Skip to content

סוגיות בדיני תאגידים וניירות ערך

המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

הפקולטה למשפטים

שם הסמינר: סוגיות בדיני תאגידים וניירות ערך

מרצה: ד"ר דב סולומון

תיאור הסמינר: מטרת הסמינר היא לאפשר לתלמידים להעמיק את הכשרתם בתחום המשפט המסחרי במישור של דיני תאגידים וניירות ערך. במהלך הסמינר נתאר וננתח באופן ביקורתי את ההשלכות המשפטיות והכלכליות של ניהול פעילות עסקית באמצעות תאגידים. נתמקד בניגודי האינטרסים הקיימים בין מוקדי הכוח השונים בתאגיד ונבחן כיצד דיני התאגידים, מכשירים חוזיים ומנגנוני השוק מתמודדים עמם וממזערים את עלויותיהם. בנוסף, הסמינר יקנה ידע והבנה של "כללי המשחק" בשוק ההון והיכרות עם השחקנים השונים שפעילים בו והמכשירים הפיננסיים שנסחרים בו.

חובות הסמינר – על התלמידים לעמוד בדרישות הבאות:

  • נוכחות חובה במפגשי הסמינר.
  • הגשת תרגיל על מאגר ה-SSRN.
  • הגשת מטלת ספריה – הדרכה על מאגרי המידע האלקטרוניים.
  • מתן הרצאה (רפרט) על נושא העבודה בפני כלל המשתתפים בסמינר.
  • השתתפות בדיונים על המחקרים שיוצגו על ידי התלמידים בסמינר.
  • הגשת עבודה סמינריונית.


מרכיבי הציון הסופי:

15% הגשת מטלות והשתתפות פעילה ותורמת.

15% הצגת המחקר בכיתה ודיון במסקנותיו.

70% עבודה בכתב.

מקורות עזר למחקר

חקיקה עיקרית:

חוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות").

פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983 (להלן: "פקודת החברות").

חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

פקודות השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975 (להלן: "פקודת השותפויות").

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018.

ספרות עזר עיקרית:

ישראל

ורדה אלשיך וגדעון אורבך הקפאת הליכים – הלכה למעשה (מהדורה שנייה, 2010).

יחיאל בהט הבראת חברות (2013).

יחיאל בהט חברות – החוק החדש והדין (מהדורה 12, 2011).

עלי בוקשפן המהפכה החברתית במשפט העסקי (2007).

משה בן-חורין שוק ההון וניירות הערך (1996).

יוסף גרוס דירקטורים ונושאי משרה בעידן הממשל התאגידי (מהדורה חמישית, 2018).

יוסף גרוס חוק החברות כרכים א-ב (מהדורה חמישית מורחבת, 2016).

דוד האן דיני חדלות פרעון (מהדורה שנייה, 2018).

אירית חביב סגל דיני חברות (2007).

אירית חביב סגל דיני חברות לאחר חוק החברות החדש כרך ב (2004).

מוטי ימין ואמיר וסרמן תאגידים וניירות-ערך (2006).

צפורה כהן בעלי מניות בחברה – זכויות תביעה ותרופות כרך א (מהדורה שניה, 2006).

צפורה כהן בעלי מניות בחברה – זכויות תביעה ותרופות כרך ב (מהדורה שניה, 2008).

צפורה כהן בעלי מניות בחברה – זכויות תביעה ותרופות כרך ג (מהדורה שניה, 2010).

צפורה כהן פירוק חברות (מהדורה שניה, 2016).

חיים לוי, משה סמיט, מרשל סרנת הבורסה וההשקעה בניירות-ערך (1999).

עדו לחובסקי דיני חברות: חברה יחידה ואשכול חברות (2014)

עמיר ליכט דיני אמונאות – חובת האמון בתאגיד ובדין הכללי (2013).

שלום לרנר שעבוד נכסי חברה (1996).

רונן עדיני דיני ניירות-ערך (2004).

אברהם פלמן דיני חברות בישראל – להלכה ולמעשה (הדרה בר מור עורכת, 1994).

לאה פסרמן-יוזפוב דיני ניירות ערך – חובת הגילוי (2009).

אוריאל פרוקצי'ה דיני חברות חדשים לישראל – דין נוהג, דין רצוי והדרך לחקיקה (1989).

דוד א' פרנקל דיני השותפות בישראל (2002).

