לבין התחסנות. כלומר נשים ימצאו כמתחסנות יותר מגברים.

תבחין מנטו:

Crosstab
   mantu mantu חיסוןTotal
   1 חוסן לפני 20162 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
sex2 זכרCount1722221514351
% within sex49.0%.6%6.3%43.0%1.1%100.0%
3 נקבהCount3262391688543
% within sex60.0%.4%7.2%30.9%1.5%100.0%
TotalCount49846131912894
% within sex55.7%.4%6.8%35.7%1.3%100.0%
Crosstab
   mantu mantu חיסוןTotal
   2 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
sex2 זכרCount2221514179
% within sex1.1%12.3%84.4%2.2%100.0%
3 נקבהCount2391688217
% within sex.9%18.0%77.4%3.7%100.0%
TotalCount46131912396
% within sex1.0%15.4%80.6%3.0%100.0%

אפשר לראות שנשים היו יותר מחוסנות מלכתחילה ואחוז הנשים שלא חוסנו היה נמוך יתור.

קבלת חיסון פוליו:

sex * פוליו חיסון Crosstabulation
   פוליו חיסוןTotal
   1 חוסן לפני 20162 חוסן אוגוסט-נובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
sex2 זכרCount1723848211352
% within sex48.9%.9%23.9%23.3%3.1%100.0%
3 נקבהCount35541118515570
% within sex62.3%.7%19.5%14.9%2.6%100.0%
TotalCount527719516726922
% within sex57.2%.8%21.1%18.1%2.8%100.0%
sex * פוליו חיסון Crosstabulation
   פוליו חיסון   Total
   2 חוסן אוגוסט-נובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול 
sex2 זכרCount3848211180
  % within sex1.7%46.7%45.6%6.1%100.0%
 3 נקבהCount41118515215
  % within sex1.9%51.6%39.5%7.0%100.0%
TotalCount719516726395
% within sex1.8%49.4%42.3%6.6%100.0%

מהטבלה רואים שנשים מתחסנות יותר מגברים לחיסון פוליו.

קבלת חיסון Tdap:

Crosstab
   dtap2חוסןלפני20161חוסןביןאוגוסטלנובמב dtap2:  חוסן לפני 2016=1,  חוסן בין אוגוסט לנובמבר 2016=2,  חוסן לאחר נובמבר 2016=3,  לא חוסן=4,  מסרב או לא יכול להתחסן=5Total
   1 חוסן לפני 20162 חוסן אוגוסט-נובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
sex2 זכרCount14951559810417
% within sex35.7%1.2%37.2%23.5%2.4%100.0%
3 נקבהCount351941210246920
% within sex38.2%1.0%44.8%11.1%5.0%100.0%
TotalCount50014567200561337
% within sex37.4%1.0%42.4%15.0%4.2%100.0%
sex * Tdap Tdap  חיסון Crosstabulation
   Tdap Tdap  חיסוןTotal
   2 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
sex2 זכרCount51559810268
% within sex1.9%57.8%36.6%3.7%100.0%
3 נקבהCount941210246569
% within sex1.6%72.4%17.9%8.1%100.0%
TotalCount1456720056837
% within sex1.7%67.7%23.9%6.7%100.0%

פה גם רואים שגברים מתחסנים פחות והתוצאה מובהקת.

MMR:

Crosstab
   MMR Total
   1 חוסן לפני 20162 חוסן אוגוסט-נובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
sex2 זכרCount259294602417
% within sex62.1%.5%22.5%14.4%.5%100.0%
3 נקבהCount59232417014920
% within sex64.3%.3%26.2%7.6%1.5%100.0%
TotalCount8515335130161337
% within sex63.6%.4%25.1%9.7%1.2%100.0%

גברים מתחסנים פחות מנשים גם בחיסון MMR.

VARCIELLA:

Crosstab
   varciella varciella חיסוןTotal
   1 חוסן לפני 20162 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
sex2 זכרCount1622911071417
% within sex3.8%.5%69.8%25.7%.2%100.0%
3 נקבהCount3007731143920
% within sex3.3%.0%84.0%12.4%.3%100.0%
TotalCount462106422141337
% within sex3.4%.1%79.6%16.5%.3%100.0%

פה גם רואים שגברים מתחסנים פחות מנשים וההבדל מובהק.

