Skip to content

סילבוס לקורס: קולנוע ותרבות פופולרית במזרח התיכון

סילבוס לקורס: קולנוע ותרבות פופולרית במזרח התיכון
מרצה: ד"ר איריס פרוכטר -רונן
Dr Iris Fruchter-Ronen
סמסטר ב' תשפ"ב 2022
שעות לימוד: יום ד' 00:12-30:08
irisfruro@gmail.com :אלקטרוני דואר
תקציר:
הקורס יעסוק בניתוח השפעתם של אירועי "האביב הערבי" על היצירה התרבותית
במדינות ערב בתחומי האמנות החזותית, הקולנוע, המוסיקה והשירה. נסקור את מקומו של
הדור הצעיר באירועים שהביאו למהפכות הפוליטיות ונדון במושג "תרבות גבוהה" לעומת
"תרבות עממית" ו"תרבות פופולרית". ננתח את תופעת ההתנגדות התרבותית לא רק
כדפוס מחאה לאומי ופוליטי אלא גם כביטוי המשקף בקורת חתרנית בסוגיות חברתיות,
פמיניסטיות, מיגדריות ולהטביות. במהלך הקורס יוקרנו קטעים מתוך סרטי קולנוע
עלילתיים ותיעודיים, מיצגי אומנות חזותית, וידאו ארט ומוסיקת ראפ ממצרים, תוניסיה,
תימן,ירדן, סוריה ולבנון. נעסוק גם בהשפעות התרבותיות של "האביב הערבי" על החברה
הפלסטינית בישראל.
מטרות הקורס:
1.הקניית ידע והבנה בשינויים התרבותיים שחלו במדינות ערב בעשור האחרון כתוצאה
ממהפיכות "האביב הערבי"
2.הכרות עם הגישות השונות במחקר ובמחשבה הבקורתית ביחס לארועי "האביב הערבי"
תוך התמקדות באופן שבו המערב מיסגר ארועים אלה ואת תוצאותיהם
3.הכרת הזרמים הבולטים ומיפוי המשגות המונחים "תרבות גבוהה", "תרבות קאנונית",
"תרבות פופולארית", ו"התנגדות תרבותית".
דרישות הקורס:
א.נוכחות והשתתפות פעילה. קריאת מקור החובה/צפייה בסרטון לקראת כל פגישה
)10%(
ב.הצגת מאמר : יש לבחור, לנתח ולהגיש 2 -3 עמודים של תקציר ניתוח של אחד
המאמרים המסומנים בכוכבית )*( מתוך הסילבוס . )%20 )
ג.עבודת פרוסמינריון ) %70 )תוגש בהיקף של כ- 20 עמודים
יש לבחור באחת מהאפשרויות הבאות:
1.אמן/ית )צייר, מוסיקאי, במאי, משורר וכיו"ב ( הפועל/ת במרחב הערבי –יש
לנתח את יצירתו על רקע מושגי היסוד שנלמד במהלך הקורס
2.סוגת אמנות חזותית )גרפיטי,ציור, קריקטורות( או שירה/מוסיקה באחת
ממדינות ערב ולנתחה בהקשרים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים של אותה מדינה
3.יצירה קולנועית –העוסקת בסוגיה מסוימת)סרטי דוקו או סרטים עלילתיים(
ולנתחה על פי כוונות אמירה, חומרי מציאות ואמצעי מבע קולנועי
רשימת נושאי השיעורים:
1.פתיחה: המזרח התיכון מאז "האביב הערבי"-סוגיות עיקריות בחקר התרבות
הערבית בעשור האחרון )אוריינטליזם ניאו -ליברלי, פוסט קולוניאליזם, התנגדות,
תרבות עממית(
קריאת חובה:
David Mcdonald, “Framing the "Arab Spring": Hip Hop, Social Media,
and the American News Media”, Journal of folklore research,
Vol.56(1),(2019), pp.105-130
קריאת רשות:
Shugofa Dastgeer,Peter Gade,"Visual Framing of Muslim Women in the
Arab Spring: Promiment,active, and visible", The International
Communication Gazette,V.78 (2016),pp.432-450.
עמליה סער, "תרבותיזם: דילמות של רגישות תרבותית ביחסי רוב- מיעוט", מעשי משפט,
119-140 'עמ(, 2020 ( 117
Nasser Weddady and Sohrab Ahmari (eds.), Arab Spring Dreams: The
Next Generation Speaks for Freedom and Justice from Africa to Iran
(New York: Palgrave MacMillan ,2012) pp. 1-31
2.תרבות ק אנונית, "תרבות פופולרית" ו" תרבות מתנגדת"- מושגי יסוד
קריאת חובה:
Abdellilah Bouasria, “From Yesh to Ayin: The Arab Spring between the
Home-Made and the Imported” in Uzi Rabi and Abdellilah Bouasria
(eds), Lost in Translation : New Paradigms for the Arab Spring
(Brighton, England ; Portland, Oregon ; Toronto, Ontario : Sussex
Academic
Press 2017), pp.7-32
קריאת רשות:
Nathan Funk, “Constructing Civic Space: Civil Resistance, Sustainable
Citizen Empowerment, and Transitional Justice as Pathways of Change in
Contemporary Arab Politics” ,in Eid Mohamed and Dalia Fahmy
(eds)Arab Spring: Modernity ,Identity and Change
(Cham,Switzerland:Palgrave,2020),pp.257-278
*Mark LeVine, ”When Art Is the Weapon: Culture and Resistance
Confronting Violence in the Post-Uprisings Arab World”, Religions, V.6
(2015),pp. 1277–1313
Mohamed, Eid ; Mahdi, Waleed ; Dabashi, Hamid, ” The Aesthetics of
dissent: Culture and Politics of Transformation in the Arab World”,
International journal of cultural studies, March 2020, Vol.23(2), pp.141-
149
Al-Sowaidi, Belqes ; Banda, Felix ; Mansour, Arwa, “Doing Politics in
the Recent Arab Uprisings: Towards a Political Discourse Analysis of the
Arab Spring Slogans”,Journal of Asian and African Studies,
Vol.52(5)(2017), pp.621-645
3 .הדור הצעיר במזרח התיכון – מאפיינים חברתיים, דמוגרפיים ופוליטיים של "דור
ההמתנה"
קריאת חובה:
*Zouhir Gabsi, “Tunisia’s youth: Awakened Identity and challenges postArab Spring”, British Journal of Middle Eastern Studies, V.46 (2019),
pp.68-87.
קריאת רשות:
רונית מרזן, האב,הבן ורוח המהפכה:הצעירים והצעירות ב"אביב הערבי"
)חיפה:פרדס, 2021 ,)עמ' 44-25 .
חנה הרצוג, "דורות מזה ומזה: הצעה למבט דורי על השיח הסוציולוגי", סוציולוגיה
ישראלית , כרך י)2 ( )2009 ,)עמ' 259-285 .
"אסכולת ברמינגהם: מדיה, שעתוק, התנגדות תת תרבויות של צעירים התנגדות והטמעה"
בתוך מוטי רגב, סוציולוגיה של התרבות )רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2011 ,)עמ'
.229-241
Leila Austin," The Politics of Youth Bulge: From Islamic Activism to
Democratic Reform in the Middle East and North Africa", Review of
International Affairs, Vol. 31, No. 2 (2011),pp.81-96
*Ken Roberts,”The Socio-Demographic and Political Contexts and
Legacies of the Arab Spring”, in Peter Kelly (ed),Young People and the
Politics of Outrage and Hope (Leiden: Brill,2017),pp.272-288.
*Amin, M., R. Assaad, N. al-Baharna, K. Dervis, R. M. Desai, N. S.
Dhillon, A. Galal, H. Ghanem, C. Graham, and D. Kaufman,
“Opportunities for young people”, In, After the spring: Economic
transitions in the Arab world, ( New York: Oxford University
Press,2012),pp.54-79.
Dhillon, N., P. Dyer, and T. Yousef. Generation in waiting: An overview
of school to work and family formation transitions” In Generation in
waiting: The unfulfilled promise of young people in the Middle East,
(Washington, DC: Brookings Institution Press,2009),pp.11-38.
Marty Harris, ”Jordan’s Youth after the Arab Spring”, Lowy Institute for
International Policy, Feb 2015.
4 .תוניסיה חלוצת "האביב הערבי": מוסיקה מחתרתית ומחאה פוליטית
קריאת חובה:
Mohamed Chamekh, "Underground Music in Tunisia: The Case of Awled
AL Manajim Under Ben Ali", Middle East Critique , Volume 29, Issue 4
(2020),pp.371-394
צפייה בסרט:
Eyes My Open I As( לילא בועזיד,2015 )וקטעים מתוך הסרט "ערב בלוז ")מנאל
לבידי,2019 )
קריאת רשות:
https://allegralaboratory.net/every-day-is-a-copy-and-paste-waithoodamong-tunisian-men /
Sami Zemni, "The Tunisian Revolution: Neoliberalism, Urban Contentious
Politics and the Right to the City", International Journal of Urban and
Regional Research, 41(2017), pp. 70–83
Arfaoui, Khedija ; Moghadam, Valentine M; Tastsoglou, Evangelia
(Editor) ; Abraham, Margaret (Editor) “Violence against women and
Tunisian feminism: Advocacy, policy, and politics in an Arab
context”,Current Sociology, Vol.64(4),(2016), pp.637-653
*Arnaud Kurze, “Seeking New Metaphors: Gender Identities in Tunisia
and Lebanon”,in Eid Mohamed and Dalia Fahmy (Editors). Arab Spring:
Modernity, Identity and Change (Cham, Switzerland : Palgrave
Macmillan 2020),pp.207-234.
נעמה אביעד ונועם זיצמן, פסקול של מהפכות : השירים שליוו את הטלטלות במדינות ערב
בשנים 2015-2010( ירושלים:מינרווה,2016 )
5 .מוסיקה ומחאה-סצינת היפ הופ : טרב, דבכה וראפ בביירות, עמאן ורמאללה
קריאת חובה:
Amina Boubia, ,”Music, Politics and 'Organic Artists' during the Arab
Spring” ,Middle East Journal of Culture and Communication,
Vol.12(1)(2019), pp.88-108
לצפייה בסרטון להקת 47soul :
https://www.youtube.com/watch?v=iL11uPXsS4U
לצפייה בסרטון להקת משרוע לילא:
https://www.youtube.com/watch?v=Qn3EFPOuEGM
לצפייה בסרטון להקת אילול:
https://www.youtube.com/watch?v=KfYqHi1xECc
קריאת רשות:
*Haneen Shafeeq Ghabra," Performative communication: Palestinian
resistance, hip-hop and cyberspace performances", The communication
review (Yverdon, Switzerland),V.23 (2020), pp.181-202
Janne Andersen, “Transgressing Borders with Palestinian Hip-Hop.” In
Moslih Kanaaneh, Stig-Magnus Thorsén, Heather Bursheh, and David
McDonald (eds) Palestinian Music and Song: Expression and Resistance
since 1900 (Bloomington and Indianapolis: Indiana University
Press,2013),pp.82-96
*Karen Boswall, and Ruba Al Akash, “Listening, Resistance and Mobile
Phone Playlists: Musical Listening Practices of Syrian Women Living as
Refugees in Northern Jordan", Social Dynamics 43 (2)(2017),pp. 167–
183
*Nicholas Mangialardi, "Deciphering Egyptian Rap Ciphers", Middle
East Journal of Culture and Communication 12 (2019) ,pp.68–87
*Muhammad Agami Hassan Muhammad, Arabic Performance Poetry: A
New Mode of Resistance, Arab Studies Quarterly, Vol. 39, No. 2 (Spring
2017), pp. 815-841
6 .האוכל כמפענח תרבותי של יחסי כוחות בחברה : הפוליטיקה של האוכל בקולנוע
המצרי
קריאת חובה:
Pervine Elrefaei,“The Cultural politics of food in selected Egyptian
films” , Journal of African Literature,V.15(2021),pp.332-347.
צפייה בסרט דוקו מצרי ام اميرة )2016 )
https://www.youtube.com/watch?v=f7i3Fm5GeHg
צפייה בקטעים מתוך הסרטים: االيدي الناعمة ) 1964 ,)االرهاب والكباب ) 1994 ,)طباخ
الريس )2008 )
קריאת רשות:
Jessica Barnes and Mariam Taher, "Care and Conveyance: Buying Baladi
Bread in Cairo", Cultural anthropology, Vol.34 (3) (2019), pp.417-443
7.ארטיביזם )אקטיביזם אומנותי( פמיניסטי,מיגדרי וחברתי באומנות חזותית:אומנות
רחוב, גרפיטי,קומיקס וקריקטורות
קריאת חובה:
https://sites.stedwards.edu/pangaea/art-is-resistance-the-role-of-the-artist-
/in-the-arab-spring-and-other-uprisings
https://theconversation.com/art-and-activism-at-the-lebanese-syrianborder-116032
קריאת רשות:
Saphinaz-Amal Naguib, “Engaged Ephemeral Art: Street Art and the
Egyptian Arab Spring”, Transcultural Studies (2017),pp.53-88.
Rounwah Adly Riyadh Bseiso, "Revolutionary Art or “Revolutionizing
Art”? Making Art on the Streets of Cairo", Arab Media & Society Issue 23
(2017),pp.279-295
https://www.arabmediasociety.com/revolutionary-art-or-revolutonizingart-making-art-on-the-streets-of-cairo/
*Rana Jarbou ,”The Resistance Passed Through Here: Arabic Graffiti of
Resistance, Before and After the Arab Uprisings”, in Sarah H. Awad and
Brady Wagoner (Editors) Street Art of Resistance (Springer International
Publishing, Cham 2017),pp.113-154
Shilton, Siobhán ,”Art and the ‘Arab Spring’: Aesthetics of revolution in
contemporary Tunisia”, French Cultural Studies, Vol.24(1),(2013),
pp.129-145.
*Nagla Rizk, “Revolution, Graffiti and Copyright: The Cases of Egypt
and Tunisia”,The African Journal of Information and Communication, 01
December 2015, Issue 16, pp.48-59
Kay Dickinson, “Re-citation and resuscitation from the archives of Arab
revolution”, Screen, Volume 60, Issue 1, (2019), pp. 46–69.
*Mona Abaza, "Walls Segregating Downtown Cairo and the Mohammed
Mahmud Street Graffiti",Theory,Culture and Society,v.30 (2013),pp.122-
139.
Haytham Bahoora, Locating Modern Arab Art: Between the Global Art
Market and Area Studies (Published online by Cambridge University
Press: 21 October 2020)
Suzi Mirgani,"Consumer Citizenship: National Identity and Museum
Merchandise in Qatar", Middle East Journal, V.37 (2019),pp.552-572
Idil Akinci, "Dressing the nation? Symbolizing Emirati national identity
and boundaries through national dress", Ethnic and Racial Studies,V.43
(2020),pp.1776-1794
8 .הדור הצעיר של פלסטינים אזרחי ישראל – סצינת תרבות חדשה במרחבים
אורבניים
קריאת חובה: )יש לבחור במאמר אחד(
Merav Kaddar and Daniel Monterescu, “Dancing with tears in our eyes:
political hipsters, alternative culture and binational urbanism in
Israel/Palestine” Ethnic and Racial Studies, V.44 (2020),pp. 925-945
*Polly Withers,”Ramallah ravers and Haifa hipsters: Gender, class and
Nation in Palestinian Popular Culture” ,British Journal of Middle Eastern
Studies,V.48 (2021),pp.94-113
קריאת רשות:
Nili Belkind,”Strangers in their Homlend, On the Lives and musics of
Palestinan Citizens of Israel”,Palestine,Israel and the Politics of Aesthetic
Production (London:Routledge,2020),pp.197-240
Nadeem Karkabi, ”How and Why Haifa Has Become the Palestinian
Cultural Capital”, City &Community,V.17 (2018),pp.1168-1188
הדס צור, "משני צידי הגדר:חיפה ורמאללה כעוגני התרבות הפלסטינית", א ורבנולוגיה )5
https://urbanologia.tau.ac.il/haifa-and-rmalla-as-palestine- )2020 באפריל
/cultural-centers
https://www.theguardian.com/cities/2018/apr/19/haifa-is-essentiallysegregated-cracks-appear-in-israels-capital-of-coexistence
9 .יצוגי השיח הבין-דורי בקולנוע הפלסטיני החדש בישראל
צפייה בקטעים מתוך הסרטים: "ואג'ב" ) אן מארי ג'אסר,2016" ,)עינינים אישיים" )מהא
חאג', 2016" ,)לא פה לא שם" )מייסלון חמוד, 2016" ,)זה חייב להיות גן עדן" )איליא
סלימאן, 2019",)אויר קדוש" )שאדי סרור, 2018 )
קריאת חובה :
זוהר לכטמן,"מייסלון חמוד לא פה לא שם", המזרח החדש , כרך 57 ( 2018 ,)עמ' -183
.185
דפי שטיינברגר, "עינינים אישיים, מהא חאג'", המזרח החדש , כרך 58 ( 2019 ,)עמ' -146
150
קריאת רשות:
יוסרי ח'יזראן ומחמד ח'לאילה )עורכים(, נטושה לגורלה: החברה הערבית בישראל בצל
"האביב הערבי")ת"א: מרכז משה דיין, 2019 ,)פרקים 5-4 .
10 .האביב הלהט"בי-התפתחות סצינת הלהט"ב מאז "האביב הערבי" :סרטי קוויר
בעולם הערבי
צפייה בקטעים מתוך הסרטים: בית יעקוביאן )מצרים, 2007" ,)צבא ההצלה" )מרוקו,
2013" ,)סודות משפחה" )מצרים,2013" ,)הצל" )תוניסיה, 2013 ,)Little This
خبصة( , 2017 ,לבנון )Father Obsession, A Room to a Man, Chronic
)לבנון,2018 )اصحاب وال اعز זרים מושלמים )נטפליקס,2021 )
קריאת חובה:
Garay Menicucci ,“Unlocking the Arab Celluloid Closet: Homosexuality
in Egyptian Film”,Middle East Report ,( Spring, 1998), No. 206, pp. 32-
36
קריאת רשות:
Stephen Murray, “Conceptions About and Representations of Male
Homosexuality in the Popular Book and Movie, The Yacoubian
Building” ,Journal of Homosexuality, V.60, (2013),pp.1081-1089
https://www.mykalimag.com/en/about/