יהודית קורן עקרון האחריות המוגבלת והחברה הפרטית (2017)

ידידיה צ. שטרן תכלית החברה העסקית (2009).

ידידיה צ. שטרן הבעלות בחברה העסקית – תיאוריה, דין, מציאות (2008).

ידידיה צ. שטרן רכישת חברות (1996).

ספר יוסף גרוס – מחקרים בדיני חברות ומשפט עסקי לכבודו של פרופ' יוסי גרוס (אהרן ברק, יצחק זמיר ודוד ליבאי עורכים, 2015).

ארצות הברית

Robert Charles Clark, Corporate Law (1986).

Frank H. Easterbrook & Daniel R. Fischel, The economic structure of corporate law (1991).

אנגליה

Robert R. Pennington, Company Law.

Gower & Davies’ principles of modern company law.

רשימת נושאים ומקורות

1.  מבוא – מושגי יסוד בשוק ההון

חוק החברות, סעיפים 1 (הגדרות "איגרת חוב", "אסיפה כללית", "דיבידנד", "דירקטור", "חברה פרטית", "חברה ציבורית", "מניה", "נושא משרה", "נייר ערך"), 33, 34, 188, 190.

הבורסה לניירות ערך מצגת הבורסה למתחילים.

2.  אישיות משפטית נפרדת

חוק החברות, סעיפים 5-4.

Salomon v. Salomon & Co. Ltd. [1897] A.C. 22 (H.L) (לתמצית פסק הדין ראו: אברהם פלמן דיני חברות בישראל – להלכה ולמעשה (הדרה בר מור עורכת, 1994) כרך א' 91-89).

Lee v. Lee`s Air Farming Ltd. [1960] 3 All E.R. 420.

ע"א 413/62 רוזנצויג נ' מאפיית רוזנצויג באבן יהודה בע"מ, פ"ד טז 2548 (1962).

ע"א 127/63 אחוזת רחמים בחלקה 8 בגוש 6591 בע"מ נ' קריסטל, פ"ד יז 1929 (1963).

3.  הגבלת אחריות

חוק החברות, סעיפים 18(4), 20(ד), 26, 35, 344.

פקודות השותפויות, סעיפים 3, 3א, 14, 20, 34(7), 41-45, 57, 63.

Frank H. Easterbrook, Daniel R. Fischel, Limited Liability and the Corporation, 52 U. Chi. L. Rev. 89, 93-101, 104-107 (1985).

ע"א 524/88 פרי העמק נ' שדה יעקב, פ"ד מה(4) 529, 555-538 (1991).

4.  תכלית החברה

חוק החברות, סעיף 11.

Dodge v. Ford Motor Co.,170 N.W. 668 (1919).

Parke v. Daily News Ltd. [1962] Ch. 927.

זוהר גושן "מבט ביקורתי על חוק החברות החדש: תכלית החברה, הצעות רכש והתובענה הייצוגית" משפטים לב 381, 395-383 (תשס"ב).

קריאת רשות: אוריאל פרוקצ'יה "הבעלות על הפירמה וסייגיה – נושים, עובדים, אלמנות ויתומים בדיני-החברות" משפטים כב 301 (תשנ"ג).

קריאת רשות: ידידיה צ' שטרן תכלית החברה העסקית (2009).

5.  התקשרויות חוזיות של נושאי משרה בשם החברה

חוק החברות, סעיפים 42, 55-56.

ד"נ 7/81 פנידר חברה להשקעות פיתוח ובנין בע"מ נ' קסטרו, פ"ד לז (4) 673, 682-678, 696-690 (1983).

ע"א 4612/95 מתתיהו נ' שטיל, פ"ד נא(4) 769, 779-774, 793-789 (1997).

בג"צ 4295/95 קמחי נ' ביה"ד הארצי לעבודה בירושלים, פ"ד נב(5) 773, 781-777, 791-784 (1998).

6.  תורת האורגנים

חוק החברות, סעיפים 47-46, 54-53.

חוק העונשין, התשל"ז-1977, סעיף 23.

פקודת הנזיקין [נוסח חדש], סעיפים 14-13.

ע"פ 3027/90 חברת מודיעים בינוי ופיתוח בע"מ נ' מ"י, פ"ד מה(4) 364, 394-375 (1991).

ע"פ 5734/91 מדינת ישראל נ' לאומי ושות' בנק להשקעות בע"מ, פ"ד מט(2) 4 (1995).

