Skip to content

סילבוס- ניהול ההון האנושי-מתוקשב

ניהול ההון האנושי-מתוקשב Human Capital Management – An Online Course ד"ר אורית שמאי דרישות קדם להשתתפות בקורס: אין סוג הקורס- העשרה; 3 נ"ז זמני הקורס- תשע"ז, סמסטר קיץ, יום ג, 00:17 – 25:19( זמן לעבודה עצמית/פגישות להדרכה( שעות קבלה: יום א': 00:17-00:16 בתאום מראש מטרת הקורס: המטרה העיקרית של הקורס היא להביא בפני הסטודנט ידע עדכני תיאורטי ופרקטי בנושא ההון האנושי בארגון המודרני. הקורס יקנה לסטודנטים כלים תיאורטיים ופרקטיים מתחום הניהול והפסיכולוגיה להבנת תופעות אנושיות, אישיות וחברתיות, המשפיעות על תהליכים ארגוניים. הסטודנטים יחשפו למשמעות העבודה, לטיפוסים שונים של עובדים ולקשר שבין העבודה לאושרו האישי של העובד. לבסוף, הסטודנטים יוכלו לנתח אירועים חברתיים מורכבים, ולהוביל תהליכים ארגוניים. Course Objectives: The aim of the course is to expose students to up to date information in Human Capital Management. Students will acquire theoretical and practical knowledge in management and psychology to understand individual and collective human phenomena which effect organizational procedures. Student will learn about the meaning of work, workers types, and the relationship between work and employees' happiness. Finally, students will be able to analyze complex social events and lead organizational procedures. דרישות:  קריאת חובה )מופיעה ביחידות הקורס(  הגעה למפגשים הפרונטאליים )2 מפגשים לפחות(  בחינת סיום- בציון 60 לפחות, כתנאי הכרחי לציון עובר בקורס דרישות קדם: אין הרכב ציון הקורס: עבודות: %50 מבחן מסכם %50 הערה: תנאי למעבר הקורס בהצלחה הוא קבלת ציון 60 ומעלה בבחינת הסיום בית הספר למנהל עסקים 2 _______________________________________________________________ המרכז האקדמי כרמל שער פלמר 4 ת"ד 33891 חיפה טלפון: 8310000-04 פקס: 8310002-04 תכנית הקורס, פרקי קריאה ומטלות מפגש נושא קריאת חובה תרגיל להגשה מס' 1 חקר המנהל פריט א 2 שינויים בתפיסת ההון האנושי פריטים: 1 ,ג, ד 3 ההיבט החברתי בארגון פריטים: ז, ח 4 קבוצות עבודה פריט: י עבודה 5 פסיכולוגיה חיובית פריטים: 2 ,יא 6 מדע האושר פריטים: 4 ,3 ,יב 7 אושר בעבודה פריטים: 6, 5 ,יג 8 הצלחה ואושר פריטים: 7 ,יד 9 משמעות העבודה פריטים: 8 ,טו, יז עבודה 10 מרכזיות העבודה פריטים: יט 11 סוגי עובדים פריטים: 9 , כב 12 וורקוהוליזם -התמכרות לעבודה פריט: כה ספרות חובה באנגלית: 1. Kanungo, R.N. (1982). Work Alienation: An Integrative Approach( pp.31-58) . New York: Praeger. 2. Seligman E. P., Steen T. A ., Peterson C. (2005). Positive Psychology ProgressEmpirical Validation of Interventions. American Psychologist. 60. (5). 