Skip to content

סמינריון- השפעת ההסגר בתקופת הקורונה על הקשר בין בני המשפחה ודיירים תשושי נפש במוסד גריאטרי

ממצאים

השערת המחקר:

ימצאו הבדלים מובהקים בטיב הקשר בין בני משפחה למטופלים תשושי נפש במוסד גריאטרי, לפני ואחרי מגפת הקורונה, כך שלאחר מגפת הקורונה טיב הקשר ירד.

סטטיסטיקה תיאורית:

מדדמדד טיב הקשר לפני הקורונהמדד טיב הקשר לאחר הקורונה
גודל המדגם2020
ממוצע4.16252.89423
חציון4.12502.88874
שכיח42.857
ס.ת.0.390.21
שונות0.150.04

סטטיסטיקה היסקית

1. בדיקת ההשערה: ימצאו הבדלים מובהקים בטיב הקשר בין בני משפחה למטופלים תשושי נפש במוסד גריאטרי, לפני ואחרי מגפת הקורונה, כך שלאחר מגפת הקורונה טיב הקשר ירד.

מבחן T  לבדיקת ההשערה

קורלציה בין המשתנים

Nקורלציהמובהקות
200.260.25

מבחן T:

 ממוצעסטיית תקןטעות תקןרווח בר סמךtדרגות חופשמובהקות
תחתון   עליון
טיב הקשר לפני ואחרי הקורונה1.260.390.0871.081.4514.46190.000

לפי ממצאי המחקר אנו רואים שישנם הבדלים מובהקים בטיב הקשר בין בני המשפחה והמטופל לפני ואחרי הקורונה, כלומר טיב הקשר בין בני המשפחה למטופל ירד לאחר מגפת הקורונה, ולכן אנו מאששים את השערת המחקר.

t(19)= 14.46, p<.05