Skip to content

סמינריון: בין הדרה וקבלה: החברה הערבית במדינת ישראל- סילבוס

שנה"ל תשפ"ג
שם הסמינריון: בין הדרה וקבלה: החברה הערבית במדינת ישראל
מרצה: ד"ר עידו זלקוביץ
ד"ר אמיר חניפס
סמסטר: א‘
קוד הקורס: 29446
מתכונת: סמינריון
היקף שעות: 4 שש"ס
היקף נקודות זכות: 6 נ"ז
מועד: יום ו' מהשעה 30:11 עד השעה 30:14
תנאי קדם: 10047 אנגלית מתקדמים ב' / פטור, 12198 שיטות מחקר וכתיבה מדעית
שעות קבלה: )בתיאום מראש( חדר: 1121
idoz@yvc.ac.il :מייל
הקורס ילמד במסגרת התוכנית "פאזל אקדמי" בדקנאט המעודד חקר משותף של סטודנטים
יהודים וערבים. הקורס בשיתוף מעורבות חברתית, המחלקה לקידום הסטודנט הערבי ותוכנית
התקווה הישראלית.
במהלך הלימודים ינתן סיוע לימודי מטעם דקנאט הסטודנטים למחקר משותף של ה סטודנטים
במסגרת עבודת הסמינריון.
יינתנו שעורי עזר ללא השתתפות כספית של הסטודנט, סיורים, העשרה של מרצים אורחים ועוד.
רקע:
מאז 1948 מתקיימת במדינת ישראל מערכת יחסים מורכבת בין רוב יהודי למיעוט ערבי המורכב
מקבוצות שונות. במהלך הקורס נלמד להכיר את האתגרים העומדים בפני המיעוטים במדינת ישראל
ונבחן אותם דרך חיי החברה, התרבות, ומבני הכוח הדתיים והפוליטיים.
הקורס יחולק לשלושה חלקים עיקריים ויתנהל בגישה רב תחומית המשלבת בין הגישה ההיסטורית
לתיאוריות מתחום מדעי המדינה, הסוציולוגיה והקרימינולוגיה. בחלקו הראשון, הקורס יחשוף בפני
הסטודנטים את ההיסטוריה הקהילתית והיבטים תיאולוגיים של העדות השונות המרכיבות את
אוכלוסיית המיעוטים בישראל.
בחלקו השני של הקורס ננתח את השיח הפוליטי של הגורמים המרכיבים את החברה הערבית
בישראל. חלק זה יוקדש לניתוח אבני הדרך המרכזיות שהשפיעו על עיצוב הזרמים הפוליטיים
הקיימים בקהילות המיעוטים ובחברה הערבית בישראל מאז 1948 ועד היום, כולל דיון בתקופת
הממשל הצבאי ובתפקידו של הסכסוך הישראלי-פלסטיני בתהליך זה. מקום נכבד יוקדש לבחינת
המתח בין מדינת ישראל לאוכלוסייה הערבית על רקע בחינת מעמדה כקבוצת מיעוט אתנית במדינה
יהודית ודמוקרטית.
החלק השלישי יתמקד במגמות עכשווית העוברות על קהילות המיעוטים בישראל בעידן של חשיפה
בלתי אמצעית לתקשורת ההמונים. נדון בשאלות של ישראליזציה מול פלסטינזציה, ההתנגשות בין
ערכים מסורתיים לחיים המודרניים, מרקם היחסים הבין עדתיים והבעיות החברתיות המטרידות
את החברה הערבית כמו ההתמודדות עם תופעת הפשיעה ונקמות הדם.
תפוקות למידה:
1 .הסטודנטים והסטודנטיות יכירו את ההיסטוריה הפוליטית והחברתית של החברה הערבית בישראל.
2 .הסטודנטים והסטודנטיות יכירו את מגוון הזרמים והעדות המרכיבים את החברה הערבית בישראל.
3 .הסטודנטים והסטודנטיות ילמדו על בעיות יסוד של החברה הערבית בישראל ועל יחסיה עם מדינת
ישראל.
מבנה הקורס: סמינריון
דרישות הקורס:
נוכחות חובה לפחות ב-80 אחוז מהשיעורים.
נוכחות חובה בכל מפגשי ההנחיה האישית ובסיורים הלימודיים.
ציון הקורס: 80 אחוז עבודת הסמינריון. 20 אחוז הצגת רפארט בכיתה.
ציון עובר: 60
שיעור 1 :לכתוב היסטוריה פלסטינית
קריאת חובה:
עצאם נצאר, "הגיגים על כתיבת ההיסטוריה של הזהות הפלסטינית", בתוך: יוסי דהאן והנרי סרמן
)עורכים(, להמציא אומה- אנתולוגיה )רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2006 ,)156-142.
שיעור 2 :תקופת המנדט: התגבשותה של המערכת הפוליטית
קריאת חובה:
יהושע פורת, התנועה הלאומית הערבית הפלסטינית ממהומות למרידה 1939-1929( ירושלים, 1978 ,)
.137-212
אברהם סלע, "הערבים הפלסטינים במלחמת 1948 ,"משה מעוז וב"ז קדר )עורכים(, התנועה
הלאומית הפלסטינית מעימות להשלמה )תל אביב: משרד הבטחון/ההוצאה לאור(, 173-165
שיעור 3 :הנכבה ויצירת ה קהילה הפלסטינית במדינת ישראל
קריאת חובה:
רוני שקד, על הגדר: הפלסטינים בישראל- רדיקליזם לאמוי )ירושלים: כרמל, 2012 ,)54-28 .
עזמי בשארה, "על שאלת המיעוט הפלסטיני בישראל", בתוך אורי רם )עורך( החברה הישראלית:
היבטים ביקורתיים )תל אביב, 1993 )221-203
שיעור 4 :הממשל הצבאי
קריאת חובה:
שרה אוסצקי -לזר, "הממשל הצבאי כמנגנון שליטה באזרחים הערבים 1948-1958 ,"המזרח החדש,
.103-132 .)2002( ג"מ
יאיר בוימל, "עקרונות מדיניות האפליה כלפי הערבים בישראל, 1948 -1968 "עיונים בתקומת
.413 -391 ,)2006( 16 כרך, ישראל
שיעור 5 :עיצובה של החברה הערבית במדינת ישראל
קריאת חובה:
אורי שטנדל, ערביי ישראל: בין פטיש לסדן )ירושלים: הוצאת אקמון, תשנ"ב(, 83 -136
הלל כהן, "הפליטים הפנימיים במדינת ישראל: המאבק על הזהות," המזרח החדש, מ"ג )2002 ,)
.83-102
ח'אולה אבו- בקר, "המשפחה הפלסטינית בישראל", בתוך שאול משעל, אילנה קופמן, ח'אולה אבו-
בקר ועמליה סער )עורכים(. בתוך החברה הערבית בישראל )רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2012 )
.192-205
שיעור 6 :התגבשותה של המערכת הפוליטית של ערביי ישראל
קריאת חובה:
רוני שקד, על הגדר, 69-54 .
אלי רכס, המיעוט הערבי בישראל בין קומוניזם ללאומיות ערבית )אוניברסיטת תל אביב: מרכז משה
דיין, תשנ"ג(,27-13 .
Yitzhak Reiter, National Minority, Regional Majority: Palestinian Arabs versus Jews in
Israel (Syracuse University Press, 2009), 34-68.
שיעור 7 :המימד העדתי
קריאת חובה:
אורי שטנדל, "הדרוזים בישראל במערבולת זרמים פוליטיים" בתוך: נסים דנה, הדרוזים )מהדורה
שנייה, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, 1998 ,)עמ' 216-203.
Una McGahern, Palestinian Christians in Israel: State Attitudes towards non-Muslims in
a Jewish State (London and New York: Routledge, 2011), 9-38.
Yusri Hazran, "The Druzification of Arab Christians in Israel in The Wake of the “Arab
Spring”." Israel Studies 24, no 3 (2019), 75-100.
Mohammad Al-Atawneh, Nohad Ali, Islam in Israel (Cambridge: Cambridge University
Press, 2018),14-33
שיעור 8 :מגמות ונושאים חברתיים
קריאת חובה:
צפייה בסרט: לא פה, לא שם, מייסלון חמוד
Majjed Haj-Yahia, Beliefs about wife beating among Arab men from Israel: The
influence of their patriarchal ideology, Journal of Family Violence 18 (2003), 193- 206.
שיעור 9 :בעיית הפשיעה בחברה הערבית
קריאת חובה:
צפייה בסרט: עג'מי, ירון שני, סכנדר קובטי.
נורית יכימוביץ כהן, נתונים על פשיעה בחברה הערבית, מרכז המחקר והמידע, כנסת ישראל,
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/6c51dc26-d9ae-ea11-8107-
00155d0aee38/2_6c51dc26-d9ae-ea11-8107-00155d0aee38_11_15065.pdf
מיכאל מילשטיין, התרופפות המשילות והחרפת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית: 10 המלצות
לממשלת ישראל, המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי בהרצליה, 1בפברואר, 2021 ,
https://www.idc.ac.il/he/research/ips/pages/insights/michael-milshtein-31-1-21.aspx
נוהאד עלי, אלימות ופשיעה בחברה הערבית בישראל: קונספירציה ממסד ית או פשיעה תרבותית,
המרכז היהודי ערבי, אוניברסיטת חיפה, 2014 .
http://jac.haifa.ac.il/images/nohadali1hebrewprint2.pdf
שיעור 10 :מסמכי החזון
קריאת חובה:
אלי רכס, אריק רודינצקי )עורכים(, החזון העתידי לערבי ישראל, אוניברסיטת תל אביב: מרכז
https://dayan.org/he/content/5140 ,דיין משה
וועד הארצי לראשי הרשויות הערביות בישראל, החזון העתידי לערבים הפלסטינים בישראל, 2006.
שיעור 11 :האתגרים הפוליטיים בפני החברה הערבית
קריאת חובה:
Gadi Hitman "Together we stand, divided we fall: the Arab minority in Israel’s general
elections, 2019-20, Israel Affairs (2021) DOI: 10.1080/13537121.2021.1891502
שיעור 12 :יחסי יהודים-ערבים במדינת ישראל-מתח לצד רצון להשתלב
קריאת חובה:
אפרים לביא )עורך(, החברה העברית הפלסטינית במדינת ישראל: עת לשינוי אסטרטגי בתהליכי
https://www.inss.org.il/he/wp- .143-198 ,)2016 :אביב תל, )והשוויון השילוב
content/uploads/sites/2/systemfiles/IsraelandArabSociety072794085.pdf
אריק רודינצקי, "היש ליהודים זכות להגדרה עצמית בפלסטין? השיח האסלאמי בישראל", בתוך
מאיר חטינה ומוחמד אל -עטאונה )עורכים( מוסלמים במדינת היהודים: דת, פוליטיקה, חברה
)חולון: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2018 ,)101-80