410-421. http://psycnet.apa.org/journals/amp/60/5/410.pdf 3. Diener, E., Suh, E.M., Lucas, R.E., & Smith, H.L. (1999). Subjective Well-being: Three Decades of Progress. Psychological Bulletin, 125(2), 276–302. http://dipeco.economia.unimib.it/persone/stanca/ec/diener_suh_lucas_smith.pdf 4. Kahneman, D., Krueger, A. B., Schkade, D., Schwarz, N., Stone, A. A. (2006). Would you be happier if you were richer? A focusing illusion. Science Magazine, 312, 1908-1. http://commonsenseatheism.com/wp-content/uploads/2011/01/Kahneman-Would-you-behappier-if-you-were-richer-A-focusing-illusion.pdf 5. Robbins, S.P. (2001). Organizational Behavior (Ch. 6, pp. 155-179) . Prentice Hall. 6. Csikszentmihalyi, M., & LeFevre, J. (1989). Optimal Experience in Work and Leisure. Journal of Personality and Social Psychology, 56(5), 815-822. http://biglearningevent.wisc.edu/study-groups/wp-content/blogs.dir/2/files/groupdocuments/1/1306267704-OptimalExperienceinWorkandLeisure.pdf 7. Lyubomirsky, S., King, L., Diener, E. (2005). The Benefits of Frequent Positive Affect Does Happiness Lead to Success?. Psychological Bulletin. 131(6). 803-855. http://www.faculty.ucr.edu/~sonja/papers/LKD2005.pdf 8. Snir, R., & Harpaz, I. (in press). Beyond workaholism: Towards a general model of heavy work investment. Human Resource Management Review. https://www.mta.ac.il/December/Beyond_Workaholism.pdf בית הספר למנהל עסקים 3 _______________________________________________________________ המרכז האקדמי כרמל שער פלמר 4 ת"ד 33891 חיפה טלפון: 8310000-04 פקס: 8310002-04 ספרות חובה )המסומנים בקו( ורשות לפי נושאים- בעברית שיעור 1 :חקר המנהל א. גזיאל, ח' )1990 .)מחשבה מנהלית בת-זמננו )עמ' 51-25 .)תל אביב: רמות ב. שנהב, י' )1995 .)מכונת הארגון : חקירה ביקורתית ביסודות תורת הניהול )פרק ה' עמ' 171-141 . ) ירושלים: שוקן. שיעור 2 :שינויים בתפיסת ההון האנושי ג. גזיאל, ח' )1990 .)מחשבה מנהלית בת-זמננו )עמ' 69-63 ,129-124, 120-111 )תל אביב: רמות. ד. בר חיים, א' )עורך( )2005 .)ניהול משאבי אנוש. )יחידה 3 ,פרק 2.3 . )תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. ה. בר חיים, א' )עורך( )2005 .)ניהול משאבי אנוש. יחידה 4 ,האוניברסיטה הפתוחה. פרק: 3.4 ו. אוצ'י, ו' )1996 .)תיאוריה Z ,עקרי הניהול היפני: אתגר למערב )פרקים: 3 ,8 .)הרצליה: עטרת. שיעור 3 :ההיבט החברתי בארגון ז. שורצולד, י', שגיא, ג', שגיא, ל' )1996 .)פסיכולוגיה חברתית )כרך ג' יחידה 6 ,פרק 3.6 .) תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה ח. בר חיים, א' )2004 .)התנהגות ארגונית. )כרך ב', יחידה 5 :קבוצות עבודה בארגון(. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. ט. גזיאל, ח' )1990 .)מחשבה מנהלית בת-זמננו )עמ': 57-51 ,107-89 ,128-111 .)תל אביב: רמות. שיעור 4 :קבוצות עבודה י. רוזנוסר, נ' )1997( )עורכת(. הנחיית קבוצות. פרק ראשון: קבוצה מהי – מושגי יסוד בפסיכולוגיה חברתית. )עמ' 30-11 .)