Skip to content

סילבוס- שילוב ילדים עם צרכים שונים ומיוחדים בגן ברגיל

המכללה האקדמית תל-חי

הפקולטה לחינוך והוראה

שם התכנית: חינוך מיוחד

שם המרצה: ד"ר אדוה זילברשטיין חכם

מספר שיעור:

שם הקורס בעברית: שילוב ילדים  עם צרכים שונים ומיוחדים בגן ברגיל

שם הקורס באנגלית:

שנה: ג'

סוג: קורס חובה

מבנה: סמינריון

היקף בש"ש: 2   מספר נ"ז: 4

 1. דרישות קדם:

פילוסופיה ומדיניות השילוב של הילד עם הצרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

 • תאור הקורס:

במהלך הקורס יוגדרו סוגיות מרכזיות בשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך משלבות במערכת החינוך בכלל ובגן הילדים בפרט. תוצג  מדיניות השילוב וההשלכות היישומיות שלה בראייה ביקורתית. יינתן דגש על הבנת והכרת הדילמות העיקריות בתחום עמדות כלפי שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל בכלל ובגן הילדים בפרט.

 • מטרות הקורס:

•          הגדרת סוגיות מרכזיות בשילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך משלבות במערכת החינוך בכלל ובגן הילדים בפרט.

•          הכרת מדיניות השילוב וההשלכות היישומיות שלה בראייה ביקורתית.

•          הכרת הגורמים ובעלי התפקידים השונים הקשורים בהצלחת השילוב.

•          הבנת והכרת הדילמות העיקריות בתחום עמדות כלפי שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל.

•          כתיבת עבודה סמינריונית אמפירית בנושאים הנדונים בקורס.

 • תוצרי למידה:

–          הסטודנט יכיר מושגים מרכזיים, מדיניות ותוכניות הקשורות בשילוב והכלה של תלמידים עם צרכים שונים ומיוחדים.

–          הסטודנט ירכוש ידע  ויגבש עמדות בנוגע לסוגיות הקשורות בשילוב תלמידים עם צרכים שונים ומיוחדים במערכת החינוך ויהיה מסוגל לנתח באופן מעמיק סוגיות הדנות בנושא.

–          הסטודנט יתנסה בעריכת מחקר ויהיה מסוגל לכתוב עבודת מחקר אקדמית.

 • חובות הקורס הרכב הציון וציון סופי:

1. הגשת רפרט: 30%.

2.עבודה סמינריונית ( על פי ההנחיות המפורסמות באתר המכללה) 70%.

חובת פתיחת מצלמות בשיעורים בזום ובמפגשים אישיים בזום במידה ויהיו (נוכחות)

 • דיונים בכיתה על סמך חומר הקריאה.
 • עריכת מחקר.
 • הצגת רפרט בנושא העבודה.
 • השתתפות פעילה בפגישות
 • חובת נוכחות והתהלות בקורס

חובת נוכחות בהיקף של 80% בקורס.

 • נושאי הקורס לפי סדר המפגשים השבועי:
מפגש מספרנושא המפגשמקורות לקריאה
1השילוב כרצף או כדיכוטומיה.11, 9
2-3הבחנה בין שילוב להכלה.15, 10
4-5הכרת גורמי הצלחת השילוב בגן הילדים ובמערכת החינוך.11
6הילד המשולב ומשפחתו.16
7עיצוב הסביבה האקולוגית לצורכי ההשתלבות.3
8-9התאמת חומר הלימודים ותוכנית הלימודים לצורכי הילד המשולב.13,14
10-11הכרת מגוון הדילמות העכשוויות בתחום שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל בכלל ובגן הילדים בפרט.1, 5, 6, 7,8,12
12-14    הצגת מחקרים בתחום העמדות כלפי אנשים עם צרכים מיוחדים וכן שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל בכלל ובגן הילדים בפרט.15, 14, 13, 4, 2
15-20הדרכה פרטנית בנושאים הספציפיים של כל כותב עבודה תוך הדרכה פרטנית לגופו של כל נושא ושאלת המחקר. הכוונת הכותבים לבחירת נושא לעבודה המחקרית בהסתמך על הידע שרכשו בסמסטר א' והנושאים היוצרים עניין ומוטיבציה למחקר אצלם. בפגישה הפרטנית השנייה ולפעמים גם השלישית מקבלים הכותבים הדרכה בקשר לשיטת המחקר המתאימה, לדעתם למחקרם, תוך התייעצות עם המנחה.  הם לומדים על שיטות המחקר בהסתמך על החומר שכבר למדו במכללה וכן הביבליוגרפיה המוצעת להלן.22, 16,17,18,19,20,21 23,24
21-26    רפרטים הניתנים ע"י כל כותבי העבודות ובו מדווחת ההתקדמות בעבודה תוך מתן הצעת מחקר מפורטת, רקע תיאורטי ודיווח על חומרים 0כמו שאלונים, ראיונות, תצפיות וכו') וכן ממצאים ומסקנות ראשוניים. 
 • חובות קריאה/ ביבליוגרפיה: 

1. בן-יהודה, ש'., ולסט, א'. (2004). עמדות של מורים המצליחים בשילוב חברתי של תלמידים

     בעלי צרכים מיוחדים בכיתה רגילה. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 19 (2), עמ' 78-65.

2.  גביש, ב'.,  ושמעוני, ש'. (2006). תפיסותיהן של המורות הכוללות את שילוב התלמידים בעלי 

     הצרכים  המיוחדים בכיתותיהן. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 21 (1), עמ' 54-35.

3 דרור, א'., וויזל, א'. (2003). אקלים ארגוני, חוללות עצמית של מורים ועמדות כלפי שילוב   

    תלמידים עם צרכים מיוחדים. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 18 (1), עמ' 5-18.

4.  היימן ט'. (2004). הכיתה המשולבת: עמדות מורים כלפי תלמידים עם וללא לקויות למידה.

     דפים:  כתב-עת לעיון ומחקר בהכשרת מורים, 38, עמ' .165-152

5.  הוצלר, י'., גפני, ע'., וזך, ס'. (2005). עמדות כלפי שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים ותחושת

     מסוגלות עצמית בפעילות גופנית משלבת בקרב פרחי הוראה לחינוך גופני. דפים: כתב-עת 

     לעיון ומחקר בהכשרת מורים, 19, עמ' 39-65.

6. הירשברג, י. (2020). ימים של קורונה: התמודדות ההורים כשילד עם מוגבלות נמצא בבית. בית איזי שפירא.

7.  טלמור, ר'., רייטר, ש'., ופייגין, נ'. (2005). שחיקתן של מחנכות בכיתות שמשולבים בהן  

      תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. דפים: כתב-עת לעיון ומחקר בהכשרת מורים, 39,

      עמ'  10-34.

8. כהן, א'., ולייזר, י'. (2004). עמדות מורים כלפי שילוב תלמידים על פי קטגוריות החריגות  

      וחומרתן  ותפיסת הכישורים להתמודדות עם תלמידים אלה בכיתה המשלבת. סוגיות חינוך 

      מיוחד  ובשיקום, 19, (2), עמ'  109-95.

9. משרד החינוך, התרבות והספורט. (2003). חוזר המנהלת הכללית ס"ג/10 (ב): אוכלוסיות

      מיוחדות. ירושלים: משרד החינוך.

10. רונן, ח'. (2005). חינוך מיוחד: ביחד או לחוד?. הד החינוך, 79 (10), עמ'  37-32.

11. רייטר, ש'., לייזר, י'. ,ואבישר, ג'. – עורכים (2007). שילובים: לומדים עם מוגבלויות במערכת החינוך. חיפה: "אחווה" היחידה להוצאה  לאור, עמ'  277-319; עמ'  321-355

12. שילשטיין, י. (2019). הכלה למעשה אסטרטגיות של שילוב יעיל מנקודת מבט מערכתית.

      מתוך: https://www.hebpsy.net/articles.asp?id=3884

13. תובל, ס'., ואור, א'. (2006). הכלה בבית-הספר– משימה בלתי אפשרית? ייצוגים חברתיים

של הכלה וריבוד במערכת החינוך. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 21, (2), עמ' 5-18.

., &  14. Avramidis, E ., Norwich, B. (2002). Teachers attitudes towards integration/inclusion: A review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 17(2), 129-147.

15 . Bryan, D.(2006). Inclusive Education-Best Practices,6-7  Presentation at Haifa University.  

16. .Heiman, T. (2002). Parents of children with disabilities: Reilience, coping and future expectations. Journal of developmental and Physical Disabilities, 14, (2), 159-171.

מקורות רשות:

17. איזנבך, ר'. (2003). סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאי (חלק א'). ירושלים: אקדמון בע"מ –

     האוניברסיטה העברית בירושלים. (כל הספר).

18. זמיר, ש'., בייט-מרום, ר'., וברקן, ס'. (2005). מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א',כרך  ראשון – סטטיסטיקה תיאורית, יחידות 1-5 ; כרך שני – הסתברות, יחידות 6-8, תל-

     אביב: רמת-    אביב, האוניברסיטה הפתוחה. (כל היחידות).

19. לייזר, י'.,  ואבישר, ג'. (2001). תמורות ורפורמות בחינוך המיוחד והערכתן כשינוי וחידוש –

      חלק  א. סוגיות  בחינוך מיוחד ובשיקום, 16 (1), עמ' 25-35

20. ליפשיץ, ח'., ונאור, מ'. (2001). עמדות של סטודנטיות להוראה כלפי שילוב תלמידים בעלי

     צרכים  מיוחדים בכיתה הרגילה, ותחושת מסוגלותן להתמודד עם תלמידים אלה בזיקה 

     למסלול  ההכשרה ולסוג האחריות.  מגמות: רבעון למדעי ההתנהגות, 41 (3), עמ' 394-373

21. שיינין, מ'., ורייטר, ש'. (2006). משילוב להכלה: תהליך שינוי מערכתי ואידיאולוגי במרכז 

        בטירת  כרמל בעקבות יישום חוק החינוך המיוחד. סוגיות בחינוך מיוחד ובשיקום, 21 (1),

        עמ'  69-86.

22. שקדי, א'. (2003). מלים המנסות לגעת: מחקר איכותני – תיאוריה ויישום. תל-אביב: רמות

      אוניברסיטת תל-אביב (כל הספר).

  23.  May,  T. (Ed.), (2001). Qualitative Research in Action . London, Thousand Oaks, New Delhi: SAGE Publication (All book).

24. Soodak, L.C. (2003). Classroom management in inclusive settings , Theory into Practice ,42(4) ,pp. 327-333.

 1. פרטי התקשרות עם המרצה:

advazh@gmail.com