Skip to content

סמינריון בחינוך בלתי פורמלי

סמינריון בחינוך בלתי פורמלי הוא סמינריון שעוסק בחינוך בלתי פורמלי, שהוא חינוך שמבוצע מחוץ למסגרת המסורתית של משרד החינוך בישראל. החינוך הבלתי פורמלי יכול להיות במסגרת הכיתתית המסורתית, אבל הוא לא מחויב רק לכך. בדרך כלל זהו חינוך שיכול להיות חדשני שמשלב שיטות חדשניות לחינוכם של התלמידים. החינוך הבלתי פורמלי משלב בתוכו למידה מכוונת ולמידה מקרית ואגבית שיכולה להתרחש במהלך הלמידה, כלומר למידה ספונטנית, זאת אומרת שיוצאים מתוך נקודת הנחה שהילדים יכולים ללמוד גם באופן טבעי ולא בצורה מכנית וקבועה.

הרעיו המרכזי שעומד מאחורי החינוך הבלתי פורמלי הוא שכל אחד מהתלמידים מפרש את המידע בצורה שונה מעמיתיו, ולכן הלימוד בצורה קבועה יכול שלא להתאים לכל התלמידים. החינוך הבלתי פורמלי מתגבר על בעיה זו, ונותן אפשרויות לימוד מגוונות לתלמידים שונים, ובכך עוזר להרחיב את שיטות הלימוד של התלמידים. מבחינת המאפיינים של החינוך הבלתי פורמלי הוא פחות נוקשה וקשיח מהלימוד המסורתי שבכיתה, המורה או המחנך מקפיד פחות כל כללי ההתנהגות, ומאפשר יד חופשית יותר לתלמידים, וזאת על מנת לתת להם ללמוד בכוחות עצמם.

מהמאפיינים של חינוך בלתי פורמלי:

חינוך בלתי פורמלי שואף ליצור סיטואציות שונותף שמהם התלמידים יכולים להבין טוב יותר את החומר הנלמד.

החינוך הבלתי פורמלי מספק סביבת למידה בטוחה שבה התלמידים יכולים להתנסות וללמוד בצורה טבעית יותר

החינוך הבלתי פורמלי מתמקד בפן החברתי של הלמידה, ויוצא מתוך נקודת הנחה שהלמידה מתבצעת טוב יותר כאשר היא בהקשר חברתי

החינוך הבלתי פורמלי נותן כלים גמישים ללמידה לתלמידים, והם יכולים לשנותם בהתאם למה שהם רואים לנכון או למה שהמחנך רואה לנכון

החינוך הבלתי פורמלי מקטין את הפער בין הלימוד בבית הספר לבין החיים האמיתיים

החינוך הבלתי פורמלי נותן לתלמידים אפשרויות בחירה גדולות יותר בתהליך הלימוד

על מנת לכתוב עבודה סמינריונית בחינוך בלתי פורמלי, הדבר הראשון שעליכם לעשות הוא לחשוב על שאלת מחקר טובה בתחום זה, על מנת להקל על העבודה בהמשך. שאלת מחקר טובה היא שאלה שיש לגביה מספיק חומרים ומספיק מאמרים, הדבר יקל על כתיבת הסקירה הספרותית, ויקל על הבנת החומר בעבודה. לאחר בחירת שאלת מחקר טובה יש לעשות הצעת מחקר רשמית ולשלוח אותה למרצה לאישור, לאחר שהמרצה מאשר את הצעת המחקר, ניתן יהיה להתחיל בכתיבת העבודה בפועל, ולכתוב את החלק של הסקירה הספרותית, לאחר אישור הסקירה הסםרותית ממשיכים לחלק של הממצאים, ולאחר מכן הסיכום והדיון. זהו תהליך שלם של כתיבת העבודה הסמינריונית, ואני אוכל לעשות לכם אותו בשמחה, הנני כותב מקצועי של עבודות סמינריון.

אדם: