Skip to content

סמינריון- השפעת מוצא אתני מין וציפיות להחלמה על החלמה וכאב מניתוח

ממצאים

1. יימצא הבדל בין המוצא אתני של המטופל לבין הציפיות שלו לכאב והחלמה

2. יימצא הבדל  בין מין המטופל לבין הציפיות שלו לכאב ולהחלמה, כלומר הציפיות של נשים לכאב והחלמה יהיו שלילית יותר מהציפיות לכאב והחלמה של גברים.

3. יימצא הבדל בין מין המטופל לבין תפיסת הכאב שלו לאחר ניתוח, כך שתפיסת הכאב לאחר ניתוח תהיה גבוהה יותר בקרב נשים לעומת גברים. 

4. יימצא קשר חיובי בין הציפיות לכאב והחלמה לבין ההחלמה מניתוח, כלומר ככל שהציפיות לכאב והחלמה יהיו חיוביות יותר, כך ההחלמה מניתוח תהיה טובה יותר.

5. יימצא קשר חיובי בין ציפיות לכאב והחלמה לבין תפיסת הכאב לאחר ניתוח, כלומר ככל שהציפיות לכאב והחלמה יהיו נמוכות, כך תפיסת הכאב לאחר הניתוח תהיה נמוכה יותר.

משתני המחקר:

מין: 3

מוצא אתני: 8

ציפיות לכאב: 14, 15, 16

 ציפיות החלמה: 17-26 *

החלמה מהניתוח: 8-12

תפיסת כאב לאחר הניתוח: 5, 6, 7

למשתני המחקר המיוצגים על ידי כמה שאלות, בוצע משתנה אינדקס, כלומר מספר השאלות המייצגות משתנה זה אוחדו לכדי משתנה אחד.

* בוצע היפוך סולם התשובות לשאלה 21

סטטיסטיקה תיאורית-

המשתנה הבלתי תלוי: מגדר

מיןשכיחותאחוז
גברים4353.8
נשים3746.2
סה"כ80100.0

המשתנה הבלתי תלוי: מוצא אתני

טבלה מס' 1 טבלת שכיחויות מוצא אתני

ארץ לידהשכיחותאחוז
ישראל4050.0
רוסיה/ אוקראינה/ מולדובה1215.0
אתיופיה22.5
תורכיה11.3
אוזבקיסטן911.3
ארה"ב22.5
איראן11.3
תוניסיה11.3
רומניה11.3
ליטא11.3
סוריה11.3
פיליפין11.3
מרוקו56.3
עיראק33.8
סה"כ80100.0

משתנה בלתי תלוי: ציפיות לכאב

טבלה מספר 2 ציפיות לכאב

 ציפיות לכאב
מספר הנבדקים (N)80
ממוצע3.26
חציון3.33
שכיח3
סטיית תקן0.69
שונות0.47

משתנה בלתי תלוי: ציפיות החלמה

טבלה מספר 3 ציפיות החלמה

 ציפיות החלמה
מספר הנבדקים (N)80
ממוצע3.6
חציון3.7
שכיח3.7
סטיית תקן0.74
שונות0.55

משתנה תלוי:  החלמה מהניתוח

טבלה מספר 4 החלמה מהניתוח

 החלמה מהניתוח
מספר הנבדקים (N)80
ממוצע3.67
חציון3.7
שכיח3
סטיית תקן0.76
שונות0.58

משתנה תלוי תפיסת כאב לאחר הניתוח

טבלה מספר 5 תפיסת כאב לאחר הניתוח

 תפיסת כאב לאחר הניתוח
מספר הנבדקים (N)80
ממוצע3.55
חציון3.66
שכיח3.67
סטיית תקן0.75
שונות0.57

סטטיסטיקה היסקית

1. השערת המחקר הראשונה היא שיימצא הבדל בין המוצא אתני של המטופל לבין הציפיות שלו לכאב והחלמה.

מבחן ANOVA לבדיקת ההשערה הראשונה

בין מוצא אתני לציפיות לכאב

קבוצות אתניות

ארץ לידהשכיחותממוצעסטיית תקןרווח בר סמך גבול תחתוןרווח בר סמך גבול עליון
ישראל403.3417.771603.09493.5884
רוסיה/ אוקראינה/ מולדובה123.2222.499162.90513.5394
אתיופיה23.0000.000003.00003.0000
תורכיה12.3333...
אוזבקיסטן92.9630.654992.45953.4664
ארה"ב23.6667.000003.66673.6667
איראן13.6667...
תוניסיה13.0000...
רומניה13.6667...
ליטא13.3333...
סוריה14.0000...
פיליפין12.0000...
מרוקו53.2667.722652.36944.1640
עיראק33.5556.769801.64335.4678
סה"כ803.2667.692333.11263.4207

מובהקות המודל

 סכום הריבועיםדרגות חופשממוצע הריבועיםFמובהקות
הבדלים בין הקבוצות5.200130.4000.8080.649
הבדלים בתוך הקבוצות32.666660.495  
סה"כ37.86779   

על מנת לבחון האם קיימים הבדלים בציפיות הכאב של המטופל, בין מטופלים ממוצא שונה, נערך ניתוח שונות חד כיווני, שהעלה תוצאות לא מובהקות F(13,66) = 0.808, P>0.05.

בין מוצא אתני לציפיות החלמה

קבוצות אתניות

ארץ לידהשכיחותממוצעסטיית תקןרווח בר סמך גבול תחתוןרווח בר סמך גבול עליון
ישראל403.5600.804733.30263.8174
רוסיה/ אוקראינה/ מולדובה123.5000.586213.12753.8725
אתיופיה23.3500.070712.71473.9853
תורכיה14.6000...
אוזבקיסטן94.1778.489333.80164.5539
ארה"ב22.8000.141421.52944.0706
איראן13.1000...
תוניסיה14.5000...
רומניה13.1000...
ליטא14.4000...
סוריה13.2000...
פיליפין14.9000...
מרוקו53.4600.391152.97433.9457
עיראק33.0667.90185.82635.3070
סה"כ803.6075.742523.44233.7727

מובהקות המודל

 סכום הריבועיםדרגות חופשממוצע הריבועיםFמובהקות
הבדלים בין הקבוצות10.340130.7951.5810.114
הבדלים בתוך הקבוצות33.215660.503  
סה"כ43.55679   

על מנת לבחון האם קיימים הבדלים בציפיות ההחלמה של המטופל, בין מטופלים ממוצא שונה, נערך ניתוח שונות חד כיווני, שהעלה תוצאות לא מובהקות F(13,66) = 1.581, P>0.05.

2. השערת המחקר השנייה היא שיימצא הבדל  בין מין המטופל לבין הציפיות שלו לכאב ולהחלמה, כלומר הציפיות של נשים לכאב והחלמה יהיו שלילית יותר מהציפיות לכאב והחלמה של גברים.

מבחן T לבדיקת הבדלים בין מין המטופל לציפיות לכאב

ממוצעים וסטיות תקן של ציפיות לכאב כפונקציה של מגדר

רמות ציפיות לכאבMSdt
גברים3.250.73t(78)=-0.15
נשים3.270.65

0.001>p***, 0.01>p**, 0.05>p*

השערת המחקר הייתה שיימצא הבדל  בין מין המטופל לבין הציפיות שלו לכאב. ממצאי המחקר מראים כי ההשערה לא אוששה:

t(78)=-0.15, p>.05

מבחן T לבדיקת הבדלים בין מין המטופל לציפיות להחלמה

ממוצעים וסטיות תקן של ציפיות להחלמה כפונקציה של מגדר

רמות ציפיות להחלמהMSdt
גברים3.650.746t(78)=0.565
נשים3.550.745

0.001>p***, 0.01>p**, 0.05>p*

השערת המחקר הייתה שיימצא הבדל  בין מין המטופל לבין הציפיות שלו להחלמה. ממצאי המחקר מראים כי ההשערה לא אוששה:

t(78)=0.565, p>.05

3. השערת המחקר השלישית היא שיימצא הבדל בין מין המטופל לבין תפיסת הכאב שלו לאחר ניתוח, כך שתפיסת הכאב לאחר ניתוח תהיה גבוהה יותר בקרב נשים לעומת גברים.

מבחן T לבדיקת הבדלים בין מין המטופל לתפיסת הכאב שלו לאחר ניתוח

ממוצעים וסטיות תקן של תפיסת הכאב לאחר ניתוח כפונקציה של מגדר

תפיסת הכאב לאחר ניתוחMSdt
גברים3.320.78t(78)=-3.13**
נשים3.820.62

0.001>p***, 0.01>p**, 0.05>p*

השערת המחקר הייתה שיימצא הבדל בין מין המטופל לבין תפיסת הכאב שלו לאחר ניתוח. ממצאי המחקר מראים כי ההשערה אוששה:

t(78)=-3.13, p<.01

4. השערת המחקר הרביעית היא שיימצא קשר חיובי בין הציפיות לכאב והחלמה לבין ההחלמה מניתוח, כלומר ככל שהציפיות לכאב והחלמה יהיו חיוביות יותר, כך ההחלמה מניתוח תהיה טובה יותר.

מבחן פירסון לקשר בין ציפיות לכאב לבין החלמה מניתוח:

עוצמת, כיוון ומובהקות הקשר בין ציפיות לכאב לבין החלמה מניתוח

 ציפיות לכאבהחלמה מניתוח
ציפיות לכאבקורלציה 0.333**
מובהקות 0.003
החלמה מניתוחקורלציה0.333** 
מובהקות0.003 

0.001>p***, 0.01>p**, 0.05>p*             

ממצאי המחקר מראים שיש קורלציה ברמה מובהקת בין ציפיות לכאב לבין החלמה מניתוח. אנו מאששים את השערת המחקר.

r (80) =.333, p<.01

דיאגרמת פיזור:

מבחן פירסון לקשר בין ציפיות להחלמה לבין החלמה מניתוח:

עוצמת, כיוון ומובהקות הקשר בין ציפיות להחלמה לבין החלמה מניתוח

 ציפיות להחלמההחלמה מניתוח
ציפיות להחלמהקורלציה -0.006
מובהקות 0.958
החלמה מניתוחקורלציה-0.006 
מובהקות0.958 

0.001>p***, 0.01>p**, 0.05>p*             

ממצאי המחקר מראים שאין קורלציה ברמה מובהקת בין ציפיות להחלמה לבין החלמה מניתוח. אנו דוחים את השערת המחקר.

r (80) =-0.006, p>.05

דיאגרמת פיזור:

5. השערת המחקר החמישית היא שיימצא קשר חיובי בין ציפיות לכאב והחלמה לבין תפיסת הכאב לאחר ניתוח, כלומר ככל שהציפיות לכאב והחלמה יהיו נמוכות, כך תפיסת הכאב לאחר הניתוח תהיה נמוכה יותר

מבחן פירסון לבדיקת הקשר בין ציפיות לכאב לבין תפיסת הכאב לאחר ניתוח:

עוצמת, כיוון ומובהקות הקשר בין ציפיות לכאב לבין הכאב לאחר ניתוח

 ציפיות לכאבתפיסת הכאב לאחר ניתוח
ציפיות לכאבקורלציה -0.130
מובהקות 0.252
תפיסת הכאב לאחר ניתוחקורלציה-0.130 
מובהקות0.252 

0.001>p***, 0.01>p**, 0.05>p*             

ממצאי המחקר מראים שאין קורלציה ברמה מובהקת בין ציפיות לכאב לבין תפיסת הכאב לאחר ניתוח. אנו דוחים את השערת המחקר.

r (80) =-0.130, p>.05

דיאגרמת פיזור:

מבחן פירסון לבדיקת הקשר בין ציפיות להחלמה לבין תפיסת הכאב לאחר ניתוח:

עוצמת, כיוון ומובהקות הקשר בין ציפיות להחלמה לבין תפיסת הכאב לאחר ניתוח

 ציפיות להחלמהתפיסת הכאב לאחר ניתוח
ציפיות להחלמהקורלציה 0.351**
מובהקות 0.001
תפיסת הכאב לאחר ניתוחקורלציה0.351** 
מובהקות0.001 

0.001>p***, 0.01>p**, 0.05>p*             

ממצאי המחקר מראים שיש קורלציה ברמה מובהקת בין ציפיות להחלמה לבין תפיסת הכאב לאחר ניתוח. אנו מאששים את השערת המחקר.

r (80) =0.351, p<.01

דיאגרמת פיזור: