Skip to content

סילבוס- התיאוריה של הפרקטיקה בעבודה סוציאלית א'

בית הספר לעבודה סוציאלית

התיאוריה של הפרקטיקה בעבודה סוציאלית א'

Practice Theory in Social Work 

מס' קורס: 2-3796910-1

                                  שנה"ל: תשפ"ג

סמסטר: א יום א' 15:00-17:00

בי"ס: עבודה סוציאלית

תכנית השלמות

המרצה: ד"ר מיכל מחט שמיר: mahatshamir@gmail.com

שעות הקבלה (בתיאום מראש)

ימי לימוד ושעות: א יום א' 15:00-17:00

תיאור הקורס

במהלך הקורס נכיר, נלמד ונבחן תיאוריות שונות היוצרות את הבסיס התיאורטי והמושגי לעבודה עם הפרט, סביבתו ויחסי הגומלין בניהם. באופן ספציפי נעסוק בתיאוריות המזוהות עם הפרט ועולמו הפנימי, בתיאוריות המזוהות עם הסביבה על מרכיבים השונים, בתיאוריה ביקורתית ובתיאוריה רדיקלית.

הלמידה בקורס תתבסס על הרצאות פרונטאליות המשלבות בין התיאוריה ובין תיאורי מקרה מהפרקטיקה, סרטים, הרצאות אור ודיונים על מקרים שהסטודנטים יציגו מתוך הפרקטיקה וההכשרה בשדה. 

קורס זה יתמקד ספציפית בלמידת תיאוריה של פרקטיקה המשלבת את הסביבה. נעסוק בתיאוריות המתמקדות בסביבה וביחסי הגומלין בין הפרט וסביבתו ונבחן את השלכות התיאוריה על פרקטיקה המשלבת התערבויות מערכתיות.

מטרות הקורס

מטרת הקורס לבחון את יחסי הגומלין שבין תיאוריות ומושגים תיאורטיים ובין השימוש שנעשה בהם הלכה למעשה במסגרת הפרקטיקה של העבודה הסוציאלית ושל עובדות סוציאליות בשדה. הקורס נועד לעודד את הסטודנטים לעשות שימוש מושכל בידע התיאורטי ובהמשגות והמיומנויות שנגזרות ממנו ולבסס שימוש זה על תנועה מתמדת בין התיאוריה ובין הפרקטיקה, תוך הכרה בפערים שקיימים בניהם.

מטלות הקורס

אנוכחות חובה בשיעורים: חלה נוכחות חובה בשיעורים. היעדרות של  עד שלוש פעמים ללא אישור המרצה תגרור הורדת 5 נקודות מהציון הסופי. במקרה של 4 היעדרויות ומעלה (גם אם שלוש מהן אושרו על ידי המרצה), יועבר שם הסטודנט למזכירות הסטודנטים, שתשלח מכתב על הפסקת השתתפותו של הסטודנט בקורס.

ב. קריאה והשתתפות פעילה: הסילבוס מכיל רשימת קריאה רחבה שעומדת לרשות הסטודנטים במהלך הקורס ובעת כתיבת עבודות הסיכום. פריטי חובה מסומנים ב- **.

ג.  עבודה מסכמת. 

נושאי הקורס ולוח זמנים

הפריטים המסומנים ב-** הינם פריטי חובת קריאה

שיעורים 1-2 – מבוא

בשיעורי המבוא נעסוק ביחסי תיאוריה ופרקטיקה ובמודל האדם-בסיטואציה כמודל מרכזי של העבודה הסוציאלית בתוכו נכללים גופוי ידע שונים. נכיר את הדיון על החסמים ביישום המודל.                                                            

** וייס-גל, ע. (2007). גישת האדם בסביבתו וביטוייה באידיאולוגיה המקצועית ובפרקטיקה של עובדים סוציאליים בישראל. חברה ורווחה, כ"ז, 596-567.

** Cornell, K. L. (2006). Person in situation: History, theory, and new directions for social work practice. Praxis(6), 50-57.

Payne, M. (2005). Modern Social Work Theory. New York, NY: Palgrave Macmillan.

                       Ch. 1: The construction of social work theory (pp. 3-24).

Payne, M. (2005). Modern Social Work Theory. New York, NY: Palgrave Macmillan.

                       ** Ch. 2: Using social work theory in practice (pp. 25-40).

Payne, M. (2001). Knowledge bases and knowledge biases in social work. Journal of Social Work, 1(2), 133-146.

Payne, M. (2005). Modern Social Work Theory. New York, NY: Palgrave Macmillan.

                       Ch. 3 – Issues in social work practice theory (pp. 41-69).

**‏ Probst, B. (2016). Person-centered sociotherapy. In J. Mezzich, M. Botbol, G. Christodoulu, C. R. Cloninger, & I. Salloum (Eds.), Person Centered Psychiatry (pp. 263-275). Cham, Switzerland: Springer.

שיעורים 3-5 – תיאוריית המערכות והגישה האקולוגית

Payne, M. (2005). Modern Social Work Theory. New York, NY: Palgrave Macmillan.

               Ch. 7 – System and ecological perspectives (pp. 142-160).

Payne, M. (2005). Modern Social Work Theory. New York, NY: Palgrave Macmillan.

               Ch. 7- System and ecological perspectives (pp. 142-160).

Swenson, C. C., & Chaffin, M. (2006). Beyond psychotherapy: Treating abused children by changing their social ecology. Aggression and Violent Behavior, 11(2), 120-137.

** Masilo, D. T. (2018). Social work intervention to address the phenomenon of bullying amongst learners in the school setting: A literature review. South African Journal of Education38(1).‏

שיעורים 6-7 – משפחה וגישה משימתית אסטרטגית

אוסטרויל, ז. (1995). פתרונות פתוחים: טיפול פסיכולוגי בילד ובסביבתו. ירושלים: שוקן.

** פרק 5: טיפול אסטרטגי (עמ' 101-93).

** Becvar, R. J., & Becvar, D. S. (2017). Systems theory and family therapy: A primer. London, UK: Rowman & Littlefield.‏

Drisko, J. W., & Grady, M. D. (2019). Step 1 of EBP: Assessment in Clinical Social Work and Identifying Practice Information Needs. In Evidence-Based Practice in Clinical Social Work (pp. 69-93). Cham, Switzerland: Springer.‏

שיעורים 8-9 –  עבודה סוציאלית מפרספקטיבה קהילתית

** בהם, א. (2004). פרקטיקה קהילתית: בניית מודלים מובחנים לפי התנאים בקהילה וצרכיה. חברה ורווחה, כ"ד, 4, 453-470.

זיכלינסקי, א. ומחט שמיר, מ. (2015). האם יחסים חוזיים הם שותפות? המקרה של המקלטים לנשים מוכות. ביטחון סוציאלי, (98),156-129.

** Twelvetrees, A. (2002). Community Work. London, UK: Mackmillan Press.                                        Ch.1: What is community work (pp. 1-11).

שיעורים 10-11- גישת הכוחות

** כהן, ב. (2000). גישת הכוחות בעבודה סוציאלית. חברה ורווחה, כ(3(, 300-291.

Levenson, J. (2017). Trauma-informed social work practice. Social Work, 62(2), 105-113.‏

Simmons, C. A., Shapiro, V. B., Accomazzo, S., & Manthey, T. J. (2016). Strengths-based social work: A meta-theory to guide social work research and practice.‏ In N. Coady & P. Lehmann (Eds.), Theoretical Perspectives for Direct Social Work Practice, 3rd edition (pp. 131-154). New York: Springer Publishing Company.

שיעורים 12-13- הגישה הפמיניסטית, העצמה, הבניה חברתית

באום, נ. (2006). המגדר הנאלם: התייחסות העבודה הסוציאלית אל הגבר כלקוח. חברה ורווחה, 26(2), 238-219.

בנג'מין, ג'. (2005). כבלי האהבה: פסיכואנליזה, פמיניזם ובעיית השליטה. אור יהודה: כנרת, זמורה ביתן ודביר. מבוא: (עמ' 18-11).

** פרק 1: הקשר הראשון (עמ' 62-19).

פלד, ע. וקרומר-נבו, מ. (2012). עבודה סוציאלית פמיניסטית. בתוך מ. חובב, א. לונטל וי. קטן (עורכים). עבודה סוציאלית בישראל (עמ' 505-479). תל אביב: הקיבוץ המאוחד.

** קרומר-נבו, מ. וקומם, מ. (2012). הצטלבות מיקומי שוליים: מסגרת מושגית לפרקטיקה פמיניסטית של עבודה סוציאלית עם נערות. חברה ורווחה לב(3), 24-2.

להד, כ. ושושנה, א. (2012). רווקוּת בטיפול: נראוּת, רפלקסיביות ומבט הצופה. סוציולוגיה ישראלית(1), 134-111.

Moore, S. B. (2019). Feminist Perspectives on Social Work Practice: The Intersecting Lives of Women in the 21st Century.‏ London, UK: Oxford University Press.