ירושלים: המרכז לחינוך קהילתי. שיעור 5-6 :פסיכולוגיה חיובית ומדע האושר יא. כהנמן, ד' )2005 .)תועלת נחווית ואושר אובייקטיבי. גישה מבוססת רגע. בתוך דניאל כהנמן ועמיתים. רציונליות, הוגנות, אושר )פרק 13 .)חיפה: אוניברסיטת חיפה. שיעור 7 :אושר בעבודה יב. סליגמן, מא" פ )תרגום: זיסקינד-קלר, י'( )2005 .)אושר אמיתי: הגשמה עצמית באמצעות פסיכולוגיה חיובית )פרק 7 .)בן-שמן : מודן. יג. בודואן, י' והרפז, י' )2006 .)השפעת נטיות רגשיות – אופטימיות ופסימיות – על תפוקות בעבודה. נטו פלוס: תקופון לעוסק ולמעסיק. 190 :102-98<.תדפיס 5006> בית הספר למנהל עסקים 4 _______________________________________________________________ המרכז האקדמי כרמל שער פלמר 4 ת"ד 33891 חיפה טלפון: 8310000-04 פקס: 8310002-04 שיעור 8 :הצלחה ואושר יד. סליגמן, מא"פ )תרגום: זיסקינד-קלר, י'( )2005 .)אושר אמיתי: הגשמה עצמית באמצעות פסיכולוגיה חיובית )פרקים: 9,8 ) בן-שמן : מודן. שיעור 9 :משמעות העבודה טו. בר חיים, א' )עורך ()2005 .)ניהול משאבי אנוש. )יחידה 3 ,1.3.)תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. טז. הרפז, י', שמאי, א' ופלד-נעים, י' )2014 .)שינויים בחשיבות השכר ובמאפייני עבודה אחרים בחברה הישראלית: מחקר אורך, סטטוס: כתב העת לחשיבה ניהולית ואסטרטגית. יז. הרפז, י' )1998 .)עבודה עברית. ערכי העבודה בישראל: שינוי ויציבות לאורך זמן. אקזקיוטיב, 25 ,16-19. >בספרייה< יח. סליגמן, מא"פ )תרגום: זיסקינד-קלר, י' )2005 .)אושר אמיתי: הגשמה עצמית באמצעות פסיכולוגיה חיובית )פרק 10 .)בן-שמן: מודן. שיעור 10 :מרכזיות העבודה יט. הרפז, י' )2004 .)לעבוד או לא לעבוד?: זכיה בפיס והרצון להמשיך לעבוד. משאבי אנוש, 193 .26-20 . >בספרייה< כ. ויסמל-מנור, ר' )2008 .)בין משפחה עובדת לאובדת: השפעתם של ארגונים על קונפליקט עבודה-משפחה. כתב עת למדעי ההתנהגות במנהל עסקים. כא. בן ברוך, ד' והרפז, י' )2005 .)לתכנת בפיג'מה. סטטוס: הירחון לחשיבה ניהולית , 165 ,16-18. שיעור 11 :סוגי עובדים כב. שמאי, א., הרפז, י., שניר, ר. )2013 .)האם תהיו מאושרים יותר אם תעבדו יותר? השקעה ניכרת בעבודה ושביעות רצון מהחיים, משאבי אנוש, 304-303 :79-72< .גישה אלקטרונית< כג. הלוי, ק. )2006 .)מיהם העובדים המועסקים 50 שעות ויותר בשבוע. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-תחום עבודה ושכר, סדרת ניירות עב' מס' 23 ,ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. >אינטרנט< כד. בנק ישראל )2008 .)ההתפתחויות הכלכליות בחודשים האחרונים 121 :ינואר עד אפריל 2008 .ירושלים: בנק ישראל, מחלקת המחקר.>אינטרנט< שיעור 12 :וורקוהוליזם – התמכרות לעבודה כה. הרפז, י' ושניר, ר' )2016 .)השקעה ניכרת בעבודה והשלכותיה על רווחה ובריאות :תוצאות מחקר ראשוניות. רבעון לחקר ארגונים וניהול המשאב האנושי,1 :24-6. http://organizations3.haifa.ac.il/images/________________.pdf