Skip to content

סילבוס- סוגיות נבחרות במשפט פלילי

שם הקורס: סוגיות נבחרות במשפט פלילי קוד הקורס:
סוג הקורס: סמינר מספר נ"ז:
שנה"ל: תשפ"ב סמסטר: א' ו-ב' מספר ש"ס:
דרישות קדם: ציון עובר בכל קורסי החובה
מרצה/ים:
ופרטי התקשרות

ד"ר יניב בן הרוש
yanivsan@hotmail.com :מייל
050-6117042 :טלפון

עוזר/י הוראה:
ופרטי התקשרות
שעות קבלה: יום שני בשעה 30:19
מטרות/יעדי הקורס:
הכרות עם סוגיות נבחרות במשפט הפלילי, תוך הקניית כלים בכתיבת חיבור אקדמי, והכנת עבודת
סמינריון באחד מן הנושאים הנלמדים.
תיאור תמציתי של הקורס:
הסמינר יעסוק בסוגיות נבחרות בדיני עונשין, דיני ראיות וסדר דין פלילי. מבנה הסמינר יאפשר לכל
סטודנט להיחשף למשפט הפלילי על פניו השונים, מנקודות מבט רבות ומרתקות, ולבחור נושא כתיבה
מתוך מגוון רב של נושאים. הדיון בסוגיות השונות יתקיים תוך בחינה ביקורתית של אספקטים תיאורטיים
ומעשיים של המשפט הפלילי.
במהלך הסמסטר הראשון יילמדו מספר סוגיות נבחרות מתוך רשימת הקריאה, תוך מתן דגש על דיון
משותף וחשיבה ביקורתית. הסמסטר השני יוקדש לכתיבת עבודת הסמינריון, כאשר במהלכו תתקיים
פרזנטציה על ידי כל אחד מהסטודנטים.
נושאי העבודה שיוצעו לתלמידים יכללו נושאים תיאורטיים וסוגיות מעשיות בדיני ראיות, סדרי דין ודיני
עונשין, כמפורט ברשימת הקריאה ובזיקה אליה. כך, שלמעשה, פרקי הסילבוס משקפים את הנושאים
המומלצים לעבודה.

תנאים לעמידה בדרישות הקורס:

חובות הסטודנטים ושקלול הציונים: ראו נספחים המפרטים את המרכיבים השונים
פרוט המרכיב אחוז בציון הסופי ראה נספח
עבודה %80 א
פרזנטציה %10 ב
השתתפות פעילה %10 ג

תוכנית הקורס, רשימת קריאה ומקורות נוספים חובה:

מבנה הסילבוס פותח ע"י רשות ההוראה והמחקר של המסלול האקדמי

א. הרשעה ברצח ללא גופה – הייתכן?
Kevin Jon Heller, The Cognitive Psychology of Circumstantial Evidence , 105 MICH .1
. LAW REV. 252-255 (2006)
2 .ע"פ 99/6167 יעקב בן שלוש נ' מדינת ישראל, פ"ד נז)6 )577 , 586.
3 .עפ 79/543 אבישי נגר נ' מדינת ישראל, פ"ד לה)1 )113
4 .ע"פ 99/1688 הוכברג נ' מדינת ישראל פ"ד נו)4 )356( 2002)
ב. בעית המודעות בעבירות יבוא סמים
1 .סעיף 20 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 .
2 .סעיף 31 לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, תשל"ג-1973
3 .קרן שפירא אטינגר, "עצימת עיניים -סיפור על שועלים ויענים "ספר מנשה שאוה: מחקרים
במשפט לזכרו 625 ,639-641( אהרון ברק ודניאל פרידמן עורכים, 2006(
4 .עפ 07/4089 עאזם סייף נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו(
5 .ע"פ 07/1282 בן אבו נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 2007.7.25.)
6 .ע"פ 16/2518 יניב יצחקי נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו(.
ג. עדי מדינה – כלי עזר במאבק בפשיעה או כלי מילוט לעבריינים?
1 .סעיף 54א לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, תשל"א-1971
2 .הנחיית היועץ המשפטי לממשלה 2201.4
3 .עמנואל גרוס "עיסקות טיעון וחקר האמת" פלילים ג' )תשנ"ג( 256 .
4 .ע"פ 01/7450 אשרף אבו-ליטאף נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו 07.7.31)
5 .בג"צ 03/4085 כמאל טורק נ' היועץ המשפטי )פורסם בנבו 03.6.16)
6 .ע"פ 14/5975 אברהים דרויש אגבריה נ' מדינת ישראל
7 .בג"צ 14/6773 התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד פרקליט המדינה ואח'
ד. מרצח להריגה
1 .סעיפים 20-19 , 300 ,301א, 301ב ו-301ג לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
2 .אורית קמיר, "איך הרגה הסבירות את האשה חום דמם של ״האדם הסביר״ ו״הישראלית
המצויה״ בדוקטרינת הקנטור בהלכת אזואלוס" פלילים ו' 137( תשנ"ח(
3 .ע"פ 92/3071 אזואלוס נ' מדינת ישראל, פ"ד נ)2 )573.
4 .דנ"פ 04/1042 דוד ביטון נ' מדינת ישראל, פ"ד סא)3 )646.
5 .הצעת חוק העונשין )תיקון מס 119( )עבירות המתה(, התשע"ד-2014.
6 .דו"ח הצוות לבחינת יסודות עבירות ההמתה )ועדת קרמניצר(, התשע"א-2011.
ה. דעה קדומה ותיוג אתני בהליך הפלילי

מבנה הסילבוס פותח ע"י רשות ההוראה והמחקר של המסלול האקדמי

1 .יובל מרין, "תיוג אתני והשלכותיו הראייתיות: היקף תחולתה הראוי של דוקטרינת הפסילה
הפסיקתית" מבזקי הארות פסיקה 64( מאי 2017.)
David A. Harris, Factors for Reasonable Suspicion: When Black and Poor Means .2
.Stopped and Frisked, 69 IND. L.J., 659 (1993)
3 .יניב בן הרוש "מה הבעיה בהסכמה לחיפוש משטרתי" הפרקליט נד'
4 .אריה רטנר וגדעון פישמן, דו"ח מחקר סופי ניתוח מיקרו ומאקרו של אלימות בישראל -1980
2007 , אוניברסיטת חיפה מרץ 2009.
ו. משולש הכוחות בהליך המעצר
1 .סעיף 21 לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה-מעצרים(, התשנ"ו – 1996.
2 .מרדכי לוי "הראיות לכאורה הנדרשות למעצר עד תום ההליכים – בחינה נוספת" משפטים לד
)תשס"ה( 549
3 .בש"פ 95/8087 זאדה נ' מדינת ישראל, פ"ד נ)2 )133.
4 .בש"פ 11/5564 פלוני נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 11.8.8)
5 .בש"פ 18/2261 עוביידה עותמאן נ' מדינת ישראל
ז. על הפער שבין סיכוי סביר להרשעה לבין הרשעה מעבר לכל ספק סביר
א. סעיפים 60א, 65-62 ,67א ,232-231 לחסד"פ.
ב. מ' קרמניצר, "תפקידו של התובע בהליך הפלילי", פלילים ה)2 )273
ג. בג"צ 97/2534 ח"כ יונה יהב ואח' נ' פרקליטת המדינה, פ"ד נא)3 )1.
ד. בג"צ 89/935 גנור ו- 2 אח' נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד מד)2 )485.
ה. בג"צ 07/5699 פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח' )פורסם בנבו 08.2.26 .)
ו. ע"פ 09/4179 מדינת ישראל נ' וולקוב )פורסם בנבו 10.10.18 )
ח. מאונס ראשון לאונס שני
1 .חוק לתיקון סדרי הדין )חקירת עדים(, תשי"ח-1957.
2 .רע"פ 99/5877 יאנוס נ' מדינת ישראל ,פ"ד נט)2 )97 ,117-118( 2005 😉
3 .רוני קרני, "מבוקש מקום שקט: על אונס שני בעקבות פסיקת בית המשפט המחוזי בת"א
10-05-4057" המשפט ברשת: זכויות אדם – מבזקי הארות פסיקה((2015 (5 44
4 .רותי לבנשטיין לזר ויניב בן הרוש, המקרה של קורבן עבירת המין כשטראומה פוגשת זכויות )ספר
20 שנה לחוק זכויות נפגעי עבירה(
5 .ע"פ 13/8417 פלוני נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו 14.4.23 )

ט. החמרת ענישה או הגברת אכיפה
Gary S. Becker, Crime and Punishment: An Economic Approach, 76 J. POL. 169, 170 .1