Chi-Square Tests
 ValuedfAsymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square18.104a4.001
Likelihood Ratio17.7264.001
Linear-by-Linear Association1.7151.190
N of Valid Cases1337  

השערה שישית: ימצא קשר בין היענות לחיסונים לבין מוצא. כלומר מוצא יהודי ימצא כמשפיע על היענות גבוהה יותר לקבלת חיסונים בקרב עובדי מאוחדת.

תבחין מנטו:

Crosstab
   mantu mantu חיסוןTotal
   1 חוסן לפני 20162 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
origin2 יהודיCount24722218210463
% within origin53.3%.4%4.8%39.3%2.2%100.0%
3 לא יהודיCount2512391372431
% within origin58.2%.5%9.0%31.8%.5%100.0%
TotalCount49846131912894
% within origin55.7%.4%6.8%35.7%1.3%100.0%
Crosstab 
   mantu mantu חיסוןTotal 
   2 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול 
origin2 יהודיCount22218210216 
% within origin.9%10.2%84.3%4.6%100.0% 
3 לא יהודיCount2391372180 
% within origin1.1%21.7%76.1%1.1%100.0% 
TotalCount46131912396 
% within origin1.0%15.4%80.6%3.0%100.0% 
Chi-Square Tests
 ValuedfAsymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square15.325a4.004
Likelihood Ratio15.8794.003
Linear-by-Linear Association4.5531.033
N of Valid Cases894  

פה רואים שיהודים פחות חוסנו והתוצאה היא מובהקת.

חיסון פוליו:

origin * פוליו חיסון Crosstabulation
   פוליו חיסוןTotal
   1 חוסן לפני 20162 חוסן אוגוסט-נובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
origin2 יהודיCount25828210921472
  % within origin54.7%.4%17.4%23.1%4.4%100.0%
 3 לא יהודיCount2695113585450
  % within origin59.8%1.1%25.1%12.9%1.1%100.0%
Total Count527719516726922
  % within origin57.2%.8%21.1%18.1%2.8%100.0%
origin * פוליו חיסון Crosstabulation
   פוליו חיסוןTotal
   2 חוסן אוגוסט-נובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
origin2 יהודיCount28210921214
% within origin.9%38.3%50.9%9.8%100.0%
3 לא יהודיCount5113585181
% within origin2.8%62.4%32.0%2.8%100.0%
TotalCount719516726395
% within origin1.8%49.4%42.3%6.6%100.0%

גם כאן רואים שאחוז יותר גבוה של יהודים לא חוסנו.

חיסון Tdap:

Crosstab
   TdapTotal
   1 חוסן לפני 20162 חוסן אוגוסט-נובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
origin2 יהודיCount266527313849731
% within origin36.4%.7%37.3%18.9%6.7%100.0%
3 לא יהודיCount2349294627606
% within origin38.6%1.5%48.5%10.2%1.2%100.0%
TotalCount50014567200561337
% within origin37.4%1.0%42.4%15.0%4.2%100.0%
              origin * Tdap Tdap  חיסון Crosstabulation
   Tdap Tdap  חיסוןTotal
   2 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
origin2 יהודיCount527313849465
% within origin1.1%58.7%29.7%10.5%100.0%
3 לא יהודיCount9294627372
% within origin2.4%79.0%16.7%1.9%100.0%
TotalCount1456720056837
% within origin1.7%67.7%23.9%6.7%100.0%

גם פה רואים שיהודים התחסנו פחות מ-לא יהודים וההבדלים מובהקים.