ע"א 407/89 צוק אור בע"מ נ' קאר סקיוריטי בע"מ, פ"ד מח(5) 661, 673-672, 704-695 (1994).

ע"פ 7295/95 דיסנצ'יק נ' מ"י, פ"ד נא(2) 193 (1997).

7.  בעיית הנציג

זהר גושן "בעיית הנציג כתיאוריה מאחדת לדיני התאגידים" ספר זכרון לגואלטירו פרוקצ'יה – חיבורי משפט 239 (1996).

משרד האוצר הוועדה להגברת התחרותיות במשק (מרץ 2012) (ועדת שני – "ועדת הריכוזיות").

קריאת רשות: Michael C. Jensen and William H. Meckling, Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure, 3 J. Fin. Econ. 305 (1976).

8.  הפיקוח המבני – הפירמידה ההיררכית

8.1  מוסדות החברה וממשל תאגידי

חוק החברות, סעיפים 52-48.

חוק החברות, סעיפים 91-57 (אסיפה כללית).

חוק החברות, סעיפים  113-92, 238-219 (דירקטוריון).

חוק החברות, סעיפים 249-239ג (דירקטור חיצוני ודירקטור בלתי תלוי).

חוק החברות, סעיפים 114-118 (ועדת ביקורת).

חוק החברות, סעיפים  122-119, 251-250 (מנכ"ל).

חוק החברות, סעיפים 146-153 (מבקר פנימי).

חוק החברות, סעיפים 154-170 (רואה חשבון מבקר).

חוק החברות, תוספת ראשונה (הוראות ממשל תאגידי מומלצות).

בג"צ 6432/02 איגוד קופות הגמל הענפיות נ' שר האוצר, פ"ד נז(3) 918, 937-924 (2003).

רשות ניירות ערך דו"ח הוועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי ((Corporate Governance בישראל (דצמבר 2006) (ועדתגושן).

דב סולומון "אדישות רציונלית של בעלי מניות: כיצד לעורר את ציבור המשקיעים מתרדמתו?" עיוני משפט לט 317 (2016). להורדת המאמר: https://ssrn.com/abstract=3939827.

8.2  תקנון החברה

חוק החברות, סעיפים 8, 24-15.

חוק ניירות ערך, סעיף 31(א).

ע"א 524/88 פרי העמק נ' שדה יעקב, פ"ד מה(4) 529, 555-538 (1991).

ת"א (ת"א) 1248/93 קוגלר נ' תעשיות רוגוזין בע"מ, פ"מ תשנ"ד(1) 251 (1993).

ע"א 54/96 הולנדר נ' המימד החדיש תוכנה בע"מ (המימד הרביעי תוכנה בע"מ), פ"ד נב(5) 673 (1998).

8.3  תגמול בכירים

חוק החברות, סעיפים 118א-118ב, 267א-267ג, תוספת ראשונה א'.

חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי-התרת הוצאה לצרכי מס בשל תגמול חריג), התשע"ו-2016.

8.4  עסקאות עם בעלי עניין

חוק החברות, סעיפים 1 (הגדרות "עסקה", "עסקה חריגה", "נושא משרה", "שליטה", "ענין אישי"), 268-284.

חוק ניירות ערך, סעיף 1 (הגדרות "שליטה", "אמצעי שליטה", "החזקה").

תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000.

ע"פ 3891/04 ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע"מ נ' מדינת ישראל, פ"ד ס(1) 294 (2005).

ת"פ (מחוזי ת"א) 40162/05 מדינת ישראל נ' אלגור, תק-מח 2009(1) 600 (6.1.09), פס' 1-23, 149-171 לפסק דינו של השופט כבוב.

ה"פ (י-ם) 7236-05-11 גולדפון בע"מ נ' ב. יאיר חברה קבלנית לעבודות בניה 1988 בע"מ, תק-מח 2011(3), 12431 (11.8.11).

ה"פ (ת"א) 44660-12-11 איי אי אל ישראל אקוויטי בע"מ נ' תדביק בע"מ, תק-מח 2012(1), 1789 (10.1.12).

9.  הפיקוח השיפוטי

9.1  חובות התנהגות של נושאי משרה

חוק החברות, סעיפים 252 – 253א (חובת זהירות), 257-254 (חובת אמונים), 264-258 (פטור, שיפוי וביטוח).