מבנה הסילבוס פותח ע"י רשות ההוראה והמחקר של המסלול האקדמי

.ECON (1968)
2 .דוד אנוך ואלון הראל, "עיון פילוסופי במשפט ואודותיו" דין ודברים ד' )תשס"ח(.
3 .אברהם טננבוים וסיוון רצון, "מגמות בדיני תעבורה – וביקורת החמרת הענישה", דין ודברים, ז
. )2012(
4 .ע"פ 79/212 פלוני נ' מדינת ישראל ,פ"ד לד)2 )421
י. מה בין הבנית שיקול הדעת השיפוטי בענישה לבין האחדה בענישה
1 .הצעת חוק העונשין )תיקון מס' 92( )הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה(, התשס"ו-2006
2 .ע"פ 13/512 פלוני נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו 13.12.4)
3 .ע"פ 13/2918 אחמד דבס נ' מדינת ישראל ) פורסם בנבו, 13.07.18.)
4 .ע"פ 13/4910 ג'אבר נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו 2014.10.29)
5 .יניב ואקי ויורם רבין "הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה: תמונת מצב והרהורים על העתיד
לבוא" הפרקליט נב)2 )413( 2013)
יא. בין הפסול למותר בתחבולות בחקירה
1 .ב"ש 87/22 משה ביטר נ' מדינת ישראל, פ"ד מא)1 , )52 .
2 .ע"פ 06/1301 עזבון המנוח יוני אלזם ז"ל נ' מדינת ישראל סג )2 )177
3 .בועז סנג'רו, "השימוש בתחבולות ובמדובבים לשם גביית הודאות" עלי משפט ט', 399( תשע"א).
4 .ע"פ 15/4109 מירז נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו 2017.7.9(
5 .ע"פ 15/4415 מדינת ישראל נ' פלוני )פורסם בנבו 10.15.2017(

יב. לגליזציה
Gary S. Becker, Kevin M. Murphy, Michael Grossman, The Market for Illegal Goods: .1
The Case of Drugs, 114 JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 1 (2006)
2 .הצעת חוק הסמים המסוכנים )עבירת קנס מיוחדת – הוראת שעה(, התשע"ח-2018.
3 .עופר גרוסקופף, "פטרנליזם, תקנת הציבור והמונופול הממשלתי בשוק ההימורים" המשפט ז', 9
)תשס"ב(.
4 .עע"מ 02/4436 תשעים הכדורים – מסעדה, מועדון חברים נ' עיריית חיפה
יג. ועדות שחרורים – אי לקיחת אחריות כשיקול שלא לשחרר ממאסר
1 .סעיפים 3 , 9 ו-10 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, תשס"א-2001
2 .בג"צ 11/6067 הפרקליט הצבאי הראשי נ' טור' עאטף זאהר
3 .וש"ר 15-12-68469 קצב )אסיר( נ' מדינת ישראל ואח'
4 .נתנאל דגן, "שיקולי אינטרס הציבור בהליך השחרור המוקדם" עלי משפט כרך יא', 619( תשע"ד(

מבנה הסילבוס פותח ע"י רשות ההוראה והמחקר של המסלול האקדמי

יד. עתיד המשפט הפלילי: מקבילות למשקל או ממשקל לקבילות?
1 .מנחם מאוטנר "ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי" עיוני משפט יז )תשנ"ג( 503.
2 .ע"פ 81/869 שניר נ. מדינת ישראל ,פ"ד לח(1984 (169) 4(
3 .ע"פ 14/4481 ג'סי בראונלי נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו 16.2.1 )
4 .ע"פ 98/5121 רפאל יששכרוב נגד התובע הצבאי, פד סא)1 )461.
5 .רע"פ 09/10141 בן חיים נ' מדינת ישראל )פורסם בנבו, 12.03.06)

מבנה הסילבוס פותח ע"י רשות ההוראה והמחקר של המסלול האקדמי
נספח א' –עבודה

כל סטודנט יידרש להכין עבודת סמינריון שתהווה %80 מהציון הסופי. העבודה תהיה בזיקה לאחד מן
הנושאים המפורטים בסילבוס. במהלך השיעור האחרון של הסמסטר הראשון יודיע כל סטודנט מהו נושא
העבודה הנבחר, מטרת העבודה ושיטת המחקר. היקף העבודה המומלץ הוא 25-20 עמודים, יחד עם זאת
הגורם המכריע בהערכת העבודה הוא טיב העבודה ולא אורכה. העבודה תוגש עד יום הלימודים האחרון של
סמסטר ב'.

נספח ב' – פרזנטציה

במהלך המחצית השנייה של השנה יידרש כל סטודנט להכין מצגת במהלכה יציג באופן תמציתי, ממוקד
ובהיר את העבודה, במשך פרק זמן שלא יעלה על 10 דקות. הצגת העבודה תזכה את הסטודנט בציון
שיהווה %10 מהציון הסופי. מטרת הפרזנטציה אינה רק לבחון את יכולת ההצגה הפרונטאלית של
הסטודנט, אלא גם לאפשר דיון משותף במהלכו תעמוד העבודה של כל סטודנט לביקורת שאר הסטודנטים,
באופן שעשוי לתרום לשיפור איכות העבודה.

נספח ג' – השתתפות

כל סטודנט יקבל ציון לגבי מידת השתתפותו בשיעורים, ביצוע מטלות, היכרות עם חומר הקריאה הנדרש,
והפגנת מחשבה משפטית יצירתית במהלך השיעורים. סך הכל תהווה ההשתתפות %10 מהציון הסופי.