חיסון VARCIELLA:

Crosstab
   varciella varciella חיסוןTotal
   1 חוסן לפני 20162 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
origin2 יהודיCount1905701402731
% within origin2.6%.0%78.0%19.2%.3%100.0%
3 לא יהודיCount272494812606
% within origin4.5%.3%81.5%13.4%.3%100.0%
TotalCount462106422141337
% within origin3.4%.1%79.6%16.5%.3%100.0%
Chi-Square Tests
 ValuedfAsymp. Sig. (2-sided)
Pearson Chi-Square12.998a4.011
Likelihood Ratio13.8444.008
Linear-by-Linear Association10.2061.001
N of Valid Cases1337  

מהטבלאות לעיל רואים שהעובדים היהודים התחסנו פחות, או ההיענות לחיסונים היתה נמוכה יחסית לעובדים הלא יהודים.

השערה שמינית- ימצא אחוז גבוה יותר לקבלת חיסון לשעלת דיפתריה טטנוס בקרב העובדים העוסקים עם ילדים ותינוקות לאחר עדכון נוהל משרד הבריאות.

isuk תפקיד * Tdap Tdap  חיסון Crosstabulation
   Tdap Tdap  חיסוןTotal
   1 חוסן לפני 20162 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
isuk תפקיד1.0 רופא ילדיםCount330119457
% within isuk תפקיד57.9%.0%19.3%15.8%7.0%100.0%
2.0 רופא משפחהCount67356516183
% within isuk תפקיד36.6%1.6%30.6%27.9%3.3%100.0%
3.0 רופא מומחהCount71238364151
% within isuk תפקיד47.0%1.3%25.2%23.8%2.6%100.0%
4.0 פיזיוטרפיהCount171255553
% within isuk תפקיד32.1%1.9%47.2%9.4%9.4%100.0%
5.0 מנהלCount1203613869
% within isuk תפקיד17.4%.0%52.2%18.8%11.6%100.0%
6.0 אח/ותCount145296207270
% within isuk תפקיד53.7%.7%35.6%7.4%2.6%100.0%
7.0 דיאטניתCount14160122
% within isuk תפקיד63.6%4.5%27.3%.0%4.5%100.0%
8.0 מזכירהCount8231982916328
% within isuk תפקיד25.0%.9%60.4%8.8%4.9%100.0%
9.0 טכנאיCount202509
% within isuk תפקיד22.2%.0%22.2%55.6%.0%100.0%
10.0 פסיכולוגCount1012312147
% within isuk תפקיד21.3%2.1%48.9%25.5%2.1%100.0%
11.0 עו"סCount60133123
% within isuk תפקיד26.1%.0%56.5%13.0%4.3%100.0%
12.0 רוקחCount171427269
% within isuk תפקיד24.6%1.4%60.9%10.1%2.9%100.0%
13.0 קלינאי תקשורתCount12033018
% within isuk תפקיד66.7%.0%16.7%16.7%.0%100.0%
14.0 ריפוי בעיסוקCount5043012
% within isuk תפקיד41.7%.0%33.3%25.0%.0%100.0%
15.0 מעבדהCount50102118
% within isuk תפקיד27.8%.0%55.6%11.1%5.6%100.0%
16.0 אחזקהCount204208
% within isuk תפקיד25.0%.0%50.0%25.0%.0%100.0%
TotalCount50014567200561337
% within isuk תפקיד37.4%1.0%42.4%15.0%4.2%100.0%
  של העובדים שלא היו מחוסנים לפני 2016isuk תפקיד * Tdap Tdap  חיסון Crosstabulation
   Tdap Tdap  חיסוןTotal
   2 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
isuk תפקיד1.0 רופא ילדיםCount0119424
% within isuk תפקיד.0%45.8%37.5%16.7%100.0%
2.0 רופא משפחהCount356516116
% within isuk תפקיד2.6%48.3%44.0%5.2%100.0%
3.0 רופא מומחהCount23836480
% within isuk תפקיד2.5%47.5%45.0%5.0%100.0%
4.0 פיזיוטרפיהCount1255536
% within isuk תפקיד2.8%69.4%13.9%13.9%100.0%
5.0 מנהלCount03613857
% within isuk תפקיד.0%63.2%22.8%14.0%100.0%
6.0 אח/ותCount296207125
% within isuk תפקיד1.6%76.8%16.0%5.6%100.0%
7.0 דיאטניתCount16018
% within isuk תפקיד12.5%75.0%.0%12.5%100.0%
8.0 מזכירהCount31982916246
% within isuk תפקיד1.2%80.5%11.8%6.5%100.0%
9.0 טכנאיCount02507
% within isuk תפקיד.0%28.6%71.4%.0%100.0%
10.0 פסיכולוגCount12312137
% within isuk תפקיד2.7%62.2%32.4%2.7%100.0%
11.0 עו"סCount0133117
% within isuk תפקיד.0%76.5%17.6%5.9%100.0%
12.0 רוקחCount1427252
% within isuk תפקיד1.9%80.8%13.5%3.8%100.0%
13.0 קלינאי תקשורתCount03306
% within isuk תפקיד.0%50.0%50.0%.0%100.0%
14.0 ריפוי בעיסוקCount04307
% within isuk תפקיד.0%57.1%42.9%.0%100.0%
15.0 מעבדהCount0102113
% within isuk תפקיד.0%76.9%15.4%7.7%100.0%
16.0 אחזקהCount04206
% within isuk תפקיד.0%66.7%33.3%.0%100.0%
TotalCount1456720056837
% within isuk תפקיד1.7%67.7%23.9%6.7%100.0%

