Skip to content

סילבוס- שוק ההון והנכסים הפיננסיים היבטים פרקטיים ותאורטיים

                             תאריך 19.10.2022

שם הקורס "שוק ההון והנכסים הפיננסיים – היבטים פרקטיים ותאורטיים"

מס' הקורס

סוג הקורס: הרצאה

שנת לימודים:        תשפ"ב              סמסטר:     ב           היקף שעות:  2

א. מטרות הקורס ותוצרי למידה:

הקורס מספק ידע פרקטי וכלים אנליטיים הדרושים לרואה החשבון ולמשקיע בשוק ההון לצורך הבנת השווקים הפיננסיים וקבלת החלטות השקעה תחת תנאי אי ודאות. הקורס דן בנכסים הפיננסים העיקריים: מניות, איגרות חוב, אופציות וחוזים עתידיים תוך בחינה של מאפייניהם והמסחר בהם. הסטודנט יכיר ויקבל הבנה של שוקי ההון, כללי המסחר וזירות המסחר וידע לנתח בסיום הקורס את הנכסים השונים ומכשירי ההשקעה.

ב. תיאור הקורס:

הקורס עוסק בשווקים ובמכשירים פיננסיים ונועד להקנות לסטודנטים ידע רחב בשיטות השקעה, שיטות לבחירת ניירות ערך, סוגי מתווכים בשווקים הפיננסיים, סוגים שונים של מכשירים פיננסיים, שימוש בהם ואסטרטגיות השקעה. במהלך הקורס נעסוק בנושאים אקטואליים בשווקים הפיננסיים וננתח אותם על פי החומר הנלמד.

ג. מהלך השיעורים:

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

מס'נושא השיעור
1שוק ההון וניירות הערך
2הבורסה לני"ע
3השווקים הבינ"ל
4מניות
5הערכות שווי מניות
6תמחור אג"ח + מח"מ
7עקומי תשואה + אג"ח להמרה
8הנפקות בשוק הראשוני + מוצרי מדדים
10אופציות
11אסטרטגיות באופציות
12חוזים עתידיים
13הכנה למבחן

ד. חובות הקורס:

   דרישות קדם:

אין

חובות / דרישות / מטלות:

מעבר על חומרי הלמידה לאורך הקורס

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

מבחן מהווה 100% מהציון הסופי, ספרים סגורים.

ציון עובר 60.

ה. ביבליוגרפיה:

1) Bodie, Kane, Markus, Investments 10th ed.
וינר צ. וסנדלר ל. מכשירים פיננסיים וניהול סיכונים, מהדורה 2, גלובס, 2014.
3) Fundamentals of Investments Valuation and Management (Fifth Edition) by Jordan & Mille