Skip to content

סמינריון- השפעת השימוש בטכנולוגיית האינטרנט על המוטיבציה בלמידת ביולוגיה

הצעת מחקר-סמינריון מתודי בהוראת הביולוגיה לביה"ס העל-יסודי

שילוב האינטרנט בלמידת הביולוגיה

מגיש:

תאריך:

רקע

מטרתו של מחקר מוצע זה היא לבדוק את הגישה החינוכית לגבי שילובו של האינטרנט בלימוד הביולוגיה, ואת התועלות האפשריות שיכולות לנבוע משילוב זה. ההנחה היא שהגישה החינוכית לגבי שילוב האינטרנט היא חשובה לשימוש נכון ויעיל באינטרנט, במיוחד במקצוע הביולוגיה.

שאלת המחקר שנובעת ממטרה זו היא מה היא תפיסת מורי המדעים בחט"ב ובתיכון כלפי שימוש באינטרנט בלימוד מקצוע הביולוגיה ?

כדי לענות על שאלת מחקר זו יבוצעו ראיונות עומק עם שישה מורים שמלמדים את מקצוע הביולוגיה, הן בחטיבת הביניים והן בתיכון, כדי לקבל את עמדתם לגבי שילוב האינטרנט בלימוד מקצוע הביולוגיה.

בזמן האחרון, ובמיוחד בשנים האחרונות יש עלייה ניכרת בשימוש באינטרנט בכל תחומי החיים. העלייה בשימוש באינטרנט השפיעה גם על מערכות החינוך ברחבי העולם, שמצאו דרכים יעילות להשתמש באינטרנט על מנת לשפר את היעילות והאיכות של ההוראה. ההתגברות של השימוש באינטרנט במערכות החינוך, הובילה לצורך לשנות ולהתאים את התכנית החינוכית על מנת שתתאים למציאות של השימוש באינטרנט  (Ploj Virtic, 2012).

השילוב של האינטרנט בלימוד יכול להוביל לפוטנציאל גדול לשיפור איכות הלמידה, בעיקר בגלל שהאינטרנט מאפשר למורה ולתלמיד לגשת לחומרי לימוד בכמות גדולה ואיכותית, שלפני כן לא היו זמינים בפניו, או שהיה קשה מאוד להשיגם. השילוב של האינטרנט בלימודים הוא תהליך שיכול לקחת זמן, משום שישנם מורים רבים שכבר שנים רבות מלמדים בשיטות מסורתיות שלא משתמשות באינטרנט, והתחלת השימוש באינטרנט מצריך מהם למידה והתאמה של המחשבה, ושינוי ההרגלים שלהם, מה שעלול לקחת זמן  (ואזן-סיקרון, לף, בן סימון, 2011).

לאחר ביצוע הראיונות, יבוצע ניתוח תימטי של הראיונות, תמות אלה יכולות להעיד על המחשבה ותפיסות עולם אצל המורים השונים לגבי שימוש בטכנולוגיית האינטרנט במהל לימוד הביולוגיה. לבסוף יבוצע דיון מקיף כדי להסיק את מסקנות המחקר, כפי שהם משתמעים ממצאי המחקר.

שאלת המחקר:

מה היא תפיסת מורי המדעים בחט"ב ובתיכון כלפי שימוש באינטרנט בלימוד מקצוע הביולוגיה ?

אוכלוסיית המחקר:

אוכלוסיית המחקר היא קבוצה של שישה מורים המלמדים את מקצוע הביולוגיה, בחטיבת הביניים ובתיכון. חלק מהמורים הם מורים וותיקים, אשר מלמדים בבית הספר הזה ובבתי ספר אחרים כבר שנים רבות, וחלק מהמורים הם מורים חדשים יחסית. כל המורים הם בעלי ידע פדגוגי, וידע לגבי שילוב האינטרנט במידה כזאת או אחרת.

שיטת המחקר:

השיטה שבה אשתמש במחקר הזה היא שיטה של ניתוח איכותני שיתבסס על ראיונות עומק עם מורים לביולוגיה, ובהתאם לראיונות אלה יוסק תמות מחקריות. הראיונות יהיו חצי מובנים, והמורים יוכלו להרחיב ולספר על השאלות של הריאיון.

מהלך המחקר:

לפני ביצוע המחקר, תתבקש רשות לבצע את הראיונות עם המורים. לאחר הסכמתם יבוצע ראיון פתוח עם כל מורה. לאחר מכן יאספו כל הראיונות עם המורים ויבוצע ניתוח תימתי של ממצאי המחקר.

מקורות אפשריים

 1. בן-דוד קוליקנט, י' (2010). עמדות תלמידים כלפי שימוש באינטרנט אחרי שעות בית הספר לצרכי מטלות בית ספריות. ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2010 :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי.
 2. ואזן-סיקרון, ל', לף, י', בן סימון, ב' (2011). האינטרנט – דפוסי שימוש, הזדמנויות וסיכונים בקרב ילדים ובני נוער במצבי סיכון 1 או עם צרכים מיוחדים. מאיירס ג'וינט מכון ברוקדייל.
 3. ודמני, ר' (2012). דפוסי שינוי והתפתחות בתפיסות מורים את משמעות ההוראה והלמידה בסביבות מבוססות טכנולוגיה. דפים, כתב עץ לעיון ולמחקר בחינוך.
 4. מני-איקן, ע', רוזן, ד' (2013). הוראת המדעים בישראל: מגמות, אתגרים ומנופים לשינוי. מכון הנרייטה סאלד.
 5. נסים, י', ברק, מ', בן-צבי, ד' (2012). "תפיסת התפקיד ואסטרטגיות הוראה של מורים המשלבים טכנולוגיות מתקדמות בשיעוריהם", דפים, כרך 54, 2012 (תשע"ב), 218-193.
 6. נסים, י', ברק, מ', בן-צבי, ד' (2011). הלימה בין תפקידי המורה למדעים ובין אסטרטגיות הוראה בשילוב טכנולוגיות מידע ותקשורת. ספר כנס צ'ייס למחקרי טכנולוגיות למידה 2011 :האדם הלומד בעידן הטכנולוגי.
 7. Ploj Virtic, m. (2012). The Role of Internet in Education. Department of technical education, University of Maribor, Maribor, Slovenia.
 8. Sorgo, A., Verckovnik, T., Kocijancic, S. (2010). Information and Communication Technologies (ICT) in Biology Teaching in Slovenian Secondary Schools. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 2010, 6(1), 37-46.
 9. Stosic, L. (2015). The importance of educational technology in teaching. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education (IJCRSEE). 3. 111-114.
 10. Virtic, M. (2012). The Role of Internet in Education. Department of technical education, University of Maribor, Maribor, Slovenia.
 11. wang, y., yang, m., (2016). Internet culture–a new way for ideological and political education of university students. 2nd International Conference on Social Science and Technology Education.