ע"א 610/94, ע"א 1989/94 בוכבינדר נ' כונס הנכסים הרשמי בתפקידו כמפרק בנק צפון אמריקה, פ"ד נז(4) 289, 300-296, 329-308, 336-331 (2003).

Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858 (Del., S.Ct. 1985).

ע"א 741/01 קוט נ' עזבון ישעיהו איתן ז"ל, פ"ד נז(4) 171 (2003).

9.2  חובות התנהגות של בעלי מניות

חוק החברות, סעיפים 193-192.

ע"א 817/79 קוסוי נ' בנק י.ל. פויכטונגר בע"מ, פ"ד לח(3) 253, 266-258, 290-283 (1984).

ע"א 7657/17 הנאמן על הסדר הנושים של פויכטונגר תעשיות בע"מ נ' פויכטונגר (18.6.2020).

9.3  סעד למקרה קיפוח

חוק החברות, סעיף 191.

ע"א 667/76 ל. גליקמן בע"מ נ' א.מ. ברקאי חברה להשקעות בע"מ, פ"ד לב(2) 281 (1978).

ע"א 132/81 ג'י.בי.טורס נ' חאייק, פ"ד לח(2) 425 (1984).

ע"א 2699/92 בכר נ' ת.מ.מ. תעשיות מזון מטוסים (נתב"ג) בע"מ, פ"ד נ(1) 238 (1996).

9.4  סטנדרט הביקורת השיפוטית

ת"צ (מחוזי ת"א) 26809-01-11 כהנא נ' מכתשים-אגן תעשיות בע"מ, תק-מח 2011(2), 22251 (15.5.11).

ע"א  2718/09 "גדיש" קרנות גמולים בע"מ נ' אלסינט בע"מ, פס' 5-1, 44-40 לפסק דינה של הנשיאה בייניש (28.5.12).

ע"א 7735/14 ורדניקוב נ' אלוביץ (28.12.16).

ע"א  8762/20 עצמון נ' אסם השקעות בע"מ (9.12.2021).

Kahn v. M&F Worldwide Corp., 88 A.3d 635 (Del. 2014).

שרון חנס "כלל שיקול הדעת העסקי" עיוני משפט לא 313 (2009).

אסף חמדני ושרון חנס "הגינות מלאה! עיון נוסף בביקורת השיפוטית על עסקאות בניגוד עניינים" משפטים מז 761 (2018).

דב סולומון ואופיר ויצמן "חובות אמונים, חובות זהירות ושיקול הדעת העסקי של גופים מוסדיים" המשפט כו 309, 331-328 (2020). להורדת המאמר: https://ssrn.com/abstract=3960787.

10.  הגנה על נושים

10.1  הרמת מסך והדחייה

חוק החברות, סעיפים 7-6.

Walkovszky v. Carlton, 223 N.E. 2nd 6 (1966).

ע"א 10582/02 בן אבו נ' דלתות חמדיה בע"מ, תק-על 2005(4) 270 (16.10.05).

ע"א 4263/04 קיבוץ משמר העמק נ' עו"ד טומי מנור מפרק אפרוחי הצפון בע"מ, פ"ד סג(1) 548, 589-560, 597-593, 643-608 (2009).

ת"א (ת"א) 1755/88 פולגת תעשיות בע"מ נ' ערו בע"מ, פס"מ תשמ"ט(ב) 298 (1988).

רע"א 8472/96 ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י נ' מושב שיתופי מולדת, פ"ד נא(1) 61 (1997).

Daimler Co. v. Continental Tyre & Rubber Co. Ltd., [1916] 2 A.C. 307.

ע"א 4606/90 מוברמן נ' תל מר בע"מ, פ"ד מו(5) 353, 363-356 (1992).

דב סולומון "מימון דק – האמנם עילה עצמאית להרמת מסך או להדחיית חוב? קריאה לבחינה מחודשת" ספר אליקים רובינשטיין 1719 (אהרן ברק, מרים מרקוביץ-ביטון, איילה פרוקצ'יה ורינת סופר עורכים, 2020). להורדת המאמר: https://ssrn.com/abstract=3945903.

10.2  שמירה על ההון

חוק החברות, סעיפים 1 (הגדרות "דיבידנד"; "חלוקה"; "פרמיה"), 259(ב), 313-301.

יצחק סוארי, משה ברקת ודן גבעולי היבטים בחלוקת דיבידנד לאור חוק החברות החדש 86-102, 125-109 (1999).

תנ"ג (ת"א) 43335-11-12 ורדניקוב נ' אלוביץ, תק-מח 2014(3), 31444 (17.9.14).

ע"א 7735/14 ורדניקוב נ' אלוביץ (28.12.16).

11.  אכיפה – תביעה נגזרת ותובענה ייצוגית

חוק החברות, סעיפים 206-194, 209.

חוק התובענות הייצוגיות, התשס"ו-2006

ע"א 180/75 לביב נ' בנק לפיתוח תעשיה לישראל בע"מ, פ"ד ל(3) 225 (1976).

ת"א (מחוזי ת"א) 1931/00 שטרית נ' אריסון השקעות בע"מ, תק-מח 2004(3) 3989 (1.9.04).

ע"א 9014/03 גרינפלד נ' לסר, תק-על 2006(4) 4012 (14.12.06).

ע"א 3051/98 דרין נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ, פ"ד נט(1) 673 (2004).

ע"א 2967/95 מגן וקשת בע"מ נ' טמפו תעשיות בירה בע"מ, פ"ד נא(2) 312 (1997).

רע"א 4556/94 טצת נ' זילברשץ, פ"ד מט(5) 774 (1996).

רע"א 2903/13 אינטרקולוני השקעות בע"מ נ' שקדי (27.8.2014).

12.  חובת הגילוי

ע"א 5320/90 א.צ. ברנוביץ נכסים והשכרה בע"מ נ' רשות ניירות ערך, פ"ד מו(2) 818.

ע"א 1928/93 רשות ניירות ערך נ' גבור סברינה מפעלי טקסטיל בע"מ, פ"ד מט(3) 177.

ע"א 218/96, ע"א 1237/96 ישקר בע"מ ואח' נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ ואח', תק-על 97(3), 513.

רע"פ 11476/04 מדינת ישראל נ' חברת השקעות דיסקונט ואח', (פסק דין מיום 21.2.2010 פורסם בנבו).

עידו באום, "בשבחו של מבחן התוחלת: עקרון המהותיות והתמודדות עם חוסר ודאות בדיני ניירות ערך", משפטים מד 477 (תשע"ד).

Basic v Levinson, 485 U.S. 224.

א' אברמזון "תחזיות ו"מידע רך" בחברה הציבורית – החובה לגלות ועקרונות האחריות המשפטית". משפטים כ"ב (תשנ"ג) 55.

13.  הצעה לציבור – תשקיף

ת"פ (ת"א) 31/73 מדינת ישראל נ' אפרים אברון, דינים מחוזי לב(8), 108.

רע"א 1701/93 טבע ואח' נ' זת חברה לייעוץ כלכלי בע"מ, פ"ד מז(5) 476.

ת"א (ת"א) 2969/00 יו"ר רשות ניירות ערך ואח' נ' מונדרגון אגודה שיתופית בע"מ ואח', דינים מחוזי לג(4), 6.

ת"פ (ת"א) 3141/90 מדינת ישראל נ' קלאב הוטלס אינטרנשיונל (א.ק.ה.) בע"מ ואח', דינים שלום (יז), 308.

עע"ם 7313/14 רשות ניירות ערך נ' קבוצת קדם חידוש וחיזוק מבנים בע"מ, (פסק דינו של בית המשפט העליון מיום 12.10.2015).

S.E.C v. W.J. Howey Co., 328 U.S 293 (1946.

עת"מ 266602-01-17 פיירטרייד בע"מ נ' רשות ניירות ערך (פסק דינה של כב' השופטת ר. רונן מיום 2.3.2017).

עת"מ 42487-11-17 א.ד.ר. כלכלה נכונה בע"מ נ' רשות ניירות ערך (פסק דינו של כב' השופט כבוב מיום 23.4.2018).

14.  החיתום

ת"צ 14144-05-09 הראל פיא קרנות נאמנות בע"מ ואח' נ' לנדמרק גרופ בע"מ ואח'. החלטת כב' השופט פרופ' עופר גרוסקופף מיום 27.12.12.

רע"א 979/13 לנדמארק גרופ בע"מ נ' הראל פיא קרנות נאמנות בע"מ (25.6.2015).

15.  תחזוק הגילוי השוטף בשוק המשני

רע"פ 4827/95 ה.ג. פולק בע"מ נ' מ"י, פ"ד נד(2) 97.

ע"א 218/96 ישקר בע"מ נ' חברת השקעות דיסקונט בע"מ תק-על 97(3) 513.

 ת"צ (מחוזי מח' כלכלית ת"א)  43890-08-13 קידוחי סי.אפ.איי. בע"מ ואח' נ' כימיקלים לישראל בעמ ואח' (19.12.2016).

16.  האכיפה המנהלית בתחום שוק ההון

תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984.

חוק בתי משפט לעניינים מנהליים, תש"ס – 2000.

תקנות בתי משפט לעניינים מנהליים (סדרי דין), תשס"א – 2000.

חוק ייעול הליכי אכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א – 2011.

בג"צ 3803/11 איגוד הנאמנים בשוק ההון בישראל נ' מדינת ישראל, תק-על 2012(1), 2100.

אמות המידה לניתוב חקירה פלילית/הליך אכיפה מנהלי. אתר רשות ניירות ערך.

http://www.isa.gov.il/Download/IsaFile_6948.pdf

אמות המידה לניתוב עיצום כספי/הליך אכיפה מנהלי. אתר רשות ניירות ערך.

עת"מ (ת"א) 37447-10-13 אפריקה ישראל תעשיות בע"מ ואח' נ' רשות ניירות ערך ואח', החלטת כב' השופטת רונן מיום 2.8.14.

עת"מ (ת"א) 37447-10-13 ברק רוזן ואח' נ' רשות ניירות ערך ואח', פסק הדין של כב' השופטת רונן מיום 28.1.15.

17.  אחריות פלילית בשוק ההון

ע"פ 4675/97  ישראל רוזוב נ' מדינת ישראל, פ"ד נג(4) 337.

רע"פ 5174/97 משה קרן נ' מדינת ישראל, פ"ד נב(2) 177.

עניין אפריקה ישראל תעשיות, תיק אכיפה מנהלית 1/13. החלטת מותב האכיפה מיום 27.8.13. אתר רשות ניירות ערך.

ת"פ (ת"א) 8256-05-11 מדינת ישראל נ' אפרים קדץ, תק-מח 2012(3), 3097.

ע"פ 220/17 נוחי דנקנר ואח' נ' מדינת ישראל, (פסק דין מיום 29.8.2018 פורסם בנבו).

ע' ידלין, "גבולות האיסור על שימוש במידע פנים" עיוני משפט כה (תשס"א) 143.

18.  אחריות אזרחית לגילוי

ת"א (ת"א) 2189/85 אילין נ. רוטנברג, פ"מ תשנ"ה(3) 23.

תנ"ג 20136-09-12 אליהו ביטון נ' פאנגאיה נדל"ן בע"מ. (החלטת כב' הש' קרת מיום 21.10.13). 

רע"א 8332/96 שמש נ' רייכרט, פ"ד נה (5) 276.

19.  איסור שימוש במידע פנים

ע"פ 4675/97  ישראל רוזוב נ' מדינת ישראל, פ"ד נג(4) 337

רע"פ 5174/97 משה קרן נ' מדינת ישראל, פ"ד נב(2) 177.

עניין אפריקה ישראל תעשיות, תיק אכיפה מנהלית 1/13. החלטת מותב האכיפה מיום 27.8.13. אתר רשות ניירות ערך.

ת"פ (ת"א) 8256-05-11 מדינת ישראל נ' אפרים קדץ, תק-מח 2012(3), 3097.

ע"פ 3164/14 וכן 4207/14 גיא פן וצבי רבין נ' מדינת ישראל. (פסק הדין מיום 29.6.2015).

ע' ידלין, "גבולות האיסור על שימוש במידע פנים" עיוני משפט כה (תשס"א) 143.

20.  זכויות הצבעה של בעלי מניות

חוק החברות, סעיפים 82(א), 285.

חוק ניירות-ערך, סעיף 46ב.

החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013.

ע"א 70/92, ר"ע 5932/91 כלל תעשיות בע"מ נ' לאומי פיא חברה לניהול קרנות נאמנות בע"מ, פ"ד מז(2) 329 (1993).

דב סולומון "אדישות רציונלית של בעלי מניות: כיצד לעורר את ציבור המשקיעים מתרדמתו?" עיוני משפט לט 317, 362-355 (2016). להורדת המאמר: https://ssrn.com/abstract=3939827.

