Skip to content

סוציאליזם

סוציאליזם היא אידיאולוגיה פוליטית כלכלית, השייכת לענף השמאלי של הפוליטיקה. הסוציאליזם יכול לקבל צורות ממשל שונות, אבל העקרון המרכזי שלו הוא שהבעלות על ידי אמצעי הייצור בחברה, היא בעלות של כלל העם, ולא בעלות מרוכזת של אינדיבידואלים שנמצאים בפסגת החברה במדינה. הפילוסופיה שעומדת מאחורי הסוציאליזם היא שכל האנשים בחברה מסויימת צריכים להיות שווים, ולמנוע מצב שבו מעטים צוברים לעצמם את כל ההון והכוח בחברה, ומנצלים את כלל האוכלוסייה, הסוציאליזם נועד להטיב עם כלל האוכלוסייה ולתת להם רמת חיים שוויונית יותר.

מקורו של הסוציאליזם הוא בהגותו של קרל מרקס, מרקס הגה את העקרון של הסוציאליזם במאה ה 19, וזאת כניסיון לנתח את אופייה של הכלכלה המודרנית שלאחר המהפכה התעשייתית, והסוציאליזם היה ניסיון להתמודד עם הבעיות החברתיות השונות שהתעוררו עם המערכת הקפיטליסטית לאחר המהפכה התעשייתית.

תפוצתו של הסוציאליזם בעולם קיבלה תאוצה מרובה לאחר ביסוסו של הסוציאליזם ברוסיה לאחר המהפכה הבולשביקית. לאחר מהפכה זו עלה לשלטון לנין, שביסס את העקורונות הסוציאליסטים במדינה, וביסס את המדינה כמדינה סוציאליסטית. רוסיה, או ברית המועצות, תרמה רבות להפצתו של הסוציאליזם במדינות רבות בעולם במאה העשרים, כמו למשל קובה, סין, ומדינות אמריקה הדרומית. במאה ה 20, הסוציאליזם והקפיטליזם הפכו להיות הכוחות הפוליטייפ המובילים בעולם, והם התחרו זה נגד זה בשני גושים של מדינות, המערב, שנודע כקפיטליסטי, והמזרח, שנודע כסוציאליסטי.

בעוד שבאופן רשמי ברית המועצות הייתה סוציאליסטית, בפועל היא היוותה צורת ממשל שבה היא הייתה בעצם קפיטליסטית, שבה המדינה היא השחקן הראשי והמרכזי בשוק העסקי, והיא שולטת למעשה בכלכלה של המדינה, והבעלות על אמצעי הייצור לא הייתה בידי העם אלא בידי השלטון הריכוזי.