Skip to content

סמינריון במשאבי אנוש- סילבוס

                                                        תאריך עדכון: 18.10.22

שם הקורס: סמינריון במשאבי אנוש

תעסוקת קבוצות מיעוט בארגונים

שם המרצה: פרופ' רחל שרעבי  

מס הקורס 

סוג הקורס: סמינר

שנת לימודים:    תשפ"ב                                סמסטר: שנתי                  היקף שעות:  2 ש"ש

דואר אלקטרוני: יימסר

שעות-קבלה: בתיאום מראש

 אתר הקורס באינטרנט: באמצעות מערכת "למידה"  (Moodle).

* הסבר יינתן בתחילת הקורס!

א. מטרות הקורס:

התפתחויות פוליטיות, חברתיות וכלכליות משפיעות על תחום משאבי אנוש במדינות דמוקרטיות בעידן הגלובלי. התפתחויות אלה מחייבות עריכת שינויים משמעותיים ביחס אל המשאב האנושי בשוק העבודה ובארגונים. הסמינריון יתמקד בהצגתם ובבדיקתם של היבטים שונים הקשורים לקבוצות מיעוט בשוק העבודה בחברה הישראלית. ינותחו סוגיות העומדות בפני שילובן של אוכלוסיות חלשות בשוק העבודה ובארגונים פרטיים וציבוריים. בנוסף, הסמינריון יעסוק בבדיקת השינויים הנורמטיביים, הערכיים והחוקתיים בחברה, בכל הנוגע לאופן התייחסותה למשאב האנושי הטמון בתתי קבוצות, תוך פיתוח מודעות ורגישות לבעיות תעסוקתיות.

ב. תוכן הקורס:

בסמינריון זה נתייחס לנושאים שונים, ביניהם: עמדות ותפיסות סטריאוטיפיות ביחס של ה"אחר"; הקשר בין חברה, ממסד ותעסוקה; מקומן של קבוצות מיעוט/ קבוצות חלשות בשוק העבודה: עולים, מהגרים, חרדים, ערבים, הומוסקסואלים, מבוגרים, צעירים, נכים ועוד; שוק העבודה והעסקת בעלי צרכים מיוחדים; הגירת עבודה; נשים ותקרת הזכוכית.

מהלך השיעורים:

 • החלק הראשון של הקורס יכלול:

1. מבוא: סקירת הקורס ומטרותיו; איתור נושא עבודה; הנחיות לכתיבת עבודת מחקר; איסוף מקורות ראשוניים; ניסוח שאלות והשערות מחקר; הכנת ראשי פרקים למבנה העבודה.
2. תיאוריות במשאבי אנוש.

ב. החלק השני של הקורס יכלול: הצגת רפרט על ידי הסטודנטים.

בכל שיעור יוקדש זמן לפגישות פרטניות עם הסטודנטים.

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור סימסטר אנושא השיעורקריאה נדרשתהערות
1הצעת נושאים והנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית  
2המשאב האנושי בארגוןפריט 2 
3כשירות תרבותיתפריט 4 
4אפלית קבוצות מיעוט בשוק העבודהפריט 6 
5מהגרים ומהגרי עבודהפריטים 9, 10 
6חרדיםפריט 13 
7מגדרפריטים 14, 21 
8בעלי מוגבלויותפריט 15 
9גילנותפריט 20 
10 מפגש פרטני  
11מפגש פרטני  
12 מפגש פרטני  
13סיכום  
  סימסטר ב    
    
1רפראטים של עבודות סטודנטים  
2 מפגש פרטני  
3רפראטים של עבודות סטודנטים  
4 רפראטים של עבודות סטודנטים  
5 מפגש פרטני  
  רפראטים של עבודות סטודנטים  
6 מפגש פרטני  
 רפראטים של עבודות סטודנטים  
7 מפגש פרטני  
8רפראטים של עבודות סטודנטים  
 מפגש פרטני  
9רפראטים של עבודות סטודנטים  
10מפגש פרטני  
11רפראטים של עבודות סטודנטים  
12מפגש פרטני  
13רפראטים של עבודות סטודנטים  
13סיכום  

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: אין

 חובות / דרישות / מטלות:

 1. קריאת פריטים מתוך הביבליוגרפיה.
 2. הצגת רפראט על עבודת המחקר.
 3. עבודת מחקר בהיקף של 30-25 עמודים . 

מרכיבי הציון הסופי: עבודה סמינריונית-100%. ציון עובר 60.

ד. ביבליוגרפיה:   

קריאת חובה

המשאב האנושי בארגון

 1. Shimoni, B. (2019). Organization Development and Society.  U.K.: Routledge. Introduction, pp. 1-19.
 2. משולם, א והרפז, י (2015). ניהול משאבי אנוש-הגישה האסטרטגית. אוניברסיטת חיפה, עמ' 201-231 .
 3. אחדות, ל (2020). "משבר הקורונה ושוק העבודה בישראל". ביטחון סוציאלי 110: 1- 20.

כשירות תרבותית

4. דיין, נ ובידרמן, א (2014). '"כשירות תרבותית בשירותי בריאות: חקיקה ומדיניות בארה"ב, אוסטרליה, אנגליה וישראל — מבט משווה." קידום בריאות בישראל  5: 35- 43.