Lucian A. Bebchuk & Kobi Kastiel, The Untenable Case for Perpetual Dual-Class Stock, 103 Va. L. Rev. 585 (2017).

Dov Solomon, The Importance of Inferior Voting Rights in Dual-Class Firms 2019 BYU L. Rev. 533 (2020), available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3179375.

Dov Solomon, Rimona Palas & Amos Baranes, The Quality of Information Provided by Dual-Class Firms, 57 Am. Bus. L. J. 443 (2020), available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4056471.

21.  מבט השוואתי על מבחן המהותיות של מידע צופה פני עתיד

Basic, Inc. v. Levinson, 485 U.S. 224 (1988).

The Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014.

Ido Baum &Dov Solomon, When Should You Abstain? A Call for a Global Rule of Insider Trading, 88U. Cin. L. Rev. 67 (2019), available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3938239..

Ido Baum &Dov Solomon, More JoMo Less FoMo: The Case for Voluntary Disclosure of Uncertain Information in Securities Regulation 14 Va. L. & Bus. Rev. 171 (2020), available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3939802.

22.  איגוח

בנק ישראל דוח הצוות לקידום האיגוח בישראל (2015).

הוועדה לבחינת היבטים הנוגעים להנפקת אגרות חוב מגובות בנכסים (איגוח) דין וחשבון (2005).

דב סולומון ועידו באום "ארגז הכלים לטיפול בעסקים בעת משבר: שוק האיגוח כמקרה מבחן" משפט וממשל כד 255 (2022). להורדת המאמר: http://ssrn.com/abstract=4058425.

דב סולומון ועידו באום "ממשבר האיגוח לאיגוח כמענה למשבר: לקראת שוק איגוח ציבורי בישראל" מחקרי רגולציה ה 105 (2022). להורדת המאמר: http://ssrn.com/abstract=4179630.

דב סולומון "איגוח של זכויות קניין רוחני" קניין רוחני: עיונים בינתחומיים 435 (מרים מרקוביץ-ביטון וליאור זמר עורכים, 2015).

דב סולומון "מעמד הנושים בעסקת איגוח – שאלה של סיווג" מחקרי משפט כה 361 (2009).

Steven L. Schwarcz, The Alchemy of Asset Securitization, 1 Stan. J. L. Bus. & Fin. 133 (1994).

Dov Solomon & Miriam Bitton, Intellectual Property Securitization, 33 Cardozo Arts & Ent. L. J. 125 (2015), available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2462216.

Dov Solomon, The Rise of a Giant: Securitization and the Global Financial Crisis, 49 Am. Bus. L.J. 859 (2012), available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2195902.

23.  שעבוד נכסי חברה

חוק החברות, התשנ"ט-1999, סעיף 289.

פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, סעיפים 1 (הגדרת "שעבוד צף"), 165, 169, 179-178, 182-181, 186, 194.

חוק המשכון, התשכ"ז-1967.

חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, סעיפים 4, 91-85.

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018, סעיפים 232-231, 244.

Insolvency Act, 1986.

ע"א 603/71 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' בנק ארץ-ישראל בריטניה, פ"ד כו(2) 468 (1972).

ע"א 471/73 מקבלי נכסים זמניים ומנהלים של אלקטרוג'ניקס (ישראל) בע"מ נ' אלסינט בע"מ, פ"ד כט(1) 121 (1974).

ע"א 315/89 ביאלוסטוצקי בע"מ נ' נייר גרף (תעשיות) בע"מ (בפירוק), פ"ד מה(1)  698 (1991).

ע"א 558/88 בנק המזרחי המאוחד נ' רוזובסקי, פ"ד מח(2) 102 (1994).

ע"א 6400/99 מיראז' חברה לבניין והשקעות בע"מ נ' בנק הפועלים בע"מ, סניף אשדוד, פ"ד נו(4) 830 (2002).

ע"א 2070/06 תשתית ציוד ובינוי בע"מ נ' עו"ד יעקב גרינוולד – כונס נכסים, תק-על 2008(3) 3357(2008).

שלום לרנר שעבוד נכסי חברה שער שני (1996).

אירית חביב-סגל "דיני השעבודים במימון הפירמה" עיוני משפט טו83 (1990).

William J. Gough, Company Charges (3nd ed., 2011).