Skip to content

סילבוס סמינריון בכלכלה- המכללה האקדמית צפת

החוג ל

לימודים רב תחומיים

שנת לימודים

תשפ"ג
שם הקורססמינריון בכלכלה Seminar in economicsקוד הקורס660200-2  
תואר ושם מרצה שמרכז \ ת אחראי\ת על הקורסד"ר מוחמד מחאג'נה
כתובת מייל של המרצהmmahajna@ymail.com
יום ושעת קבלה של המרצהבתיאום אישי מראש
תואר ושמות מרצי\ות הקורסד"ר מוחמד מחאג'נה
תוארראשון
שנה לתוארגמשך הקורססמסטר א + סמסטר ב
היקף הקורס2 ש"ש נ"ז4
סוג הקורס חובה
שיטות הוראה 
שיעורהרצאות ודיונים בכיתה, בנושאי הסמינריון, מתודולוגיות ושיטות סטטיסטיות. פגישות הנחייה אישיות תיערכנה במהלך הקורס חיבור עבודה סמינריונית ברמה אקדמית
תרגיל 
ציון עובר בקורס60

דרישות קדם

 בהתאם לדרישות החוג  

תיאור\תקציר הקורס(הרציונל, תפקידו בתוכנית, דגשים, ייחודיות ומהלכו וכיו"ב)

מטרת הסמינריון הינה להקנות לסטודנט ניסיון בתכנון וביצוע עבודת מחקר עצמאית בתחום הכלכלה, תוך שימוש בכלי ניתוח סטטיסטיים שהוקנו לסטודנט במשך לימודיו במכללה. כל סטודנט יבחר בנושא  מחקר ובסוף התהליך יתבקש להציג ממצאי המחקר ולהכין עבודת מחקר כרוכה. בחירת הנושא תיעשה בתיאום עם המרצה, ויהיה מעקב אחר התקדמות העבודה.   הסמינריון כולל שיעורי לימוד תיאורטיים ויישומיים והדרכה של ביצוע העבודה. ביצוע העבודה מאפשר ומחייב התנסות בשימוש בכלי מחקר מתאימים. ביצוע העבודה מאפשר לסטודנט יכולת ארגון ויישום של ידע וכלי מחקר. במסגרת העבודה, הסטודנטים יגדירו בעיה מחקרית, ינסחו שאלות והשערות מחקר, ישתמשו בשיטת מחקר מתאימה. הם יאספו ויקראו ספרות מחקרית, יאספו נתונים, יבצעו ניתוח סטטיסטי של נתונים ויסיקו מסקנות מהמחקר. במסגרת הסמינריון הסטודנטים יתרגלו עריכת מצגת והצגה פרונטאלית של ממצאי העבודה..

מטרות הקורס:

 להקנות לסטודנט ידע בתכנון וביצוע מחקר כלכלי בסיסי ותרגול שיטות ניתוח סטטיסטי
 הבנה וניתוח הסביבה הכלכלית הרלוונטית למחקר, כולל איסוף וקריאה של ספרות מחקרית
 ניסוח שאלות והשערות מחקר תוך נימוק הרלוונטיות והחשיבות שלהן
 בחירת שיטת מחקר מתאימה, איסוף ושימוש בנתונים ושימוש בשיטה סטטיסטית מתאימה
 הקניית יידע ויישום של נוהלי כתיבת עבודת המחקר
 הסקת מסקנות מתוצאות העבודה
 הצגה של ממצאי המחקר בפני קהל
 הגשת העבודה הסופית

תוצרי למידה

 הסטודנטים יידעו להכין הצעת מחקר בהתאם לנושא הנבחר, כולל ניסוח שאלות והשערות מחקר, וסקירת ספרות רלוונטית ובפרט ספרות עדכנית
 הסטודנטים יידעו לבחור שיטת מחקר מתאימה
 הסטודנטים יידעו איך לבצע איסוף נתונים ואיך להשתמש במקורות נתונים ולבצע  ניתוח סטטיסטיים מתאים
 הסטודנטים יתנסו ויידעו איך ולהסביר ממצאי המחקר, להסיק ולנסח מסקנות המחקר
 הסטודנטים יידעו להכין מצגת של ממצאי המחקר ויתנסו בהצגם פרונטאלית
 הסטודנטים יידעו להכין עבודה סופית (מודפסת וכרוכה שכוללת את המרכיבים הדרושים).