זאת טבלה של אלה שלא היו מחוסנים ב-2016, כלומר המיועדים לחיסון. כאן רואים את אחוז האנשים שהיו אמורים להתחסן ואכן התחסנו לאחר אוגוסט ולאחר נובמבר. בכל המקצועות רואים קפיצה לאחר נובמבר.

השערה תשיעית- ימצא אחוז גבוה יותר לקבלת חיסון לחצבת חזרת ואדמת, ואבעבועות רוח בקרב העובדים העוסקים עם חולים אונקולוגיים ועם מערכת חיסונית חלשה לאחר עדכון נוהל משרד הבריאות.

isuk תפקיד * varciella varciella חיסון Crosstabulation
   varciella varciella חיסוןTotal
   1 חוסן לפני 20162 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
isuk תפקיד1.0 רופא ילדיםCount30449157
% within isuk תפקיד5.3%.0%77.2%15.8%1.8%100.0%
2.0 רופא משפחהCount31129500183
% within isuk תפקיד1.6%.5%70.5%27.3%.0%100.0%
3.0 רופא מומחהCount60112330151
% within isuk תפקיד4.0%.0%74.2%21.9%.0%100.0%
4.0 פיזיוטרפיהCount10457053
% within isuk תפקיד1.9%.0%84.9%13.2%.0%100.0%
5.0 מנהלCount414518169
% within isuk תפקיד5.8%1.4%65.2%26.1%1.4%100.0%
6.0 אח/ותCount90239220270
% within isuk תפקיד3.3%.0%88.5%8.1%.0%100.0%
7.0 דיאטניתCount00202022
% within isuk תפקיד.0%.0%90.9%9.1%.0%100.0%
8.0 מזכירהCount110272432328
% within isuk תפקיד3.4%.0%82.9%13.1%.6%100.0%
9.0 טכנאיCount006309
% within isuk תפקיד.0%.0%66.7%33.3%.0%100.0%
10.0 פסיכולוגCount00407047
% within isuk תפקיד.0%.0%85.1%14.9%.0%100.0%
11.0 עו"סCount10175023
% within isuk תפקיד4.3%.0%73.9%21.7%.0%100.0%
12.0 רוקחCount305412069
% within isuk תפקיד4.3%.0%78.3%17.4%.0%100.0%
13.0 קלינאי תקשורתCount30132018
% within isuk תפקיד16.7%.0%72.2%11.1%.0%100.0%
14.0 ריפוי בעיסוקCount0093012
% within isuk תפקיד.0%.0%75.0%25.0%.0%100.0%
15.0 מעבדהCount20133018
% within isuk תפקיד11.1%.0%72.2%16.7%.0%100.0%
16.0 אחזקהCount006208
% within isuk תפקיד.0%.0%75.0%25.0%.0%100.0%
TotalCount462106422141337
% within isuk תפקיד3.4%.1%79.6%16.5%.3%100.0%

חיסון VARCIELLA מתוך אלה שלא חוסנו לפני 2016-

isuk תפקיד * varciella varciella חיסון Crosstabulation
   varciella varciella חיסוןTotal
   2 חוסן בין אוגוסט לנובמבר3 חוסן אחרי נובמבר4 לא חוסן5 מסרב או לא יכול
isuk תפקיד1.0 רופא ילדיםCount0449154
% within isuk תפקיד.0%81.5%16.7%1.9%100.0%
2.0 רופא משפחהCount1129500180
% within isuk תפקיד.6%71.7%27.8%.0%100.0%
3.0 רופא מומחהCount0112330145
% within isuk תפקיד.0%77.2%22.8%.0%100.0%
4.0 פיזיוטרפיהCount0457052
% within isuk תפקיד.0%86.5%13.5%.0%100.0%
5.0 מנהלCount14518165
% within isuk תפקיד1.5%69.2%27.7%1.5%100.0%
6.0 אח/ותCount0239220261
% within isuk תפקיד.0%91.6%8.4%.0%100.0%
7.0 דיאטניתCount0202022
% within isuk תפקיד.0%90.9%9.1%.0%100.0%
8.0 מזכירהCount0272432317
% within isuk תפקיד.0%85.8%13.6%.6%100.0%
9.0 טכנאיCount06309
% within isuk תפקיד.0%66.7%33.3%.0%100.0%
10.0 פסיכולוגCount0407047
% within isuk תפקיד.0%85.1%14.9%.0%100.0%
11.0 עו"סCount0175022
% within isuk תפקיד.0%77.3%22.7%.0%100.0%
12.0 רוקחCount05412066
% within isuk תפקיד.0%81.8%18.2%.0%100.0%
13.0 קלינאי תקשורתCount0132015
% within isuk תפקיד.0%86.7%13.3%.0%100.0%
14.0 ריפוי בעיסוקCount093012
% within isuk תפקיד.0%75.0%25.0%.0%100.0%
15.0 מעבדהCount0133016
% within isuk תפקיד.0%81.3%18.8%.0%100.0%
16.0 אחזקהCount06208
% within isuk תפקיד.0%75.0%25.0%.0%100.0%
TotalCount2106422141291
% within isuk תפקיד.2%82.4%17.1%.3%100.0%

לשם ביצוע המחקר ידרשו אישורים מהגופים בהם יתבצע המחקר, מהנהלה של מאוחדת, ממנהלת אגף הסיעוד, וממנכ"לית הקופה. וכי ידוע להם שהמחקר מתבצע באופן אנונימי ולשם העבודה הנוכחית בלבד כך שהקובץ אשר נבקש יהיה מקודד לפי מספר עובד שאין לן שום משמעות אם אין גישה למערכת המרכזית של קופת חולים. הקובץ ישמש אותי רק להצלבת נתונים ולאחר מכן משמידה מספר עובד. בנוסף יידרש אישור מועדת האתיקה של הקופה, ומוועדת האתיקה של הפקולטה.

 1. משאבים, ציוד ואמצעים פיזיים לביצוע המחקר

המשאבים הנדרשים לשם ביצוע המחקר הינו קובץ אקסל ממוחשב בו ניתן יהיה לבצע סינון ויאפשר גישה מהירה וקלה לכל עובדי המחוז בקופ"ח מאוחדת.

חוזר 8/2016. (2016). חיסון תלמידי מקצועות הבריאות ועובדי מערכת הבריאות. https://www.health.gov.il/hozer/mk08_2016.pdf

עקה זוהר, ע', גרוטו, א', עזרא, ו' וורטהיים, א' (2016). חיסון צוותים רפואיים לשפעת חורף 2015/6. משרד הבריאות. https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Flu_stuff2015_2016.pdf

Baron-Epel, O., Bord, S., Madjar, B., Habib, S., & Rishpon, S. (2012). What lies behind the low rates of vaccinations among nurses who treat infants?. Vaccine30(21), 3151-3154.‏

Baron-Epel, O., Madjar, B., Grefat, R., & Rishpon, S. (2013). Trust and the demand for autonomy may explain the low rates of immunizations among nurses. Human vaccines & immunotherapeutics9(1), 100-107.‏

