Skip to content

סילבוס מערכות ניהוליות בארגון

מערכות ניהוליות בארגון
Management Systems Architecture
12/10/2022 :העדכון תאריך
שנת לימודים: תשפ "ג סמסטר: א' היקף שעות: 2 הרצאה
שם המרצה: שי ארנרייך, רו"ח )com.hotmail@shaieh)
א. מטרות הקורס:
תחום ארכיטקטורת מערכות מידע )Architecture Systems Information )עובר בתקופתנו תהפוכות ושינויים
מהותיים – החל משינויים בשיטת העבודה ובכלי העבודה; עובר לתלות ההולכת ומתרחבת במערכות המידע
ככלי קריטי לעבודת הארגון; וכלה בציפיות ממנתח המערכות ובתחומי אחריותו ובמיוחד בציפיות ממשתמשי
הקצה שהינם הצרכנים של מערכות המידע בארגון. המקצוע דורש מיומנויות לא רק בהיבטי מערכות מידע,
אלא מצריך גם הבנת התחום העסקי, יכולת למפות ביעילות תהליכים ארגוניים, הכרות עם שיטות עבודה
מתקדמות, אימוץ כלי Case ושימוש בהם, יכולת להצגת המידע והמסקנות הן לגורמים העסקיים והן לגורמים
הטכנולוגיים בארגון; ובנוסף יכולת להשתלב כציר היישומי/עסקי המוביל את פרוייקטי מערכות המידע
בארגון ולשמש גורם מרכזי בהצלחתם.
תוכנית הקורס מתמקדת בטכנולוגיית מערכות המידע מנקודת מבט עסקית ומציידת את הלומדים במגוון
כלים שבעזרתם יוכלו לגשר ולקשר בין העולם הטכנולוגי, בו מנוהל המידע העסקי, לעולם העסקי, בו
מתקבלות ההחלטות בפועל. עם סיום הקורס יוכלו הלומדים להעניק לארגון במהירות ערך מוסף המשלב
בראייה רוחבית את המימד החשבונאי, העסקי, היישומי והטכנולוגי, תוך הצגתו במונחים מדידים ועסקיים
כמו עלות/תועלת, החזר השקעה, ROI ,תקציב, לו"ז, השלכות רגולציה וכיו"ב.
ארכיטקט ורת מ ערכ ות 1 99- 6 6 ל י מ ו ד י מ ו ס מ ך ל ת ו א ר ש נ י ב ח ש ב ו נ א ו ת
2
ב. תוכן הקורס:
• הגדרות ומושגים בסיסיים הקשורים במערכות מידע
• מערכת המידע בארגון
• מבנה בסיסי נתונים ומודל נתונים
• מחזור החיים של מערכת
• תפקידו של מנהל מערכות המידע בעידן המודרני
• עקרונות UML ועקרונות הניתוח הקלאסי
• מתודולוגית פיתוח מערכות
• הגדרת דרישות אפקטיבית
• מודל התהליכים
• מודל ישויות
• כתיבת מסמך אפיון
• היבטים כלכליים בפיתוח מערכות מידע ניהוליות
• מערכות מידע ארגוניות, דיווח ורגולציה
• תפקידי מפתח: מנתח מערכות, מיישם, מפתח, מאפיין וכו'
• רשתות תקשורת
• מחשוב ענן
Big Data •
Mobile •
• אבטחת מידע
• עולם הסייבר
ג. מהלך השיעורים:
הרצאות פרונטליות ופתרון אירועים
ד. חובות הקורס:
עמידה בדרישות הבחינה.
ארכיטקט ורת מ ערכ ות 1 99- 6 6 ל י מ ו ד י מ ו ס מ ך ל ת ו א ר ש נ י ב ח ש ב ו נ א ו ת
3
ה. ביבליוגרפיה:
• Godinez, Mario and Hechler, Eberhard et al (2010), The Art of Enterprise Information
Architecture: A Systems-Based Approach for Unlocking Business Insight, IBM Press,
ISBN: 0137035713.
• Haag, Stephen and Cummings, Maeve (2012), Management Information Systems for the
Information Age 9th Edition, McGraw-Hill/Irwin, ISBN: 007337685X.
• Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. (2013), Management Information Systems:
Managing the Digital Firm 13th Edition, Prentice Hall, ISBN: 0133050696.
• Whelan, Jonathan and Meaden, Graham (2012), Business Architecture: A Practical Guide,
Gower Pub Co, ISBN: 1409438597.
• אחיטוב, ניב, נוימן, זאב, וצבירן משה )1996 ,)מערכות מידע לניהול, אונ' תל אביב, ISBN :9653061208
• דרורי, עפר )1999 ,)אפיון וניהול מערכות מידע ממוחשבות, קרוננברג ספרות מקצועית,
9659002262 :ISBN
ו. שי ארנרייך, רו"ח
רואה חשבון, כיום סמנכ"ל כספים בחברה יצרנית גלובלית; בעבר כיהן בתפקידי כספים בכירים בחברת
הייטק גלובלית ולפני כן כיהן כמנכ"ל חטיבת אורקל באדוונטק, בית תוכנה המעניק שירותי יישום ופיתוח
מערכות מידע לארגונים מובילים. מומחה ביישום ובפיתוח מערכות מידע בכלל ו- Applications Oracle
ERP בפרט, וכן בייעוץ אסטרטגי לפרישת והטמעת תהליכי עבודה מתקדמים בתחומי התפעול והכספים
בארגוניים גלובליים.
בוגר תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות מהאונ' העברית. מוסמך במנהל עסקים MBA – מערכות מידע
ומימון מהאונ' העברית.