נושאי \ תכני הקורס:

נושאמספר שעותשם המרצהמספר פריט ממקורות חובה
עבודה סמינריונית – מבנה, הנחיות, מתודולוגיות ודרישות הסמינריון ותהליכי העבודה4ד"ר מחאג'נה(*)
על בחירת נושא העבודה והכנה של הצעת מחקר: – היכרות עם תחומי מחקר בכלכלה שבהם יוכלו הסטודנטים להתעניין (כמו שוק העבודה, שוק הדיור, עוני, אי שוויון, כלכלת אושר, מחקרים מקרו כלכליים, מחקרים בתחום התנהגות הצרכן וכו') – על התהליך המעשי והקשיים בבחירת נושא מחקר וכתיבת הצעת מחקר6– " –(*)
– בחירת מקורות ספרות וכתיבת רקע ספרותי – סוגי נתונים ומאגרי נתונים ופרסומים חשובים4– " –(*)
מפגשים אישיים – בחירת נושא לעבודה4– " –(*)
יסודות באקונומטריקה וניתוח סטטיסטי8– " –(*)
דיון וסיכום לקראת תהליך ביצוע העבודה הסמינריונית בסמסטר ב.2– " –(*)
מפגש כיתה על ההצעה והתקדמות בעבודה2– " –(*)
הנחייה אישית18– " –(*)
הכנת מצגת והצגת ממצאים מהעבודה6– " –(*)

(*) בהתאם לצורך, יימסרו לכם קריאות במהלך הסמסטר

חובות הסטודנט\ית:

חובההחובות
 נוכחות ב- 80% מהשיעורים לפחות בשיעורים פרונטאליים אי עמידה בנוכחות הנדרשת תגרום להורדה של 20% מהציון הסופי. השתתפות של פחות מ- 60% תגרור הרחקה
 השתתפות בפגישות הנחייה אישית הינן חובה, ומהווה תנאי לאישור העבודה הסמינריונית.
 קריאת עצמית של ספרות חובה, קריאת מאמרי רשות להעשרה
 הכנה והגשה של עבודת סמינריון, כולל: סמסטר א: בחירת נושא + הגשת הצעת מחקר וקבלת אישור (עד השבוע הראשון של סמסטר ב) סמסטר ב: הגשת טיוטות התקדמות + השתתפות בפגישות הנחייה אישית + הצגת ממצאים מהעבודה + הגשת עבודה סופית כרוכה
 הצגת ממצאי העבודה.
 הגשת העבודה במועד – הורדת 5 נקודות על כל שבוע אחור. לא תתקבל עבודה באחור של יותר מחודש
 עמידה במבחן על תוכן העבודה כתנאי לאישור מקוריות (יש לשים לב לכך כי למרצה יש זכות לבחון את הסטודנט על העבודה.  במידה ונערכה בחינה על הסמינריון, יימסר לכם מועד ואופן עריכת המבחן והציון הסופי ישקף גם את ציון המבחן ב)

מקוריות העבודה הסמינריונית:

העבודה צריכה לעמוד בדרישות האקדמיות של עבודה עצמית ומקורית של הסטודנט, כולל:

  • עמידה בדרישות האתיקה האקדמית המבוססת על כתיבה מקורית של הסטודנט,
  • איסור שימוש בהעתקות של חומרים מכל מקור שהוא כולל מקורות באינטרנט,
  • איסור שימוש בחומר המבוסס על תרגום אוטומטי מאנגלית או שפה אחרת,
  • הגשת טיוטות התקדמות לאורך השנה, המצביעות על עבודה עצמית,
  • השתתפות חובה (!) בפגישות הנחייה אישית, כחלק מבחינת מקוריות העבודה. כולל פגישות מקוונות, בהתאם לנסיבות
  • הצלחה במבחן סיום לבחינת הידע של הסטודנט על הכתוב בעבודה
  • חתימה על הצהרת מקוריות

דרכי הערכה ומשקלן בציון הסופי:

דרכי הערכהאחוז מהציון הסופי
עבודה סמינריונית (*)85%
מטלת אמצע – מטלה בניתוח נתונים (תאריך ייקבע בהמשך, צפוי להיות לקראת סוף סמסטר א)5%
הצגת ממצאי העבודה10%

(*) יש לשים לב לכך כי למרצה יש זכות לבחון את הסטודנט על העבודה. במידה ונערכה בחינה על הסמינריון הציון הסופי ישקף גם את ציון המבחן.

ביבליוגרפיה חובה

 יימסרו לכם מצגות על נושאים שונים
 יימסרו לכם קריאות במהלך הסמסטר בנושאי מחקר שונים

ביבליוגרפיה רשות

 מושגי יסוד באקונומטריקה – האוניברסיטה הפתוחה
 על פי הצורך, יימסרו לכם ביבליוגרפיה וחומרי קריאה נוספים

דרישות לגבי מבנה ומרכיבי העבודה:

במהלך הסמינריון יימסרו לכם דרישות לגבי:

  • הצעת המחקר
  • מקורות ספרות ונתונים
  • מרכיבי העבודה הסופית והיקפה

לוח זמנים:

– בחירת נושא עבודה והגשתו בכתב + קבלת אישור המרצה:  עד 15 ינואר 2023

– הגשת הצעת מחקר והגשתה בכתב+ קבלת אישור המרצה: עד השבוע הראשון של סמסטר ב

– דו"ח התקדמות: במהלך סמסטר ב במפגשי ההנחיה האישיים

– הצגת ממצאים מהעבודה: במפגשי הכיתה האחרונים בסמסטר ב

– הגשת עבודה סופית כרוכה: עד סוף ספטמבר 2023