Barraza, L., Schmit, C., & Hoss, A. (2017). The latest in vaccine policies: Selected issues in school vaccinations, healthcare worker vaccinations, and pharmacist vaccination authority laws. The Journal of Law, Medicine & Ethics45(1_suppl), 16-19.‏

Bish, A., Yardley, L., Nicoll, A., & Michie, S. (2011). Factors associated with uptake of vaccination against pandemic influenza: a systematic review. Vaccine29(38), 6472-6484.‏

Chow, M. Y. K., Danchin, M., Willaby, H. W., Pemberton, S., & Leask, J. (2017). Parental attitudes, beliefs, behaviours and concerns towards childhood vaccinations in Australia: a national online survey. Australian family physician46(3), 145.‏cho

Cvjetkovic, S. J., Jeremic, V. L., & Tiosavljevic, D. V. (2017). Knowledge and attitudes toward vaccination: a survey of Serbian students. Journal of infection and public health, 10(5), 649-656.‏

Dalma, A., Karnaki, P., Baka, A., Raftopoulos, V., Zota, D., Veloudaki, A., … & Linos, A. (2018). Promotion of Immunizations for Health Professionals in Europe: A Qualitative Study in Seven European Member States. Hospital topics96(1), 18-27.‏

Dini, G., Toletone, A., Sticchi, L., Orsi, A., Bragazzi, N. L., & Durando, P. (2018). Influenza vaccination in healthcare workers: A comprehensive critical appraisal of the literature. Human vaccines & immunotherapeutics14(3), 772-789.‏

Ding, H., Black, C. L., Ball, S., Donahue, S., Fink, R. V., Williams, W. W., … & Dean, A. K. (2015). Influenza vaccination coverage among pregnant women—United States, 2014–15 influenza season. Morbidity and Mortality Weekly Report64(36), 1000-1005.‏

Durando, P., Alicino, C., Dini, G., Barberis, I., Bagnasco, A. M., Iudici, R., … & Massa, E. (2016). Determinants of adherence to seasonal influenza vaccination among healthcare workers from an Italian region: results from a cross-sectional study. BMJ open6(5), e010779.‏

Greenwood, B. (2014). The contribution of vaccination to global health: past, present and future. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences369(1645), 20130433.‏

Haviari, S., Bénet, T., Saadatian-Elahi, M., André, P., Loulergue, P., & Vanhems, P. (2015). Vaccination of healthcare workers: A review. Human vaccines & immunotherapeutics11(11), 2522-37.

Herzog, R., Álvarez-Pasquin, M. J., Díaz, C., Del Barrio, J. L., Estrada, J. M., & Gil, Á. (2013). Are healthcare workers’ intentions to vaccinate related to their knowledge, beliefs and attitudes? A systematic review. BMC public health13(1), 154.‏

La Torre, G., Scalingi, S., Garruto, V., Siclari, M., Chiarini, M., & Mannocci, A. (2017, March). Knowledge, attitude and behaviours towards recommended vaccinations among healthcare workers. In Healthcare (Vol. 5, No. 1, p. 13). Multidisciplinary Digital Publishing Institute.‏

Marlow, L. A., Waller, J., & Wardle, J. (2007). Trust and experience as predictors of HPV vaccine acceptance. Human vaccines3(5), 171-175.‏

Mills, E., Jadad, A. R., Ross, C., & Wilson, K. (2005). Systematic review of qualitative studies exploring parental beliefs and attitudes toward childhood vaccination identifies common barriers to vaccination. Journal of clinical epidemiology58(11), 1081-1088.‏

Plotkin, S. (2014). History of vaccination. Proceedings of the National Academy of Sciences111(34), 12283-12287.‏

Tamburrano, A., Mellucci, C., Galletti, C., Vitale, D., Vallone, D., Barbara, A., … & Laurenti, P. (2019). Improving Nursing Staff Attitudes toward Vaccinations through Academic Detailing: The HProImmune Questionnaire as a Tool for Medical Management. International Journal of Environmental Research and Public Health16(11), 2006.‏

World health association. (2019). Vaccines. https://www.who.int/topics/vaccines/en/