5. Peres, Hagit and Rachel Sharaby. “To connect between worlds, to bridge over gaps: Perinatal health promotion in a traditional tribal society.” International Journal of Equity and Health 19 (1) (2020): 1–13.

אפליה תעסוקתית

6.חרמון, ר, פורת, ח', פלדמן, י' וקריכי-כץ, ת (2018) . אפליה תעסוקתית בישראל – התמודדות מבדלת. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה. 

7.Neumark, N. (2018). "Experimental research on labor market discrimination". Journal of Economic Literature 56(3): 799–866.                                                     

 מהגרים ומהגרי עבודה

8.לרר, מ (2018). ייצוג הולם של יוצאי אתיופיה בשירות המדינה ובגופים ציבוריים. ירושלים: מרכז המחקר והמידע,  הכנסת.

9. תלמי-כהן, ר, צ'אצ'אשווילי-בולוטין, ס ושנער, ע’ (2021). דפוסי הצלחה בדרך לתפקידים בכירים במגזר הציבורי בקרב גברים ישראלים ממוצא אתיופי. המרכז האקדמי רופין: מכון הגירה.https://bit.ly/3EG6sUW

10. אמית, ק ובר לב, ש (2015). "כינונה של זהות טרנס לאומית בקרב עולים מצרפת המועסקים בחברות דוברות צרפתית בישראל". הגירה 4: 53-34.

11. הוכמן, א (2017). "איום נתפס, מרחק חברתי, והדרה של מבקשי מקלט מסודאן ואריתריאה בישראל". הגירה 7: 1- 22.

חרדים

 1. משה, נ (2016). נתונים על תעסוקתחרדים. ירושלים: מרכז המחקר והמידע,  הכנסת.
 2. מלאך, ג. (2021). שנתון החברה החרדית בישראל. ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה.

מגדר

14.בן אליהו, ה (2019). המדריך לייעוץ והתערבות מגדרית בארגונים. ירושלים: מכון ון ליר.

15. קופפר, ח (2016). תחושות וחוויות אפליה של מועסקים מקהילת הלהט ״ב בשוק העבודה בישראל . ירושלים: נציבות שיווין הזדמנויות בעבודה.

  16.Sharaby, R. and Peres, H. (2021). “Between a woman and her fetus”: Bedouin women mediators advance the health of pregnant women and babies

In their society”.  BMC Pregnancy and Childbirth 21                                          

https://doi.org/10.1186/s12884-021–03661–4

בעלי מוגבלויות

15.אלפסי-הנלי, מ (2017). מערכת מכסות (קוואטות) ככלי לעידוד שילוב עובדים עם מוגבלות. ירושלים: משרד הכלכלה.    

16. Scott, M., Milbourn, B., Falkmer, M., Black, M., Bӧlte, S., Halladay, A., &             Girdler, S. (2019). "Factors impacting employment for people with autism spectrum disorder: A scoping review". Autism 23(4): 869-901.‏

גילנות

 1. Carter, A. (2015). "Youth employment – the missing facts". Psychologist28 (6):

 462-465.

 1. Finkelstein, L. M. (2015). "Older workers, stereotypes, and discrimination in the context of the employment relationship". In: Bal, P. ; Kooij, D. and Rousseau, D. (Eds). Aging Workers and the Employee-Employer Relationship , Cham, Switzerland: Springer International Publishing, xiii, pp. 13-32.
 2. Memoona, T., & Jawad S. (2017). "Intersectionality at Work: South Asian                         Muslim Women’s Experiences of Employment and Leadership in the United   

Kingdom". Sex Roles 77:510-522.

 • דגן, מ (2018). רב גיליות ותעסוקה- מדריך מושגים. ירושלים: ג'וינט ישראל, משרד העבודה ורווחה והמשרד לשיווין חברתי.

קריאת רשות

 1. אמית, ק' ואחרים (2012). "אינטגרציה כלכלית של מהגרים ממדינות חבר העמים בארבע  מדינות: ניתוח השוואתי .הגירה (1): 79-51.

2. צבר, ג ושיר, א (2019). "מבוא". בתוך: צבר, גליה ושיר, אפרת (עורכות). מבקשי מקלט. חיפה, פרדס, עמ' 13-26.

3. בן-ישראל ר (2003). "צדק חברתי בעידן בתר-העבודה: צדק חלוקתי בחלוקת העבודה במאה העשרים ואחת", בתוך: מאוטנר, מ (עורך). צדק חלוקתי בישראל, תל-אביב: רמות, עמ' 309 – 339.

4. Hirschi, A. (2018). "The fourth industrial revolution: Issues and                             implications for career research and practice". The career development quarterly 66(3): 192-204.            
6.Gasson, R.N., Calder, J,E., Diorio, J.A., Smith, A.B. & Stigter, J.R. (2015). "Young people’s employment: Protection or participation"? Childhood 22(2) :154–170.

ה. שם הקורס באנגלית: 

Human Resources Seminar: Employment of Minority Groups in Organizations